Jdi na obsah Jdi na menu
 


<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
 

Mistr Eckhart

"Stojí-li duše před ...svým ..původem, zůstávají její síly   venku a ona tu stojí.. obnažená a bezejmenná, vysvlečená ze vší určitosti. Nejvyšší část duše je nad čas povznesena a ví o čase tak ...málo jako o těle. Duše se vznáší vzhůru do jednoduchosti, nad všechny věci do nepoznatelného. Beztvará vrhá se do beztvarého Boha. A zde už nelze mluvit o duši, neboť ztratila svou přirozenost v oné jednosti božské esence. Tam se už nenazývá duší, nýbrž Nezměrným Bytím."
<!--[if !vml]-->Hajný -Trojice

Dominikánský teolog a mystik Johannese Eckhart je obecně znám jako mistr Eckhart nebo prostě jako Mistr. Je považován za nejdůležitějšího středověkého německého mystika a za jednu z nejdůležitějších postav křesťanské mystiky vůbec. Vztah církve k němu byl rozporuplný. Uznávala ho za velkého myslitele a Eckhart sám dosáhl v církvi vysokého postavení. Zároveň však církevní autority nahlížely na jeho učení s podezřením, že se až nebezpečně blíží tomu, co hlásaly některé pro církev nebezpečné kacířské sekty.

Eckhartova důležitost spočívá v tom, že jako první formuloval tyto výroky:

"Dosáhnout osobního rozvoje lze prostřednictvím sebepoznání. To znamená být si vědom toho, že sami osobě jsme nic, a přesto máme významné postavení, neboť pocházíme z Boha."

"Mystika ve své nejvyšší formě není pasivní a teoretická, ale vede k akci."

"To nejvyšší, podle čeho můžeme hodnotit své jednání, je v nás. "Země", ze které se rodí Bůh, je v nás. Je to naše mysl.

"Měli bychom být sami s Bohem a "opustit Boha výměnou za Boha". Tedy opustit ho jako koncept něčeho, co vlastníme či po čem toužíme."

"Stažení se z vnějšího světa (askeze) je v souladu s otevřeností k ostatním lidem a se vším v každodenním životě."
Hajný -TrojiceHajný -Trojice <!--[if !vml]-->

Ó ranní růže…

Ó ranní růže,
rosou pokropená,
jak se rozvíjíš
do celé své krásy.

Ó růže červená,
květe malebný,
když vyjde slunko,
orosená se rozvíjíš,
aby svět poznal a uviděl
na vlastní oči
Velkou Předzvěst Božského Ráje …


Celý den léčí tvůj květ nejen unavené oči podivuhodnou silou a vůní,
až tehdy, když tvorové se uchylují ke spánku
a příroda usíná až na noční bytosti,
(pro které vykvétá zase jiná krása),
tak ty,
růže Barvy Lásky,
se též zavíváš do poupěte,
symbolu neutuchajícího a znovurodivšího se života a síly k tomuto životu
od pokolení do pokolení živých tvorů …

 
Uléhám ke spánku v tvé, mé, naší společné věčné lásce,
ty má (sestřičko),
ty má lásko …

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->P.S.

Bože (Otče, Synu, Duchu svatý, Bože Jediný, Bože v Trojici Jediný) s Marií a svatými bytostmi, dej, abycho utěšovali cele Boha Otce, Boha Syna Ježíše) a Boha Ducha svatého, Boha Jediného, Boha v Trojici Jediného, i Pannu Marii a svaté bytosti...
<!--[endif]-->

 

„Křesťanská praxe vyžaduje postupný přechod od prostých modliteb k daleko složitějším, přičemž přechod na další modlitební úroveň musí být plavný, aby každý stupeň byl vyčerpán
do konce a přestup na následující se jevil coby nezbytnost a nebyl umělý. Nejdříve je nutné
zvládnout modlitební pravidlo, tedy dopracovat se k sebekázni modlitebního života, vnímat obcování s Bohem (koncentrace na úsilí dostat se k Bohu), procítit a pochopit řadu
křesťanských modliteb, z nichž každá nese v sobě gigantickou zkušenost, představuje duchovno lidí, jež ji vytvořili.

