Jdi na obsah Jdi na menu
 


... učiň, Pane,...
Tvůj (nejen) příběh …v…
...vydal svědectví pravdě, (cestě, životu)...

 :_

1. Ale když tam byl nějakou dobu, tu jistého dne, když byl o samotě, postavil se před něj anděl Páně s mohutným světlem.

2. A poněvadž byl Joachim zarmoucen, snažil se anděl jej uklidnit řka:

3. Neboj se, Joachime, a také nebuď rozrušen pohledem na mne, neboť jsem anděl Páně k tobě poslaný, abych ti pověděl, že tvoje almužny vystoupily před tvář Boží.

4. Neboť Bůh zajisté viděl tvoji hanbu a slyšel, jak nespravedlivě ti bylo vytýkáno, že nemáš dětí - neboť Bůh je mstitelem hříchů, ale nikoliv lidské přirozenosti.

5. A když Bůh uzavře lůno některého člověka, činí to proto, aby je mohl zase zázračnějším způsobem otevřít a aby to, co se narodilo, nebylo výsledkem chtíče, nýbrž bylo darem Božím.

6. Zdaliž první matka tvého národa, Sara, nebyla neplodná až do osumdesátého roku - a přece jenom na konci svého starého věku porodila Izáka, do kterého byl vložen slib požehnání všem národům.

7. Také Ráchel, která byla v takové milosti boží a již tak miloval svatý Jakub, bylo dlouho neplodná, ale pak se přece stala matkou Josefovou, jenž, nejen že byl místodržícím v Egyptě, ale vysvobodil také mnohé národy před záhubou z hladu.

8. A kdo mezi soudci byl statečnější Samsona a svatější než Samuel? A přece matky obou byly neplodné.

9. Ale jestliže rozum tě nepřesvědčí o pravdě mých slov, že dochází často k početí v pokročilých letech a že ti, kteří byli neplodní, měli potomky ke svému největšímu překvapení, tu Anna, tvoje manželka, ti zrodí dceru, a ty jí dáš jméno Marie.

10. Podle tvého slibu věnuje se od svého dětství Pánu a bude naplněna duchem svatým již v matčině lůnu.

11. Nebude jísti ani píti nic nečistého a také se nebude stýkati se "... všedními" lidmi, ale bude ve chrámu Páně, aby nemohla padnouti do nějakého zlého podezření nebo pomluv.

12. Neboť postupem let, tak jako bude zázračným způsobem zrozena ze ženy, která byla neplodná, tak také když bude ještě pannou, porodí způsobem dosud neslýchaným Syna, nejvyššího Boha, který se bude jmenovat Ježíš a jenž bude podle významu svého jména Spasitelem všech národů.

13. A toto bude tobě znamením o věcech, které prohlašuji, totiž, že až se vrátíš do "zlatých" bran Jeruzaléma, setkáš se tam se svou manželkou Annou, která byla velmi zarmoucena, že ses nevrátil dříve, a proto se bude radovat, až tě spatří.

Když anděl řekl tato slova, odstoupil od něho.

1. Potom se anděl zjevil Anně , jeho manželce, (s mohutným světlem) a řekl: neboj se a nedomnívej se také, že to, co vidíš, je duch.

2. Neboť já jsem onen anděl, který donesl tvoje modlitby a almužny před Boha a jsem nyní poslán k tobě, abych ti pověděl, že se ti narodí dceruška, která se bude jmenovat Marie a že bude požehnaná mezi všemi ženami (také skrze ni dojdou mnozí/hé spásy..., záchrany...).

3. Ona bude ihned po svém narození plna milosti Pána a setrvá po tři roky v domě svého otce a později, poněvadž je věnována službě Pána, nebude vycházet z chrámu až dospěje let zralosti.

4. Slovem, tam bude sloužit Pánu ve dne v noci posty a modlitbami, bude se stranit všech věcí nečistých a nepozná nikdy muže.

5. Avšak, poněvadž bude bezpříkladným vzorem bez jakéhokoliv důvodu poskvrnění nebo vady a poněvadž bude pannou, muže neznající, porodí Syna a tak dívka zrodí Pána, který svojí milostí a jménem a činy a skutky se stane Spasitelem světa.

