Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uchovej (skopíruj si) následující text pro budoucí generace ( pro své bližní, přátele, potomky a blízce příp. i vzdáleně příbuzné atd.):

Jdi cestou křesťanství nebo/i židovství, které jsou jediné ochraňované a tedy proto schůdné. (Rozvíjejme duchovno v souladu se svým životem, s Boží Vůlí…) Co se týká v následujícím textu mystiky, týká se i duchovna, metafyziky a filosofie: Vyhnout se ostatním knihám, dílům a spisům, které nepocházejí z církve nebo ze společenství (myslím tím, které nejsou v jednotě s Boží Vůlí). Nezabývat se gnozí a podobnými texty, knihami a mystikami, které církev (společenství), které existuje v jednotě s Boží Vůlí, výslovně nedoporučuje. Pouze dělat to, co je doporučováno církví (společenstvím), jen tou církví / společenstvím, které je v jednotě s Boží Vůlí... . Týká se to i duchovních děl, knížek a spisů, které nejsou v jednotě s Boží Vůlí). Viz dále k mystice. I ve věcech, které se týkají těla, duše a ducha existují nástrahy(, které je třeba překonat) a které zde uvedu: Slovo pozor a nedoporučuji má v následujících větách stejný význam jako slovní spojení vyhnout se tomu: Podle Desatera máme světit sedmý den, neboť Hospodin učinil nebe a zemi v šesti dnech a sedmý den odpočinul. Mělo by to být spíše potřebou. Každou neděli( nebo sobotu večer) jít do kostela na mši a na sv. přijímání (ochrana na celý týden. Pomodlit se tam modlitbu k Panně Marii.) nebo do synagogy... Denně se modlit modlitbu růžence(s fatimskou prosbou* – viz mystická modlitba 1. komnata a viz 5-ti měsíční pobožnost k Panně Marii Fatimské a pobožnost k Panně Marii Mystické Růži viz brožůrka ), do věku cca 30-ti let: mystickou modlitbu v 1. komnatě (pak přejít na další, viz kniha: Sv. Terezie od Ježíše: Hrad v nitru, Karmelitánské nakladatelství, viz www.kna.cz , www.ikarmel.cz ). Dobré by bylo, kdyby alespoň jednou za čas se člověk modlil i modlitby formulované vlastními slovy nebo i modlitby v tomto textu uvedené. Tím člověk vniká do hlubšího duchovního společenství a modlitby dostávají pozoruhodný náboj a sílu. Modlitba růžence může být i modlena na určité úmysly např. za rodinu. Modlitba růžence může být modlena i za ty lidi, které projdou, projedou nebo žijí kolem mne nebo mají ten den svátek či narozeniny. Hlavně doporučuji se modlit růženec na Mariin úmysl. Nezapomenout na pobožnost k sv. Josefu po růženci. Dále modlitba škapulíře může být také modlena denně (viz brožůrka). Nezabývej se pornografií apod., atd. , vyhni se onanii (která je v rozporu se zdravou sexualitou, existuje i onanie, která by mohla být v souladu se zdravou sexualitou např. v pubertě) a homosexuálním stykům (homosexualita je psychickým problémem až psychickou nemocí nebo ještě i nějakou jinou neharmonií(?)), polygamii (střídání partnerů, které je známkou nevěrnosti) vyhnout se používání sexuálních pomůcek apod., atd. Buď bez žádosti(ve smyslu viz dále). Buď mravný(á). Doporučuji metodu přirozeného plánování rodičovství. Vyhnout se používání jakéhokoli typu antikoncepce. Neodkryj nahotu bližních ani svoj í – svojí nahotu odkryj jen před svým pohlavním partnerem...... Je to jejich a tvá nahota. Buď svému partnerovi (a Bohu) věrný (á). Ale je samozřejmé, že například není hřích odkrytí nahoty před lékařem/lékařkou apod., když je to nezbytné a v zájmu zdraví... Ohavností je například nudismus, toho ( a každé ohavnosti) je třeba se vyhnout. Nezabývat se onanií (nejen? v pubertě je možné, že k ní někdy dojde, ale zabývat se jí by přineslo špatné plody.) Je možné, že u určitých jedinců nastane různě dlouhá (nejen) masturbační krize, tou lze projít správně ve spolupráci s Bohem... Buď svatý(á) i co se týče pohlavní (sexuální) stránky...Nepodváděj, buď férový(á), nebuď ješitný(á) i jinak negativní, jednej vždy v souladu s Boží Vůlí... Neubližuj (nehřeš) slovem. Dej si pozor na moc slova řečeného a napsaného i představy i myšlenky. Dej si pozor na to, co chceš (udělat) říct a nebo napsat nebo myslet. Ó Miriam, dej, abych nehřešil slovem, myšlením ani skutkem, ani citem, rozumem nebo vůlí, ani srdcem, ani představou.   Ó Miriam, dej, abych pochopil(a), že pravý život spočívá v dodržování Božích zákonů. Ó Miriam, dej, abych se Božím zákonem vždy zcela řídil(a). Ó Miriam, dej, abych důvěřoval(a) Bohu, že celé Písmo a jeho zjevení nejsou marné, abych rozpoznával(a) v dění ve světě působení Boží a abych žil(a) v jednotě s Bohem a jeho působením, abych nechal(a) Boha, abych na mně pracoval a abych konečně nedoufal(a) v Boží zaslíbení marně, ale abych doufal(a) s pevnou důvěrou a v lásce k Bohu a bližním. Dej, abych nezatvrdil(a) srdce mé i jiných, abych také nezablokoval(a) jiné, abych již žil(a) v harmonii s Bohem a s jeho záměry. Dej, abychom plnili vždy Vůli Boží a byli s ní vždy v Jednotě… Ó Miriam, dej mi hloubavost. Ó Miriam, doveď nás do Síně svatby s Beránkem. A dej, aby všechny naše buňky, atomy, kvarky, molekuly apod., atd. a jejich soustavy apod., atd. chválili Pána a dosáhli tak spásy, harmonie a milostí a darů Svatého Ducha a každý záchvěv naší duše a ducha plesal v Bohu, Spasiteli, že nás vytrhl z temnoty a uvedl nás do světa (vesmíru...) plného světla. Ó Miriam, učiň mne silným a pevným v zásadách, které mi tak laskavě dáváš, a rač mne uvést do noci smyslu, duše i noci ducha, abych mohl být vytvarován v takový krystal a diamant, abych odrážel v sobě všechny svaté anděly a světla Boží Velebnosti, abych se stal hodným/stala hodnou zaslíbení Kristových. Vždyť u Boha není nic (dobrého) nemožného.   Ó Miriam, Jitřenko, dej, abych skrze tebe přijal Pána, když teď nemůžu přijmout Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní, aby přišel ke mně alespoň duchovně a učinil si u mne příbytek. Svatý Norberte oroduj za nás (také za tímto účelem). Ó Miriam, dej, abych také pomohl(a) i různým bytostem a lidem, kteří se dostali do svízele, někdo jim ublížil nebo je někdo pronásleduje nebo je někdo unesl nebo prostě potřebují pomoc. Dej mi sílu proti pokušením, které mívám nebo které nastanou a dej mi milost, abych jim nepodlehl(a). Dej mi milost, abych vytrval(a) v (křesťanské) víře, naději a lásce, abych věřil(a) v Kristovu vítěznou moc i v hodinách temnoty. 