Bylo by především nezbytné prostudovat takovou složitou a mnohostrannou modlitbu jako je „Otčenáš“. Teprve potom, když člověk zvládl obyčejnou modlitební praxi, mohl přistoupit ke čtení složitých modliteb spojených se soustředěním, kontemplací, pokáním, nikoli nevědomým, ale prožívaným opakováním spojených s dýcháním, člověk tak může rychleji duchovně růst, neboť často prožívá neobvyklou přítomnost Boží skutečným duchovním zrakem . “ 

Modlitba srdce (při rozjímání, meditaci se modlíme vnitřně – a vyciťujeme srdcem tuto modlitbu): Pane Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Viz kniha: Wilfrid Stinissen: Modlitba Ježíšova, nakl. Karmelitánské – Kostelní Vydří., viz www.ikarmel.cz , K tomu: „A sestoupil jsem tak hluboko, tak hluboko, abych vystoupil tak vysoko, tak vysoko a došel cíle.“ Sv. Jan od Kříže, báseň Odvážil jsem se všeho.

Kniha: Jean Claude Michel: Otázky, které si klademe: Kdo jsi,Maria?, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, viz www.kna.cz .

<!--[if !vml]-->
Takže jedině při smrti člověka, který konal dobro celý život, měl lásku, a nejlépe, když šel cestou židovství nebo křesťanství, si může tento člověk říci: „Dobře učiněno! Dobře učiněno! Harmonie slov, která člověk říká a která mají dobrý náboj, tak i harmonie skutků, které mají dobrý náboj, nechť přetrvá! Dobře učiněno, jsou-li slova a skutky v harmonii a jsou-li pramenem z lásky a dobra!!!“
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
 

<!--[if !supportEmptyParas]-->Maria: Hora na vrcholu hor.


Maria je Panna a Rodička v jedné osobě, i po porodu Ježíše zůstala Pannou. Boží moc je schopná i tohle učinit. A nyní je Panna Maria na nebe vzatá... žije v ráji, který ztracen byl a který Ježíš lidstvu navrátil…

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Ne každý žije opravdu, ale ten, který rozpozná znamení doby, bojuje v Boží Vůli za správnou věc a je schopen za to dát nejen celý svůj život – ten žije doopravdy a kdo je skromný a mírný ten zažije podíl na Kristově slávě. Ten, kdo například zemře za svobodu, za dobrou věc, tomu dá Bůh věčný život, aby (ve skutečnosti) nikdy nezemřel…

Pro to, co se děje nejen například v Africe, Íránu, Vietnamu, Severní Koreji, Číně nebo na Kubě je třeba usilovat o to, aby i tam zvítězilo dobro, krása, pravda, moudrost a rozum...
a nejen Rusku je třeba pomoci pro boj nejen s tuberkulózou…

<!--[if !supportEmptyParas]-->Už i číslo 1.618 vyskytující se často v přírodě je také důkazem Stvořitele. <!--[endif]-->

 

Komu patří příroda? Bohu Trojjedinému. A kdo je Stvořitel? Bůh Trojjediný.

<!--[if !supportEmptyParas]-->
 

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Je možné, že se zvířata a rostliny převtělují a to tak, že „si drží druh“. Vymřelé organismy putují do jiných světů.
A nebo je možné, že zvířata a rostliny se nepřevtělují, ale putují dál do dalších světů (tak je to podle mě u člověka – viz co hlásá křesťanství nebo židovství). Narození je začátkem cesty, duše po smrti těla čekají na soud Boží a poté se rozhodne, zda vyčkají na všeobecné vzkříšení (parúsii, zda půjdou do nebe) nebo půjdou do pekla. A to je význam Davidovy hvězdy.
Oběma těmto teoriím je společné: posmrtný život. A o něj se zajímat není moc radno. Také není radno si všímat minulých životů, protože jak je to, to nevíme přesně, můžeme se jen dohadovat.
Něco je společné, něco není. Pozor na nebezpečí, která z minulé věty plynou (gnoze, bludy apod.)
Podle sv. Hildegardy je středem vesmíru člověk. Takže co se týče spásy celé přírody, je takové přemýšlení zbytečné, protože příroda (živočichové, rostliny, houby apod. ) apod. nehřeší. Takže hřích se objevil u lidí. ( A u mimozemštanů)? Taková teologie by byla zajímavá. Bůh je Pán vesmíru(ů?), Bůh je Pán astrální pěny, Bůh je Pán…atd. apod.
 

