Jdi na obsah Jdi na menu
 Králi Léčení, Kriste Ježíši, léčení, Velikého Léčení (Harmonizace), vznešený králi, a't nás Tvé požehnání posvětí.

 ... Tvé duchovno, Pane, Bože...Bůh vede...člověk...bytost, jsoucno, skutečnost...

Ať se splní naše svatá i nejtajnější přání, dej nám i dary, které si nedokážeme ani představit, buď s námi.

...sebeovládání a nezkrotný, svatý Duch...

Orgány a části (ne-části) našeho nejen těla...

Odpusťte organismy, že jste byly zabiti...

Vegetariánství (+mléko?, třeba bez vajec?) podle Boží Vůle...

Při každém(?) jídle: Svatí andělé vzduchu (vnímám dýchání), vody (vnímám sliny), země, ohně, světla, slunce, měsíce, hvězd atd., všechny svaté bytosti, svaté skutečnosti, svatá jsoucna, Bože* Otče, Bože* Duchu svatý, Bože* Synu Ježíši Kriste, Bože* Trojjediný, Bože* Jediný, Bože* v Trojici Jediný, Bože Hospodine*, Bože,
pomozte nám nejen s trávením, vyposte/vyslyšte i ty svaté prosby nevyřčené, nepomyšlené, nepředstavené, nepředstavitelné...,
darujte nám podle Boží Vůle buď nesmrtelnost tady v těle nebo alespoň dlouhověkost nebo alespoň šťastnou smrt,
odpusťte organismy, že jste byli zabity,
předstupuji/eme před stůl s jídlem jako před Boží Oltář,
snažíme se o střídmost...

Každé(?) ráno: pozdrav svatým bytostem/jsoucnům/skutečnostem: vzduchu, vody, světla, země, ohně, slunce, měsíce, hvězd atd. podle Boží Vůle...a: požehnejte nás.
A: Bože harmonizuj i sjednoť* i  všechny vesmíry/světy atd. podle Tvé Vůle* i ve mně,sjednoť a harmonizuj všechny buňky i ve mně a atd. podle Tvé Vůle...

uvědomění, (rozšířené) vědomí... podle dosažené(?) úrovně...
...pravá Reformace podle Boží Vůle...
...nenapodobovat omylně...
...i mladým bytostem třeba místo drog dobrý třeba ventil i dobrou alternativu podle Boží Vůle, Pane, i v tomto pomoz...

pravá...: olivový olej a mouka,...pomoz, když se připozdívá...dimenze bytostí v pravé i sofii...pravé éry...
Ty, Panovníku, jsi ho potřel a ukázal mnohým pronárodům svou sílu. V Babyloně jsi tři mládence vytrhl z rozpálené pece, kterou jsi svlažil rosou, když oni se sami vydali na smrt, aby nemusili sloužit modlám; ani vlas jim nebyl zkřiven, a plameny jsi obrátil proti jejich nepřátelům. Ve zdraví jsi vyvedl na světlo Daniela, když byl nenávisdtně osočen a shozen jako kořist do jámy lvům. Shlédl jsi na Jonášechřadnoucího v břiše mořského netvora a ukázals ho, Otče, neporušeného všem jeho domácím.

Je-li Tvým přáním slitovávat se nad námi, kteří se nemůžeme prokázat žádnými skutky spravedlnosti, pak budeš nazván milosrdným. Spravedliví totiž, kteří mají u tebe uloženy mnohé dobré skutky, obdrží za vlastní skutky odměnu.

Jsi jako sladký stín,
jež v ňadrech mých se vzbouzí,
kde s tebou potají pak zajat je
a dechem omamným
se marně  vzpouzí v nichž nejjemnější cit  si vždycky libuje.

Psala jsem vám o zahradě a čtyrech možnostech jejího zavlažování....ponenáhlu budete vidět, jak začnou rostlinky rozkvétat. Ve vaší zahradě bude více a více květů.

Bůh stvořil člověka z prachu ze všech 4 končin světových, aby člověk zdomácněl všude na světě.
.. Učí nás to, že není přípustné číst alef samotné. Pouze prostřednictvím dvou písmen k němu připojených, které přebývají v království jako první. spolu s alef jsou tři. Z deseti výroků zbývá tedy sedm, a to je zajin (jehož číselná hodnota je sedm). Proto je psáno(Ex, 15,1): Tehdy (az) zazpíval Moše a také synové Izraele.

...proces asimilace s Božským...
...kooperace a zachování(?) vlastních genů...

Slova Tóry jsou přirovnávána k vodě, vínu, oleji, medu a mléku.

Zpod náruče vesmíru...Protože existuje pojem Vztahu, , vztah mezi samotnými dvěma dimenzemi je také významný.
Jak bylo probráno dříve, v duchovním smyslu je Podobnost  blízkostí. Aby dávající mohl dát, , musí být blízko k příjemci. V duchovním smyslu musí mezi příjemcem a dávajícím být prvek podobnosti.
Nyní můžeme pochopit  pojmovou podstatu Sefir. Nejzákladnější možný vztah je ten, který existuje mezi Stvořitelem a stvořením. To je vztah příčiny a následku. Příčina je Sefira Keter a Následek je Sefira Malchut.
Ve chvíli, kdy existují pojmy Příčiny a Následku, musí také vznikat Podobnosti. V naší terminologii Podobnost  představuje Sefira Chochma, jí odpovídá Sefira Bina. V Tetragrammatonu jsou to Jud a počáteční He.

Pane, opatruj...Anny Frankové.

Nyní uvidíme,jak je základ budovaný u kojenců a malých dětí velice důležitý. Stejně tak je důležité si uvědomit, , že při narození nemá dítě skutečné ego a že to se buduje den za dnem utvářením základu , takže do věku sedmi let, konce dětství a začátku chlapeckého a dívčího věku, ego více či méně vykrystalovalo.

Můj Milovaný: hory,
lesní osamělá údolí,
vzdálené ostrovy,
zvučné řeky,
svist láskyplných větrů.


Ó živý plameni lásky,
který něžně zraňuješ
v nejhlubším středu mé duše!
Když už nejsi bolestivý,
skončí už, chceš-li,
protrhni závoj
tohoto sladkého setkání.

...Světlo horních i dolních...ti přicházejí, aby vyslechli Tóru (Zákon)...

