Jdi na obsah Jdi na menu
 **Čistí a nečistí živočichové

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: „Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.

Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst. Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny. Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení. Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení.

Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa a mořského orla, luňáka a různé druhy jestřábů, všechny druhy havranů, pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů, kulicha, kormorána a výra, sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta, čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.

Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení. Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi. Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, Soldán, chargól a chagáb. Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení. Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Každé zvíře, které má rozdělená kopyta, ale ne rozpolcená úplně, a které nepřežvykuje, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý. Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás nečisté.

Dále pro vás bude nečisté z havěti hemžící se po zemi: krysa, myš, různé druhy ještěrek, gekoni, scinkové a chameleón. Ti jsou pro vás nečistí z veškeré havěti. Každý, kdo se jich dotkne, když pojdou, bude nečistý až do večera. Také všechno, nač padne něco z nich, když pojdou, bude nečisté, ať je to dřevěný předmět nebo oděv, kůže či pytlovina, cokoli, čeho se užívá k práci; bude to vloženo do vody a bude to nečisté až do večera; pak to bude čisté. Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete.Každý pokrm, určený k jídlu, který přišel do styku s onou vodou, bude nečistý. Též každý nápoj, který se pije z takové nádoby, bude nečistý. Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se zbořit, budou pro vás nečisté. Když však něco z těch zdechlin padne na semeno určené k setí, to zůstane čisté. Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás nečisté.

Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera. Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Všechna havěť hemžící se po zemi je hodna opovržení, nesmí se jíst. Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi , nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení. Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Izraelcům: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. Osmého dne bude obřezána jeho předkožka. Matka pak setrvá v očišťování od krve ještě po třicet tři dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně , dokud neskončí dny jejího očišťování. Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při svém krvácení a ještě po šedesát šest dní setrvá v očišťování od krve….

Pohlavní nečistota mužů a žen.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: „Mluvte k izraelcům a řekněte jim: Když některý muž trpí výtokem, je pro svůj výtok nečistý. Toto je řád týkající se jeho nečistoty při výtoku: Ať jeho tělo výtok vypouští nebo je v jeho těle výtok zadržen, je to jeho nečistota. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté, každý předmět, na němž by seděl, bude nečistý. Člověk, který by se dotkl jeho lůžka, vypere si šaty , omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Kdo by si sedl na předmět, na němž seděl trpící výtokem, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každé sedadlo, na němž seděl trpící výtokem, bude nečisté. Každý, kdo by se dotkl čehokoli, co bylo pod nemocným, bude nečistý až do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Hliněná nádoba, jíž by se dotkl trpící výtokem, bude rozbita. Každá nádoba dřevěná bude opláchnuta vodou. Když trpící výtokem bude od svého výtoku čist, odpočítá si pro své očišťování ještě sedm dní. Vypere si šaty, omyje se celý pramenitou vodou a bude čistý…

Muž, který měl výron semene, omyje si celé tělo vodou a bude nečistý až do večera. Každý oděv a všechno kožené, na nichž ulpí výron semene, budou vyprány ve vodě a budou nečisté až do večera. Kdyby muž mající výron semene obcoval se ženou, omyjí se oba vodou a budou nečistí až do večera. Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvácivý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Každý, kdo by se jí dotkl, jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Každý, kdo by se dotkl jakéhokoliv předmětu, na kterém seděla, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže s ní bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.

Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý jako při nečistotě jejího krvácení. Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý; vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže bude očištěna od svého výtoku, odpočítá si sedm dní a potom bude čistá. …

Tak budete zdržovat Izraelce, aby se neznečistili a pro své znečištění nezemřeli, kdyby znečistili můj příbytek, který je uprostřed nich. To je řád týkající se toho, kdo trpí výtokem nebo má výron semene, jímž je znečišťován, i té, která je nečistá svým krvácením; týká se toho, kdo trpí výtokem, ať je to muž nebo žena, i toho, kdo by obcoval s nečistou.

Neodkryješ nahotu bližních ani svojí. Je to jejich i tvá nahota.***

Žena na sebe nevezme, co patří muži a muž si neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.***)

Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Ani žádné jiné zvíře.

Nebudeš týrat živé bytosti a organismy (i zvířata).

Nikdo si nesmí vzít ženu svého otce a odkrýt tak cíp pláště svého otce.**)

Nepřiblížíš se k ženě, abys odkryl její nahotu v období jejího krvácení, kdy je nečistá. Nebudeš obcovat se ženou svého bližního a neposkvrníš se s ní. *)

…Neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin … Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou.* Je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo.**)* Je to zvrhlost.

Ničím z toho všeho se neznečisťuj, neboť tím vším se znečišťují pronárody, které před vámi vyháním. Jimi byla znečištěna země. Proto jsem ji ztrestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele. Vy tedy dbejte na má nařízení a na mé řády, ať se nedopustíte žádné z těchto ohavností, ani domorodec, ani ten, kdo přebývá mezi vámi jako host. Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna. Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi. Každý, kdo se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu. ****…Buďte svatí, protože já jsem svatý. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Nebudete krást ani obelhávat svého bližního. Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. …Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha.** Já jsem Hospodin.

Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru*)*, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Nebudete jíst maso s krví, nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním. … Nebudete svá těla zajizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování *-*. Já jsem Hospodin.

Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji učinil nevěstkou***, aby země nepropadla smilstvu a nebyla naplněna mrzkostí.

Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.

Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi **-*. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. 

Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování. Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země. Proto dbejte na všechna má nařízení a všechny mé řády dodržujte. Já jsem Hospodin. 

***Zkráceno.

Pozn. Jako křesťané nemusíte dodržovat zákony o nečistých a čistých zvířatech a zákony např. které se týčou obřízky, jako židé samozřejmě ano. Co se týče například zákonů o hadačství, vyhledávání vědem a o vyhledávání duchů zemřelých a o pohlavní čistotě např. že se člověk nemá obcovat s mužem (ženou) svého bližního apod. atd. se týkají samozřejmě i křesťanů…

Co se týče výše uvedených zákonů, které se vztahují na muže, tak se vztahují i na ženy, i když je o nich pomlčeno např. nebudeš obcovat s ženou (mužem) svého bližního; před starcem i starou ženou povstaň a vzdej mu (jí) poctu ( a pomáhej jim).