K cestování (nejen) do jiných světů (vesmírů apod.) bude zapotřebí možná to, co mají společné vesmíry v astrální pěně a co rozdílné… k bezpečí (nejen) cestování bude také asi zapotřebí pomoc mystiků…vesmír je jako hologram a ještě něco navíc?<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Dále viz stránky pro kulturu života: http://kruciata.cz

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

„Miluji vás přes všechny Galaxie jiných světů, přes všechny světy a vesmíry, atd. například (přes soustavy? astrálních pěn?) …“ , pravil jeden mistr.

Miluju vás, potomci dnešních světů i doby, ve kterých vznikne a ve kterých vytvoříte Galaktický parlament (galaktickou/é konfederaci/e)…

Pojďme zaklepat a tak otevřít a tím odemknout království vyšších dimenzí nejen člověka…

A s pokorou a úctou se obrátit k Hierarchii Universa nejen jako principu všeho života…

Ježíš Kristus říká: "Kdo věří ve mně (vidí mne), věří v toho (vidí toho), kdo mne poslal..."
 

<!--[if !vml]-->

 

Kdo má něco negativního (např. nenávist) k bližním a k Bohu, tak je sám proti sobě, protože od koho přichází přirozenost člověka? Od Boha. Tak takový člověk je sám proti své přirozenosti a z toho plyne utrpení a tresty až zavržení.

Skryté věci (např. posmrtný život, nebe apod.) jsou moudře a chytře skryty, aby zvítězila skromnost a mírnost Boží lásky: viz ani nalomenou třtinu nedolomí nejen Boží spravedlnost... Boží mlýny melou...blahoslavené jsou duše osvícené Duchem, které konají jen dobro, ty dojdou hojné (vrchovaté) odměny v nebi...
 

Za mír, nejen duchovní svobodu apod. dnešní doby poděkujme všem, kteří se o to zasloužili (myslím tím nejen Ježíše Krista a zástup mučedníků a dalších bytostí (nejen lidí)...
 

Dosáhnout alespoň části univerzálního poznání nejen osvíceným rozumem, vírou a moudrostí...
 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Na jedné straně je ve světě negativita, nevědomost, klam apod. , na druhé straně milující láska, která chce lidi zachránit: Bůh, Ježíš Kristus s Marií a svatými bytostmi…
 

Kéž dostaneme osvobozující poznání skrze Boha, Ježíše Krista, pannu Miriam a svaté bytosti, které přichází při pociťování nejen blažené samoty, ale i blaženého společenství v nebi...I věci, které oko nevidělo, ucho neslyšelo, které nebyly pociťovány... k vnímání takových skutečností je potřeba žít podle Božího zákona a Božích přikázání (nejen) v Písmu, je potřeba žít Evangelium a plnit Boží Vůli...


 

...a stačí ve víře přistoupit...
 

...ta ...síla je tedy v ...Janově/Janině (i) těle...proroka Eliáše...

Jsem poslem Světla, kterého vyslal do světa...

...Těmito Tvými jmény a prolévanou krví a  tělem... rozpomeň se, ó Pane, ve svém království. Tvůj/Tvá... (jméno).

...Poté byla kniha zapečetěna pečetí Otce i Syna i Ducha svatého... atd. podle Boha a Boží Vůle a ...

Alfa Alfa Alfa
 

Elóhé Elóhé Elóhé

 

 

 

Paraklétós Paraklétós Paraklétós
 

Omega Omega Omega
 

  a v těchto* pěti hřebech Kříže ...Pána Ježíše Krista  *beru útočiště a celá má bytost se uchýlila  k těmto jménům**, Tvůj/Tvá (jméno) na věky věků.

