Jdi na obsah Jdi na menu
 **Čistí a nečistí živočichové

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: „Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.

Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst. Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny. Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení. Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení.

Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa a mořského orla, luňáka a různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů, kulicha, kormorána a výra, sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta, čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.

Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení. Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi. Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, Soldán, chargól a chagáb. Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení. Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Každé zvíře, které má rozdělená kopyta, ale ne rozpolcená úplně, a které nepřežvykuje, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý. Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás nečisté.

Dále pro vás bude nečisté z havěti hemžící se po zemi: krysa, myš, různé druhy ještěrek, gekoni, scinkové a chameleón. Ti jsou pro vás nečistí z veškeré havěti. Každý, kdo se jich dotkne, když pojdou, bude nečistý až do večera. Také všechno, nač padne něco z nich, když pojdou, bude nečisté, ať je to dřevěný předmět nebo oděv, kůže či pytlovina, cokoli, čeho se užívá k práci; bude to vloženo do vody a bude to nečisté až do večera; pak to bude čisté. Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete.Každý pokrm, určený k jídlu, který přišel do styku s onou vodou, bude nečistý. Též každý nápoj, který se pije z takové nádoby, bude nečistý. Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se zbořit, budou pro vás nečisté. Když však něco z těch zdechlin padne na semeno určené k setí, to zůstane čisté. Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás nečisté.

Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera. Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Všechna havěť hemžící se po zemi je hodna opovržení, nesmí se jíst. Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi , nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení. Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Izraelcům: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. Osmého dne bude obřezána jeho předkožka. Matka pak setrvá v očišťování od krve ještě po třicet tři dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně , dokud neskončí dny jejího očišťování. Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při svém krvácení a ještě po šedesát šest dní setrvá v očišťování od krve….

Pohlavní nečistota mužů a žen.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: „Mluvte k izraelcům a řekněte jim: Když některý muž trpí výtokem, je pro svůj výtok nečistý. Toto je řád týkající se jeho nečistoty při výtoku: Ať jeho tělo výtok vypouští nebo je v jeho těle výtok zadržen, je to jeho nečistota. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté, každý předmět, na němž by seděl, bude nečistý. Člověk, který by se dotkl jeho lůžka, vypere si šaty , omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Kdo by si sedl na předmět, na němž seděl trpící výtokem, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každé sedadlo, na němž seděl trpící výtokem, bude nečisté. Každý, kdo by se dotkl čehokoli, co bylo pod nemocným, bude nečistý až do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Hliněná nádoba, jíž by se dotkl trpící výtokem, bude rozbita. Každá nádoba dřevěná bude opláchnuta vodou. Když trpící výtokem bude od svého výtoku čist, odpočítá si pro své očišťování ještě sedm dní. Vypere si šaty, omyje se celý pramenitou vodou a bude čistý…

Muž, který měl výron semene, omyje si celé tělo vodou a bude nečistý až do večera. Každý oděv a všechno kožené, na nichž ulpí výron semene, budou vyprány ve vodě a budou nečisté až do večera. Kdyby muž mající výron semene obcoval se ženou, omyjí se oba vodou a budou nečistí až do večera. Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvácivý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Každý, kdo by se jí dotkl, jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každý, kdo by se dotkl jakéhokoliv předmětu, na kterém seděla, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže s ní bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.

Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý jako při nečistotě jejího krvácení. Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý; vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže bude očištěna od svého výtoku, odpočítá si sedm dní a potom bude čistá. …

Tak budete zdržovat Izraelce, aby se neznečistili a pro své znečištění nezemřeli, kdyby znečistili můj příbytek, který je uprostřed nich. To je řád týkající se toho, kdo trpí výtokem nebo má výron semene, jímž je znečišťován, i té, která je nečistá svým krvácením; týká se toho, kdo trpí výtokem, ať je to muž nebo žena, i toho, kdo by obcoval s nečistou.

Neodkryješ nahotu bližních ani svojí. Je to jejich i tvá nahota.***

Žena na sebe nevezme, co patří muži a muž si neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.***)

Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Ani žádné jiné zvíře.

Nebudeš týrat živé bytosti a organismy (i zvířata).

Nikdo si nesmí vzít ženu svého otce a odkrýt tak cíp pláště svého otce.**)

Nepřiblížíš se k ženě, abys odkryl její nahotu v období jejího krvácení, kdy je nečistá. Nebudeš obcovat se ženou svého bližního a neposkvrníš se s ní. *)…Neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin … Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou.* Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.

Ničím z toho všeho se neznečisťuj, neboť tím vším se znečišťují pronárody, které před vámi vyháním. Jimi byla znečištěna země. Proto jsem ji ztrestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele. Vy tedy dbejte na má nařízení a na mé řády, ať se nedopustíte žádné z těchto ohavností, ani domorodec, ani ten, kdo přebývá mezi vámi jako host. Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna. Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi. Každý, kdo se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu. ****…Buďte svatí, protože já jsem svatý. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Nebudete krást ani obelhávat svého bližního. Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. …Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha.** Já jsem Hospodin.

Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Nebudete jíst maso s krví, nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním. … Nebudete svá těla zajizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.

Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou***, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.

Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.

Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. 

Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování. Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země. Proto dbejte na všechna má nařízení a všechny mé řády dodržujte. Já jsem Hospodin. 

***Zkráceno.

Pozn. Jako křesťané nemusíte dodržovat zákony o nečistých a čistých zvířatech a zákony, které se týkají například obřízky, jako židé samozřejmě ano. Co se týče například zákonů o hadačství, vyhledávání vědem a o vyhledávání duchů zemřelých a o pohlavní čistotě např. že se člověk nemá obcovat s mužem (ženou) svého bližního apod. atd. se týkají samozřejmě i křesťanů…

Co se týče výše uvedených zákonů, které se vztahují na muže, tak se vztahují i na ženy, i když je o nich pomlčeno např. nebudeš obcovat s ženou (mužem) svého bližního.

*) Ani žena se nepřiblíží k muži, když je nečistá (když např. má krvácení). Ani žena nebude obcovat s mužem své bližní. Je to ohavnost.

**)To se týká i ženy svého bližního, protože tím by se odkryla nahota bližního.

***) Sem patří i jiné úchylky jako např. transsexuálové, transvestity. Každá „úchylka“ je ohavnost. Sem patří (mezi ohavnosti) např. také submisivita (podřizování se např. při pohlavním styku), dominování (panovačnost nad druhým např. při pohlavním styku), pedofilie (pohlavní styk s dětmi a nedospělými), voyerství (pozorování nahých lidí), sodomie-zoofilie (pohlavní styk se zvířaty), pohlavní styk s jinými organismy (všeobecně) a jeho podoby, pouta, incest (krvesmilstvo, pohlavní styk mezi pokrevně příbuznými) apod. atd.

*Jakákoli homosexualita je ohavnost. I obcování ženy s ženou je ohavnost. Podobně je i ohavnost, když si manželský pár přizve ženu nebo muže a obcují s ní nebo s ním. Lidská sexualita je určena k vzájemnému spolusdílení výhradně v manželském páru, tj. je určena k spolusdílení muže a ženy. Jakékoli obcování, které nemá tento charakter je ohavnost, tj. například skupinový sex (tzv. swingers párty apod. atd.).

**Jakémukoli postiženému (ať už duchovně, duševně nebo fyzicky postiženému) nemáme klást do cesty překážku, ale máme jim pomáhat, co nám síly stačí.

***Nebo jakéhokoli člověka učinit prostitutkou nebo prostitutem, je to ohavnost.

****Nebudete si nijak zošklivovat nebo zohavovat nebo odírat své tělo nebo těla bližních, nebudete se ani mučit nebo trýznit nebo se znečištovat byť i na bezbolestných mučidlech například v sadistických, masochistických nebo sadomasochistických podnicích… Piercing (kovové předměty na těle do kůže usazené) raději také nemít (ze zdravotních důvodů). Náušnice, prstýnky a náramky apod. samozřejmě nevadí. Člověk se nemá ani týrat byť i jen jako, ale má se vždy řídit svým svědomím.

Něco je společné, něco není. Pozor na nebezpečí, která z minulé věty plynou (gnoze, bludy apod.)

Kdo má něco negativního (např. nenávist) k bližním a k Bohu, tak je sám proti sobě, protože od koho přichází přirozenost člověka? Od Boha. Tak takový člověk je sám proti své přirozenosti a z toho plyne utrpení a tresty až zavržení.

Realizace moudrého (En Sof) by měla jít ruku v ruce s realizací rozumného, jako se (podobně podle Zákona Podobnosti) realizuje (nejen kabalistické) umění ohně a vody (spojení těchto živlů je mocné, moudré a rozumné…).

Kamenem mudrců je Ježíš Kristus. …Kdo se chystá pustit do dlouhodobého studia v naději, že získá Kámen mudrců, musí mit zcela čisté úmysly. Mnozí alchymisté již na prvních stránkách svých pojednání čtenáře upozorňují, že ani ten nejučenější člověk velké tajemství neodhalí, jestliže jeho srdce není čisté. Je třeba, aby „člověk byl moudrý, pociťoval bázeň Boží, byl stálý, trpělivý, pokorný, a nikoli domýšlivý a pyšný na své vědění.“