6. Vstaň tedy a jdi do Jerusalema a když přijdeš ke bráně, kterou nazývají zlatou, protože je zlatem pozlacena, tu na znamení toho, co jsem ti řekl, se setkáš se svým mužem, o jehož bezpečnost jsi měla tolik starostí.

7. A když tedy uvidíš, že se tyto věci staly, věř, že i ostatní, co jsem ti řekl, se stane zcela jistě.

 A když anděl tedy řekl tato slova, odstoupil od ní…

8. A pak podle sdělení andělova oba odešli ze svých míst a když přišli na místo určené podle andělovy předpovědi, setkali se.

9. Pak se radovali, že se vzájemně spatřili a jsouce uspokojeni slibem, že budou mít dítě, děkovali Pánu, který povyšuje pokorné.

10. A když pochválili Pána, vrátili se domů a žili v radostném a jistém očekávání, až se vyplní Boží slib.

A tak Anna počala a porodila dceru a podle sdělení andělova ji nazvali rodiče Marie.
 

 

A anděl se zjevil i Marii a i Josefovi…

Dej, Pane, i těm, kteří se zrodili ze chtíče, Tvoji harmonii…

 

Ať je Tvá harmonie... podle Tvé (i) Vůle…

...Tvá (nejen) hloubka, Tvá opravdovost, Tvá pravda...


Posvátné živly (nejen) sestry Země,

posvátná sestro Země,

Bože působící ve Tvé Přírodě,

Členko/člene našeho sesterského/bratrského řádu Čisté (i) Vody Ducha,

 


 

..harmonie i s přírodou, i s živly (jako například země, vzduch, oheň, voda) a archetypy podle Boží Vůle...

...i delší (nejen) časový úsek...opakování ...projevy ... (nejen v přírodě)...

...i (/...) "země" jako "oheň", "vzduch" jako "voda"...? / ...i (/...) "oheň" jako "země", "voda" jako "jako vzduch"...? / esence: země jako (země, voda) jako (voda, oheň) jako (oheň, vzduch) jako (vzduch, země) jako země... i: voda jako "voda", oheň jako "oheň", vzduch jako "vzduch", země jako "země" ... "voda" jako voda, "oheň" jako oheň, "vzduch" jako vzduch, "země" jako země ... "voda" jako "voda", "oheň" jako "oheň", "vzduch" jako "vzduch", "země" jako "země"... (atd. podle Boží Vůle)... i...: země jako voda, voda jako země, oheň jako vzduch, vzduch jako oheň… (atd. podle Boží Vůle)…

.Bůh/Bohyně/* Voda, Pán/Paní/* Voda...

nejen před jídlem/nápoji: ...dary, které  Ti přinášíme: (*přijmi) tyto dary, které můžeme užít pro zdraví, rozvoj...* stanou se nám dary nejen duchovními, dary věčného života, pro věčný život...*

je možná okamžitá například zjevná jednota věřících    *?

...přístup...genetické změny podle *: Boha, Bohyně...otevření hlubších*, vyšších*, hloubky*, výšky* ...duch a jeho/její     i co se týče organismů, neživé přírody, léčiv...rezonance*...*: pravé rytmy, biorytmy...

*, zvyš účinnost...plná účinnost

...zázvor:hlíza*a lípa-bez-divizna*:květ(dýchací cesty, horní, krk..), jasmín:květ*(ventily, od závislostí..), kmín:semeno*(nadýmání),  ,jasmín-zelený čaj*, zelený čaj*, levandule-   *,*

 

*: potřeba dodržet bezpečnou dávku, a zda organismus/bytost přijme atd.*

,zevně*, vnitřně*,*

svatá Tváři stánek/ku Ducha svatého    Miriam(Marie), smiluj se nad námi.

svatá Tváři Archa/o/y úmluvy  , smiluj se nad námi.

*:      i dřevěné

*: ...(i) dialekticky ve smyslu*, ,..substrát/y..u/ů a horizont/y..u/ů..y/y/em/,,počátek/y počátku/ů, bytost/i bytostí, duše duše/í, tělo/a těl/a, duch/ové ducha/ů, jsoucno/a jsoucna/en, skutečnost/i skutečnosti/í,.. atd.

