Jdi na obsah Jdi na menu
 K Boží Tváři
Ježíši, co si ode mne přeješ? "Piš, má dcero/synu, budeš apoštolkou/apoštolem milované lásky. Požehnám ti, zahrnu Tě mnohými milostmi a velkými dary. Děkuji za rozšíření obrazu mé svaté Tváře. Budu žehnat rodinám, které vystaví můj obraz. Obrátím* hříšníky, kteří tam žijí (*: v souladu s Bohem, ne proti svobodě...). Pomohu dobrým, aby se zdokonalili, vlažným , aby zapláli a zapálili svá srdce. 
Budu žehnat jejich zájmům, postarám se o ně a pomohu jim ve všech potřebách i hmotných i duchovních, duševních. Hovořte o mně a vzývejte mne takto: "Milovaný Ježíši, důvěřuji/důvěřujeme Tobě. Měj slitování se mnou/námi a s celým světem/vesmírem/y (atd. podle Tebe)." 
Mějte víru a důvěru, vše co činíte pro mne, bude Vám ...násobně vynahrazeno."
Ježíš: "Každý, kdo uctívá s láskou a zbožností ve svém domě Můj Božský obraz, bude uchráněn od potrestání."
"Mé děti, pokoj Vám. Jsem Ježíš, chci vás povzbudit, abyste konaly tento apoštolát, který jste započaly. Přeji si, aby se rozšířil tak, aby dospěl ke všem tvorům...(i do přírody a celého stvoření). Můj obraz věnujte jako dar svému známému i neznámému a doprovoďte prosbou k Bohu a laskavostí. Tento obraz přinese nejen duchovní užitek vám, kteří ho rozšiřujete, a bude působit okamžitě a v pozoruhodných změnách v těch, kteří mne přijmou s láskou a vděčností. Je to dar a prostředek spásy, jímž chci ulehčit lidskému pokolení.
Splním své sliby. Řekněte i mladým třeba ve školách, aby provedli toto dílo, které si přeji. Proste moji Matku, aby vám pomohla dodat Můj obraz do všech domovů v očekávání, že vstoupí do všech srdcí lidí, aby je učinil šťastnými a spasil je: Maria, pomoz nám i v tomhle: dodat Obraz Tvého Syna do všech donmovů v očekávání, že vstoupí do všech srdcí lidí, aby je učinil šťastnými a aby je Tvůj Syn spasil."

Zasvěcení apoštolů/ek Lásky svaté Tváře:

Má dcero/synu, přeji si rozšíření úcty k Božímu Milosrdenství. Vezmi mne do nemocnic, útulku, škol i školek... Mluv o mně i ve světě. Pomohu Vám nalézt pravé apoštoly/ky. Budou mít ve mně své místo. Budu žehnat jejim rodinám a budu je zastupovat v řízení jejich záležitostí. Stane se skutečností to, co jsem řekl: "Tomu, kdo hledá nejprve Boží království, ostatní bude přidáno... a nyní říkám,že kdo šíří důvěru a lásku k mému Milosrdenství, odplatím ...násobně v tomto i příštím životě.

Ježíš slibuje záchranu celé bytosti, těla, duše, ducha... ve smyslu*.
 
Zasvěcení Pánu Ježíši:
Pane Jošuo, Tvá nekonečná láska stvořila vesmír a vykoupila..., a přeje si spasit, přijmi mne do počtu těch, kteří si přejí pracovat pro vítězství Tvého království na zemi. Přeji si šířit obraz Tvé svaté Tvářes prosbou, abys obnovil ve všech bytostech/tělech/duších/duchách... podobu/obraz Tvé i Tváře. Pro tento účel přijmi mé úplně obětování mne samotného, které dávám Tvé službě.
Ježíši, (oooó), konej prosím zázraky obrácení a povolej apoštoly/apoštolky , aby se dali do tohoto velikého Díla. Rozestři nad světem svou lásku, která vítězí/vítězila/zvítězila/bude vítězit/zvítězí...obnov zemi a nechť všechna i srdce, naplněná láskou k Bohu a bližnímu, vedená světlem světa, uvádějí do teorie(?) i praxe(?) (ve vzájemné vyrovnanosti) Tvé i Evangelium.