Dej, abych stále věrněji následoval(a) Božího Syna a víc a víc se mu podobal(a). Dej, abych přijal(a) Boží vůli, se vším, co to přináší a podněcuj mne k ochotě stále víc se zapojovat do Božího plánu spásy a tak růst ve svatosti. Prosím tě, Miriam, pomáhej nám růst ve víře a v důvěře vůči Bohu, že on na nás a na světě ukáže pravdivost svých příslibů. Pomoz nám, abychom naději a důvěru předávali dál druhým. Dej nám, Miriam, dosáhnout od Tvého Syna té milosti, abychom sloužili jemu a jeho dílu vykoupení. Pomoz nám přibližovat se stále více jemu – tomu, který přišel, aby sloužil a dal svůj život za všechny. Miriam, s láskou jsi sloužila Ježíši Kristu a snažila jsi se stále víc mu rozumět. Pomoz nám, abychom také my v modlitbě hledali Boha a nechávali se jím proměnit, a takto naplňovali své povolání být uprostřed Božího lidu. 

Pomoz nám, abychom Boží skutky i slovo chápali srdcem stále hlouběji a tak dnem i nocí žili v Boží přítomnosti. Dej, abychom důvěřovali v Boží milosrdenství a lásku, která dává vždy víc, než oč prosíme. Nedej, abychom otupěli nebo malomyslněli, ale ať pomáháme modlitbou a skutky lásky, jak jen nejlíp dokážeme. Pomáhej, ať jsme otevření pro nejrůznější potřeby našich bližních. Miriam, s tvou pomocí chceme statečně zápasit s mocí zla v nás a kolem nás. Pomáhej nám a ochraňuj nás přitom. Chraň nás od zlého. Pomoz nám setrvávat ve stálém spojení s tvým Synem a s tebou a trpělivě vytvářet společenství církve. Dej, Bože s Marií a svatými bytostmi, abychom pomáhali nejen bližním jako Tví andělé, Marie a svaté bytosti a snažili se pomáhat, jak pomaháš Ty... ... Shromáždi nás. Sjednoť nás. Amen. 

Duchu svatý! Uděl mi mnoho milostí, rač zasadit, zalévat a pěstovat v mé duši milou Marii, která je stromem pravého života, aby rostla, kvetla a nesla hojné ovoce života. Duchu svatý! Dej mi vroucí zbožnost a neodolatelnou příchylnost k Marii, Tvé božské Snoubence, dej mi silnou oporu na Jejích mateřských prsou a ustavičné útočiště v Jejím lůně, abys v Ní utvářel Krista ve mně v Jeho pravé podobě (Božskou Alchymií a Homeopatií apod., atd.), velikého a mocného, až do plnosti Jeho dokonalého věku. Amen. 

 Blahoslavený Hroznato a Panno panen, Miriam, k tobě přicházím, před tebou klečím, já lkající hříšník (hříšnice). Odpusť hříchy, kterých jsem se dopustil. (Bože, dej mi šanci. Omyly se už nebudou opakovat, o to usiluji, dej mi sílu.) Pamatuj, nejdobrotivější almah (čte se almah, znamená to: dívko) Miriam, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila, kdo se utíkal pod Tvou ochranu, kdo tě vzýval o pomoc, kdo Tě žádal o přímluvu. Povzbuzen takovouto důvěrou spěchám k Tobě a k Blahoslavenému Hroznatovi, o přímluvy a prosby k Bohu Otci, Synu i Duchu svatému, Bohu Trojjedinému, Nejvyššímu Mystickému Tajemství: Prosím o přímluvy, abych mohl/mohla být lékařem/lékařkou těla, duše a ducha(celé bytosti**/celých bytostí*),, případně knězem, kněžkou nebo mnichem, mniškou, nebo jiné povolání v jednotě s Boží Vůlí (**i*), ó Miriam, abych se uzdravil/a ze svých potíží, neharmonií a neduhů těla, duše a ducha**, dej mi nejen sílu, ( a příp. měl/a potomka/y stvořené Bohem, potomka/y, který/kteří věří v Tebe Bože a mají Dary a Schopnosti Ducha, potomka/y svaté/svatého a kteří jsou (bytují) v Jednotě s Tvou Vůlí apod.) a dej mi partnera/partnerku (stvořeného/ou Tebou), kterého/ou pro mne máš, je-li to Tvá Vůle (případně mi ukaž Tvou Vůli) a dej, aby ten/ta partner/ partnerka měl/a Schopnosti a Dary Ducha, aby žila v Jednotě s Tvou Vůlí (nebo mi přiděl partnera/partnerku z Tvého Království skrze tvou zvláštní a zázračnou milost ) a abych měl/a (přitom) úctu pravou, tedy niternou bez pokrytectví, vnější bez posuzování, rozvážnou bez nevědomosti, něžnou bez lhostejnosti, stálou bez zlehčování a svatou bez domýšlivosti, rač mě udělit sílu a píli proti nepřátelům svým, abys mně ráčila (prosím) uvést k sobě do radostí nebeských, do nebeského království (Sláva Tobě, Buď naší dobrotivou Vůdkyní.

Prosím Tě (Bože Trojjediný s Marií a svatými bytostmi) případně, abych mohl/a jet do pralesa v Jižní Americe, aby ( i mystická) cesta a (i mystický život) v pralese byl dobrý bez nebezpečenství, abych případně mohl/a mít potomka, i když jsem panicem/pannou ať už například stvořeného z kamene nebo počatého jinak (tohle obojí) Silou a Vůlí Boží…Prosím Tě o  vyslyšení pokud možno všech dalších svatých proseb, tedy i těch svatých proseb, které jsme nevyjádřili, i těch svatých proseb, které si ani nedokážeme představit a které si ani nedovolíme a neodvážíme vyslovit, staň se ale Boží Vůle…

Maria, prosím, Blahoslavený Hroznato, prosím, orodujte za mne u Ježíše, Otce i Ducha svatého, Boha Hospodina Trojjediného. (Raduj se, Siónská Dcero: Maria Panno. Raduj se tisíckrát.)  

Bože mého srdce, Ty, který jsi mým údělem, Kriste Ježíši, ať mé srdce pozbývá svého vlastního ducha a Ty sám žij ve mně, ať se v mém duchu vznítí živé uhlíky Tvé Lásky (tvého Ducha, Pramene Vody Živé) a stanou se dokonalým ohněm, ať stále hoří na oltáři mého srdce, v samotném centru onoho Hradu v nitru, ať planou v hloubi mé duše, ať se v den svého skonání objevím před tebou dokonalý (jak se vyjádřil sv. Augustin). Duchu svatý! Uděl mi mnoho milostí, rač zasadit, zalévat a pěstovat v mé duši milou Marii, která je stromem pravého života, aby rostla, kvetla a nesla hojné ovoce života.  