I řekl svým (i) apoštolům/kám: Dávám Vám tato má slova, i budete je předávat každému, kdo ve Mně věří ve Jménu Ježíše Krista, Syna Božího. Požehnán/a je každý/á, kdo ve mne věří. Kdokoli se umyje ve vodě prosby***...nikdy nezemře skutečnou smrtí. I budu ve vás (ratolestech) celý Hospodin, Bůh **** se všemi svatými bytostmi, svatými jsoucny, svatými skutečnostmi jako vinný kmen na věky od chvíle...

jste pod mou ochranou a slibuji, že vám bude prokázána milost***** v den soudu a trestu a ... i budete žít v ...poslední... den...a všechna Boží zaslíbení sestoupí na Vás od chvíle...

I řekl Jim Ježíš: Tímto mým jménem budete uchráněni/y/a a vaše hříchy a neharmonie vám budou prominuty a...A tak jako vám se stane i každému, kdo je** zná a věří v ně**. Ten bude zachráněn i nebude se přede mnou stydět a neuzří kouř...ani.Kdokoli v ně** věří, přísahám při svém Trůnu a při mém opěradle a stoličce...a při Marii, mé Matce a...*, při všech svatých skutečnostech...   *, že mu prokáži Milosrdenství. Toto přísahám na Mé svaté anděly/ice (i na*) a nedopustím se násilí ani vůči Mé spravedlnosti ani vůči Mému Milosrdenství, ani neučiním, aby se i toto mé slovo stalo lží. I neodvolám své smlouvy."

Tak jak jsi zachránil... své Apoštoly/ky..., zachraň i mne mocí Tvého svatého Jména. Umyj mne a očisti mne zcela, Tvého/Tvou (jméno).
I řekl jim Ježíš: Požehnán/a jest ten/a, kdo četl/a tuto prosbu. Požehnán/a jest ten/a, kdo se umyl/a ve vodě prosby. Požehnán/a/o jest ten/ta/to, kdo slyšel tuto prosbu na vlastní uši ve smyslu... Jeho/její síla bude taková jako síla skály.. Uslyší.. její ..zvuk (i její ozvěnu podle *) tak, jako by byla řvaním.. lva.. Já ..sám jej/ji ochráním Mou vlastní mocí a silou. I budu tě milovat jako bys byl/a mým učedníkem/mou učednicí. Nic nebude moci rušit celou bytost toho. kdo má tuto prosbu s sebou. I noc prožije v pořádku. Zcela tě ochráním navždy. I do Tvého Domu. Dávám Tě tímto má všechna zaslíbení   .

I nebude nikoho, kdo by se ti mohl postavit Tváří v Tvář... ...a Tvá řeč (a...) bude od... vítána každému dobrému člověku, každému dobrému jsoucnu, každé dobré bytosti, každé dobré skutečnosti.

Budiž ti vzdána čest, Ó Stvořiteli,když energicky přicházíš poté, co jsi přešel nebe a připravil slavnost Obou Zemí. Všichni/ y Tví/é andělé/ice (uvnitř Tvé bárky a jejich) srdce se radují. Denní bárka oslavuje, nebe oslavuje, i země oslavuje, a Tví andělé/ice jsou štastni/y , neboť Ten, jehož duše (i tělo a duch, celá bytost) splynula se svým/svou Dvojníkem/icí, dosáhl  Dobrého  Západu i Východu...(severu, ..., jihu)... poté, co překonal jezero Dvou nožů a přebrodil se bezpečně a bez úhony příbojem...
 
 

…ať i zemřelý/nezemřelý (jméno) zažívá…
...i duatu, i bárce, i mé/mu dvojníku/ici i ústí tunelu i duši...na cestě...

Jak jsi krásný, ó Bezbřehá Záři, na Tvém i západním horizontu, ó Pane Pravdy, přebývající na obzoru... Ozařuješ tváře těch, kdož tam jsou, takže na obzoru slaví svátky, Pane Slunce i Měsíce. Ozařuješ i Tunel a otvíráš cestu Dvojitého... Lva.