*) Ani žena se nepřiblíží k muži, když je nečistá (když např. má krvácení). Ani žena nebude obcovat s mužem své bližní. Je to ohavnost.

**)To se týká i ženy svého bližního, protože tím by se odkryla nahota bližního.

***) Sem patří i jiné úchylky jako např. transsexuálové, transvestity. Každá „úchylka“ je ohavnost. Sem patří (mezi ohavnosti) např. také submisivita (podřizování se např. při pohlavním styku), dominování (panovačnost nad druhým např. při pohlavním styku), pedofilie (pohlavní styk s dětmi a nedospělými), voyerství (pozorování nahých lidí), striptýz, zoofilie-sodomie ( pohlavní styk se zvířaty), pohlavní styk s jinými organismy (všeobecně) a jeho podoby, pouta, incest (krvesmilstvo, pohlavní styk mezi pokrevně příbuznými) apod. atd.

*)* To se týká jak tvé sestry, tak i tvého bratra, neměj k nim nenávist, ale miluj je.

**)* Žena ani muž (nikdo totiž) nemá mít pohlavní styk se zvířaty (sodomie, zoofilie) apod. Je to ohavnost. A také s mrtvými (bytostmi) (- nekrofilie) nemá mít pohlavní styk.

*Jakákoli homosexualita je ohavnost. I obcování ženy s ženou je ohavnost. Podobně je i ohavnost, když si manželský pár přizve ženu nebo muže a obcují s ní nebo s ním. Lidská sexualita je určena k vzájemnému spolusdílení výhradně v manželském páru, tj. je určena k spolusdílení muže a ženy. Jakékoli obcování, které nemá tento charakter je ohavnost, tj. například skupinový sex (tzv. swingers párty apod. atd.). Sexuální styk by měl být mezi partnery až po církevní svatbě.

**Jakémukoli postiženému (ať už duchovně, duševně nebo fyzicky postiženému) nemáme klást do cesty překážku, ale máme jim pomáhat, co nám síly stačí.

***Nebo jakéhokoli člověka učinit prostitutkou nebo prostitutem, je to ohavnost.

****Nebudete (si) nijak zošklivovat nebo zohavovat nebo poškozovat nebo odírat své tělo, duši, ducha...celou bytost nebo těla, duše, duchy, ...celé bytosti bližních, nebudete se ani mučit nebo trýznit nebo se znečištovat byť i na bezbolestných mučidlech například v sadistických, masochistických nebo sadomasochistických podnicích… Piercing (kovové předměty na těle do kůže usazené) raději také nemít (ze zdravotních důvodů). Náušnice (propíchnout uši až v 21 letech, ale je lepší se tomu asi vyhnout kvůli akupunkturním bodům a použít typ náušnic, pro které není třeba propíchnout uši), prstýnky a náramky apod. samozřejmě nevadí. Člověk se nemá ani týrat byť i jen jako, ale má se vždy řídit svým svědomím.

*-*: Pokud je tetování v podobě nálepky, nemusí to být špatné, pokud není například chápáno magicky, kouzelně , jako talisman apod. atd. Tedy pokud je v souladu s Boží Vůli a nepřekračuje to Boží Zákon... Ale je možné, že raději i nálepky nemít, aby to nesvádělo k negativním věcem, záleží tedy také na motivaci a Boží Vůli atd. apod. ...

Jakákoli závislost např. na talismanu je špatná, atd. apod. …Proto např. také talisman raději nemít atd. apod. ...

Dále se vyhnout všem závislostem a neharmonickým skutečnostem jako jsou například: omamné látky, alkohol, drogy, cigarety, hazardní hry, pornografie a extrémně násilné filmy nebo literatura.

**-*:Člověk ani žádná bytost se nemá zaobírat duchy zemřelých ve smyslu*...  a vyhledávat, vyvolávat je jako např. ve spiritismu.
 

Ježíš říká: "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj...a dále:

Slyšeli jste, že bylo řečeno:“Nezcizoložíš.“ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo dostalo do pekla.

(Mt, 27-30)

Také bylo řečeno: „Kdo propustí svou manželku, ať ji dá rozlukový lístek!“ Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

.(Poznámka: ...Takže Ježíš dovoluje rozvod a propuštění partnera nebo partnerky jen v případě smilstva, tedy když minimálně jeden z páru smilnil nebo smilní...
 

(Mt, 5, 31-32)

 

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,

neboť oni budou nasyceni.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,

neboť jejich je království nebeské.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

(Mt, 5, 1-12)

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není; než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod +;nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

(Mt, 5, 13-16)

 

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit (dovršit). Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího, kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím: Nebude – li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů; jistě nevejdete do království nebeského.

(Mt, 5, 12-20)

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: „Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.“ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra (bez příčiny), bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra (kdo řekne „raka“ , tj. obviňuje z prázdnoty před Bohem), bude vydán radě (synedriu); a kdo svého bratra zatracuje (kdo řekne „blázne“ (tj. obviňuje z bezbožnosti), propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar před oltář, a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního

haléře.

(Mt,5, 21-26)

 

 Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: „Nebudete přísahat křivě,ale splníš (Pánu) Hospodinu přísahy své.“ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne; co je nad to, je ze zlého.

(Mt, 5, 33-37)

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko, zub za zub“. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

(Mt, 5, 38-42)

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele (žehnejte těm, kdo vás proklínají; dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí) a modlete se za ty, kdo vás (hanobí a) pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry (přátele), co učiníte zvláštního? Což i pohané (celníci) nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

(Mt, 5, 43-48)

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost (nevytrubuj před sebou) jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svoji odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti (zjevně) odplatí.

(Mt, 6, 1-4)

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svoji odměnu. Když se ty modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané (pokrytci); oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť (Bůh) váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

(Mt, 6, 5-8)

První čtvrtky, pátky a soboty v měsíci:

První čtvrtky se v celé církvi mají věnovat modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží,

První pátky v měsíci věnujeme na smír Božskému Srdci Páně (Kristus ve svém zjevení sv. Markétě Alacoque r. 1675 naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a přislíbil „ctitelům svého Srdce“: například že jim dá potřebné milosti a že požehná jejich činnost a ještě další věci jim nejen umožní, což se tady nedá ani popsat…

První soboty v měsíci jsou zasvěceny za smír Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Consolatě to zdůvodnil takto: „Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsem v lásce spojen.“

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina: například kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.) a ještě samozřejmě další zaslíbení…

Z: Světlo, týdeník Matice Cyrilometodějské, 7. ledna 2007, (k dostání v katolickém kostele).