Můj milý Ježíši, Lásko hodná uctívání a klanění, dovol, abych se k tobě obrátil(a) a vzdal ti díky za milost, kterou jsi mi prokázal tím, že jsi mne daroval své Matce, aby Ona byla u Tebe mou Přímluvkyní a veškerým doplněním mé velké bídy. Běda mi, Pane, tisíckrát běda mi, jsem tak (moc) bídný(á), že bez této Matky bych byl jistě ztracen. Ano, potřebuji Marii ve všech potřebách. Potřebuji Ji, aby zmírnila Tvůj spravedlivý hněv, protože jsem tě v minulosti tolik (moc) urážel(a) a urážím Tě každodenně nejen svou malostí a bídností. Potřebuji ji, aby zadržovala věčné tresty Tvé spravedlnosti, které si zasluhuji. Potřebuji Ji, abych mohl na Tebe patřit, mluvit k Tobě, prosit Tě, přibližovat se k Tobě a líbit se Ti. Proč nemohu vzdávat důstojné díky za tak velké dobrodiní? Maria je moje. Jaký to poklad, jaká útěcha! A já abych potom nebyl zcela jejím? Jaký nevděk! Tisíckrát jsem Marii přijal se svatým Janem za veškeré své bohatství a stejně často jsem Jí dal sebe, ale jestli jsem to ještě neučinil tak dobře, jak si přeješ Ty, drahý Ježíši, činím to nyní, jak si Ty žádáš, abych to udělal(a). Vidíš-li v mé duši nebo na mém těle něco, co nepatří této velebné Kněžně, prosím vytrhni to ze mne a odhoď to daleko ode mne, protože není –li to Mariino, není to hodno Tebe, Ježíši. Jsem celý Tvůj a všechno, co mám, je Tvé, můj milý Ježíši, skrze Marii, Tvou svatou Matku. Ježíši , dej mi na přímluvu svaté Marie a Terezie ctnosti a vlastnosti (nejen) Tvého dětství... 

…utíkám se o přímluvu a milosrdenství Ke Tvé svaté Matce, kterou jsi mi dal za Prostřednici u Tebe, a doufám, že skrze Ni se mi od Tebe dostane zkroušenosti a odpuštění mých hříchů, že získám Moudrost a že mi bude zachována. Pozdravuji Tě tedy, Maria neposkvrněná, Zrcadlo Spravedlnosti, Trůne Moudrosti, Příčino naší radosti, Růže tajemná, Hvězdo jitřní, Révo v květu, Panno-rodičko, Matko vlídná, Hvězdo mořská, Věži Davidova, Růže tajemná ,Archo úmluvy, živoucí stánku Božství, ve kterém se skrývá věčná Moudrost a ve kterém se chce přijímat klanění andělů i lidí. Pozdravuji Tě, Královno nebe i země, jejíž vládě je podrobeno všechno, co je nižší než Bůh. Volím si dnes Tebe, Maria, v přítomnosti celého nebeského dvora, za svou Matku a Paní. Přenechávám Ti plné a neomezené právo, abys nakládala mnou a vším, co mi patří, bez výhrady podle svého zalíbení k největší slávě Boží v čase i věčnosti. Zasvěcuji se Tobě i Ježíšovi, Bohu (i všem svatým bytostem a všem svatým jsoucnům) i Tvému (Neposkvrněnému) srdci, ó Miriam, a tím se zasvěcuji i Ježíšovu srdci (a tím i srdci/ím svatých bytostí a svatých jsoucen) a také světlu bíložlutému, modrému a červenému, které z něho tryská. Já n.n., nevěrný hříšník, obnovuji a potvrzuji dnes do Tvých rukou své křestní sliby. Navždy se zříkám satana, všeho, čím se pyšní, i jeho skutků a úplně celý se dávám Ježíši Kristu, Vtělené Moudrosti, abych za Ním nesl svůj kříž po všechny dny svého života a abych Mu byl věrnější než dosud. Ó Miriam, Paní má, rač mně (nehodného) uvést do hlubších duchovních tajemství a rozjímání spojených s ustavičnými modlitbami v nitru s viděním Favorského světla spojeného s modlitbou srdce, ale i mysli (a nejen duševních a duchovních mohutností) apod. a s dýcháním a s hlubším duchovním poznáním (nejen) tajemství textů, která jsou zahalena alespoň zčásti tajemstvím. Buď mojí dobrotivou Vůdkyní. Buď můj dobrotivý Vůdce, i ty Bože s Tvými svatými bytostmi... a dej nám, Bože s Marií a svatými bytostmi mimojiné i dary a duchovno i dar obrátit bližní (nejen) co se týče sv. Tomáše, sv. Jana a sv. Marie a sv. Máří Magdalény... Amen. 

Desatero Božích přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.*  

1. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. (V jednoho Boha věřit budeš.)  

2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 

3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha (jméno Boží je: Jahva). Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho.. zákon zneužíval. 

4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. (Proto by mělo být potřebou chodit do kostela (nebo/i do synagogy) alespoň jednou v týdnu a to 7. den, neboť to poskytuje ochranu na celý příští týden. Je také potřebou tam přijmout eucharistii i pokud možno všechny svátosti, které kostel nabízí např. i svátost smíření). 

5. Cti svého otce a matku, abys byl dlouho živ na zemi..., kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 

6. Nezabiješ. 

7. Nesesmilníš. 

8. Nepokradeš. 

9. Nevydáš proti ..svému bližnímu křivé svědectví. 

10. Nebudeš dychtit po ..domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

*(nejen) duchovní rovina: Bůh nás vyvádí ze (nejen) ze závislosti na hříchu ( a na modlách), v tom je (také) ten "dům otroctví", "vyjití z Egypta"...