Euangelion k uctění svaté Tváře Kristovy

Adonaj, El Šadaj, Elohim, Eloha, Elohu, ..., Pane (Zástupů), smiluj se nad námi.
Kriste, ..., Tvůrče, , smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče, Matko, Dítě, ... z nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Dceři..., ...Bože, smiluj se nad námi.
Chlapče, ...Bože, smiluj se nad námi.
Dívko, ... Bože, smiluj se nad námi.
Ženo..., Bože, smiluj se nad námi.
Muži..., Bože, smiluj se nad námi.
Duchu svatý..., Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři syna/dcery Živého Boha, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři našeho Spasitele, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, za nás nevýslovně trpící, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, potupně zakrývaná, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, zraněná trním, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, smáčená bolestnými slzami, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, při smrti na kříži skloněná, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři,...,
Svatá Tváři, útěcho, smiluj se nad námi,
Svatá Tváři, osvobozující a zachraňující, smiluj se nad námi,
Svatá Tváři, zdroji, pramení nevýslovné radosti, smiluj se nad námi,
Svatá Tváři, příčino jásotu, smiluj se nad námi,
Svatá Tváři, dokonale soucítící, smiluj se nad námi,
Svatá Tváři, milující bezpodmínečně, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, vánku pravé (svaté) sexuality, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři plná horlivosti (a mírnosti ve vyvážení) po záchraně bytostí, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, planoucí výhni lásky, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, odvěká touho všeho (pravého) tvorstva, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, až k smrti poslušná, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, radosti všech svatých andělů a svatých bytostí/svatých jsoucen, smiluj se nad námi,
Svatá Tváři, vzkříšením oslavená, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, dokonalé krásy, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři v plném vytržení,smiluj se nad námi.
Svatá Tváři nekonečně milující a žehnající, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, nekonečný plameni lásky,  smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, podobo/podstato svatých světů/vesmírů (i) budoucích, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, nevýslovně zářící a plná...života, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, zázraku lásky, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, statečnosti svatých manželů, manželek, svatých partnerů/ek, paniců a panen,smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, nekonečně stotožněná s trpícími, osamělými..., ,smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, sílo Matky (i) Terezy, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, zdroji následování, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, prýštící prameni jít s Tebou až na Kalvárii a zastat se ti a ..., smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, zdroji citu svaté (i) Veroniky, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, dokonale klidná a osvobozující, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, nekonečně milosrdná, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, nektare nesmrtelnosti, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, tekutino posvěcení, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, neskonale občerstvující (a obšťastňující), smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, ...svatého manželství, smiluj se nad námi.
Svatá tváři, ...pravého joginství, mnišství, poustevnictví, kněžství (atd.), smiluj se nad námi.
Svatá tváři, ...pravého joginství, mnišství, poustevnictví, kněžství (atd.), smiluj se nad námi.

 


Svatá Tváři, Kameni mudrců a rozumářů (atd.), smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, Boží Plášti a Boží Elixíre, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, ochrano a zdroji … štěstí všech Božích dětí, smiluj se nad námi.

Svatá Tváři, podobo Harmonie, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, podstatně spojená s Tvými Hostiemi a svatým Grálem, smiluj se na námi.
Svatá Tváři, formo svaté energie,svaté informace... svaté hmoty, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, inspirace a bráno pravých hledajících (bytostí), smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, vůni nebes, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, hudbo a kráso nebes, smiluj se nad námi.
svatá Tváři, prameni Umění, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, perlo krůpějů svatých citů, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, Horo na vrcholu hor, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, Nádhero, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři vědoucí, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři Světlo, smiluj se nad námi.
Svatá Tváři, jejímž uctíváním zakončíme prosbu o pomoc, smiluj se nad námi.

Boží Beránku, který snímáš hříchy světa,pravý lékaři, obrať k nám svou svatou Tvář.
Boží Beránku, polož základy, zapečeť.
Boží Beránku, který snímáš hřícha světa, ukaž nám svou svatou Tvář.
Boží Beránku,...
Boží Beránku, který snímáš hříchy světa, vtiskni svou svatou tvář do našich/našeho/mého srdce/í.
Boží Beránku, otevři...

Ježíši, který jsi se stal při svém umučení terčem posměchu lidí a mužem bolesti, uctívám Tvůj  Božský obličej, na němž  září krása, horlivost, mírnost a dobrota Božství a který se stal obličejem malomocného, avšak pod těmito rysy poznávám Tvou nekonečnou lásku a planoucí touhu milovat Tě a přispět k tomu, aby tě milovali všichni lidé. Slzy, které tak tekly z Tvých očí, připadají mi jako drahocenné perly, které chci sbírat, abys jejich nekonečnou cenou vykoupil duše, duchy a těla..., celé bytosti hříšníků.
Vtiskni svůj i obraz do mého srdce, mysli, citu, představ, rozumu, vůle, duše, ducha, těla, celé bytosti a dej, abych směl patřit na Tvůj oslavený obličej v nebi. Amen.