*:svatá ..Tváři pravé ..Bible, chleba/rýže/hostie/ i vína/tekutiny/, ...

 

*: ...svátek/y, ..synchronicita, obsažnost, nejen rozmnožení/ování   ..,souvztažnost, (sebe)odhalování   ..nejen skrze   , ,pokračovat ve stvoření...vzniknou i odlišné/jiné(?) formy života,možnost/i..., nacházet jiné formy života a,  

*: pravá teorie JinJang: také mužské/ženské hormony v mužském/ženském těle,

Heringovy zákony: regresně z nemoci a cesta Taa: také regresně..., ...ale pohlavní sekrety ...nemizí ve smyslu...rozmnožování     *

*: ...prekosmos, kosmos, postkosmos...

*: ...projevení...

*: i v architektuře...inspirace...(nejen) keltská zahrada a domek...

použití      přírodních materiálů jako kamene...

*...například střecha skleněná kvůli obloze, hvězdám (i pro pozorování i*)...i domek v zemi a také se zarostlou střechou, lázně, tělocvična, posilovna*, stanice*,    ..prosklené stěny, ...

 

*: i* i na zahradách koutek pro odpočinek se šalvějí/tymiánem/mateřídouškou...pec/gril ve stylu...jezírko, rybník, vodopád, mlha…pára, termální*…rosa…(    *a planeta/y Země, země, území, půda a krajina*:obora,pole, sady, řeky, lesy.. ve stylu* a v obou číslech    *)...zahrada ve stylu duchovních? ...přínosů i východních...nejen pro bojová umění...relaxace na koni/psí spřežení/* nejen v zimě, vodní i *, komunita i multifunkční rodinný domek, mezinárodní ekologie a lékařství, multifunkční centrum... (s kaplí..*) a zahradou okrasnou i užitkovou, domácnost...umění (texty, hudba, obrazy...) včetně   atd.

Vodní plocha, háje,                           (a T avalon *)

*: i místa nejen návratů

Pane Ježíši, ty jsi chtěl ukázat také uschnutím fíkovníku Tvoji spravedlivou moc v tom smyslu, že když člověk nevydává dobré plody, že ...je k ničemu; jistěže se setkáme i s tímto fíkovníkem ve tvém království, kde bude mít plody v plnosti...máš přání, aby nejen rostliny, které neplodí, plodili a* Tvé Vůle*.

...zvláště ty, které/ří Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Tvá i evangelia, Tvé i evangelium

*: ochrana živé i jakoby.. neživé přírody

...relaxační nejen techniky a*...solné jeskyně...saunování...lázně i termální...vodní ..parky... : *

porod a prostředí:*

* a hudba pro

hospodárnost     :*

všude tam, kde se vyhazuje a ...pravdivost*...*:místo, na kterém stojíš/bydlíš/   je (svatá půda) posvátná ... Z/země 

*posvátná jóga        .

Pane lesů i vod (i Ty*...Měsíce), Ježíši Kriste

A Oiw*

 

..."Kristova cesta"...pravda, život...oživení..."oživení"..."nastavení"..."kámen"...
 

…“vyzařování“… i krajin podle Boží Vůle…

...

 *:...život a jeho ..dimenze* (i existence)...nejen..duch*..(
také) organismů.. a také (jeho) ..rezonance* například k léčení*.. i*

 

…týkající se Bytosti/My/svatých bytostí/svatých jsoucen/svatých skutečností/ i (jejich) schopností(pravé zneviditelnění, pravá změna velikosti, pravé cestování:pravě cestovat na, pravé jasnovidectví,pravé telepatie, pravého léčení, pravého umění, pravého intelektu, pravé intuice, pravého vědomí, pravého instinktu, pravého vhledu, pravé moudrosti a pravé rozumnosti, pravého žití* a pravého způsobu žití*,pravé harmonie,pravých.../ů/í/i/,, ..,)..a (jejich) ..technik/y:například ..stroj(e) ..času(ů), zdroje(ů)..energie(í),uchovávání , ,poslání,signalizace,cestování, (i) fyzikální(ho) dary(u) jako*,spánku(ů) ..za letu(ů), ,a(t)d. :*

...raduj se nesčetněkrát..