...na poli blažených.

...naslouchej Ty, kdo jsi na vrcholku...

Věřím, že lidé mívají okamžiky inspirace, v nichž vnímají pravdu.Zázraky našeho Boha jsou vykonávány od prvého dne, kdy byl stvořen vesmír a dochází k nim každého dne a každý okamžik.
Mír budiž s tebou...jsme anděl dosazený nad tebou. ...
Posvátné Akademii v... : Dovol mu letět vzhůru a volně plout...To Jeho Slovo je, hned po něm, svrcchovanou mocí, která z něho vystoupila...
Na hoře seděl, na harfu hrál, můj strážce, svatý anděl...
Ale země sama leží čistá v čistém nebi, v kterém jsou také hvězdy a které nazývají mnozí z těch, kteří mají  zvyk mluvit o takových věcech, svatým éterem/svatými étery...
Tím bylo jeho Jméno zvěstováno prorokům/kyním a apoštolům/kám... v místech, kde byli... a na Svaté Hoře...
Věčné slovo života, které  povstalo mezi nebem a zemí nám dalo nové povolání. Nám, kteří věříme, že jsme viděli tu věc, tak jako kneží/knežky, kteří v den svého pravého vysvěcení spatří/spatřují/spatřili skryté tajemství. Někteří/ré je vidí v podobě ohnivého plamene, nektěří jako dítě a někteří hako chléb z nejjmnější mouky nebo jako víno...Mnozíhé kněží/ky je vidí v podobě chleba nebo/i vína a to je podivuhodné tajemství....ti/ty vyjdou z šeolu a usadí se ve svatostánku.K tomu dochází sedmý den. A ti/ty ostatní v...nebudou také zavrženi.

K Hospodinu v soužení jsem volal. on mi odpověděl. 

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

Půjdem do Hospodinova domu!

Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se!

Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, tehdy by se přes nás převalily vzduté vody.

… kolem svého lidu je Hospodin, nyní až na věky.

…bylo nám jak ve snu.

Nestaví-li dům Hospodin…

Blaze každému, kdo je pokorný, tichý a trpělivý... před Hospodinem, svým Bohem, …kdo plní je ho Vůli a chodí po Jeho cestách!

Při kontemplaci: oráči …

Ale u tebe je odpuštění…

Jako dítě ve mně je má duše…

Toto je místo mého odpočinku navždy, usadím se tady, v zemi zaslíbené a nebi zaslíbeném…(spojení v nesmrtelnosti)…

Jaké dobro, jaké blaho…

Dobrořečte Hospodinovi, všichni jeho bytosti…

 

 

 

Novorozenec byl předek, který po pobytu v Zemi-*Matce, substanci společné mateřským předkům znovu začínal individuální života znovu se objevoval v žijící části rodiny. ... (/i) v otcově linii...
 

Sestoupili ma zem z nebe, ze čtyř měst…

Již v mnoha aspektech jsem se zjevil,

Než jsem získal dnešní podobu, byl jsem …

Kapkou deště ve větru,

Na počátkou byl jsem dokonce knihou.

Byl jsem světlem lampy,

Půldruhého roku jsem byl

Mohutným mostem,

Sklenutým nad třikrát dvaceti (řekami?),

Byl jsem mořským proudem, orlem a

Rybářskou bárkou na moři,

Byl jsem kapkou lijavce,

 svaté
 

 Byl jsem mečem v ruce svatého bojovníka,

Byl jsem štítem…, záštitou,

A to po devět let,

Byl jsem pravou vodou, pěnou,

Pravým ohněm,

Opravdu tajemným dřevem.

(Petře, půjdem do Říma …? …abych…)

Já, Nesmrtelný (Athanatos) Hospodin* ve vás… 

Hospodine, pošli svého anděla…

Pane, Tvá Tvář… v Jordánu Pravdy, Matce/ky (Dítěte/i,...viz *) Pravdy, Věži Pravdy, V Jeskyni /Tunelu Pravdy, V Getsemanech, na Golgotě, na Hoře Pravdy (i Karmelu)…

Pane, ...je, ...je, ...