:Ochutnej   med (třeba teď opravdu), víš (uvědomuješ) jak chutná, ale Boží i Slova i Jeho Tóry jsou sladší...
: umyj mne zcela, Hospodine...pokrop mne yzopem, a budu bělejší než sníh...

Určití z rabinů spíše mlčeli, někteří dovedli svým humorem i Boha rozesmát tak, že i to jaksi zastavilo Boží soud, některé i náhodný host dokázal vyvést z míry, tak, jako nikdo předtím, některý z nich řešil mimojiné i uzdravení ve své bohoslužbě...
 a to ještě, když se třeba setkali...

Z Beztvarost a Tvar Boží,: Deset Sefir a deset andělských řádů: Neboť svatá zvířata nazývaná podle hlásek svatého Jména jak si můžeš přečíst:"Každého, kdo se nazývá mým jménem, koho jsem stvořil ke své slávě."(Iz,43,7), tedy dokonce i všichni tvorové, kteří jsou jimi stvořeni....
"Vždyťjste neviděli žádný zjev"(De,4,15), mohu odpovědět, že Svatý, budiž požehnán, nám tento zjev dopřál, neboť je psáno, "Na zjev Pánův smí patřit"(Nu, 12,18), leč nikoli na ten jiný zjev, který stvořil a utvořil v Hláskách.A proto stojí psáno "Ke komu chcte připodobnit, aby mi byl roven?"(Iz, 40,25) a dále je psáno "Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? A dokonce ani ten zjev není na svém místě. Vidíme ho  pouze tehdy, když sestoupí, aby vládl nad tvory a šířil se na d nimi. Tehdy je vidět nad každým z nich podle jasnozřivých schopností konkrétního člověka, což znamená"skrze proroky předkládám podobenství."(Oz, 12, 11)A proto jim Svatý budiž požehnán říká: "Přestože jsem vás zpodobnil ve vašich obrazech, ke komu mně chcete připodobnit, , aby mi byl roven?"

Z: Spisy sv. Jana od Kříže, sv. Terezie z Avily (Antonio Sagardoy: rozhovor s Bohem), bratr Vojtěch od sv. Hedviky: Vcházím v nepoznané, Příběhy proti smutku (příběhy chasidských mistrů), Rabínské moudrosti, Talmud, Sefer Jecira, Bahir, Zóhar (Knihy Záře), atd. 

...neodcházejte ani vy, svaté pramatky a svatí praotcové...

Poselství i: Edith Steinová: Věda kříže..., dej nám, Pane...

prosíme za uzdravení i rodových kořenů, za odpuštění, usmíření a harmonii...

a tady Tvá. Bože, Vůle:  ...

mistr Eckhart: Vzdát se Boha pro Boha...

problém/y i co se týče sexuality a asexuality... tendencí...ne všechny projevy sexuality jsou zlé, od zlého, které jsou dobré a které ne?... Bůh nám nechává soukromí...jít po příčinách...ano k pročištění...Boží hudba nebeských i zemských...co je nezbytné pro plné zdraví...zakotvit v Bohu...a co i od poustevníků, Bože?...růženec zařadit do cvičení, mí i své vlastní růžencová tajemství...abychom neodmítli vyslyšení proseb...

bdělost a rozpoznat to, co je podstatné a co nepodstatné ... a ti, co vidí podstatné v nepodstatném a nepodstatné v podstatném... pochopit povahu... v bdělosti..nalézt v bdělosti zalíbení ...do příbytku Vznešených...

Pane, dej nám vědět, co je dobrého z kultur, i z kultury východu, i z kultury buddhismu, čeho se můžeme přidržet a co se může začlenit do kultury Tvých svatých bytostí, svatých ... , svatých skutečností, svatého lidu...

Ježíš: Neodsuzujte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi...
(Těmito stránkami nechci nikoho odsuzovat a zavrhovat...)

Poselství Panny Marie (nejen?) v Litmanové:  Je potřeba opravdovost  a stálý kontakt s Bohem, aby to, co nám přináší život mohli i v dané situaci se zachovat správně...

...vypozorování podle Boží Vůle, staň se... dej, Pane:...přínos kultur...fyzično i duševno, duchovno vyrovnat i při cvičení, i ve cvicích...věty pro podvědomí/povědomí ...   (i mantry) podle Boží Vůle... radost i proti ustrnutí...

A co s tím(jak ...): nadměrná? i zdravá opatrnost a zkušenost a skutečnost pravdy i při hlásání?

A zdá se, že Vatikánu a fakultám třeba zaplatili farmaceutické firmy? Myslím si, že ne, Vatikán má takový postoj i k určitým léčitelským skutečnostem z opatrnosti, nazvu-li to tak a fakulty jsou taky, myslím, opatrné kvůli určitým zkušenostem a hlavně, spousta vztahů a skutečností je buď nepoznáno nebo ne zcela uvědoměno, přetrvává třeba jen v povědomí/podvědomí...

A co je ze směsi New Age v souladu s Bohem a co ne? Co je třeba neurčité?

Co se děje převážně v klášterech a ve společnostech i židovských a křesťanských, proč třeba neznáme pravá křesťanská/židovská energetická cvičení (v souladu s Bohem), pravou přírodní cestu v souladu s Bohem atd. podle Boha? 
A: Jeho postava zbělela (neuvěřitelným jasem...) a... řekl jim: nikomu o tom (zatím) neříkejte.

Poselství hlavolamů v souladu s Bohem...

Skutečnosti ze súfismu, které jsou v souladu s Bohem:  

Chápat Boží věty v jejich celku v souladu s Bohem: Pane, učiň i tak ve Tvé Vůli...

Povolej mne/nás shromážděných podle Tebe, Pane...

A co i dar jasnovidectví podle Boha? Záblesky prvotního stavu lidstva? Boží království? Dary dávající nám Bůh i podle schopností, vývoje? Svatý vývoj individuální i společenství svatých bytostí a svatých jsoucen...svaté skutečnosti...?

Židovský národ jaksi nejmenší na lidském světě?Mám jistotu, že neupadnu (do zla, klamu, sebeklamu, neharmonie atd.)? Co pro to? Jsem v tobě, Pane, vyjmut i z možné(?) reinkarnace (?) do Tvých něco jako nebes, připočten k zástupu/ům Tvých (vznešených?)? Originálně prožít s Tebou dějiny a    (za?)...?