Bože Trojjediný a Miriam (Marie) se svatými bytostmi, dej, ať svůj život udržíme v Boží čistotě, bezhříšnosti a svatosti, dej, aby (nejen) misijní úmysly Sv. Otce (nejen) na letošní rok byly vyslyšeny, aby se dostalo více světla do našeho světa a temnoty byly osvíceny nejen Svatostí, Prozřetelností, Moudrostí a Rozumem, Láskou a Blahem Ducha svatého, aby se vyřešili Božím způsobem pokud možno všechny problémy, úskalí, epidemie a hrozby dnešního světa, aby nejen samotní jedinci, ženy, rodiny a děti žili v Harmonii a Jednotě s tebou, Bohem Otcem, Synem a Dechem (Duchem) Svatým. Pomáhej nám a posiluj nás v tom, Miriam (Slunce a Královno vesmíru, jenž stojíš v čele všech svatých) i ty, Trojjediný Bože, Lásko a Pravdo nejvyšší! Shromáždi nás a sjednoť nás, celé lidstvo, přitáhni všechny na své svaté Srdce, dej všem pomoc a svatost a Dary Ducha…

Ve společenství se svatou Hildegardou, sv. Kosmou a Damiánem, Matkou Terezou, princeznou Dianou, Williamem Wallacem (čte se „Wolisem“) a všemi svatými bytostmi: žehnej nám a pomáhej nám a vyproste nám Boží Milosrdenství: Tímto chceme ctít Tvé Srdce, Ježíši a Marie i Srdce všech svatých bytostí a prosíme skrze Tvé Milosrdenství Bože o nejen o odpuštění, ale i o uzdravení, odblokování, Dary Ducha Svatého, Prozřetelnost, Moudrost a Rozum, Naději a Lásku, Opravdové žití, Blaho a Svatost Ducha apod.
Bože a Marie, zveme vás, přijďte nás navštívit a požehnat do našeho domu, přijďte nám dát svou (nejen) ochranu a úrodu…

Ať náboženství a věda se vzájemně doplňují a „nelezou si do zelí“…Ať náboženství nejsou zneužívány k ovládání lidí…

„Proudy pomíjení nezastavíš. Je jich mnoho, točí se kolem tebe, vytvářejí pole, v němž pomíjíš sám, smířen, neboť něco přece jen stoupá, neboť svět kolem tebe roste. I ve mně zůstává něco z dědictví a něco předzvěsti: proud pomíjení je současně proudem narůstání. Ty proudy nevydržíš až do konce, potečou dál, kdežto ty sám klesneš ke dnu, to víš najisto a v prach se obrátíš, to víš najisto – existuješ stále ke smrti, existuješ stále k budoucnosti, ta stále vstupuje do tvého proudu. Osvobodí tě od polí pomíjivosti? Vezme tvého bytí celou minulost a budoucnost současně?

Mysterium paschale-tajemství Přechodu, v němž je pořadí pomíjení obráceno, protože pomíjí od života k smrti – taková je zkušenost, taková je samozřejmost. Přechod skrze smrt do života je tajemstvím. Tajemství – to hluboký zápis, dosud zcela nerozluštěný, jen tušený, neodporující existenci (což jí neodporuje spíše smrt?) Když Někdo ten zápis odhalí a přečte a vyzkouší na sobě a PŘEJDE – pak se dotýkáme stop a přijímáme svátost, v níž zůstal Ten, který odešel… a nadále pomíjejíce ke smrti, setrváváme v prostoru tajemství…

Z: Karol Wojtyla: Píseň o třpytu vody, Mysterium Paschale…(viz www.kna.cz, email: zasilky@kna.cz, nebo redakce@kna.cz )

Preghiera alla Vergine Maria

Ricordati, o Vergine Maria, che non si e‘ mai udito che alcuno, sia ricorso al tuo patrocinio, abbio implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione, e sia stato abbandonato. Sorreto da tale confidenza ricorro a te, Vergine delle vergini, e mi umilio davanti a te, peccatore pentito. Madre del Verbo, acceta ’le mie preghiere e propizia esaudiscimi. San Bernardo di Chiaravalle (ora pro nobis – oroduj za nás).


Boží Slovo je Zákon...

Něco je společné, něco není. Pozor na nebezpečí, která z minulé věty plynou (gnoze, bludy apod.)

 

Kdo má něco negativního (např. nenávist) k bližním a k Bohu, tak je sám proti sobě, protože od koho přichází přirozenost člověka? Od Boha. Tak takový člověk je sám proti své přirozenosti a z toho plyne utrpení a tresty až zavržení.

Takže jedině při smrti člověka, který konal dobro celý život, měl lásku, a nejlépe, když šel cestou židovství nebo křesťanství, si může tento člověk říci: „Dobře učiněno! Dobře učiněno! Harmonie slov, která člověk říká a která mají dobrý náboj, tak i harmonie skutků, které mají dobrý náboj, nechť přetrvá! Dobře učiněno, jsou-li slova a skutky v harmonii a jsou-li pramenem z lásky a dobra!!!“

Maria: Hora na vrcholu hor.

Už i číslo 1.618 vyskytující se často v přírodě je také důkazem Stvořitele.

Mistr Ježíš Kristus z Nazaretu je Cesta, Pravda a Život.

Je možné, že se zvířata a rostliny převtělují a to tak, že „si drží druh“... Vymřelé organismy putují do jiných světů.

A nebo je možné, že zvířata a rostliny se nepřevtělují, ale putují dál do dalších světů (tak je to podle mě u člověka – viz co hlásá křesťanství nebo židovství). Narození je začátkem cesty, duše po smrti těla čekají na soud Boží a poté se rozhodne, zda vyčkají na všeobecné vzkříšení (parúsii, zda půjdou do nebe) nebo půjdou do pekla. A to je význam Davidovy hvězdy.

Oběma těmto teoriím je společné: posmrtný život. A o něj se zajímat není moc radno. Také není radno si všímat minulých životů, protože jak je to, to nevíme přesně, můžeme se jen dohadovat.