Pozn. k*: **** a se všemi svatými (bytostmi/jsoucny/skutečnostmi).
Ó Osvícení Duchem svatým, pomozte nám osvítit naše těla, duše i duchy..., celé ..bytosti, abychom pochopili/, že ..jediné osvícení pramení z Boha Ducha a dej, abychom se stále zušlechťovali v Lásce svaté Trojice a mohli tak být v pozoruhodné (obdivuhodné) Jednotě s Bohem a konat Jeho Vůli (jak nám Bůh skrze události napoví z nadpřirozené roviny)…

<!--[endif]-->

<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->

Mistr Ježíš Kristus z Nazareta je Cesta, Pravda a Život.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Stahněte si:

 

Přísady v potravinách:

 

Neškodné přísady: E100, 101, 103,104,105,111,121,122,126,130,132,140,151,

 

152,160,161,162, 163, 170, 174, 175,181,210,202, 203,236, 237,238, 260,261,262,263,270,280,281,282, 290, 300,301,303,304,305,306,307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440, 450, 471, 472, 473, 474, 475

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Nebezpečné přísady v potravinách: E 102, 110, 120, 124 (např. vanilkový pudink E 102, 110)

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Podezřelé přísady: E 125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241, 477

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Porušující zdraví:

 

Střev: E 220, 221, 222, 223, 224

 

Zažívací: E 338, 339, 340, 341, 461, 463, 465, 466, 450, 407

 

Kožní onemocnění: E 230, 231, 232, 233

 

Likvidující vitamin B12: E 200

 

Cévní onemocnění: E 250, 251, 252 (hlavně v uzeninách)

 

Cholesterol: E 320, 321

 

Citlivost nervů: E 311, 312 a E 330 (jedná se o kyselinu citrónovou : vyvolává rakovinu), je nejvíce nebezpečná, obsažena např. v Schwepes citronu, Aroma hořčici, Mezzo-mix, krabí maso, Bonbel sýr, konzervované houby, konzervované olivy a konzervovaná zelenina apod. 

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Přísady vyvolávající rakovinu: E 113, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 239

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Pozor: E 123 velmi vyvolává rakovinu, v USA a Rusku zakázána. Na tyto přísady věnovat zvláštní pozornost u následujících potravin: E 123, 110: KAMBA, gumoví medvídci, Treest, Smartles, čokoládovou čočku, Zoit-smetanový pudink, Iglo-rybí prsty, hotové omáčky všeho druhu atd.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Poslední tři čísla kódu na obalu znamenají přísady.

 

Příklad: Kód: 001211020123… znamená, že je zde přísada vyvolávající rakovinu E 123.

 

Z: časopisu Bytí 14/1996

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Příznivě púsobící látky(známka 1): E 100, 101, 140, 150a, 160acde, 161b, 162, 163, 170, 175, 270, 290, 300, 306-308, 322, 410, 440, 901, 948

 

Látky ještě přijatelné(známka 2): E 141, 172, 174, 260, 296, 301, 302, 304, 309, 315, 316, 325-327, 334, 350-352, 363, 406, 460, 470b, 551-553, 640, 902-904, 947, 1102, 1103

 

Látky méně vhodné(známka 3): E 150bcd, 153, 160bf, 171, 200, 202, 203, 261, 263, 297, 330-332, 335, 337, 353, 354, 400-404, 407, 415-418, 420-422, 445, 461, 463-466, 470-475, 481-483, 491-495, 500-504, 508-511, 514-517, 524-530, 554-559, 570, 574, 575-579, 585,912, 914, 938, 939, 941, 942, 953, 956, 957, 965, 966, 967, 1105, 1200, 1404, 1420, 1422

 

Látky působící nepříznivě(známka 4): E 120, 161g, 173, 234, 236, 251, 252, 262, 280-283, 338-341, 355-357, 380, 385, 405, 407a, 412-414, 432-436, 442, 444, 450-452, 476, 477, 479b, 507, 513, 518, 535, 536, 538, 620-635, 900, 950, 951, 959, 1201, 1202, 1410-1414, 1440, 1442, 1450, 1505, 1518

 

Látky výrazně nepříznivé (známka 5): E 102, 104, 110, 122-124, 127-133, 142, 151, 154, 155, 180, 210-224, 226-228, 230-233, 235, 242, 249, 250, 284, 285, 310-312, 320, 321, 927, 954 


V  pravé (i) medicíně/:   .
 