Ježíš: Všem těm, kdo budou prosit tento klíč 40 dní, udělím:
Odpuštění. Když zemřou dříve, než toto dokončí, přijmu je za celé. Zachráním je před očistcovým ohněm. Vezmu je k sobě a odměním je jako pravé mučedníky/mučednice.
Sestoupím z nebe vzít duše jejich příbuzných do čtvrtého pokolení, které ještě trpí v očistci.

Přislíbení (Karmelitka sestra Amálieod svatého Petra) Ježíšovo/a:
Skrze mou tvář dosáhnete spasení mnohých hříšníků. Kdybyste věděli, jak milý je Bohu pohled na tuto Tvář. Všichni, lteří se snaží uctívat tuto Tvář v duchu smíru  (i v duchu zákona Nezobrazíš...) spojí se tím, co učinila svatá Veronika.

 

 


 

Zaslíbení (Karmelitka sestra Amálieod svatého Petra) Ježíšovo/a (pro dnešní? Dobu a bytosti? na úrovni/ích):
Skrze mou tvář dosáhnete spasení mnohých hříšníků. Kdybyste věděli, jak milý je Bohu pohled na tuto Tvář. Všichni, lteří se snaží uctívat tuto Tvář v duchu smíru  (i v duchu zákona Nezobrazíš...) spojí se tím, co učinila svatá Veronika. Budou osvíceni světlem mým, obklopeni mou láskou… Čím více se budou starat, aby tváři vrátili plnou krásu, tím více já se budu starat o jejich/tvoji tvář . (V duchu pomysleme a soustřeďme se na toto: Toužím vrátit Tvé Tváři plnou krásu, Ježíši a starám se o ni.)

Vtisknu ji opět svůj obraz a vrátím opět její krásu, kterou dostala při křtu svatém. Budu se u svého Otce přimlouvat za všechny, kteří mne skrze toto dílo smíru hájí slovem, prosbou i písmem…v hodině …smrti očistím celou jejich bytost/tělo, duše, ducha…a smyji poskvrny hříchu/ů. Dám jim původní krásu.Kdokoli obětuje a nabídne mému Otci (teď a tady pomysleme:Obětuji ti, Otče a nabízím Ti Ježíšovu Tvář…) ve svatou oběť mou Tvář, pokaždé budou má ústa volat: Smilování.

Pane Jošuo, přijmi do své milosti celou mou bytost, moje tělo, duši a ducha a celý můj život…: Otče milosrdenství, odejmi ode mne kalich utrpení, ne ale moje, ale Tvá svatá Vůle podle Tebe ať se stane na věky věků. Amen.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

 

Přislíbení Panny Marie Zázračné Medaile (a Kateřina Labouré) …i skrze nošení této medaile.

Bez poskvrny počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.

Do Tvých mateřských rukou vkládám všechny mé úmysly i hmotné zájmy.Matko, přednes je, prosím, svému Synu. . Neprotiví-li se Jeho Vůli a slouží k dobru, vypros nám je. Pozdvihni, Panno, své ruce nejprve k Pánu, poté k nám/ke mně a sešli na nás/na mne své milosti , aby se celá naše bytost, duch i duše i tělo…očistilo ode všech neharmonií a abychom kráčeli za Tebou až do dne, kdy se sejdeme v nebeské slávě. Amen. 

Růženec ( Je možné meditovat a rozjímat následující slovní spojení v každém desátku růžence):

Radostný růženec

Zdrávas Miriam, Zrcadlo spravedlnosti, ..,Adonaj Elohim El Šadaj Hospodin Zástupů s Tebou, požehnaná (MMM) ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Jošua,

  1. kterého jsi ,Panno, z Ducha svatého počala.

Slovo –Tělo

Bůh-Člověk

Bůh pro nás/mne

Člověk pro nás/mne

Bůh s námi/se mnou

Bůh nás/mne miluje

A další:

...Ježíš, jehož početí Tobě (Maria) anděl zvěstoval.

...Ježíš, který se stane příčinou Tvé radosti.

...Ježíš, který tě omilostnil.

...Ježíš, kvůli němuž je Pán s Tebou.

...Ježíš, jehož tajemství se pokoušíš porozumět.