Něco je společné, něco není. Pozor na nebezpečí, která z minulé věty plynou (gnoze, bludy apod.)

Podle sv. Hildegardy je středem vesmíru člověk. Takže co se týče spásy celé přírody, je takové přemýšlení zbytečné, protože příroda (živočichové, rostliny, houby apod. ) apod. nehřeší. Takže hřích se objevil u lidí. ( A u mimozemštanů)? Taková teologie by byla zajímavá. Bůh je Pán vesmíru(ů?), Bůh je Pán astrální pěny, Bůh je Pán…atd. apod.

 

Na jedné straně je ve světě negativita, nevědomost, klam apod. , na druhé straně milující láska, která chce lidi zachránit: Bůh, Ježíš Kristus s Marií a svatými bytostmi…

Realizace moudrého (En Sof) by měla jít ruku v ruce s realizací rozumného, jako se (podobně podle Zákona Podobnosti) realizuje (nejen kabalistické) umění ohně a vody ( spojení těchto živlů je mocné, moudré a rozumné…).

Věříme, že jednou budem v míru, u Tvého stolu společně víno pít...
 


Je možné, že určitý typ alchymistické cesty (mystiky) není v rozporu s Bohem, s pravou vírou a pravou církví a pravým společenstvím (tuto mystiku dělat minimálně nad 30-let věku):

Kamenem mudrců je Ježíš Kristus. …Kdo se chystá pustit do dlouhodobého studia v naději, že získá Kámen mudrců, musí mit zcela čisté úmysly. Mnozí alchymisté již na prvních stránkách svých pojednání čtenáře upozorňují, že ani ten nejučenější člověk velké tajemství neodhalí, jestliže jeho srdce není čisté. Je třeba, aby „člověk byl moudrý, pociťoval bázeň Boží, byl stálý, trpělivý, pokorný, a nikoli domýšlivý a pyšný na své vědění.“

…Jasněji nám však nezbytnost člověka v díle přírody vysvětluje jiný alchymista: „Neboť bez těla duch nemůže jednat a bez ducha bude tělo marně toužit po duši.“ Touto duší, již tělo i duch společně hledají, je Kámen mudrců. … Dar pochopíme lépe, když alchymistické magisterium přirovnáme ke křesťanské mši, jak to dělali sami alchymisté. Dar Boží je pro alchymistu totéž jako pro kněze přítomnost Boží v eucharistii. Alchymista nicméně pole Boží přítomnosti značně rozšiřuje, neboť jak říká Maurice Anione: „Pravou úlohou alchymie je slavit mši, v níž způsobou přijímání není pouze chléb a víno, nýbrž celá příroda.“ Kámen mudrců je Ježíš Kristus, opakují všichni alchymisté. Je pozoruhodné, že při přípravě Kamene je třeba projít různými fázemi Kristova života. Alchymista Michel Maier o jiném alchymistovi píše: „Tento učený člověk chápal to, co se připisuje Kameni moudrosti, jako narození, život, utrpení nebo pozdvižení v ohni a poté smrt v barvě černé a temné; nakonec vzkříšení a život v barvě červené a nejdokonalejší. Z toho vyvodil vztah mezi Kamenem a dílem Spásy lidí, totiž narozením, životem, utrpením, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, což vše je připomínáno při mši svaté.“ Alchymista nacházející se někde mezi tradičním mystikem a knězem neusiluje tolik o dosažení úrovně Boží, jako spíš o nalezení skutečného vztahu k Bohu. Maurice Aniane píše: „Alchymie, jejíž úloha musí být kosmologická, neusiluje o sjednocení s transcedencí, nýbrž o navázání kontaktu s ní „andělským“ paprskem, který spojuje to, co je mimo veškerou podobu, se světem forem.“

Přítomnost Boží alchymista chápe v nezbytnosti a možnosti pracovat na přírodě, pokračovat v jejím tvoření ve své laboratoři. „Neboť látky od přírody dokonalé mají pouze jednoduchou formu dokonalosti, takže jsou jako mrtvé. Skutečně dokonalými se stanou až uměním.“

Přítomnost se tedy vyznačuje nedostatečností v tom smyslu, že alchymista Boha vnímá v daru pomáhat přírodě „zadušené lidským pádem“, který mu byl dán, jak říká M. Anione: „Tím, že Bohu obětuje modlitbu za vesmír, alchymista tento vesmír zakotvuje v bytí a obnovuje jeho existenci.“

Ve zkoumání, jak toto obětování probíhá, se projevuje třetí význam přítomnosti Boží, totiž prezentace. Alchymista předvádí příběh hmoty, tzn. Opakuje drama stvoření. Jak toto tvoření probíhá? Trevisan odpovídá: „Chceš-li dodat produktům přírody dokonalosti, neboť to lze snadno udělat, napodob ji a použij ke svému účelu stejné prostředky, jaké pro začátek použila ona… Projdi celou řadou kovů od konce k počátku a od počátku až k jeho dokonalosti, a tímto hloubáním se dozvíš, jaké operace musíš provést v díle na Kameni mudrců.“… Po ukončení všech operací je alchymista tajným králem, bytostí vědomě ústřední, spojující nebe a zemi. …Cílem alchymistické filosofie je sehrát roli člověka na zemi ve stejném smyslu, v jakém chtěl Kristus uskutečnit slovo svého Otce. Člověk stvořený k obrazu Stvořitele musí tento obraz plně uskutečnit, což se rovná pokračování díla stvoření. Je to naléhavý úkol. Trevisan svému žáku připomíná podobenství z Bible: „Víš, jak byl potrestán líný služebník za to, že nezhodnotil hřivny, které mu Pán svěřil.“ A dále připomíná, že „Bůh nechce, abychom stavěli světlo pod kbelec.“

Alchymie se snaží o udržení kontaktu obrazu s tím, co zobrazuje. Ve středověku byl neustále používán symbol zrcadla; sloužil zejména k odsuzování žádostivosti. Vyskytuje se i v alchymii, kde znamená v první řadě vnější zdání, jež je třeba překonat, a za druhé nutnost, aby člověk pokračoval ve stvoření; tzn. člověk musí z vděčnosti za dar prvotního obrazu od Boha Bohu tento obraz vrátit. Jak jsme již viděli, alchymistická mystika se vyznačuje právě touto neustálou výměnou, obousměrným pohybem.