Ježíš (Kristus) říká něco v tomhle smyslu: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás...
a já vám říkám: Kdo pohlíží na ženu (muže) nedůstojně : nečistě ( *:a co se týče své manželky/svého manžela/                                          *:svatého partnerství) už s ní (ním) smilnil ve svém ...srdci...

*Když...a..., tak je mi bytost milá ve smyslu...*

 

*Hvězdné/á… bytost/i/jsoucno/a, Duch Polárky, bytost/i/jsoucno/a z hvězd a   ,bytost/i/jsoucno/a …přišlé a odešlé, vzaté ke Hvězdám, rozmnožování a reprodukce…ve smyslu *
Text                        2
*:skutečnost/i ve smyslu
Posvátná/é (svatá/é) znamení*
Posvátné (svaté) jógy   * a
*:… pravda vysvobozuje..

 

*:.(Bytost)..a…probudí se …i skryté síly..,..koncentrace (soustředění) na celou bytost/tělo/duši ducha…/části../od shora dolů a od zdola nahoru (i pozorování i uvědomování..i kvantově/i*)/    ,
i do stran*,  
 
, ..dráhy-body-zámky*, kruh a …běžné    , ..zvuk ..dřívek, svatá jsoucna, hledání*, co je za i vnitřně , prosbu/y, i na střed*, svatá,é centra,um/svaté,ého,ou dvojníky,a, dvojnice,i/ svatou/é Z/země,i, .jablko v jablku., mince/kulička/ vznášející/klesající v* a obsahující*(i holografické obrazy* ve směru*i v podobě*), fáze*, ..iniciace, zasvěcení a uskutečnění.., záře*, aktivace* například třením rukou*, duše má se touhou* pne, sestupuji/vystupuji do ticha, osvoboď*, snaha* a transformace*, léčení* a léčiva*, *:aktivně pasivně, *:subjektivně objektivně, ..srdce/mysli/vědomí.., čas a prostor: časoprostor, všechny svaté..(i) nektary a všechny svaté esence všech svatých..nektarů: celý/é svatý/é nektar/y.. a celá/é svatá/é esence…svatých nektarů/svatého nektaru...i ..kvintesence...,podstat/y,podstata/ty, i ..kvintesence.., nejen ..věděním/slyšením/ cítěním/ viděním/ chutnáním/ čicháním/myšlením/instinktem/intelektem/intuicí/povědomím/podvědomím/          nadvědomím/
vědomím/, pro*, duch svaté/ých bytosti/í a Duch svatý, čisté: uvědomění/ sjednocení/ztotožnění/dokončenost, úplnost/,plnost* a prázdnota*Ducha, ..celý oceán, meditace//koncentrace/relaxace/kontemplace, i paralelní   , potenciál/y,cvičení*i*,..vývoj a ..celek a*, objevení-přítomnost
Ve smyslu* je pevnost* měnlivost*,mravnost* nepotlačování*, klid* činnost*, nehybnost* hybnost*, měnlivost* pevností*, nepotlačování*mravností*, činnost* klidem*, hybnost* nehybností*,../i/y*../í/mi*,,,svatá (i) centra i nad i pod ,
…jako štítu, zvítězit …duchem…,

*Pane/Paní (B.) řek   , ...

 

existence jako vědomí, existence jako blaho, existence jako existence

blaho jako blaho, blaho jako existence,blaho jako vědomí

vědomí jako blaho, vědomí jako existence ,vědomí jako vědomí

*tak jako

..(  existuje, zrozen  )..vznikl život ..někde ve vesmíru a byl třeba na planetu Zemi přenesen a nebo vznikl na Zemi...?

...svaté/á tělo/a...svatá/é duše...svatý/í duch/ové...svatá/é bytost/i,svaté/á jsoucno/a, svatá/é skutečnost/i...*

...nejen Maria uzdravující...*strom života*

...nyní i v hodinu naší  . mn.:*

*..rovnost v pravém/pravého společenství...

Bože, pravá Přirozenosti, oslav i ty (svaté) údy, jež jsou zakryté, aby došli …(jsou "nyní" zakryté, proto...) a dej i ..    ..potraceným dětem (i jejim matkám: těm matkám, které se obrátily , i jejim otcům: těm otcům, kteří se obrátili...(atd. podle Boží Vůle...)) to, o co přišly/i… (velesvatý) … skrze Krista, našeho Pána…


 

 

*...co se týče ..nukleových kyselin...:*aktivace..