Něco jako zkušenost?

Nemusíme trpět (teď a tady v těle, duši, duchu, celé bytosti, v souladu s Bohem)? Opravdu? Nemusíme opravdu užívat i neharmonická slova, nemusíme žít již teď v neharmonii?

A co přínos i civilizací atd. podle Boha svatých bytostí…, …svatých jsoucen, svatých skutečností (...podle Boha)? Pravá nejen filosofie (teď i tady v těle, duši, duchu, celé bytosti, v souladu s Bohem)? Napojení na svaté bytosti, svatá jsoucna, svaté skutečnosti? Pravá nejen kontemplace? Pravé nejen kartuziánství? Co přinese nová doba v souladu s Bohem, jaká je Boží přítomnost? Zvláštní(?) ztotožnění(?) s Bohem? Kde ... jsou(?)... i pokročilé bytosti? Stačí mi Boží přítomnost, rozhovor s Ním, i když nikdo nečte…, jsem plně osvobozen i… v souladu s Bohem? Moc výkladů? Ale Bůh…Veličina jako změna?   Boží Hologram? I jmenovec/jmenovkyně    atd. podle Boha? Snaha? Hlas a Ozvěna? I:Uložení?Zdánlivé?Složitý výklad?Vývoj?  Ne najednou? Nezaznamenat ?Tázající, tázaný, pasivní, aktivní, trpný, činný…Být osvobozen, být v Bohu v souladu s Ním… Pravda vede... Pokračovat(?)… takto(?)...?   ...:?:       .

Co je i za skutečností: oboupohlavného jedince (tzv. cvikíř)?

Rozumíme Bohu? Jak v určitých případech?

Má cenu si něco zdůvodňovat, když je to třeba nežádoucí?

Lidé se znají někdy povrchně - kdy to vadí?

Otevřenost byla třeba u žen dříve nezvyklá?

Co když nepřichází pomoc nebo není to hned zjevné?

Potřebuji vedení?

Jsem ohleduplný v práci(?). A proč přicházejí problémy?

Zdá se, že určité směry v islámu jsou minulostí církve, v níž třeba byli i ty bytosti, které do pravé církve nepatřili nebo se obrátili třeba až na poslední chvíli?

Co opravdu představují různě nazvané úrovně?

Nepředváděl jsem se nebo nepředvádím se někdy?

Odpustil jsem si a odpustil mi Bůh?

Věnuji se reálným věcem a vím, kde je nereálno?

Podléhám někdy negativitám, když na ně nejsem jaksi připraven?

A co předsudky? Negativní vlastnosti? Prožívám něco takového, aniž si to spojím s těmito skutečnostmi?

A co znamení doby? Co mi říká momentálně Bůh? Co Bůh mi (nejen?) říká?

Co brání spolupráci? A proč něco nejde i když se zdá, že jsem udělal maximum?

Mám přehnané požadavky?

Je problém na mé straně? Má cenu něco přepínat?

Uvědomujeme si (vlastní?) ... jako(?) hodnoty?

Má kritika vzniká z lásky. Co mám udělat pro to, abych i vystupoval podle Boha?

Jsem ochoten přijmout bližního takového jaký je? Odpovídá i mé třeba ne zcela nevědomé chování Boží Vůli, Bohu?

Přeháním něco, rozvíjím něco moc, prostě ne v souladu s Tebou? Dělám i já něco pro to, když prosím o vyslyšení? Uveď mne, Bože, podle Tebe do Tvé...

Nevytvářím myšlenkově (moji?) realitu? Vyrovnávám i horlivost s mírností, práci a odpočinek atd. podle Boha?

Díky objevům kontinentů máme i přínos kultur i cestopisy i krásu krajin i koření ...i duchovní koření?(A co přijde dále, jakoby v dalším vývoji na odpovídajícím místě?):
Tipy použití koření:
Muškátový květ do bešamelu nebo cibulové omáčky.
Kmín: do pečiva, zelí ale i tyčinek.
Lehce stravitelné a mírné nové koření: i do polévky místo pepře.
Bobkový list: těsně před servírováním vyjmout.
Muškátový ořech: těsně před jídlem do bramborové kaše, (vyčichl by).
Fenykl: Také do jablečných koláčů.
Anýz: se skořicí nebo místo skořice do jablek. 
Skořice: jde také výborně s jablky.

Existují i časové anomálie například v pravěku i co se týče pravěkých živočichů? Přežili dodnes nějací tyranosauři, brachiosauři, brontosauři, Tryceratops, ...?
například k Tryceratopsovi: rohatý býložravec, dále gigantický lenochod, i prehistorický jelen Megaceros s parožím o šířce 3 m(sledovali ho domorodci dalekohledem?), přežil i v pralesích obrovský varan Megalania prisca (Nová Guinea, tzv. angi-angi), považován za vyhynulého, hloubí jeskyně a doupata, 12 m dlouhý ještěr... ,tedy: přežili nějací živočichové například v podzemních řekách a jeskyních?
Kam odešli například vymřelé organismy – do jiných dimenzí? Mohou se z nich ozývat?A co (jsou?) létavci?

A co třeba informace afrického kmene Dogonů o dvouhvězdě, Siriu B, který může být sledován specificky velkým dalekohledem a jejich trefná přirovnání?

Co třeba žárovky, dopravní prostředky předchozích civilizací např. v Egyptě, atd.?

A další třeba i záhady/převratné skutečnosti podle Boží Vůle?

Jak i Einstein přišel/přicházel na ...?