Význam slova nezabiješ v Desateru se vztahuje i na psychické zabití a ubližování. Pozor na to, že psychicky může ubližovat dotyčný, i když o tom neví např. nevedení dítěte k samostatnosti. Neznesvětíš a nezneužiješ posvátné věci, místa, chrámy a svatyně , (posvátná jména (např. jména Marie a svatých bytostí) a jména Boha apod.) apod. Boha ani je nenecháš znesvětit například jakkoli postiženými...Vyhni se jakýmkoli extrémismům jako například fašismu... Nevydáš falešného a křivého svědectví… Nebudeš manipulovat (jakákoli manipulace je špatná) a nebudeš ani pokoušet Boha, Marii a svaté bytosti...Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby to tak bylo... (Nejen) člověk by měl ctít své předky, měl by mít v úctě i potomky i ostatní (dobré) bytosti... Nebudeš klít... Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom nehřešili i nevědomě... Neměj zlobu, nenávist. Neměj závist. Neměj samolibost.Vždy se ovládni. Nebuď fanatický(á). Měj skromnost, mírnost a laskavost apod. při upozorňování druhých. Měj lásku k Bohu (miluj Boha nade všechno), k sobě a k bližním (miluj bližního svého jako sebe samého). Všichni lidé různých ras si jsou rovni... Raději se vyhni masu z nečistých zvířat** (např. vepři, zajíci) alespoň částečně (pozor: v křesťanství se může jíst všechno mimo jídla z obětin; Ježíš říká: Jezte všechno.( Ježíš povolil "pohanům" (myšleno je nežidům), že nemusí dodržovat zákon o čistých a nečistých zvířatech a také zákon o obřízce); "vším" v tomto textu se rozumí přirozená potrava lidí tj. maso zvířat a rostliny apod. mimo např. masa z obětin)) nebo úplně (židovství). Např. kanibalismus je ohavnost, které se má (nejen) člověk vyhnout…Měj lásku (nejen) k živé i neživé přírodě a podle toho jednej... (Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby (nejen) lidé měli lásku (nejen) k živé a neživé přírodě a podle toho aby žili, jednali a mysleli apod. Muž i žena si jsou rovni... Dej také Bože s Marií a svatými bytostmi, aby si byli muž a žena rovni a nejen lidé různých ras…hebrejsky Duch Svatý ruach (čte se „ruach“) je v ženském rodě... Ten, který za nás prosí vzdechy nevýslovnými…)...  )... Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby to tak bylo s námi, co je v tomto celém textu (nejen) napsáno... A Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom rozumně a moudře realizovali uskutečnitelné ideály a nepřišly o ně v životě a abychom nebyli pošetilí, hloupí, namyšlení, zádumčiví, ješitní apod. negativní...
Jíst spíše vegetariánsky s trochou masité stravy ( stanovit si minimum masa, soucítění se zvířaty). Jíst spíše naše (domácí) jídlo a kupovat naše (domácí) zboží než z dovozu (kvůli tomu, že naše organismy jsou navyklé na (nejen) domácí jídlo a jeho vibrace apod. ...). Nejen při jídle být střídmý(á). Vyhni se (viz stránka nazvaná jej tohoto webu) kouření cigaret a nadměrnému pití alkoholu i závislostem na duševních, duchovních vzepětích, stavech (například transus, který může být v nesouladu s Boží Vůlí, ale také nemusí... to záleží na jedinci a jeho vztahu s Bohem, Bůh (nějak) odpoví např. po prosbě) a nejen duševních, duchovních sladkostech, ale i těch hmotných. Vyhni se lidem, kteří se zabývají následujícími věcmi (obecně, co není doporučováno v tomto celém textu, a někteří lidé to dělají, tak se jim vyhni): Nedělej (viz stránka jej tohoto webu) východní mystiku ani mystiku, která obsahuje něco z mystiky východu, dále (viz stránka jej tohoto webu) magii (využívání psychické síly k ovládání světa a vyvolávání určitých fenoménů, událostí apod.), kouzelnictví**/, čarodějnictví, věštění (jakékoli vykládání karet (např. runy, tarot, arkána apod.), věštění z ruky, koule, oblaků, vnitřností apod.), alchymii, geomancii (závislost na místě v přírodě,závislost na stavebním místě a uspořádání architektonických prvků např. v podobě Feng Shuej nebo v podobě jakési indické nauky (např. Vastu) apod.), teosofii, antroposofii, okultismus (sem patří také aura (snad nebo téměř ve všech případech je vidění aury v rozporu s Boží Vůlí, něco jiného je například vidění informací, energií a hmot v rámci cesty mystiky například léčení v souladu s Boží Vůlí), čtení myšlenek apod. Nehledej nejen sama sebe zvenčí.),), spiritismus (jakékoli vyvolávání nebo volání duchů), astrologii(víra na působení hvězd), numerologii (víra na moc a význam čísel, podle nichž se může například věštit) , předpovídání nejen pro partnerský svazek např. v podobě Feng Shuej, psychotroniku, parapsychologii, mystiku ze sekt, hermetismus a hermetické vědy ad*(zejména spisy a díla Herma Trismegista a mu podobných), zednářství, rosekruciáni, volnomyšlenkářství, svévole, "kult jáství" např. v podobě buddhismu,šamanismus ( jako např. druidi apod., i když snad nějací/ké šamani/šamanky mohou jednat v souladu s Boží Vůlí), wicca , woo-doo (vůdů), (a také praktiky přesahující hranici/e) v reiki (čte se "rejki") a praktiky přesahující hranici/e např. v léčitelství, které se mimojiné zabývají psychickou silou a jejím využití pro to, aby byl člověk pánem a mohl ovládat. Podobné praktiky mohou být skryté ve východních energetických cvičeních (viz**) a čchi-kungu (viz**) a v józe prstů (viz**), které tudíž nedoporučuji. Stejně tak nedoporučuji energetická cvičení (viz**) Falun Dafa (Falun Gong) a jiných hnutí(viz stránka jej). Co má společného s energií, předtím zvýšený pozor ( také k **: vyhnout se tomu, pokud je to v rozporu s Boží Vůlí– Bůh ji nám obvykle nějak naznačí viz dále. Jakákoli závislost i v této podobě je špatná. ). Z podobných důvodů také nedoporučuji používání JinJang-ové kuličky apod. atd. Vyhni se všemu, co by mělo byť i jen něco společného se skutečnostmi, kterých se máš vyhnout. Vyhni se realizaci buddhy, čehokoliv nadpřirozeného, a raději všemu, co má s buddhismem něco společného. Jak říká Pán Ježíš: „Vaší odpovědí buď ano, ano, ne, ne…co je nad to, pochází ze zlého.“* (*Poněkud upraveno.)

Ale je možné, že například praktikování buddhistické prázdnoty (nikoli nicoty) myslí může být prospěšné – tím možná nebudou mít naše pohnutky vliv na zkreslování okolní reality a člověk tak snáze dojde k poznáním pravé skutečnosti (reality takové, jaká je) - například vědci mohou tohle učinit - a srovnáním s realitou ovlivněnou neprázdnou myslí jiných bytostí nebo bytosti samotné – se můžeme dopídit k lepšímu poznání reality, pokud to tak je, je přínos buddhismu dost dobře možný a kladný…
například kladný je i altruismus (pomoc druhým) i určité mravní zásady…  

**/ Co se týče iluzionistů, tak na tom není nic špatného...

 

Je možné, že právě nejen alchymistická mystika z 3.dílu Encyklopedie mystiky, edice Logos, nakl. Argo (internetové stránky na: www.argo.cz) není v rozporu s křesťanskou nebo židovskou vírou. Pravou alchymií bez magie se tak může stávat homeopatie (Podobné se léčí podobným: Similia similibus curantur, nejvyšší Reakce : Ježíšovo vítězství nad smrtí, zlem a hříchem na kříži). Bylo totiž dokázáno v nějaké vědecké práci, že homeopatika také ovlivňují prostorové postavení (konformaci) molekul vody nejen v lidském těle. A tím se podílejí mimojiné i na čistících procesech v lidském těle. 

Zde uváděné skutečnosti jako např. magie a psychotronika jsou vlastně falešní „bohové“, o kterých mluví Stará smlouva-úmluva (Starý zákon): Nebudeš mít jiné bohy mimo mne…Nezobrazíš si Boha spodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. O tyto věci ( i zde dále uvedené) například, které se týkají moci a zázraků apod., se nemá člověk zajímat, protože náleží pouze Bohu. 