… Symbolem znázorňujícím alchymii je pelikán, jinde používaný jako symbol Krista. Tím alchymista naznačuje závislost alchymie na lidech i na hmotě.

Tyto úryvky jsou z knihy: 3. díl Encyklopedie mystiky, edice Logos, nakladatelství Argo (viz www.argo.cz , email: argo@iargo.cz, http://www.kosmas .cz/argo , distribuce: www.kosmas.cz, email: kosmas@kosmas.cz ),), kapitola: Stručně o mystice v alchymii, str. 213-219.

Dále doporučuji knihu Tomáše Kempenského Čtyři knihy o následování Krista, nakl. Cesta, viz www.ais.cz/cesta.

Dále doporučuji Přírodu online: viz www.dkmm.cz .

 

Zajímavé filmy: Pohádka: Anděl Páně, film Kontakt, Den nezávislosti, Vesmírná oddysea, Statečné srdce, filmy na artušovské téma, filmy s Luis de Finem, film Drž hubu! s Jeanem Reno a Gérardem Depardieu ,Četnické humoresky, film o Zdislavě a Janě z Arku, o Janu Husovi a jeho žáku Jeronýmovi, Modrá laguna a Návrat do modré laguny, Blafuj jako Beckham…

 

Doporučuju knihu od Antoina de Saint Exupéryho Citadela a Noční let a další, od Marie de Saint Exupéry knihu: Já a můj syn, obě z nakladatelsví Vyšehrad (viz www.ivysehrad.cz, email: info@ivysehrad.cz ), tyto knihy máme v domácí knihovně.

 

Dále knihu David Torkington: Prorok, knihu od stejnojmenného autora: Mystik a knihu Kim Comer: Moudrost mystika – Podobenství nejznámějšího indického konvertity ke křesťanství a kniha: Jiří Grygar: O vědě a víře (Torkingtonovy knihy a Comerova kniha a Grygarova kniha– všechny jsou z Karmelitánského nakladatelství, viz www.ikarmel.cz , všechny tyto knihy máme v domácí knihovně ). Dále doporučuji brožurku: P. Antonín Šesták: Rozumný člověk a náboženství, Arciděkanský úřad v Klatovech, tištěno jako rukopis. A brožurku: T.G. Masaryk, 1990 ,nakl. Stráž Plzeň, vydáno ke 140. výročí narození T.G.M.

 

Dále doporučuji knihy: Farář Kneipp (viz www.fontana-esotera.cz) : Léčení vodou, knihy Jiřího Janči (viz www.eminent.cz ): Reflexní terapie – reflexologie a reflexní terapie rukou, Zdravé dítě a alternativní medicína, Praktická homeopatie, Universální kalendárium alternativní medicíny, Stopové prvky a kovy života v přírodě, Herbář léčivých rostlin (společně s Josefem Zentrichem), Josef Zentrich (viz www.eminent.cz) : Speciální metody fytoterapie, Gemmoterapie, Apiterapie, Teraterapie a aqua terapie, Dr. Peter J. D A´damo, Catherine Whitney: Výživa a krevní skupiny (moc se ale podle této knihy neřídit, protože hrozí nedostatek pro tělo potřebných látek), Prof. Mudr. František Novotný: Bůh skrytý v genomu- úvahy o vzniku života a vývoji člověka, viz www.eugenika.sk, www.eugenika.cz, Irena Kastnerová: Luboš Hruška a zahrada jeho duše (kontaktní adresa: Občanské sdružení Památník obětem zla, ing. Ctibor Fojtíček, Dvořákova 51, 320 04 Plzeň.), Johannes von Buttlar: Největší záhady světa – Einstein na druhou (viz www.dialog-lbc.cz, email: dialog-lbc@volny.cz, knihy@dialog-lbc.cz,Robert Kirshner: Výstřední vesmír (Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování kosmu) (viz www.paseka.cz , email: paseka@paseka.cz), Jiří Horák, Ladislav Klín: Vratnost a nevratnost dynamických systémů, nakladatelství Academia (viz www.academia.cz), Tony Hey a Patrick Walters: Nový kvantový vesmír (viz www.argo.cz , email: argo@argo.cz, dokoran@dokoran.cz), Stephen Hawking: Ilustrovaná teorie všeho (viz www.argo.cz) , Stephen Hawking : Stručná historie času (viz www.argo.cz) , Stephen Hawking: Vesmír v kostce (viz www argo.cz);
Kniha: Simon Singh: Velký třesk , kniha Paralelní světy a kniha Cestování časem v Einsteinově vesmíru (tyto knihy viz www.argo.cz );

Dále viz nejen vitaminy na: www.vitaland.cz

Dále knihu: Gotfried Herztka: Lékárna sv. Hildegardy a knihu Thomas Schäfer: Vize - život a dílo a hudba Hildegardy von Bingen (viz www.pragma.cz , email: pragma@pragma.cz ) a knihu: Vladimír Sadek: Židovská mystika, viz www.fra.cz, email: fra@fra.cz Tyto knihy máme v domácí knihovně.

Viz tato kniha Židovská mystika: A vše, co je zde na zemi, je také nahoře. Neexistuje na tomto světě nejmenší věc, která by nezávisela na vyšší věci, jí nadřazené. A proto, jestliže se uvede v pohyb něco zde dole, uvede se v pohyb také to, co je nahoře. Neboť všechno je vzájemně spojeno. (Zóhar)

"Vším" je myšleno v odstavci výše vše dobré a ušlechtilé...