Vznik monoteismu? (uctívání jednoho Boha?) v Egyptě starověké civilizace:
Jméno faraona Achnaton znamená: něco jako syn Slunce, Nefertiti znamená: krásná, uctívaný Bůh Aton znamená něco jako:sluneční kotouč, (opatrující i Achnatona, Nefertiti a jejich děti). Co se (nejen) tam vlastně stalo?
Faraon Achnaton a jeho manželka Nefertiti: uprostřed jezírka měli bárku (pro hosty), na břehu oproti paláci stál altánek, kde trávil rád soukromé chvíle se svou rodinou, z jehož stinné terasy byl výhled na jezero.
Achnaton se svou manželkou trávil více času spíše v letním paláci Meruatonu(znamená...) než ve Velkém paláci, kde se konaly spíše oficiální ceremonie...
Na jedné kresbě: Královna Nefertiti: oděná do jednoduchých skládaných bílých šatů,na hlavě paruku a kadeře sahající až na ramena a záda. Hraje si s dcerami, zatímco král, milovník literatury, usazen v křesle z akáciového dřeva skládá báseň, třetí služka rozhazuje na podlahu květy...
A v jejich zahradách s jezírkem, kde rostou sykomory, akácie, tamaryšky, granátovníky, palmy, na březích spolu ptactvo: jeřábi, pávi, kachny a plameňáci.   
...mohli se i nějak přiblížit Bohu, pravdě, pravé skutečnosti i civilizace Ameriky, například co se týče například: slunce a jeho syna?

 a navěky je vůle tvá,
život je když něco zbylo
a smrt když už nic nezbývá.
(Jan Skácel)

(nejen?) energetické cvičení (I?) podle Boží Vůle (pro toho, koho osloví?): Stoj na nohou rozkročenými tak na šířku ramen,..., cvičíme při vědomí této prosby: "Bože ať tvá svatá síla, svatý Duch nás harmonizuje nejen v celé páteři a...", s nádechem zvedáme ruce svěšené od chodidel až nad hlavu při vzpřimování a s výdechem je spouštíme k chodidlům při předkloňování se a pak obměníme: s výdechem zvedáme ruce svěšené od chodidel až nad hlavu při vzpřimování a s výdechem je spouštíme k chodidlům při předkloňování...
někdo cvičí třeba do únavy či déle a třeba prodlužuje dobu cviku na 10, 20 minut, ale i 30 a více minut...
...i sestavy pravého (i?) taichi pocházejícího z Boha: Bože, veď nás ...
... Pozdrav Slunci v pravé (nejen?)józe podle Boží Vůle (pro toho, koho osloví?):
Před cvičením třeba: Zdravím vás všechny svaté bytosti, svatá jsoucna, svaté skutečnosti, svatá stvoření: i slunce, měsíci, stromy, hvězdy atd. podle Boha, pomozte.
Pozice 1: ( k této fyzické pozici i dále si řekneme uvnitř nebo i nahlas, uvědomujeme si): Uvědomuji si sebe sama v souladu s Bohem, své vyšší Já v souladu s Bohem, vnitřní i vnější...v souladu s Bohem, pokud je tam, tak i své vnitřní dítě v souladu s Bohem a svaté nejen kosmické nejen síly v souladu s Bohem, které prostupují (i neprostupují?) mé bytí. Při prosbě: Bože, harmonizuj i mne...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 2: Otevírám se těmto nejen silám v souladu s Bohem a s plným vědomím přijímám jejich blahodárné působení v souladu s Bohem. Při prosbě: Bože, nasyť mne, napoj mne...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 3: Vím, že mé hledání a nalézání by nebylo možné bez upřímné pokory v souladu s Bohem. Při prosbě: Bože, harmonizuj i vesmíry ve mne  ... i mé buňky...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 4: Nebojím se překážek ani utrpení, jsem rozhodnut podstoupit je podle Boží Vůle za každých okolností a překonat je v souladu s Bohem. Při prosbě: Pane, pomoz...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 5: Uvědomuji si, že můj úspěch spočívá jedině v také v dokonalém sebeovládání v souladu s Bohem a v naprosté sebekázni v souladu s Bohem. Při prosbě: Veď mne Pane, ať i sám sebe dovedu tam, kam chceš Ty...kormidelníkem...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 6: Svým nejzákladnější bytím jsem zajednou s podstatou tohoto světa i celého vesmíru/vesmírů? atd.? podle Boží Vůle. Při prosbě: Bože, dej nám i poznat a setkat se s úžasnými skutečnostmi podle Tvé Vůle...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 7: Abych se pozvedl/a z prachu (ve smyslu: prach jsi a v prach se navrátíš, obrátíš) krásné země, musím být čistý v celé bytosti...tělesně, duševně, duchovně atd. podle Boha. V prosbě: Pane, dej ať i zdánlivě zapomenuté nás obohatí...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 8: Cílem mých cvičení, cvičení bytosti, cvičení tělesných, duševních a duchovních atd. podle Boží Vůle, je dosáhnout takovou moudrost, rozumnost, atd. další podle Boha, které by mne přiblížili k pochopení smyslu a cíle života v souladu s Bohem.  Při prosbě: Ať dosáhnu vrcholného ztotožnění s Tebou...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 9: Jsem odhodlán/a a připraven/a ke každé svaté oběti v souladu s Bohem, jakož i k plnění všech etických, mravných, svatých, ušlechtilých potřeb,  ... .Při prosbě: Pane, buď stále se mnou a dej a't i já jsem stále s Tebou, neodcházej a    ... ...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 10: Mám před sebou krásnou cestu v souladu s Bohem, půjdu po ní se vší trpělivostí a pokorou v souladu s Bohem, nebudu se v souladu s Bohem chlubit dosaženými úspěchy ani vyvyšovat se nad ostatními. V prosbě: Pane, ať se světy a vesmíry (atd. podle Boží Vůle) skví krásou nejen rozmanitosti i kultur a prostředí, krásou kultur i prostředí...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 11: Plně prociťuji a prožívám svou vnitřní svobodu v souladu s Bohem, ze které vychází v souladu s Bohem mé poznání, láska k bližnímu a dokonalá radost. V prosbě: Pane, napoj nás Tvým potěšením, Tvou útěchou, Tvou radostí, Tvým blahem...(a přidáme vlastní prosbu).
Pozice 12: Jsem v souladu s Bohem radost, (jsem v souladu s Bohem) láska, (jsem v souladu s Bohem) klid a mír, uvědomuji si sebe sama v souladu s Bohem, své Já v souladu s Bohem, své vyšší já v souladu s Bohem a pokud je tam, tak i vnitřní dítě v souladu s Bohem a svaté nejen kosmické nejen síly, které prostupují (i neprostupují?) mé bytí. Při prosbě: Napoj nás a nasyť z Tvého Kalicha, svatého Grálu i Tvými Hostiemi, protože jsi se stal, Pane, naším i pokrmem...(a přidáme vlastní prosbu).
Po cvičení třeba: necháme doznít...