Pozor (vyhnout se tomu*) před duchovnem New Age ( *tedy vyhnout se tomu, co přesahuje hranici/e), do určité hranice má pravdu, například že si člověk může dělat určité problémy sám, ale Bůh a jeho milosti pomáhají člověku, člověk by to sám bez Boží pomoci nezvládl (na to se dost v New Age zapomíná). Vyhni se východní teorii (filosofii) Jin-Jang a duchovnu či filosofii taoismu či konfucionismu ( i když například na teorii taoismu - Jin Jang může být něco pozitivního i pravdivého, např. existence energetických drah, meridiánů a například zásad vyvážené stravy, chybné by například bylo, kdyby k principům Jin Jang bylo přiřazováno dobro a zlo, protože zlo není protipólem dobra, ale spíše o nedostatek dobra, které je "plností"; na konfucionismu  a taoismu může být například pozitivní úsilí o dokonalost). Vyhnout se tomu, co přesahuje hranici/e ve hnutích jako je reiki apod. (je tam také vizualizace (ve smyslu magie), bílá magie. Jakákoli magie je špatná. Vizualizaci (ve smyslu magie) také nedoporučuji. Vizualizace může být pozitivní, pokud je v souladu s Boží Vůlí... Co se týče léčení například rukami například energiemi nemusí být špatné, pokud je v jednotě s Boží Vůlí... ) Vyhnout se knize Andělé stojí při nás od P. Schneiderové a G. K. Pierotha apod. Protože je tam například bílá magie. Nevěř na minulé životy, to co New Age (nová doba) o tom říká, se nezakládá na pravdě. Naopak geopatogenní zóny, magnetismus od stromů (objímání stromů) a sezení pod vodopády apod. (omývání těla např. studenou vodou pro zdraví) jsou v pořádku; také oslovování nejen zvířat a rostlin a rozhovory s nimi a další péče a případně hudba pro ně je/jsou pozitivní a v pořádku (například rychleji rostou, prospívají, mají dobrou výživu nebo zvýšený obsah léčivých látek, vitaminů, minerálů atd. apod.) – což snad potvrzuje teorii jednotného pole i živou bytost – naší planetu (Viz kniha Margulisová: Symbiotická planeta (viz www.academia.cz , email: expedice@academia.cz) a Sheldrakeovy knihy: kniha: Teorie morfické rezonance a kniha: Sedm experimentů – které by mohly změnit svět ( tyto obě knihy viz email: elfa.nakladatelstvi@centrum.cz ); tai-chi a jóga a aikidó a případně další bojová umění (tyhle skutečnosti jen) v podobě klasických fyzických cvičení jsou v pořádku (tedy bez jejich duchovna a filozofie). Ale například v duchovnu jógy (a snad i bojových umění) může být snad přínosem to, že se člověk stává (nebo také může stát) pozorovatelem (svědkem) nejen svých myšlenek, což může jít v ruku v ruce s ovládnutím sebe sama a realizací mravné a pozorné a trpělivé apod. bytosti například také s cílem spojení s Bohem, ale je samozřejmé, že duše není přímo Bohem - to by člověka přivedlo ke scestí - duše může v tomto životě nechat skrze sebe prostupovat Boha a rozvíjet k němu vztah, nemůže však se s ním sjednotit tak, že by se stala Bohem... člověk tak stále může na sobě pracovat a poznávat pravdu, život a cesty k Bohu a jít po nich atd. ... Pozor před „mystikou“, která není křesťanskou nebo židovskou mystikou, takové mystice je dobré se vyhnout na sto honů, patří sem např. různé mandaly (obrázky, které mají něco vyjadřovat). Ale vybarvování a malování mandal - obrázků, které je čistě umělecké, nemusí být špatné, pokud není například spojováno s magií, kouzlením, čarodějnictvím, věštěním nebo psychotronikou apod. (Ale zhotovování mandal a jejich používání například v uměleckém prostředí (pro potěchu duše) není špatné (tedy používání bez magie, kouzlení, šamanismu, čarodějnictví apod.) )... Vyhni se raději ( z opatrnosti) také islámské mystice (súfismu) apod. ad* Islámské náboženství a filosofii (ani cokoli z něho) nedoporučuji.ad* Ad*: I když může být pravda, že je něco na islámském náboženství (a jeho mystice súfismu) i na hermetismu a hermetických vědách ve smyslu hluboké mystické moudrosti a zkušenosti přínosné a pozitivní... (viz např. jak Bůh říká (v Písmu) Šalamounovi něco ve smyslu: "Tvá moudrost předčí všechnu moudrost egyptskou..." a Abrahamovi něco ve smyslu: " Z Izmaela, kterému požehnám, učiním velký národ, který se položí proti svým bratřím...")... Jakémukoli spojování metafyziky a mystiky s vědou a technikou je lepší se vyhnout, vyhnout se také jakémukoli astrálnímu ( nejen ve sféře představ, vizí) nebo vnitřnímu putování například v okultismu, magii, šamanismu; metafyzice v rozporu s Boží Vůlí obsažené * mimo pravou křesťanskou nebo židovskou spiritualitu, filosofii a víru Božího lidu je potřeba vyhnout. Tantrismu a tantrám i jantrám  v tomto smyslu* se vyhni. Jakýmkoli mystériím v rozporu s Boží Vůlí (i pohanským mimo židovství nebo křesťanství) se vyhni. Vyhni se braní drog a jakýmkoli psychedelickým hnutím (hnutí, ve kterých se berou drogy pro získání zážitků). Vyhni se dílům a spisům těchto hnutí. Vyhni se sektám (sdružení lidí, kam jsou lidi vtahováni pod zdánlivě dobrými úmysly, zatímco jsou tam např. členové vydíráni apod.) např. Svědci Jehovovi, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (mormoni), moonovci (můnovci) atd. . Vyhni se i spisům i dílům takových hnutí. Vyhni se čemukoli nejen z děl psychologie, co má společného se změněnými stavy vědomí.  

Vyhni se nejen knihám, které mají něco společného se Shambalou (Šambalou), byť i jen v názvu, obvykle jsou to knihy, které využívají lidskou představivost a fantazii a až magii a nemají přístup k pravé mystice (pozor: Shambala (Šambala) může být uvedena v názvu originálu knihy i jen v cizím jazyce). Ať už je Shambalou míněno místo řešení problému dobra a zla nebo místo centra energií vesmíru nebo místo nadpřirozených bytostí apod. je nejlepší se takové (nejen) mystice, filosofii, metafyzice, esoterice apod. vyhnout... záleží také na Boží Vůli, které se máme přidržet - co se týče například centra vesmírných energií... Je otázka, zda název Shambala (Šambala) ve významu například společenství požehnaných bytostí - strážců apod. atd. nenese i něco pozitivního v souladu s Boží Vůlí…

Přílišné utápění se v světu záhad a tajemství má také svá nebezpečí, proto je lépe ( a to by mělo platit pro každého) se záhadám a přílišnému tajemství převážně nejen v mládí vyhnout, nad 30 let věku 

Člověk by se také neměl zabývat tajemnem a záhadami, protože hrozí závislost a propadnutí tomu. Člověk by neměl se vystavovat nadměrnému stresu, ve zdraví by se měl vystavovat stresu pozvolna, a neměl by také se štvát nebo honit za nějakým vytýčeným cílem nebo ideálem. Na všechno se ptát zkušených lidí, jak a co by měl člověk dělat apod. Je třeba se starat také o své pohodlí, dostatečný a přínosný odpočinek a o (i) tělesnou práci. 

Umrtvuj žádosti,ve smyslu: Měj kontrolu (sebeovládání, vládu Ducha svatého) nejen nad svým sexuálním chováním…Neměj nudu a lenost. Nebuď domýšlivý(á), pyšný(á) ani odměřený(á), buď otevřený(á), tolerantní, soucitný(á) a citový(á), přátelský(á), snaž se rozvíjet (všechny) pozitivní vlastnosti a moudře a rozumně realizuj svatost, to není nic nemožné, ale ve spolupráci s Bohem reálné a docela možné. Úplná dokonalost bude asi až v nebi, za pozemského života může ale člověk realizovat (nejen) obdivuhodný život. Negativní vlastnosti a sklony překonej (nebo se je zkus překonávat ve spolupráci s Bohem).Zkus si lehnout a roztáhni ruce jako Ježíš na Kalvárii a snaž se vžít do tajemství kříže (jak Kristus nejen duše objímá za svého Kříže) a Ježíšova utrpení a slov ("Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? - Eli, eli, lema sebachthani?(čte se to, jak se to píše) " ), popros Boha například o stigmata (např. takové milosti nejen stigmat, jaké měl Padre Pio) a duchovní zážitek a znovuzrození ve svatosti a Duchu svatém: „Bože, prosímtě také o stigmata, jaké měl například i Padre Pio i o jiná, prosímtě o duchovní zážitky například Jednoty s Tebou a .o unovuzrození ve svatosti a v Duchu svatém.“ . Nebo se (podobně) vžij do situací v životě Trojjediného Boha (Bůh Otec s Bohem Synem vydechují Ducha svatého, který je vydechován a Bůh Otec odevzdává vše (rozuměj ušlechtilé a dobré) svému Synovi a Syn odevzdává vše (rozuměj ušlechtilé a dobré) zpět Otci ) a Panny Marie a (nebo?) svatých bytostí... (Bez pohledu na Kalvárii bych se nemohl stát svatým – jak to řekl Paul Girouette). Zavolej Boha a Marii a svaté bytosti i (svaté anděly o pomoc) například takto: Bože s Miriam (Marií a svatými bytostmi a svatými anděly), pomozte mi v mé situaci, mám k vám tuto prosbu (vlastními slovy formulujeme)... Bůh určitě pomůže, chce to také trpělivost a také jde o to, jaká je Boží Vůle...
Také léčivě pomáhá, když alespoň na několik minut položíte ( v souladu s Bohem) na své tělo (nejen) minerály (ale také například drahokamy nebo polodrahokamy, mušle, ulity, kameny apod.), léčivé látky nebo byliny nebo léčivé produkty, nebo například produkty z bylin apod., růženec, křížek, sošku (prostě posvátné předměty jako například škapulíř, medailky) a nebo svaté obrázky (například se svatými anděly atd.) a nebo obrázky (papírky či destičky) s hebrejským písmem např. z Knihy Zóhar (tohle všechno nejlépe posvěcené od (například od katolického) kněze)*... Přitom poprosit Boha o uzdravení a poděkovat mu: "Bože Trojjediný a Marie se svatými bytostmi, pomozte nám, žehnejte nám, uzdravte nás, za vyslyšení této prosby děkujeme...Marie, má nebeská Matko a všichni svaté bytosti, orodujte za nás u Boha…"