...Ježíš, kterého s vírou přijímáš.

...Ježíš, který se stane plodem Tvého panenství.

...Ježíš, jehož jsi počala (a živila)z Ducha svatého.

...Ježíš, který bude nazván "Pán Hospodin s námi".

...Ježíš, jemuž budeš sloužit jako milující Matka.
 

...Maria, vyjadřující plně Ducha...
 

Svatá Miriam, Matko Boží a Matko naše, pros za nás, nyní i v hodinu (…) smrti naší. Amen.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

 

Modlete se proto ke svému nebeskému Bohu - Otci takto: "Otče náš, …, který jsi na nebi, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Tvá vůle se staň na zemi jako na nebi. Pošli nám také své anděly. Dej nám náš denní chléb. A odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. (Přijmi nás do své náruče.) A proveď nás případným pokušením, a vysvoboď nás ode zlého. Neboť tvé je království, moc a sláva navěky. Amen."

 

A takto se modlete také ke svému Bohu - Matce : "Bože - Matko naše, …, která jsi na zemi, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království a tvá vůle se staň v nás jako v tobě ( na nebi i na zemi) i v tvém lůně. Vysíláš každý den své anděly, pošli je také nám. Odpusť nám naše hříchy, jako my usmiřujeme všechny své hříchy vůči tobě. (Přijmi nás do své náruče.) A ochraň nás od nemoci, a vysvoboď nás ode všeho utrpení, neboť tvá je země, tělo i zdraví. Amen."

 


Dále, Bože...i růženec světla doplněný ...viz nakl. Svojtka/Jan Pavel II./Paulínky

Pane Jošuo Kriste, Synu Boží, na přímluvu Panny Miriam, Tvé Matky, která tě s láskou pod srdcem nosila v Duchu svatém, tom, který..., a svatého Josefa, muže pevné víry a statečnosti, vyslyš naše prosby za ochranu života i nenarozených dětí,
kterým hrozí zabití v lůně jejich matek. Dej rodičům těchto dětí milost poznání krutosti jejich záměru odstranit bezbrannou bytost a dej porozumění i v těžkých případech, aby zejména rodiče pochopili, jaká je Tvoje Vůle podle Tebe... a dej jim odvahu čestně přijmout zodpovědnost za život svých dětí.
Bože, Abba Otče všech lidí, Pane života, odpusť nám naši lhostejnost k různým formám ničení a poškozování Tvého díla stvoření a dej nám milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti podle Tebe, pomáhat potřebným  podle Tebe a i díky Tvému Synu čerpat sílu k ... za život podle Tvé Vůle...: ... i ve formě svaté oběti podle Tebe a Tvé Vůle... 

 

 


 

A i k momentálnímu stavu společnosti: manipulace myslí k ovládání jiných: je něco, co nemá člověk dělat. A i zbošťování peněz , které může začínat i jejich oslovováním…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

 

Někteří se chovají ke svému zaměstnání tak, že nejsou vnitřkem s Bohem a jen z povinnosti neúplně konají…

Svatá Tváři, nebeská roso, mano i země, smiluj se nad námi.
 

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

Svatá Tváři, přítomnosti Spásy, smiluj se nad námi.<!--[endif]-->

 

 

Do příbytku Hospodinova půjdu navěky.

Svatá Tváři zachraňující, smiluj se nad námi.
 

<!--[if !supportEmptyParas]--> ...Marii, dokonale soucitné...<!--[endif]-->

 

 

Předmětem uctívání je Bůh Muž/Žena…

…: i část paprsku a celý paprsek Tvůrce směřující ke hvězdám i příčiny/příčin: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, která jsou od věků…

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

 

Obraz (I?): Strom života: vzdušný (svatý andělský) prvek a zemský svatý andělský(…přijímající jako nádoby vláhu). 

Svatá Tváři, podstatně spojená se Slovem Živého Boha, smiluj se nad námi.

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Tvá je celá (moje) bytost, tělo, duše i duch…

 

A: Otče, Matko,Dítě,*... náš/naše, který/á/é jsi na nebi jako i na zemi, buď posvěceno Tvé jméno. Přijď Tvé království. Tvá Vůle a celý/á/é Ty se staň v nás jako v Tobě. Pošli nám své anděly. Dej nám náš denní chléb ( a naši denní tekutinu). A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům (...i sobě) a usmiřujeme všechny své hříchy vůči** Tobě, sobě, bližním. Přijmi nás do své náruče. Ochraňuj nás, neboť Tvá je celá naše bytost, tělo, duše a duch…, život i zdraví, Tvá je sláva, moc a království… navěky. A vysvoboď nás od zlého. Amen.