I uvnitř si říci, je-li to potřeba podle Boží Vůle: "Duchu zla, klamu, sebeklamu, neharmonie jdi ode mne/od nás shromážděných ve jménu Ježíše Krista. I neharmonické tělo a neharmonická duše, neharmonický duchu, odejděte ode mne/od nás shromážděných ve jménu Ježíše Krista. A celá bytosti neharmonická, neharmonická jsoucna a neharmonické skutečnosti ve mně/v nás shromážděných, odejdi/ěte ode mne/od nás shromážděných ve jménu Ježíše Krista. A: Ponechá někdy Bůh osten slabosti třeba proti vzniku pýchy? ... A co dál?

Ježíš: máš pro mne velkou cenu...já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti...

Tážeme se       (...Boha...) opravdu? Chceme odpověď? Přichází? Jestli ne, proč? Má to smysl ...i se ptát?

Mám pracovat jen na svém poli nebo i jinde? Jak?

Jak pomohu (nejvíce?)?

Jsem příliš sebestředný nebo extrovertní nebo ne? Jaká je nejen o tomhle Boží Vůle?

Choval jsem se třeba někdy i naivně? Co mi říká, vnukává a tak, Bůh?

Jsem jakoby blázen do Boha? Jsem jakoby blázen do Hospodina, Otce, Ducha, Boha Trojjediného? Jsem jakoby blázen do Krista, všech/některých/jednoho/jednu svatých bytostí, svatých jsoucen, svatých skutečností a jejich i společenství?

...viditelní i neviditelní kněží/kněžky/apoštolové/apoštolky/vyznavači/vyznavačky/mučedníci/mučednice/mniši/mnišky/řeholníci/řeholnice/poustevníci/poustevnice (atd. podle Boží Vůle) pravé Boží (viditelné i neviditelné) církve...
...vnitřek pro Boha...

...informace, hmoty, energie podle Boží Vůle...cesta pravého skauta, pravého stopaře, pravého sokola, pravého orla... cesta pravého snu...cesta pravého zálesáka, pravého trampa, pravého myslivce, pravého lesníka...
Podle Boží Vůle: odchod do stejných, jiných i světů, automatické zpopelnění, levitace a další skutečnosti podle Boží Vůle...

...geopatogenní zóny a další vlastnosti Země ... i jejího uspořádání ...je to podle Boha Stvořitele?...dej nám poznání a vědění, ... intelekt podle Tvé Vůle, Bože...

...cesta v Boží Vůli (ale i pro (viz*i **): cesta, život, bytí... pro Boží Vůli, s Boží Vůlí, skrze Boží Vůli): viditelných i neviditelných (i něco mezi atd.?): pravých vědců/vědkyň** v Boží Vůli*, pravých vynálezců, vynálezkyň**/pravých objevitelů, objevitelnic** v Boží Vůli*, pravých lékařů, lékařek**/pravých léčitelů, léčitelek** v Boží Vůli*, pravých alchymistů, alchymistek** v Boží Vůli*, pravých homeopatů, homeopatek** v Boží Vůli*, pravých akupunkturistů, akupunkturistek** v Boží Vůli*, pravých irisdiagnostiků, irisdiagnostiček** v Boží Vůli*, (ad***: Boží irisdiagnostiky lišící se od irisdiagnostiky nepocházející z Boha**), pravých umělců, umělkyň** v Boží Vůli*, pravých duchovních, duchovnic**/metafyziků, metafyziček**/mystiků, mystiček** v Boží Vůli*, pravých jóginů, jóginek** v Boží Vůli*, pravých šamanů, šamanek** v Boží Vůli*, pravých iluzionistů, iluzionistek** v Boží Vůli*, pravých poustevníků, poustevnic** v Boží Vůli*, pravých nejen mistrů, mistryň** (nejen) bojových umění v Boží Vůli*, atd. ...
viz: těmito skutečnostmi označenými** jsou míněny skutečnosti pocházející z Boha...
ad***: podobně se liší tyto i jiné skutečnosti nepocházející z Boha a pocházející z Boha: pravými skutečnostmi jsou míněny skutečnosti pocházející z Boha...

...biologicky(?): z ženy/dívky buď vznikne muž/chlapec nebo žena/dívka ženou/dívkou zůstane...(vyvážení? skutečnosti pro ženu?...)

...v Bohu je vyrovnán zcela mužský (spravedlnost?) a ženský (milosrdenství?) prvek, nahlížíme-li na tohle tak... Boží Duch má také něco jako ženský charakter? (a co ženský rod tohoto slova v hebrejštině?)...a co sféra Boha v oblasti ne-forem...slova?, myšlenky? a pak? i mlčení? nestačí?

...zatím jsou známy (minimálně?) čtyři fyzikální síly: síla slabá, silná,  elektromagnetická a gravitace, existují/mohou existovat i další? Jak spolu souvisí, co je za nimi?

...mohou někteří iluzionisté nebo třeba šamani kmenů být v souladu s Boží Vůlí? Jestli ano, dej nám to Pane poznat (podle Tvé Vůle třeba v přítomnosti, budoucnu...)

Vyslyš nás, Pane, Bože, Ježíši, i pro slzy Tvé Matky, pro Tvé Milosrdenství, pro Tvou Kalvárii, i pro Tvou smrt (a zastavení...)...

Co máme poznat podle Tvé Vůle: Co je skutečně paralelní, co je skutečně podobné? Co máme poznat podle Tvé Vůle: Máme i nesmrtelnost i tady v těle (rozluštění tajemství nesmrtelnosti i tady v těle) před očima a nevidíme ji nebo jen mlžně a tak dále?
Dokážeme přijmout... a dosáhnout až tam, kde jsou ostatní ve vývoji?
Potřebujeme pravou (nejen/...) oporu a přijmeme (nejen/...) ji?

Co znamená podle Boží Vůle: (...)vzdálené nebe a (...)obě země?

Pane, děkujeme ti za (nikdy?/někdy?) nezasloužený dar naší církve...jsme do ní blázni(?)/...(?)?

Jsme otevření podle Boží Vůle?

Co nám brání ke svatému porozumění, k úplné harmonii?

Jaká je příčina neharmonie, neharmonií a jaké jsou důsledky neharmonie, neharmonií?