 Pozn. až ...napočítám do...tak ze stavu* do stavu* v souladu s B.*

Pozn. *: při trávicích problémech pro*: sed na nárty, nárty pod hýžděmi ,uvolnění.
Hora* v západu/* Slunce,(na úrovních vždy originální *),pod ní řeka s chajdou*, okolo lesy, travnatý břeh…

 

*:svatá ..Tváři, (pravá..esence/kvint..) svaté/ého/ých nejen Grálu/chleba/Hostií/tekutiny/vína,..

 

* ..domorodý,.vikingský(slovanský)keltský i..klášter*a.., (nejen) travnaté střechy i se skleníky,
dům postavený v lese a …takovými okny a,

vodopád, vodotrysk*, jezírko, mlha,vůně, ,příbytek*,bazén/y*,..zábava/y* nejen vodní,vodní...y/a..

*...umění jako ..obrazy, sochy, hudba,světelné a další efekty, atd., apod.,a dále

 *: .. slovní kreace

*podpora rodin, rodin s dětmi, dětí..

*podpora vědy, techniky,             vynálezů a objevů...*

Borůvka-plod*(adaptogen,),
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sbbolthdshotOBtjjidomc

(ConseHtf, 29. 5. 2021 8:10)

cialis and grapefruit https://cialishav.com/ - cialis 36 hour dosage cialis usa

geeahdshotOBtjjidomb

(PooxSwa, 29. 5. 2021 0:01)

do have to have a prescription for cialis? https://ckacialis.com/ - cialis netherlands cialis pro

no prescription generic cialis afhsdbcavesyglkmq

(dyeneloh, 28. 5. 2021 20:52)

coupons for cialis https://rcialisgl.com/ - list cialis mylan tadalafil vs cialis

tnoegfdshotOBtjjidoma

(rumuhAsd, 28. 5. 2021 15:29)

cialis/dapoxetine https://cialisjla.com/ - cialis20mg 36 hour cialis

discount pharmacy card dgsolbvfdavesytyggy

(dyeneVed, 28. 5. 2021 15:29)

what does cialis do for you https://krocialis.com/ - will medicare pay for cialis cialis stop to find a bathroom

gsaxzvofbldshotOBtjjidomp

(ConseAni, 28. 5. 2021 9:52)

buy prescription drugs online xanax https://pharmacyken.com/ - prescription drugs ad canada drugs fax number

tadalafil costco hvdgeeahdshotOBtjjidomb

(BbshPoox, 23. 5. 2021 0:54)

viagra gif https://loxviagra.com/ how much viagra to take

tadalafil professional olgstnoegfdshotOBtjjidomr

(Gtnbrumuh, 22. 5. 2021 16:02)

viagra vs cialis reddit https://jokviagra.com/ - viagra 50 mg can you get viagra over the counter

Aggrenox caps frbdcacldshotOBtjjidomm

(JebgConse, 19. 5. 2021 23:22)

online pharmacy uk https://pharmacylo.com/ walgreens online pharmacy

what is the correct dose for viagra fhwsbbolthdshotOBtjjidomn

(FmrfConse, 15. 5. 2021 4:38)

cialis on line https://cialisee.com/ buy cialis with dapoxetine in canada

can a young person use viagra fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomx

(AnooConse, 14. 5. 2021 5:40)

como conseguir viagra en valencia https://llviagra.com/ viagra duisburg

best place to buy tadalafil online olgstnoegfdshotOBtjjidomg

(Gtnbrumuh, 13. 5. 2021 22:09)

does insurance cover viagra https://jokviagra.com/ legal viagra

buy cialis pay pal afhsdbcavesykjpkr

(Rebfdyene, 13. 5. 2021 1:16)

where to buy cialis from canada https://rcialisgl.com/ - best prices for generic cialis cialis soft tabs

nursing thesis fhsbbolthdshotOBtjjidomh

(FbsfConse, 27. 4. 2021 10:28)

northwest pharmacy https://uspharmus.com/ hiv