K*: také léčivě pomáhá například požehnaná voda (Bože, požehnej (...i skrze mne) i tuto vodu...podle Tebe a Tvé Vůle učiň...), která je případně zároveň (nejen) energetizovaná světlem Měsíce nebo/i Slunce, nebo/i (nejen) energetizovaná...: ve které se louhují?/jsou přítomny např. minerály, byliny, atd. podle Boha, Boží Vůle...

Vyhni se  (snad hrozí v dnešní době ve společnosti (co se týče celospolečenského hlediska - celého lidstva a jeho stavu a jeho vědomí a dalšího vývoje - celospolečenských nemocí, problémů, bloků, disharmonií) podobné i další problémy - například poruchy učení atd.) a ostatním blokům ( i stagnaci vývoje) – pokud je to možné i preventivně ( Bože s Marií i svatými bytostmi, pomoz rozpustit bloky (i stagnaci vývoje) i preventivně co se týče jedinců i společnosti/společenství, aby Tvůj Duch svobodně vanul, dále učiň i to, co se týče transformace i sublimace atd. podle Tvé Vůle...) - (  jako stav charakterizovaný chováním připomínající pubertálního jedince, forma schizofrenie začínající obvykle v období dospívání; Projevuje se přehnanou svévolí, negativismem, šaškováním, používáním slovních novotvarů apod., bez léčby vede k postupnému rozpadu osobnosti)... Vyhni se realizaci všeho (Všeho), Vyhni se realizaci nuly nebo ničeho. Vyhni se mystice, duchovnu, metafyzice, filosofii, psychologii, ve které je smůla nebo něco negativního. Vyhni se nejen duchovní méněcennosti, ale i duchovních onemocnění, které jsou tak málo známy, např. hraní si na něco, co ve skutečnosti nejsem. Vyhni se všemu negativnímu. Vyhni se realizaci smrti i čemukoli, co by s ní souviselo nejen v mystice, metafyzice, duchovnu, filosofii, psychologii apod.

Vyhni se tajným společnostem (např. Převorství sionské (např. v této tajné společnosti se tvrdí, že křesťanství je zaměřené proti ženství a že způsobilo tím násilí ze strany mužů, což je v rozporu s pravdou a mírumilovným posláním církve, proto doporučuji se takovým věcem vyhnout)apod.), pohanským (polyteistickým) mystériím a praktikám a duchovnu, filosofii, metafyzice a mystice z takovýchto zdrojů. Vyhni se knihám podobným jako je Šifra mistra Leonarda (od Dana Browna), protože ne všechno z ní je pravdou, kromě určitých pravdivých faktů (například nejzajímavější je fakt, že číslo 1,618 je častým číslem vyskytujícím se nejen v přírodě jako podle nějakého stvořitelského plánu viz tato kniha (str. 105-109): Rostliny, živočichové a lidské bytosti, ti všichni mají ve své anatomii zakódované číslo fí s hrůzu nahánějící přesností např. poměr trubců a včel v úlu (Dělnic je vždycky více než trubců. Pokud vydělíte počet samic počtem samců v kterémkoli úle na světě, dostanete vždycky stejné číslo? Ano. Fí. Loděnka - hlavonožec, který do jednotlivých oddílů své ulity pumpuje vzduch, aby se udržel nad vodou. Uhodnete, jaký je poměr průměrů dvou sousedních spirál? Fí. Květ slunečnice – slunečnicová semínka vyrůstají v opačných spirálách. Uhodnete poměr dvou vedlejších otoček? Fí. Podobně i spirála na borovicové šišce, uspořádání listů na stoncích rostlin, segmentace hmyzu apod. ; nažloutlý pergamen, na který Leonardo da Vinci nakreslil svého slavného nahého muže – Vitruviovu figuru – pojmenovaného podle Marka Vitruvia, vynikajícího římského architekta, který ve svém textu De Architektura opěvoval zlatý poměr. Leonardo byl první, který prokázal, že lidské tělo je doslova postaveno ze stavebních kamenů, jejichž vzájemný poměr se vždycky rovná čísli fí. Zkuste to. Změřte vzdálenost od temene hlavy k podlaze. Výsledek vydělíte vzdáleností od pupku k zemi. A schválně jaké dostanete číslo? Fí. Změřte si vzdálenost od ramene ke špičkám prstů a pak ji vydělíte vzdáleností mezi loktem a konečky prstů. Další? Vzdálenost od kyčle k podlaze děleno vzdáleností od kolene k zemi. Znovu fí. Klouby prstů. Na rukou i nohou. Obratle. Fí, fí a znovu fí. Vědci proto nazvali číslo 1, 618 zlatým poměrem neboli zlatým řezem, v angličtině se mu dokonce říká božský poměr. … obrázky od Michelangela, Albrechta Dürera, Leonarda a mnoho dalších, kteří se snažili zakomponovat zlatý řez do svých výtvorů, dokonce i v budově sídla OSN v New Yorku, dále Mozartovy sonáty, díla Bartóka, Debussyho a Schuberta…číslo fí dokonce využíval i samotný mistr Stradivarius pro umístění f-otvorů na svých slavných houslích… načrtl pět protínajících se čar, které vytvářely pěticípou hvězdu. Je známý pod názvem pentagram. …Když nakreslíte pentagram, jednotlivé čáry se rozdělí na segmenty v poměru čísla fí. Ano - všechny poměry segmentů jednotlivých čar v pentagramu se rovnají fí a tento symbol se stává základním vyjádřením zlatého poměru. Kolik má jedna sms-ka znaků? Kolem 160. Opět poukaz na násobek čísla fí, že?) Kniha Šifra mistra Leonarda ale obsahuje i zavádějící informace například, že byl Ježíš smrtelníkem a ne Bohem, nebo že měl manželství s Maří Magdalénou podle gnostických evangelií, nebo že má dodnes potomky atd. apod. V tajných společnostech totiž mohou být zavádějící praktiky, které mohou hraničit s okultismem, magií, věštěním apod. nebo uctíváním bohů, což je např. v rozporu s Božím zákonem: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…

Vyhni se raději všemu, co nepochází od církve (katolické, Duch působí i v jiných církvích) (tam působí Duch svatý a záleží také jak je církev nebo společenství otevřené vůči Němu) a co např. pochází od ateistů, nemravných lidí jako byl např. Leonardo da Vinci (homosexuál), lidí jiných vír atd. apod. Proto je dobré znát také pokud možno, jak tito lidé žijí nebo žili. Je dobré znát také názor církve nebo společenství a přidržet se tohoto názoru na daný problém, pokud to není v rozporu s Boží Vůlí. Být poslušný svých představených (např. kněží, biskupů, jáhnů) v církvi nebo ve společenství, pokud to není v rozporu s Boží Vůlí.