Kdo odtahoval/co odtahovalo určité bytosti od harmonie?

Vědět i nevědět o co prosit Boha a svaté bytosti, svaté skutečnosti, svatá jsoucna: všechny/některé/jednoho/jednu?

Pravda v universu a pravda svaté bytosti/svaté skutečnosti/svatého jsoucna, Bůh jako pravda...a pravda jako Bůh...

Nepotřebuji mít (...již...) v srdci nenávist k hříchu nebo zlým bytostem, ani jinou negativitu v srdci, protože ani v Bohu a ve svatých andělích není nenávisti, negativity, protože nenávist a negativita zatěžují...

Svatá sexualita a její vývoj(?) a sdílení darů ve svátosti manželství není hříchem Adama a Evy, čistotu neztrácejí manželé ve svátosti manželství, jejich třeba panenství/panictví se změní v (něco jako) další svátost... Sdílení darů ve svátosti manželství upevňuje svazek, umožňuje rozmnožování, plození dětí a další skutečnosti podle Boží Vůle...

Prosíme, dej nám poznat ... dokonale, pokud je to Tvá Vůle... zlom síly zla a klamu a sebeklamu podle Tvé Vůle... a dej nám vědět ve Tvé Vůli, kde a jestli máme trpět a kde a jestli netrpět... ... máme třeba být po určitou dobu za někoho (i na dálku) nemocní/trpět a pak ho nějak (i na dálku) uzdravit/zachránit ho ve Tvé pomoci, s Tvou pomocí? ...

V Boží Vůli: Rozvíjíme duchovno v souladu s ostatními složkami ( a jejich vývojem), nazveme-li to tak?

Je propojený život všech svatých bytostí i co se týče oblasti forem i ne-forem v Tvé Vůli, nazveme-li to tak? Jsou ve mne (v mé bytosti, mé skutečnosti, mém jsoucnu) i obsahy Tvých svatých zbadatelných? i nezbadatelných? nejen časoprostorů/časů/prostorů, a čtyři Tvá svatá království světa: nerostné, rostlinné, živočišné i svaté lidské a všechny další Tvé svaté nejen formy/neformy..., svaté inteligence, svaté bytosti, svatá jsoucna, svaté skutečnosti, i vše svaté, co obsahuje něco jako svatý éter, svatou pránu, svatou sílu, svaté vyšší říše, říše všech svatých andělů, další říše ... Boží a vlastně říše Boha atd. podle Tvé Vůle? 

Jak plyne den v jiných dimenzích(?) viz indická vyprávění, lidové pohádky/pověsti: blaničtí rytíři atd. ... a shoda i v ... ... z pohledu skutečné harmonie...

...mohli by přijít legie svatých andělů, ale Syn člověka (a jeho svaté bytosti) musí tohle všechno protrpět: Bože, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, ale Tvá Vůle se staň...

Je Boží Vůle(?): neoddělovat esoteriku podle Boží Vůle od duchovna pravého křesťanství/pravého židovství? ...i proti vyprahlosti? ...i proti špatné náladě?

Jaké je tajemství Božího vesmíru/vesmírů(?)/astrální pěny(?) (atd. podle Boží Vůle), pravé paralelity a pravé podobnosti, pravé církve, knihy a paměti a rozvoje a trvání a vzniku života, vzniku sexuality u člověka, dávných vynálezů, nevysvětlitelných skutečností, šlechtění rostlin a zvířat, cestování v čase atd. nejen překvapující, toto všechno podle Boží Vůle?

... dvojice...příznivý poměr kyslíku (aktivnější(?), reaktivnější?) a uhlíku (pasivnější(?), základem?) ve vesmíru příznivý pro život?

Dát více nebo méně času určitým věcem podle Tvé Vůle, dej nám tohle také poznat, je-li to Tvá Vůle...

Děkujeme Ti, Pane, že díky Tobě a  Tvým svatým bytostem můžeme třeba svobodně vyjadřovat své duchovno, dej ať i v tomhle se stane Tvá Vůle... zastat se Boha, Pána, Ježíše, Otce a Ducha svatého, svatých bytostí, svatých jsoucen, svatých skutečností...

nemít(?) přehnaná očekávání a požadavky...poměr:mlčení/mluvení atd. podle Boží Vůle, kdy to a kdy ono podle Boží Vůle...

Ježíš: buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec...
Pomáhejme jako Ježíš, který umyl svým ... nohy.

Pane, ať si Tvé i mlčení nevysvětlí určité bytosti jako důkaz, že neexistuješ, staň se ale Tvá Vůle...
Pane, dej nám poznat pravdu, například co dobrého vzešlo z předávání víry a co z tohoto předávání je omylného, jestli něco takového existuje, co i z historie a dnešní doby nás zatěžuje a co s tím podle Tvé Vůle, jak máme jednat podle Tvé Vůle, staň se ale Tvá Vůle...

Ježíš: Já jsem pravda... ... Vy poznáte pravdu a pravda vás osvobodí...(hledáte pravdu a jednoho dne ji budete vědět...a co tajemství?)...
kdo pomáhá svému bližnímu, přijímá mne...a...cokoli jste učinili těmto nejmenším, mně jste učinili...
A: ... vy budete činit ještě větší věci než jsem činil já, protože já vás předejdu ke svému Otci ... a pošlu vám ... svatého Ducha...
A: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou... já jsem překonal svět (i smrt), zvítězil nad zlem a pokušením...

A co pravá i zjevení třeba Panny Marie, která se nezveřejnila nebo nemohla být více zaregistrována a tak ve Tvé Vůli, dej, ať se i v tomhle stane Tvá Vůle...

Svátost manželství podle Boží Vůle: to, že někdo přijme manželství podle Boží Vůle, neznamená, že přichází o svatost...
upadat do škatulkování (bez připouštění změny a vývoje člověka), ulpívání na nošení určitých věcí (viz například zkostnatělost, viz například zjevení Panny Marie v Litmanové) nebo činění určitých nadbytečných rituálů, je stejné jako činění věcí v rozporu s Boží Vůlí, to znamená, že se tyto skutky, myšlenky atd. samy obracejí proti konajícímu... být vždy v souladu s Boží Vůlí, tím se eliminuje/í ...

...člověk může kráčet i různými cestami ke svému cíli v Boží Vůli, záleží tedy na Boží Vůli...