 

Trpělivost a milosrdenství

My lidé cítíme rozpor v Božích ctnostech, které Bohu připisujeme. Z našeho lidského pohledu nejsme schopní pochopit, že Bůh je nejvýš spravedlivý a zároveň nejvýš milosrdný. Jedna žena to vyjádřila naším chápáním. Milosrdný otec řekne synovi: Drahý synu, já ti odpouštím. A pak dodá: Připrav se a já ti nasekám. Tak si lidským způsobem představujeme spravedlivého a milosrdného otce. Jenže u Boha nemůžeme od sebe oddělovat milosrdenství a spravedlnost. Je to jen jediná ctnost. Znamená to, že Boží spravedlnost splývá v jedno s Božím milosrdenstvím. Jsme přece Boží děti. To znamená, že ani my nemůžeme oddělovat spravedlnost od milosrdenství. Svědčí o tom výroky Ježíšovy: Já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete děti svého nebeského Otce. (Mat, 5,44a)

Jsme děti Boží. Ježíšovi učedníci. Je nutné, abychom se stále učili milosrdenství. Je k tomu zvláště vhodná doba listopadu. Začíná slavností všech svatých a pokračuje památkou zemřelých. Pro nás je to příležitost, abychom otevřeli a léčili všechny svá zranění, která nám život zasadil. Když je otevřeme, s úžasem zjistíme, že to zranění způsobila lidská zloba, ale že tu ránu mírnila Boží láska. Zjistíme, že to zranění dopustil milující Otec nebeský, aby nás vychovával k tomu velkému umění (tajemství) trpět, trpělivosti. ( Máme očekávat vyslyšení modliteb s trpělivostí a s vědomím, že je Bůh vyslyší podle své Vůle.)

Aby nás naučil trpělivosti svého Syna, se kterou vykonával svou kalvarskou oběť. Abychom tím dokonaleji prožívali eucharistickou oběť, mši svatou, v níž Kristus stále ukazuje své umění trpět a tím nás své učedníky chce naučit stejné ctnosti trpělivosti.

Ve spojení s trpělivostí jsem schopni lépe pochopit tajemství Ježíšova srdce. Tím tajemstvím je milosrdenství. Rány, které nám zasadila lidská zloba, jsme otevřeli a začínáme je léčit. Je tu jediný účinný lék a tím je balzám milosrdenství. Pod jeho použitím se začínají naše zranění podivuhodně uzdravovat.

Najednou poznáme tu úžasnou spojitost s Božím milosrdenstvím a s Boží otcovskou láskou. Ten nejvyšší božský pedagog nás totiž tím úžasným způsobem vychovává, abychom už nejednali jako děti lidské, ale pod vlivem jeho výchovy, abychom se vyučili jednat jak děti Boží.

Otevřeme tedy svá zranění božskému lékaři a on nás balzámem svého milosrdenství určitě vyléčí.

Z: příspěvku P. Hýži
 

 Protože láska je poutem, které údy církve navzájem spojuje, zahrnuje jak lidi žijící, tak i ty, kteří nás v lásce opustili. Díky tomuto poutu lásky mohou se stát oběti věřících užitečné zemřelým. Diviš kartuzián

Žijeme z majetku našich zemřelých prarodičů a rodičů a lehko zapomínáme, co jsme jim dlužní a jak oni touží po naší vděčnosti a jak potřebují naší pomoc. Volají: „Snášej, trp, modli se, posti se, dávej almužny za nás! Obětuj za nás mešní oběť.“Anna Kateřina Emmerichová, řeholnice řádu sv. Augustina

„Kdyby lidé věděli, jakou moc mají tyto dobré duše v očistci nad Božím Srdcem, a kdyby věděli, jakých milostí je možné dosáhnout na jejich přímluvu, jistě by nebyli tak opuštěné; musíme se za ně hodně modlit, aby se ony hodně modlily za nás.“ S. Jan Maria Vianey, farář arský

 

Z: Farní věstník , informační měsíčník farností sv. Bartoloměje, Panny Marie Růžencové, sv. Martina a Prokopa, Plzeň 1– východní předměstí a Plzeň Litice, Plzeň, listopad 2006

Doporučuji knihy (obě máme v domácí knihovně): Zdeněk Rejdák: Páter František Ferda , nakl. Eminent, viz www.eminent.cz, a knihu Receptář pátera Ferdy-Jak léčil páter František Ferda, nakl. Eko-konzult, Pošt. Přihr. 115, 690 02 Břeclav 2 nebo Eko-konzult, P.o. box 61, 851 07 Bratislava 57, viz www.vitae.cz

Dále knihu: Modlit se s Písmem, Christopher Hayden: úvod do praxe lectio divina, Karmelitánské nakladatelství,viz www. ikarmel.cz nebo www.kna.cz , email: zasilky@kna.cz

Dále knihy: Toulky českou minulostí a Toulky světovou minulostí…

Dále doporučuji knihu: Miranda Castro: Kompletní příručka homeopatické léčby – Léčba akutních i chronických nemocí – Stanovení konstitučního léku, nakladatelství Alternativa,(např. viz str. 311 Stres jako příčina nemoci, str. 27 Základní myšlenky a pojmy, str. 13 Historie homeopatie viz http://www.ecn.cz/alternativa nebo email: alternativa@ecn.cz , dále homeopatie na: www.homeopatie.cz, bez závislosti na technice (hardwaru a softwaru): Diagnostický software Kent viz http://www.ecn.cz/alternativa , dále knihy o irisdiagnostice (viz např. http://diskuse.doktorka.cz/irisdiagnostika , Dr. Petr Ondřej Mathioli : Herbář neboli bylinář s předmluvou bylináře J. A. Zentricha, svazek I.-III., nakl. Dobra a Fontána 1998 (viz www.fontana-esotera.cz)apod.

Podobně doporučuji knihu: Dr. Nadya Coates, Norman Jollyman: Jde o život, nakl. Erika, Praha 1994, viz E-mail: spira.lbc@volny.cz
WWW: http://www.spira.cz, Jiří Janča: Velký receptář alternativní medicíny nebo Praktické kalendárium alternativní medicíny viz www.eminent.cz
(doporučuji i irisdiagnostiku, reflexní terapii a fytoterapii, indickou medicínu ajurvédu apod. a jiné metody alternativní medicíny bez magie, kouzlení, psychotroniky a čarodějnictví apod. (tedy které jsou slučitelné s křesťanstvím nebo židovstvím… ), Mudr. Miloslav Pekárek, Václav Vokolek: Lékař a umění léčit, viz www.pragma.cz, Udo Pollmer, Cornelia Hoicke, Hans- Ulrich Grimm: Víš, co jíš? (Co se skrývá v potravinách), viz www.fontana.ws nebo www.fontana-esotera.cz