…Jasněji nám však nezbytnost člověka v díle přírody vysvětluje jiný alchymista: „Neboť bez těla duch nemůže jednat a bez ducha bude tělo marně toužit po duši.“ Touto duší, již tělo i duch společně hledají, je Kámen mudrců. … Dar pochopíme lépe, když alchymistické magisterium přirovnáme ke křesťanské mši, jak to dělali sami alchymisté. Dar Boží je pro alchymistu totéž jako pro kněze přítomnost Boží v eucharistii. Alchymista nicméně pole Boží přítomnosti značně rozšiřuje, neboť jak říká Maurice Anione: „Pravou úlohou alchymie je slavit mši, v níž způsobou přijímání není pouze chléb a víno, nýbrž celá příroda.“ Kámen mudrců je Ježíš Kristus, opakují všichni alchymisté. Je pozoruhodné, že při přípravě Kamene je třeba projít různými fázemi Kristova života. Alchymista Michel Maier o jiném alchymistovi píše: „Tento učený člověk chápal to, co se připisuje Kameni moudrosti, jako narození, život, utrpení nebo pozdvižení v ohni a poté smrt v barvě černé a temné; nakonec vzkříšení a život v barvě červené a nejdokonalejší. Z toho vyvodil vztah mezi Kamenem a dílem Spásy lidí, totiž narozením, životem, utrpením, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, což vše je připomínáno při mši svaté.“ Alchymista nacházející se někde mezi tradičním mystikem a knězem neusiluje tolik o dosažení úrovně Boží, jako spíš o nalezení skutečného vztahu k Bohu. Maurice Aniane píše: „Alchymie, jejíž úloha musí být kosmologická, neusiluje o sjednocení s transcedencí, nýbrž o navázání kontaktu s ní „andělským“ paprskem, který spojuje to, co je mimo veškerou podobu, se světem forem.“

Přítomnost Boží alchymista chápe v nezbytnosti a možnosti pracovat na přírodě, pokračovat v jejím tvoření ve své laboratoři. „Neboť látky od přírody dokonalé mají pouze jednoduchou formu dokonalosti, takže jsou jako mrtvé. Skutečně dokonalými se stanou až uměním.“

Přítomnost se tedy vyznačuje nedostatečností v tom smyslu, že alchymista Boha vnímá v daru pomáhat přírodě „zadušené lidským pádem“, který mu byl dán, jak říká M. Anione: „Tím, že Bohu obětuje modlitbu za vesmír, alchymista tento vesmír zakotvuje v bytí a obnovuje jeho existenci.“

Ve zkoumání, jak toto obětování probíhá, se projevuje třetí význam přítomnosti Boží, totiž prezentace. Alchymista předvádí příběh hmoty, tzn. Opakuje drama stvoření. Jak toto tvoření probíhá? Trevisan odpovídá: „Chceš-li dodat produktům přírody dokonalosti, neboť to lze snadno udělat, napodob ji a použij ke svému účelu stejné prostředky, jaké pro začátek použila ona… Projdi celou řadou kovů od konce k počátku a od počátku až k jeho dokonalosti, a tímto hloubáním se dozvíš, jaké operace musíš provést v díle na Kameni mudrců.“… Po ukončení všech operací je alchymista tajným králem, bytostí vědomě ústřední, spojující nebe a zemi. …Cílem alchymistické filosofie je sehrát roli člověka na zemi ve stejném smyslu, v jakém chtěl Kristus uskutečnit slovo svého Otce. Člověk stvořený k obrazu Stvořitele musí tento obraz plně uskutečnit, což se rovná pokračování díla stvoření. Je to naléhavý úkol. Trevisan svému žáku připomíná podobenství z Bible: „Víš, jak byl potrestán líný služebník za to, že nezhodnotil hřivny, které mu Pán svěřil.“ A dále připomíná, že „Bůh nechce, abychom stavěli světlo pod kbelec.“

Alchymie se snaží o udržení kontaktu obrazu s tím, co zobrazuje. Ve středověku byl neustále používán symbol zrcadla; sloužil zejména k odsuzování žádostivosti. Vyskytuje se i v alchymii, kde znamená v první řadě vnější zdání, jež je třeba překonat, a za druhé nutnost, aby člověk pokračoval ve stvoření; tzn. člověk musí z vděčnosti za dar prvotního obrazu od Boha Bohu tento obraz vrátit. Jak jsme již viděli, alchymistická mystika se vyznačuje právě touto neustálou výměnou, obousměrným pohybem.

… Symbolem znázorňujícím alchymii je pelikán, jinde používaný jako symbol Krista. Tím alchymista naznačuje závislost alchymie na lidech i na hmotě.

Tyto úryvky jsou z knihy: 3. díl Encyklopedie mystiky, edice Logos, nakladatelství Argo (viz www.argo.cz , email: argo@iargo.cz, http://www.kosmas .cz/argo , distribuce: www.kosmas.cz, email: kosmas@kosmas.cz ),), kapitola: Stručně o mystice v alchymii, str. 213-219.

Dále doporučuji knihu Tomáše Kempenského Čtyři knihy o následování Krista, nakl. Cesta, viz www.ais.cz/cesta.

Dále doporučuji Přírodu online: viz www.dkmm.czm .


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis 5mg daily how long before it works olgsanvoegfdshotOBtjjidomw

(Grvrumuh, 24. 3. 2021 16:19)

https://kloviagrli.com/ - viagra over the counter https://vigedon.com/ - viagra vs cialis price https://llecialisjaw.com/ - canadian online pharmacy cialis https://jwcialislrt.com/ - prescription free cialis https://jecialisbn.com/ - what is cialis used for

Recommendations: how to promote your textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz

(LatonyaMof, 27. 3. 2018 8:28)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

BEST software for captcha breaking!

(MashaSargy, 13. 12. 2017 10:17)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.