...prosíme Tě, dej nám (i mimořádné) dary Tvého Ducha...dej nám ( i speciální) zasvěcení podle Tvé Vůle...potřebujeme Tě, Pane, zůstávej s námi, neodcházej a nestahuj se, nemlč ve chvílích, kdy je to (i pro nás) potřeba, odpovídej nám, setkávej se s námi (ať se setkáváme i s Tvými svatými bytostmi, svatými jsoucny, svatými skutečnostmi nejen skrze zjevení i skrze mlčení/nemlčení atd. podle Tvé Vůle), ale staň se Tvá Vůle, potřebujeme Tvou i blízkost...veď nás k cíli v Tvé Vůli...dej, ať v těchto prosbách třeba spočíváme, v těchto prosbách třeba žijeme...
ať žijeme třeba i ve všech/některých/jedné svatých/svaté (nejen) prosbách/prosbě/, s pravým Bohem, skrze pravého Boha, v pravém Bohu a pro pravého Boha...s Bohem, skrze Boha, v Bohu a pro Boha...

...i na přímluvu jednoho/některých/všech Tvých svatých bytostí, svatých jsoucen, svatých skutečností..., na přímluvu:   ...podle Tvé Vůle, ve Tvé Vůli (i viz *1*?)...

...stav? stotožnění? se s pravým Bohem...
... setkání...
...nebešťané...
Pravý Bůh a svatí nejen mimozemšťané...
Praví živý Bůh, ... Slova Živého Boha.

Pane, Ty víš, že přijímáme Tvou církev a i všechny její svátosti...a že jsme vyrovnaní v mírnosti i horlivosti pro ni... stát se v Boží Vůli, pro Boží Vůli, skrze Boží Vůli, s Boží Vůlí pravým pokrmem, (stotožnit? se s) Eucharistií, překonat svět s Kristem, skrze Krista, pro Krista, v Kristu i třeba v maličkostech i zdánlivých jako Kristův maličký/maličká ... (jaké je to v Boží Vůli, s Ní, skrze Ní, pro Ni?: platí i tohle: v (Boží Vůli) je s (Boží Vůlí) a s(...) je v(...) a pro(...) je skrze(...) a skrze(...) je pro(...)? nebo ..v(...) je o s(...), s(...) je o v(...), a pro(...) je o skrze(...) a skrze(...) je o pro(...) nebo i jinak?, má-li to být tak řečeno?...v Božím textu?...Kristův maličký je vlastně Kristův velký a Kristův velký je vlastně Kristův maličký? ...atd. podle Boží Vůle?)

...v Boží Vůli, skrze Boží Vůli, pro Boží Vůli, s Boží Vůlí (toto předcházející viz *1*): ...odcházet do mlčení-nemlčení, do oblastí, kde není (ani ve vývoji) slov a myšlenek..., .../do?/...   ?   (trojice...cesta?, pravda?, život? jako existence?, vědomí?, blaho?...) ... Trojice Boží (Otec, Syn , Duch) a dvojice duchovních skutečností?/?...v Boží Trojici: Otec, Syn (odraz mužského, spravedlnosti) a Duch (odraz ženského, milosrdenství)?...Bůh jako Dítě, Dívka a Chlapec, Žena a Muž, Matka a Otec, ... ?
Boží i: (Vele):Cit, Rozum, Moudrost, Představa, Mysl, atd. podle Boha?

... pravá cesta(?) je ... o pravé existenci?, pravá existence(?) o pravé cestě?, pravá pravda(?) o pravém vědomí? a pravé vědomí(?) o pravé pravdě?, pravý život(?) o pravém blahu? a pravé blaho(?) o pravém životě?

A dej, abychom jako křesťané a Boží bytosti stáli při sobě...
a dej, abychom odmítli omyly a negativa a jednali i v této oblasti podle Tvé Vůle, nebáli se v těžkých chvílích svědčit o Tobě, o pravé pravdě, o pravé cestě, pravém životu, pravém vědomí, pravé existenci, pravém blahu ... a nedej, abychom se chovali sektářsky a jakoby chlubili se pravostí...
pomoz nám vyřešit neúplnosti (i zdánlivé) v životě...
dej, abychom přestali křižovat Krista i dnes a trápit tak jeho Matku...
učiň nás nástrojem Tvé Vůle...
umyj nám, nohy, Pane...
Bože, ať pomůžeme s Tebou, skrze Tebe, pro Tebe a v Tobě i zbloudilým bytostem...
...pomoz nám i co se týče oblastí energií/informací/hmot i energetizace vody Tvým Svěcením podle Tvé Vůle v Tvém Duchu, skrze Něj, pro Něj, s Ním...

Hledám dům holubí...? Phantasy, sci-fi   podle Boha, co je třeba krásné podle Boha z Hobita či Pána prstenu? Schopnosti podle Boha? Co podle Boha z knihy: Dan Milman: Božské zásahy (důkazy Boží existence), nakl. Eminent? Stejné či podobné osudy lidí, proč?                Svatý svatých...opis? Odnášejí nesoulad v našem životě i ostatní bytosti? Svědomí, hlas Boží , slova Zákona v nás. Boží zvuky, hudba?
Slunce jako muž a měsíc jako žena (že by aktivní, pasivní, luk a tětiva, oheň a voda?): proč jsou(?) měsíčky (menstruace) u žen spojené s fázemi Měsíce, tedy cca 28 kalendářních dní? Boží Kalendář?
Je i věda a technika v souladu s Bohem? Vnitřní spojitost (i těchto slov)...kdo ochutná, nezakusí(?)...?
Boží svátosti a svátostiny. I do srdce...Boží Hlas,Boží Zákon.
Mohou se bytosti (vždy?)dostat z neharmonie, když chtějí? Jak?
Požehnej Bože i sestry a bratry   v islámu podle Tebe.
...jíst a pít spíše zásadotvorné potraviny, je to Boží Vůle? Je to část tajemství třeba dlouhověkosti? A co akupunkturní body: tzv. moře podle Boha? atd.(?) podle Boha.  A podle Boha i něco jako oceán    bytí, do něhož padá kapka? Být   oporou?
...zora vzplanula...(Sebe)zjev, ...Jsem...
Pociťování? Přechod? Dosažení? Rozumíme i bytostem  i na jiných úrovní vývoje a jiným úrovním i vývoje?
...který se za nás z lásky vydal až do krajnosti...,nezabraňovat Bohu, harmonická i hudba i organismům?
věrnost...hledám Boha? Setkat se s Božským, Bohem? Já?, Ty?, My? .podle Tebe? Jako vedle? Vztah i ke dříve? Věda? Postup? Jen cítit? Byl strach z…(nového?)? Překonat odloučenost? z lásky je mravnost?Neuchopitelné? Taj? Živého Boha i slova?Estetika? Představy? Doba početí?Kosmický Kriste?Skrývané skutečnosti?Svatá i Hora svatých mistrů, svatých mistryň?I společenství?I rovina vědomí/bytí tohoto i společenství ve mně, i Hory  ,spojení s nimi i se skrývanými skutečnostmi... atd. podle Boha…(I země?I Kniha?Atd.? …Bůh)Atd.?Hluboké? Osvícení? Zdraví? Víra?  Nejen pro (i) tento věk?   I Společnosti? i Ze všech času co? Jak? Kde? Podle Boha:Něco jako Boží šifra (i   )zde?Pochopení od Boha?Jako mudrc/? Příčina?nestačí?Centrovat? Jeden jako bod? Tázat se?Vznik? Jemně  .Stav?Přijímání?Skryté? Symbióza podle Boha? I?:Velké i odpuštění?