Je potřebou každodenně pečovat o vztah s Bohem. Je ale dosti možné, že existuje nějaká židovská nebo křesťanská tajná společnost, kde se pěstuje hluboká mystika a která není v rozporu s křesťanskou nebo židovskou vírou, Božími zákony apod., skutečnou Kristovo církví nebo skutečnou židovskou obcí či snad dokonce Nebeským Jeruzalémem, ale hledání takovýchto věcí by docela dost mohlo být nebezpečné……(Je možné tuto společnost nalézt mystikou? A to tak, že mystikou se připojit k tomuto společenství, nehmotně nebo snad hmotně existujícímu? Je to Karmel? Bylo by to příliš nebezpečné?) 

Je docela možné se mysticky přiblížit až dosáhnout nalezení svatého Grálu (buď jako skutečného hmotného kalicha (,ze kterého dával Ježíš pít svým učedníkům při poslední večeři a do kterého údajně Josef Arimatejský chytal krev z ukřižovaného Krista) nebo jako kalicha viděného ve snu nebo v mystickém vytržení apod.)…odtud pramenící touha a honba u lidí (a bytostí) po nalezení Grálu nejen v hmotné podobě, což umožňuje dosáhnout alespoň zlomek původních schopností… Lze tak dosáhnout nejen otevření duchovních schopností, ale také například dosáhnout rozvoje duchovních schopností, které si člověk ani neuvědomuje, že je (byť jen v nějaké podobě) má…

vše (rozuměj vše dobré) se kolem Svatého Grálu jemně vlní, vše (rozuměj vše dobré) dochází svého naplnění, neboť nic nemožného (rozuměj jen dobrého) tu není…vibrace se koupou v samotné Jednotě a Lásce, jež vniká do základů stvoření…kapka je nedílnou součástí celého oceánu a ještě něco navíc, nejedná se o součet jednotlivých částí, ale o…?… ; do té doby musí asi Bůh vidět, že úsilí o dokonalost člověka přináší plody a že se člověk řídí všemi Božími Zákony obsaženými v Bibli, pak dává duši poznat nepředstavitelný svět…

Je možné dosáhnout stavu materializace myšlenek snad nejen z Grálu,což dokázal snad Mojžíš a snad i duchovního (rozuměj mystického) putování k jiným (jen pozitivním) bytostem a komunikace, popř. kontakt s nimi, tedy např. s (dobrými) mimozemšťany …

Buď zdráva oslavená nejen Hmoto těla Ježíše Krista ( nejen duchovní materialismus), ale i oslavená Duše a oslavený Duch Těla Ježíše Krista, tyto všechny složky jsou v Jednotě… 

Se zlými bytostmi nedoporučuji vůbec kontakt ani komunikaci, mohlo by to přinést špatné plody a nebezpečí. Vyhni se například všemu, co má společného byť i jen něco se spiritismem, magií, kouzlením, čarodějnictvím, satanismem apod. atd.(viz tento text). Dualita dobra a zla neexistuje, protože zlo parazituje na dobru a je to nedostatek dobra, zlo není protipól dobra)…Viz knihy: Bulgakov: Nevěsta Beránkova a Florenskij: Sloup a opora pravdy (obě knihy jsou z nakladatelství Velehrad-Roma). 

Doporučuji knihy: Jakub Böhme: Cesta ke Kristu a knihu Mistr Eckhart – Mistr Eckhart a středověká mystika (pozor, aby myšlenky z této knihy (Mistr Eckhart) nebyly v rozporu s církví). (Obě knihy jsou z nakladatelství Vyšehrad, email: info@ivysehrad.cz, viz stránky www.ivysehrad.cz .) ( A případně další, které nejsou v rozporu s církví). 

Dosáhnout nepídění po ničem zázračném nebo tajemném, rozjímejme: Maria (Hora na vrcholu hor) žije chudobná v Nazaretě. Nemá příliš majetku. Ale i to málo, co by si chtěla podržet, musí vydat – své dítě. Nazaret – to neznamená sestoupit do údolí, do města, Nazaret – to znamená sestoupit až na dno nicoty. Neboť Nazaret je tam, - kde se nic neděje. Nic zvláštního, nic vzrušujícího, nic zázračného, žádný div, nic, co by stálo za zmínku. Takže lidé budou příslovečně říkat: Co může kdy pojít rozumného z Nazaretu? Nic – do slova a do písmene nic, neboť v Nazaretu se neděje nic, nikdy se tam nestane nic! Po celých dvacet let a déle! Nazaret je tam, kde člověk – zakouší nicotu. Nic, nicota – to je Nazaret, mlčení a temnota nicoty. Tam, kde člověk už nic nedobývá, už nic si nedokáže podržet, všechno musí vydat, i vlastní dítě – tam je Nazaret. A tam – v té nicotě, kde se zdánlivě nic neděje, kde už člověk nic nemá, v onom Nic –v Nazaretu – je Bůh! Je tam Bůh skryt – i zjevný. Tam, kde člověku už nic nepatří, kde mu už nic nezbývá než nicota, tam mu patří všechno, tam mu patří – Bůh, tam je mu Bůh oddán. A Bůh je člověku radostí – jeho veškerou radostí – v Nazaretu. 

Člověk by měl též dosáhnout nepídění po penězích, majetku, ambicích apod. I když má majetek, může být skromný a chudý v srdci a milosrdný k chudým. 

Člověk by měl být ukotven v nějakém společenství věřících, ať už se jedná o křesťanské nebo židovské společenství. Lidé nepotřebují jen hmotnou, ale také duševní a duchovní pomoc…pomoc pro celou jejich bytost...
Využití představ v kabale (židovské mystice) nebo křesťanské mystice, filosofii, duchovnu, metafyzice nemusí být špatné, představa, která zůstává pouze představou např, při meditaci a není spojována např. s kouzlením, okultismem, magií, věštěním, čarodějnictvím apod. je pozitivní.), ale přílišné zabývání se představami by mohlo přinést špatné plody…

Vyhni se životu, metafyzice, mystice, duchovnu nebo filozofii, kde by bylo cokoli negativního, byť i za účelem jasným a dobrým, dále manipulaci s energiemi, (informacemi, hmotou) nebo manipulacemi s bytostmi. Jakákoli manipulace je špatná. Bůh nechce oběti (extremismus v podobě sebepoškozování), ale milosrdenství (mlosedenství chci a ne oběť). 

Vyhni se Silvově metodě od Jóseho Silvy a podobným metodám nebo hnutím, které působí nebo léčí na dálku. Vyhni se metodám nebo hnutím, které se zabývají mozkem či jinými orgány nebo celým tělem, duší a duchem a jsou na pomezí vědy a magie nebo vědy a filosofie, metafyziky či mystiky. Nedůvěřovat novým metodám, hnutím a filosofii, mystice, metafyzice a duchovnu, než si je člověk neprověří a nezjistí jejich případný negativní dopad. Toto nezapomenout. 