*…energie včel…například v podobě …sklenice vody postavená na úl ..v době…a je ..léčivá*
*použití ..chladu v podobě …fáze …účinku*
*co se týče střev, jater, ledvin…*
 

 

 
Otevření světlu: */****
Sláva a chvála, požehnání, posvěcení a blahoslavení Tobě   */****,také všem Tvým mistrům/yním i všem svatým Dynastiím, spravedlivým i milosrdným, Tobě zasvěcených a Tobě oddaných, Tobě patřícím/ích, i všem svatým andělům/icím a jejich zástupům, Tobě patřících, i všem Tvým duchovním a jejich zástupům: na všech světových stranách i ve vesmírech/pěnách atd.*/****
Ty Diamante**** (i) v ...srdci/ích, Ty Diamante*   (i) srdce/í.
Ty/i Bože, Kriste, svatý/á/é/í (i) v srdci mém, (i) má bytost v srdci/ích Tvém/Vašem/Vašich.
Svatá Tváři pravého iluzioniství, pravého šamanství atd. podle*, smiluj se.
Svatá Tváři pravých iluzionistů/ek, pravých šamanů/ek atd. podle *, smiluj se.
Věřím, že jsi v nejsvětější (i) svátosti přítomen/ jako *Bůh/* a pravý člověk*. Přijď (tehdy i teď) ke mně  i duchovně...(*: ..., přijímá mne.) To dobré ze světa/vesmíru/ů...* Tvůj/ *
,vděčnost svatým bytostem/jsoucnům za...*
i stravování a    podle *
Pozn.  abych  mohl/a  jet i do...*
Pozn. ...sedmý den je stvořen pro člověka... a ne člověk pro sedmý den...to, o co jde...co se týče Boha..   *
Pozn. ...spoušťové body...tejpování a kineziotejpování...pohybové (i) cviky...také kybernetické fungování člověka (nejen dr. Moshe Feldenkrais a jeho metoda, systém funkční integrace...Alexandrova metoda, cviky paní Mojžíšové…)...obnovení a nová/í/é...
Pozn. (ne)vědomá/(ne)uvědomovaná/podvědomá/povědomá prosba/vzkaz... co by vzniklo, kdyby...nové: stejné/podobné/jiné...proč ne dříve, později, vůbec?...
co se týče svatého Ducha*:   z hlubin do výšin, z výšin do hlubin: ...zkoumá a dotýká se...hlubin i výšin Božích* : vědomí jako blaho...blaho jako vědomí...existence...cesta jako pravda...cesta jako vědomívědomí jako cesta...pravda jako cesta...blaho...existence...život...
*:Bohyně/Bůh JHVH : Duch, Dítě, Syn, Dcera, Otec, Matka, Chlapec, Dívka, Muž, Žena...(atd. podle*)
*                         ...
i jíst a pít beze spěchu, v posvátnu (i pocitu), popřípadě/i ve svaté prosbě, požehnání, posvěcení, blahoslavení, při svaté představě (zůstávající pouze představou...)
...integrální ve smyslu...etapy/cykly/rytmy/fáze života/vývoje...
...nerozdělovat ve smyslu ... i co se týče: humanitní/přírodovědné/filosofické/teologické atd. podle*  
Pozn. byl jednou jeden vynálezce...
Pozn. ...Hmoto/ Energie/ Informace (atd. ...*) Boží, Ježíše Krista, svatých skutečností...
Pozn. ..a odblokování ...skrze Boha (*/****).
Pozn. (i) energetické(?) dráhy(?) a  ...(?) informační  ...hmotné   a...skutečnosti podle(****/*).  
 