Žízním?Subjekt, objekt? Nové a ponoření?

...obraz co bílých měst u vody stopen klín,
takť jako zemřelých myšlenka poslední,
taj jako jméno jich, pradávných  bojů hluk,
dávná severní zář, vyhaslé světlo z ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané struny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj,
to ... věk.

...vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?

Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,
v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,
v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,
v šírou tu zemi, zemi jedinou,
v matku svou, v matku svou, krev syna teče po ní...

Máj … Panny Marie a červen svatého anděla strážného (atd.?)?
... a dej, abychom znali a konali opravdu Tvoji Vůli a ne si třeba tohle jenom namlouvali...

...tajné?/tajnější? poselství(?)...poselství, které není tajné/tajnější...prostě poselství...

Světlo a esence prvotního společenství/církve, prvotního, pravého křesťanství a židovství...
Chci osvobodit? Ježíš (Kristus) je pravý Osvoboditel, Bůh Otec, Matka, Žena, Muž, Dítě...Duch, prostě... Bůh     je pravý osvoboditel, pravá osvoboditelka...
Zdají/zdáli se někteří i kněží třeba jako popové? Nemyslím tímto výrazem (pop) nenávist k nim, ale skutečnost neopravdovosti, nesoulad s Bohem...jakoby rozdělují (neopravdovostí) pravou skutečnost, která nelze rozdělit? Jak vznikají i miasmata? Co je jakoby esoterní a exoterní? Je problém i v seznamování(?): třeba člověk hledá svého pravého partnera/partnerku a třeba se splete, kde je problém? Nemusí být vždy nutné být oba ve stavu před poznáním druhého, nebo partnerka pannou, partner panicem, ptáme se v takovém případě po Boží Vůli? Nepěstujeme zbytečný kult panictví/panenství? Měl někdo strach před opravdovostí? A proč? Je to moc jakoby náročné? Shoda? Žijeme v harmonii s panenstvím / panictvím? Nepohrdáme touto milostí a darem? Co na to Bůh?
...řekl jsem vám již o tom a sedmým dnem jsem odpočinul, aby i vy jste měli (život) v plnosti...připraveno...(pozvedl ruce k nebi, ke svému Bohu Otci všemohoucímu, požehnal a dával říkajíce: toto je tělo mé...toto je kalich krve mé... které/á vydává/prolévá se za vás (v pravdě , i v mých svatých bytostech...mystické tělo (pravá Hostie) a mystická krev (Víno svatého Grálu), pravá církev/pravé společenství jako pravá snoubenka...) ... (pravá) stigmata... )... již nebudu pít s vámi tento kalich a jíst tento chléb než ve království mého Otce... 
I problém sexuality u kněží/kněžek, mnichů/mnišek, poustevníků/poustevnic, řeholníků/řeholnic atd.: jedná se o něco jako změněnou sexualitu/asexualitu/potřebu manželství (i pro ně)?
...etika...Bože, chci se s Tebou setkávat...
...a vyjdou ti naplno léta...

...tvrdá práce podle Boží Vůle, v Ní, skrze Ni, pro Ni, s Ní,..., jsme spojeni i tímhle(?):

Bože, kdo je (ještě) opravdový?
   ze zdánlivě svatých bytostí?
...v dané vývojové fázi (minimum?) maximum pro... i ve stejné, i v jiné fázi ...a...
...také(?): zda to člověk myslí a koná, představuje... opravdu.

...Jsem...Je...
Pane, dej i těm ...(a vynahraď těm)... bytostem, kteří přišly o...i kvůli kněžím/kněžkám/mnichům/mniškám/řeholníkům/řeholnicím/poustevníkům/poustevnicím atd. podle Boha skrze Krista, našeho Pána, Boha, Hospodina...

Jan: obnovení (nejen neviditelného) (vele?)kněžského zasvěcení: jsem připraven, Bože... (adsum)...

...pro Tebe, Pane, pro vás svaté bytosti, pro Tebe, Maria,  pro vás, svatá jsoucna, pro vás, svaté skutečnosti, pro Tvou Vůli, Bože...

...potřebujeme konkrétní vedení nebo jít sami (nebo něco mezi tím nebo   ) na cestě s Božím Vedením, v Božím vedení?
Je   zjevné?
I Marie Mlčí?
Ohled?
Nástroj?
Tys Boha obsáhla...
...zahalte nás do Vašeho Pláště...
A teď uzemnění(?) podle Boha?
Je třeba léčit? A ráj?
... Rytíři/Rytířky Ježíše Krista...


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis active ingredient hvgeahdshotOBtjjidoms

(BrfgPoox, 31. 3. 2021 0:42)

https://ljcialishe.com/ - over the counter cialis walgreens https://cialisvja.com/ - adcirca vs cialis https://viagraonlinejc.com/ - viagra without a prescrip https://viagratx.com/ - how much is a viagra pill https://buycialisxz.com/ - buying cialis online