Dále knihy: Sören Kierkegaard: ; Henri Bergson: Duchovní energie, viz: www.ivysehrad.cz ; Rupert Sheldrake: Teorie morfické rezonance, email: elfa.nakladatelstvi@centrum.cz; Robert L. Moore: C. G. Jung a křesťanská spiritualita, nakl. portál, viz www.portal.cz; Verena Kastová: Dynamika symbolů - Základy jungovské psychoterapie, nakl. Portál, viz www.portal.cz;

Dále: MuDr. Rudolf Zemek: Poznej své zdraví z jazyka, co prozradí čtyři prsty: , nakl. anag, viz: www.anag.cz, email: obchod@anag.cz; Kombercová, Svobodová: Autorehabilitační sestava, nakl. Dobra a Fontána, viz www.fontana.cz; Bragg, Braggová: Šokující pravda o vodě, nakl. Fontána, viz www.fontana.cz; Ctibor Bezděk: Etikoterapie II. Záhady nemoci a uzdravení - léčení duše a těla, nakl. Fontána, viz www.fontana.cz; Hulda Regehr Clark: Revoluce v léčení nemocí, nakl. Fontána, viz www.fontana.cz; Christine Heideklang: Nebezpečné plísně kolem nás, nakl. Fontána, viz www.fontana.cz; Pollmer, Schmelzer-Sandtnerová: Šokující pravda o potravinách, nakl. Fontána, viz www.fontana.cz; Tomek-Zentrich: Moře jangů - bod dlouhého života, nakl. Fontána, viz www.fontana.cz; Balner&Balner: Tajemství akupunkturních bodů, CAD Press, email: cad@atlas.cz, cad@kiwwi.sk, cadpress@stonline.sk, viz http://cad.home.sk , http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS 


Dále knihy: E. Fromm – Mít nebo být? Nakl. Aurora a kniha: C. G. Jung: Výbor z díla – I. Svazek,  obě knihy snad viz www.kna.cz ;

Mrkni se na tohle, možná tě alespoň něco z toho zaujme - Hnutí pro život na adrese: http://prolife.cz
Máš rád(a) koně? Konto pro záchrannou stanici, která se snaží zachránit co nejvíce koní před předčasnou smrtí (jedná se o koně staré, týrané a handicapované) je: 1817200001/2400, email: B.Filipova@seznam.cz Je tu i možnost vyjížděk na koních…

Proti klíšťatům se doporučuje 1/2 tablety vitaminu B1 (Thiaminu) nebo B-komplexu ráno a případně i večer (vylučuje se v potu a tak prý poskytuje ochranu)... stejně tak i pro nervová onemocnění, deprese (duševní choroby), onemocnění srdce s bušením srdce a srdeční slabostí), onemocnění svalů doprovázené slabostí, i při těžkých infekcích, u stavu porušení výživy u alkoholiků, při léčení některými antibiotiky a chemoterapeutiky, pro předcházení i léčení nedostatku těchto vitamínů apod.; přípravek (vitamin B1) lze užívat v době těhotenství i kojení...o vhodnosti přípravku se poraďte se svým lékařem/svou lékařkou...
 

Dále nejen duhové elixíry (jako Detoxilen, Fungilen, Fructavit) jsou nabízeny na stránkách: www.novyobzor.cz , email: agentura@novyobzor.cz

Dále stránky a firmy pro zdraví (výživové doplňky apod.) : viz www.vitaland.cz, www.profitness.cz, http://web.telecom.cz/relax/profitness.html, www.olympiaolomouc.cz, www.prozdravi.cz/pharma-nord, www.vitaminshop.cz, www.e-vitaminy.cz/vyrobcepharma-nord-11.html, www.lekarna.cz/m/pharma-nord, www.pevnezdravi.cz

Dále viz stránky (nejen) pro uzdravení: www.pomocvnemoci.estranky.cz/fotoalbum/salus-infirmorum ...

Mikrokosmos je odrazem ( jakým zrcadlem?) makrokosmu a naopak (např.nejen podobnost atom - jádro a elektrony a sluneční soustava - slunce a planety). To ukazuje(potvrzuje) také (na) svého Tvůrce. V přírodě všechno do sebe zapadá jako v hodinovém stroji...
 

Existuje triáda informace, energie, hmota podobně jako otec, matka, dítě apod.

Obdobou Boží Trojice je ve stvoření (svořen-ém/ých svět-ě/ech nebo vesmír-u/ech?, astrální pěně apod. atd.) tato trojice vzájemně propojených skutečností: hmoty, energie, informace (ale pravděpodobně jsou to pouze projevy jedné skutečnosti jako např. voda se projevuje ve třech skupenstvích: led, kapalina, pára.

Další obdobou přirozené pouti nenarozeného člověka porodními cestami je pouť duše po smrti za světlem jakýmsi tunelem (alespoň jak tohle prokazují lidé, kteří prožili klinickou smrt). Zajímavé jsou poznatky vědy o umírajících. Jedná se (nejen) o zvláštní podobnost.

Další zajímavosti poskytuje sama DNA (například "vandrující geny" apod.) a chromozomy a například i lidské rozmnožování (nejen vypráví (nejen) o dalších podobnostech)...jsou (celé nebo jen zčásti) mimozemského původu? Jsou důkazem (nejen) mimozemské-ho/ých život-a/ů? Viz např. panspermická teorie Watsona a Criega...

Kdo koná ve svém životě pouze dobro a vloží za něco ušlechtilého třeba svůj život, dostává se do takových stavů a vztahů vůči Bohu, že se dostane do Božího království a dostane život v plném rozsahu... "toho já vzkřísím v poslední den"...

Vždy mně byla na blízku myšlenka, že Boží milosti působí i mimo viditelnou církev. Sv. Terezie Bernadeta od Kříže

Je potřeba snažit se být z Boha (být Božím synem nebo dcerou) nejen podobně jako sv. Jan z Boha ( a (nejen) na jeho přímluvu…)

Bože (Jediný, Trojjediný, Otče, Synu a Duchu Svatý) s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom mohli dělat i mystiku a metafyziku, duchovno i psychologii apod. atd. v jednotě s Tvou Vůlí a je-li to možné, dej nám poznat, co můžeme dělat bezpečně a dej nám i milostivý dar předejít náš vývoj , abychom mohli podle Tvé Vůle dělat i něco náročnějšího, ukaž nám tedy svou Vůli a to, co můžeme již dělat...