<!--[endif]-->

 

Svatá Tváři vědomí, smiluj se nad námi.
 
Svatá Tváři.., z ...jejíž plnosti jsme všichni přijali, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři Plnosti, smiluj se nad námi.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 19. 1. 2022 10:20)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

tnoegfdshotOBtjjidoms

(rumuhAsd, 30. 5. 2021 12:33)

online cialis florida delivery https://cialisjla.com/ - cialis no prescription paypal cialis

walmart pharmacy price check dgsolbvfdavesymzkbr

(dyeneVed, 29. 5. 2021 21:34)

what is the difference between cialis and tadalafil https://krocialis.com/ - cialis phone number ebay cialis

geeahdshotOBtjjidomq

(PooxSwa, 27. 5. 2021 15:20)

shop cialis https://ckacialis.com/ - cialis paypal cialis no prescrip

gsaxzvofbldshotOBtjjidomw

(ConseAni, 27. 5. 2021 7:28)

cheapest online pharmacy https://pharmacyken.com/ - cheapest pharmacy for prescriptions without insurance pharmacy tech in canada

sbbolthdshotOBtjjidomx

(ConseHtf, 26. 5. 2021 2:44)

can cialis lower blood pressure https://cialishav.com/ - cialis coupons online buy 5mg cialis online

viagra dose for recreational use fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomc

(AnooConse, 23. 5. 2021 2:44)

women take male viagra https://llviagra.com/ viagra matar

wholesale pharmacy frbdcacldshotOBtjjidomt

(JebgConse, 23. 5. 2021 2:28)

prescription drugs online without https://pharmacylo.com/ pharmacy online cheap

best online pharmacies canada fdvaefbfbldshotOBtjjidomw

(LebnConse, 20. 5. 2021 10:04)

northwest pharmacy https://xlnpharmacy.com/ online pharmacies of canada

tadalafil 50 olgstnoegfdshotOBtjjidomj

(Gtnbrumuh, 16. 5. 2021 13:09)

viagra vs levitra https://jokviagra.com/ - viagra benefits over the counter viagra substitute walmart

pharmacy technician test dgsolbvfdavesyzxmzw

(Lbsodyene, 15. 5. 2021 0:27)

cialis online canada https://ucialisdas.com/ cialis reviews photos

usa peptides tadalafil hvdgeeahdshotOBtjjidomd

(BbshPoox, 12. 5. 2021 17:24)

cialis and viagra together https://loxviagra.com/ do you need a prescription for viagra

amor e outras drogas viagra fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomm

(AnooConse, 12. 5. 2021 16:14)

viagra information online https://llviagra.com/ viagra konkurencia

viagra information online fhwsbbolthdshotOBtjjidome

(FmrfConse, 11. 5. 2021 4:44)

generic cialis 20 mg https://cialisee.com/ - cialis legal online cialis without a pescripton

blue sky peptides tadalafil olgstnoegfdshotOBtjjidomp

(Gtnbrumuh, 8. 5. 2021 23:51)

viagra mechanism of action https://jokviagra.com/ price of generic viagra

Levitra Soft fdvaefbfbldshotOBtjjidomf

(LebnConse, 6. 5. 2021 22:45)

viagra super active https://xlnpharmacy.com/ Enalapril

rx pharmacy online frbdcacldshotOBtjjidomx

(JebgConse, 3. 5. 2021 20:52)

cheapest pharmacy https://pharmacylo.com/ reputable canadian mail order pharmacies

compare price viagra cialis levitra fdvefbfbldshotOBtjjidomf

(LrbsConse, 3. 5. 2021 9:49)

levitra generika rezeptfrei kaufen https://uslevitraanna.com/ levitra trial

doctoral thesis writing fhsbbolthdshotOBtjjidomq

(FbsfConse, 1. 5. 2021 4:01)

viagra super active https://uspharmus.com/ prescription drugs from canada

levitra tabs fbdcacldshotOBtjjidomo

(JbsdConse, 30. 4. 2021 14:46)

prescription drugs without doctor approval https://onlinecanda21.com/ Avalide