I k*:Ženo, Muži, Dívko, Chlapče, Dcero, Synu... Duchu...(atd. podle Boha)...
 

Pro Čínu například: ...chléb náš rýžový a... dej nám dnes.
 

I k**: usmiřujeme všechny hříchy vůči ... svatým bytostem a svatým jsoucnům...

svatým skutečnostem       (i jejich srdci/ím*)...svaté bytosti/jsoucnu, skutečnosti i j. srdci/ím

...Bože, aby (i:) se mohlo oplodnit jedno vajíčko a tak nebyla embrya nadbytečná...
 

K cvičením podle Boha i energetickým: některé více(?) harmonizují/posilují/ spojují/upevňují... /zharmonizují/posílí/spojí/upevní...
 

a co se týče denní/ roční/ ...doby i míst v přírodě a například úplňku měsíce/zatmění například slunce, měsíce...atd. podle Boha...

...po cvičení je dobré  například minimálně(?) 30 minut neodpočívat (nesedět, neležet), a nejíst a nepít též minimálně(?) 30 minut před a po cvičení (tohle učinit i před/po užití požehnané, energetizované vody)...ne vždy(?)/individuální(?)...  

Dodatek k energetickému cvičení I :s nádechem zvedáme ruce svěšené od chodidel až nad hlavu při vzpřimování a s výdechem je spouštíme k chodidlům při předkloňování se a pak obměníme: s výdechem zvedáme ruce svěšené od chodidel až nad hlavu při vzpřimování a s nádechem je spouštíme k chodidlům při předkloňování...

...a poté s nádechem spouštíme ruce z polohy nad hlavou dolů až k chodidlům a s výdechem je zvedáme nad hlavu...vzpřimujeme se...  (a obměníme:) ...s výdechem spouštíme ruce z polohy nad hlavou dolů až k chodidlům a s nádechem je zvedáme nad hlavu...a tak se vzpřimujeme...

...udržet láskyplnou, harmonickou (i) mysl nebo samo...: podle Boha
 


 

...i ty údy zakryté dojdou...naplnění.

Svatá Tváři, oleji..., smiluj se nad námi.

V pravé...józe:jako mantru*: "Zahal nás svým pláštěm, (svatá) Brigito, paní beránků..."

                                       ...: ...uchovat ty prožitky/představy/myšlenky atd. podle Boha...    

K*: nebo/i prosbu...
 

Dosáhne se také tohoto(?): dosáhne...i věda realizace přechování i těl co se týče například kosmických letů? ..najednou realita je i něco jiného než se zdá...osloví...probudit se z iluze do vyšších úrovní nebo se probudit do dalšího snu(?)... a ty některé(?) vesmíry ...před ...očima... posloupnost (vnímání) ...směry podle Boha, Boží Vůle...ze středu do okolí nebo z okolí do středu... co je i za realitou(?) ...
 

Je možné i věčné mládí i nesmrtelnost i tady v těle... a atd. podle Boha? 

Bože...,...,...podle Tebe a Tvé Vůle: třeba vzetí do vyšších dimenzí ...i s tělem?

                                                      : ...uchování (i) těla...a ?    
 

                                                        ... ?   

...i co se týče například astrobiologie a astroarcheologie? A co kultury, spirituality a tak: dobrých mimozemštanů? A co například technologie podle Boha...zdroje energie podle Boha (a atd. podle Boha)? A také polární záře? A některé úkazy i Slunce a Měsíce? ...
 

...ať i školství a technologie i zdroje energie (atd. podle T. a T. V.) je/jsou podle Tebe a Tvé Vůle...

ať...a i co se týče: hospodářství ...chovatelství... zemědělství a... ...spolupráce ... a vztah nejen lidstva...umění ...inspirace i fantazie... i volných aktivit a zálib ...nejen počítačových her... sci-fi a phantasy ...svatých bytostí a svatých jsoucen ... a atd. podle Boha a Boží Vůle...

...také tok času...prostor...vztah/y mezi nimi...
 

Pozn. Adonaj a Elohim znamená Pán, El Šadaj Pán vesmíru...
 

<!--[endif]-->

 

 

Rezonance podle Boha. (???xxx)///

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

 

Kámen filosofů a třikrát…


 

svatá Tváři pravých joginů/ek,,
..Arunáčalo<!--[if !supportEmptyParas]-->

...a...sv. Marta... a ... sv.Maria...a...