Žijeme v Bohu, proto je také tak Bůh živý a mocný, Pánem nad jakoukoli pohlavností…Je potřeba konat skutky v Bohu, s Bohem a pro Boha...
 

Pozoruhodný je také vývoj myšlení, vývoj nejen duchovna (myšlen je i vývoj a historie nejen zázraků,ale i např. zjevení, vlastní dějiny církve )v církvi (např. katolické apod.) nebo ve společenství.

Život vyvěrá (a je vyluzován) (nejen) z (duchovního) zdroje samotného Boha, Marie a svatých bytostí, o něj se můžeme opřít jako Jan Pavel II. opírající se o pastýřskou berlu...

Naplněním Zákona je Láska...
 

Živý je Pán, na věky věků...

Maria s tebou, Maria, království (tajemství) lásky se otvírá...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

The Best Offer of The Year!

(CoreyJer, 18. 7. 2021 20:35)

This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products!
It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level.
Watch and be surprised by our super low prices https://is.gd/72jG3I

tnoegfdshotOBtjjidomw

(rumuhAsd, 29. 5. 2021 5:04)

cialis super active for cheap https://cialisjla.com/ - cialis soft tabs cialis no perscription overnight delivery

gsaxzvofbldshotOBtjjidoma

(ConseAni, 27. 5. 2021 19:40)

pharmacy live ce online https://pharmacyken.com/ - best online pharmacy for generic viagra become a pharmacy tech online

free ce for pharmacy tech dgsolbvfdavesyadvbk

(dyeneVed, 27. 5. 2021 18:27)

funny cialis commercial https://krocialis.com/ - does insurance pay for cialis cialis sales

cialis with dapoxetine mastercard afhsdbcavesywgjde

(dyeneloh, 27. 5. 2021 2:26)

cialis samples free https://rcialisgl.com/ - indian pharmacy cialis curved penis and cialis

tadalafil solubility tissue culture hvdgeeahdshotOBtjjidomk

(BbshPoox, 16. 5. 2021 2:23)

how long for viagra to kick in https://loxviagra.com/ viagra strain

Cardizem fdvaefbfbldshotOBtjjidomn

(LebnConse, 15. 5. 2021 21:55)

drugstore com online pharmacy prescription drugs https://xlnpharmacy.com/ good pharmacy

natural food like viagra fhwsbbolthdshotOBtjjidomp

(FmrfConse, 13. 5. 2021 22:17)

cialis online paypal https://cialisee.com/ cialis dapoxetine overnight shipping canada

discount tadalafil 20mg hvdgeeahdshotOBtjjidomk

(BbshPoox, 8. 5. 2021 13:21)

how to use viagra for best results https://loxviagra.com/ viagra pills online

melanoma viagra fhwsbbolthdshotOBtjjidomy

(FmrfConse, 6. 5. 2021 22:56)

cialis vs viagra reviews https://cialisee.com/ cialis coupon code

generic tadalafil tablets hvgeeahdshotOBtjjidomv

(BbdfPoox, 28. 4. 2021 23:57)

viagra manufacturer https://gensitecil.com/ - best places to buy viagra viagra vitamins

cialis tadalafil 20mg price olgsasbnvoegfdshotOBtjjidomo

(Gvdbrumuh, 27. 4. 2021 2:37)

canadian pharmacy tadalafil https://boxtadafil.com/ - tadalafil spray 60 mg tadalafil

levitra comparisons to cialis and viagra fdvefbfbldshotOBtjjidomu

(LrbsConse, 26. 4. 2021 17:56)

levitra 40 mg https://uslevitraanna.com/ buy levitra online

levitra orosolubile forum fbdcacldshotOBtjjidomj

(JbsdConse, 24. 4. 2021 15:25)

drug stores near me https://onlinecanda21.com/ shoppers drug mart pharmacy

order cialis hvgeahdshotOBtjjidomz

(BrfgPoox, 25. 3. 2021 7:55)

https://ljcialishe.com/ - cialis information https://cialisvja.com/ - cialis headache https://viagraonlinejc.com/ - how much viagra to take first time https://viagratx.com/ - viagra alternatives https://buycialisxz.com/ - cialis logo

BEST software for captcha breaking!

(MashaSargy, 13. 12. 2017 10:47)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Wikipedie je uzavřená encyklopedie

(GVKB, 28. 1. 2012 9:51)

Ve jménu víry v logiku je zde pronásledován, jako kacíř každý kdo odmítá věřit v logické informace, informační inkvizice zde neustále má vše pod důkladnou kontrolou a pomocí duševního mučení dostává z kacířů přiznání o tom, že obcují s informačním očistcem, ve kterém nikdo nevěří v logické informace. Kacíři jsou informačně upáleni na informační hranici a někteří fanatici logiky si ještě jdou přiložit na informační hranici svojí otýpku logických informací, aby hříšník lépe hořel. Tato informační sekta považuje komerční reklamu na svém svatém virtuálním místě za znesvěcení jejich informačního oltáře a tak žebrá o dary od sponzorů a potom i podporuje informačně, tyto štědré mecenáše co věří v logické informace. Učedníci zradili svého učitele za zlato a stříbro, potom jej, po třikráte, sobecky škodolibě zapřeli, že jej vůbec neznají a škodolibě potom sledovali, jak je jejich duchovní učitel ukřižován nahý mezi lháři a zloději. Třetího dne sundali z kříže svého učitele a odnesli jej do svojí jeskyně a on najednou obživnul a pravil jim. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. Učedníci se polekali těchto slov a ve strachu se rozprchli do celého světa a začali zakládat národní stránky Wikipedie kde nabízeli uživatelům internetu logické informace. Duchovní učitel svým učedníkům vše odpustil, neboť věděl, že oni nevědí, co svému duchovnímu učiteli činí, protože jsou duševně mrtví, díky tomu že v sobě zabili svojí inteligenci a nahradili jí logickým vědomím, které svobodnou inteligenci považuje za chybný systém. Uživatelé už poznali, že byli podvedeni a tak začínají opouštět víru ve Wikipedii a začínají přecházet na Facebook, kde nejsou již pod vlivem fanatické sekty Wikipedie a tak mohou být konečně tím, čím jsou a nemusí si už hrát na to, co nejsou.