Vyhni se všemu, co má společného s hadí silou (kundaliní) nebo dračí silou nebo lví silou, hadem nebo drakem, nebo lvem, hadí (nebo dračí, lví) energií nebo s hadími (nebo dračími nebo lvími) cviky, v nichž je hlavně prováděna práce s psychickou silou a jejími tzv. „centry“ (čakrami). Ale například sokolské „Lví silou vzletem sokolím“ je pozitivní…Vyhni se probouzení energií (např. kundaliní), vyhni se jakémukoli jinému náboženství než židovství nebo křesťanství např. hinduismu. Vyhni se hinduismu a uctívání Boha jako Šivy (Ničitele) nebo (Rudry) Rudráji apod., atd. Vyhni se buddhismu a jeho metodám, meditacím. Vyhni se tibetské józe snu a spánku a raději všeho, co pochází z krajů od Agfhánistánu, Číny až po Tibet a Nepál a je to hlavně buddhistického ražení. V těchto krajích se totiž pěstovalo nebo možná ještě pěstuje nejstrašnější (zlé) čarodějnictví bön, při němž se odnášejí lidi do jeskyní (prý se jmenují také Shambaly - čte se "Šambaly") a tam nelidským způsobem trpí kvůli jakémusi lektvaru…Například buddhista Milarepa se jeden čas zabýval prý černou magií, než toho zanechal. …Z tohoto důvodu je lépe se vyhnout všem potravinám a zboží pocházející z východu, neboť zde mohou podobné praktiky mezi nepříliš vzdělaným a pověrčivým obyvatelstvem přetrvávat. Raději kupovat jen západní zboží a potraviny. Vyhni se raději všemu, co má společného s energií a její manipulací. Vyhni se používání JinJangové kuličky (energetická kulička upravená podle teorie JinJang) a podobným pomůckám a hračkám ( které by např. měly něco znázorňovat a nějak člověku pomáhat). Vyhni se spisům a dílům jiných náboženství než je křesťanství nebo židovství, pokud jsou v nesouladu s Bohem. Pozor na psychologii New Age (nové doby). Nezabývat se myslí a její manipulací a příliš meditacím. Vyhni se zapojování intuice, ( která je v nesouladu s Bohem, s Boží Vůlí) do mystiky, metafyziky, života člověka. Vyhni se dílům a spisům, které vznikly intuicí, (která je v nesouladu s Bohem a Jeho Vůlí). Boží Vůli nám sdělí Bůh sám, je třeba o to poprosit: Bože, sděl nám svojí Vůli…Vyhni se dílům mystiků, které nedoporučuje církev (společenství).  I když například někteří východní mystikové, kteří věří v Boha a jsou bhaktové (oddaní Bohu), mohou mít přínosné a kladné plody - to zjistíme ve spolupráci s Bohem: "Bože, pomoz nám i v této věci, pomoz nám poznat pravdu." Vyhni se knize Elisabeth Heich: Zasvěcení a podobným knihám, které jsou neurčitelným duchovnem. To znamená, vyhnout se takové mystice, která není mystikou pravou, tedy dělat jen to, co je výslovně doporučováno (katolickou) církví (židovským společenstvím). Viz dále k mystice. Zlo působí i přes internet, nedoporučuji kontakt s lidmi, kteří se zabývají esoterikou (výjimkou jsou křesťanští mystikové nebo židovští) a šamanismem(druidi apod.), kouzlením nebo magií apod. Pozor před filosofií východu a před mantrami (věty, které se opakují.) Ne všechny mantry jsou špatné (například óm nebo aum činí klid (nejen) mysli), ale zvláště když člověk nezná jejich obsah a význam, měl by se jim vyhnout… Takže podobně jako snaha manipulovat, je i nebezpečí z toho, že člověk může být manipulován:Proto pozor před pyramidami a automatickým psaním nebo kresbou apod. a dalšími rádoby nadpřirozenými skutečnostmi, které jsou v rozporu s Boží Vůlí... I když pravděpodobně existují místa s pozitivní energií v přírodních útvarech, z opatrnosti je ale lepší se jich spíše vyhnout... Všechny tyto nejen výše uvedené skutečnosti jsou shrnuty v Desateru v přikázáních: „Nebudeš mít jiné bohy mimo mne… Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi a ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.“ Magie (symboly v magii a klanění se jim), věštění, kouzlení, okultismus apod. se zabývají věcmi, které člověku nenáleží, tyto věci náležejí pouze Bohu, a proto jsou odsouzeny předem k neúspěchu. Může dosti často vypadat že fungují, ale vlastně zasahují mezi přírozené vztahy mezi věcmi a působí proti Vůli Boží. Je to hraní si na Boha. Proto je účinná modlitba (viz stránka jej)…

Všechny produkty (nejen knihy) těchto věcí jako například (magie, kouzlení, čarodějnictví, okultismu, věštění, satanismu apod. ) jsou špatné, je třeba se jim vyhnout… 

Buddhismus je náboženství bez Boha. Před tím pozor. (O duchovní pýše ani nemluvě.)  

Podle slov mnohdy poznáš typ člověka i charakter. Je dobré mít svěcenou vodu ( křižovat se jí, nechat jí v mističce vypařovat do místnosti, do bytu), svěcenou sůl a olej (obojí přidávat do jídla příp. i svěcenou vodu). Posolit kout místnosti touto solí. Užívat na Nový rok svěcenou křídu (křídou napsat nad dveře nápis: K+M+B číslo roku). Pros Panu Marii a Ducha sv. o dar prozřetelnosti a všechny milosti, které mohou uchránit od nebezpečí, omylů a úkladů a vlastní zabedněnosti. Nezabývat se texty apokryfů a nezačleňovat je do mystiky, při čtení Písma ať Pán sám nebo Marie tě vede. Do kostela by člověk měl mít potřebu alespoň jednou týdně a to v neděli nebo sobotu večer a přijmout tam eucharistii (ochrana na následující celý týden), nebo jít v sobotu do synagogy (taktéž ochrana na celý následující týden). Židovství v současné době věří na výhradně Jednoho Boha (Jahva), zatímco křesťanství věří na Trojjediného Boha (Jahva): Boha Otce, Boha Syna (Ježíše Krista) a Boha Ducha Svatého. Člověk se má vyhnout jakémukoli zneužití jmen Boha (například jména Ježíše Krista), svatých bytostí včetně Panny Marie a zneužití (nejen) Božího zákona, jména atd. ...
Mimozemšťané určitě existují, myslím si. Záleží na tom, jestli hodní nebo špatní. Léčbu kvantovou homeopatií ( i konstituční a symptomatickou) doporučuji (najděte si-do hledáčku například na seznam.cz zadejte: kvantová homeopatie), do dvou měsíců při léčbě může ale nemusí dojít k reakci-zhoršení potíží-vyplavení jedů atd. -je to podobné mejken reakci v akupunktuře..., dále stravu s menším množstvím masa a výplach střev a žaludku v knize o józe jako Cvičíme jógu od André van Lysebetha. Je potřeba si vše pořádně v této knize přečíst, při nedodržení postupů hrozí slepení střev až se smrtelnými následky, po výplachu je potřeba nejdříve půl hodiny a nejpozději jednu hodinu po skončení mít první jídlo v podobě vařené měkké rýže nebo těstovin se sýrem, t

 

K přísadám v potravinách - látky s číslem E (přehled)

18. 1. 2007

K přísadám v potravinách - látky s číslem E (přehled)
 
Celý příspěvek | Rubrika: Pokračování | Komentářů: 2

Pokračování

30. 11. 2006

 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Pokračování | Komentářů: 7