 

…prostředí...domov(y)/...má(?) něco jako náboj a …:…

...autor Jostein Gaarder:  kniha : Sofiin svět... 
 

...a aby důvěra a...
 

...Tvou i Eucharistii...
<!--[endif]-->

 

 

Tajemné symboly (Bože, veď…): souhra a harmonie, 

(Vrcholem pravého (i) umění ...je...: )
 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

access pharmacy dgsolbvfdavesyfprxf

(dyeneVed, 30. 5. 2021 16:38)

generic cialis online pharmacy https://krocialis.com/ - viagra cialis levitra comparison how much does cialis for daily use cost

tnoegfdshotOBtjjidomh

(rumuhAsd, 29. 5. 2021 2:40)

cialis for daily use side effects https://cialisjla.com/ - cialis on line paypal payment cialis no precription

gsaxzvofbldshotOBtjjidomu

(ConseAni, 25. 5. 2021 20:13)

pharm https://pharmacyken.com/ - shoppers drug mart pharmacy can you buy drugs from canada legally

cialis black afhsdbcavesywdout

(dyeneloh, 25. 5. 2021 18:02)

generic cialis 60 mg https://rcialisgl.com/ - viagra or cialis or levitra trial does viagra work better than cialis

pharmacy canada frbdcacldshotOBtjjidomt

(JebgConse, 23. 5. 2021 6:35)

Cleocin https://pharmacylo.com/ northern pharmacy canada

is tadalafil illegal hvdgeeahdshotOBtjjidomg

(BbshPoox, 21. 5. 2021 16:45)

generic for viagra https://loxviagra.com/ - viagra india can you take viagra with antidepressants

australia online pharmacy free shipping frbdcacldshotOBtjjidomd

(JebgConse, 18. 5. 2021 2:21)

canadian rx https://pharmacylo.com/ Super Avana

indicaciones para el uso de viagra fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomu

(AnooConse, 17. 5. 2021 14:34)

buah viagra https://llviagra.com/ - viagra tablet for man viagra nerden bulunur

Levitra Soft fdvaefbfbldshotOBtjjidomk

(LebnConse, 17. 5. 2021 8:43)

pharmacy drugstore online https://xlnpharmacy.com/ specialty pharmacy

usf pharmacy dgsolbvfdavesyachod

(Lbsodyene, 16. 5. 2021 1:25)

howard stern commercial cialis https://ucialisdas.com/ buy cialis in australia online

generic tadalafil online olgstnoegfdshotOBtjjidomu

(Gtnbrumuh, 14. 5. 2021 10:54)

buy cheapest viagra https://jokviagra.com/ viagra for the brain

generic viagra compared to viagra fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomz

(AnooConse, 10. 5. 2021 20:12)

efectos secundarios del viagra a largo plazo https://llviagra.com/ beneficios de tomar viagra

cialis super active cheap afhsdbcavesyngzfe

(Rebfdyene, 10. 5. 2021 15:37)

cialis online https://rcialisgl.com/ cialis black

Thorazine fdvaefbfbldshotOBtjjidomb

(LebnConse, 9. 5. 2021 21:54)

canadadrugsonline https://xlnpharmacy.com/ Cardizem ER

kentucky board of pharmacy dgsolbvfdavesymsdow

(Lbsodyene, 8. 5. 2021 23:12)

365 pills cialis https://ucialisdas.com/ cialis dapoxetine

come acquistare viagra sicuro fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomu

(AnooConse, 3. 5. 2021 20:19)

viagra saved marriage https://llviagra.com/ - reliable online pharmacy viagra viagra spanien ohne rezept

price of cialis at walgreens afhsdbcavesytweug

(Rebfdyene, 3. 5. 2021 16:48)

viagra/cialis black and gold 800 https://rcialisgl.com/ shop cialis

phd thesis writing service fcsgsaxzvofbldshotOBtjjidomm

(AbdgConse, 30. 4. 2021 20:35)

online medicine to buy https://canadianeve21.com/ - international pharmacy northwest pharmacy/com

wsu pharmacy afhdbcavesygqrlx

(Rfvbdyene, 28. 4. 2021 18:43)

cialis australia https://cileve.com/ cialis no prescription uk

tadalafil 20mg (generic equivalent to cialis) hvgeeahdshotOBtjjidomo

(BbdfPoox, 25. 4. 2021 7:43)

free viagra samples free shipping https://gensitecil.com/ viagra results