Jdi na obsah Jdi na menu
 


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
 

Ke sv. Grálu:

Svatý Grál je kalich, ze kterého dával pít Ježíš Kristus svým učedníkům při poslední večeři. Pochází také z legendy o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Prý Josef Arimatejský do něj sbíral prýštící krev z ukřižovaného Krista...Pochází také z mystického vidění a mystického vytržení, kde většinou představuje sílu, která napájí celé stvoření...a znamená taky otevření alespoň zlomku duchovních schopností...A píší o něm středověcí mystikové...

 

Války a hladomory a neharmonie současného lidstva nemají svůj původ v neschopnosti přírody a země uživit lidstvo, ale také ve stavu duchovních a světských vládců, kteří místo prosazování přirozených Zákonů Stvoření (Boží Vůle) prosazují vůli svojí neboli svévoli. Jakmile neopravdoví světští a duchovní vládcové uchopí moc, omámeni mocí cítí se bohy nebo jejich zástupci, vyvolenci.

 

Z vyšší dimenze (říše ducha, přímé vlády Boží) jsou čas od času posíláni do hmotné úrovně na zemi vyslanci, aby nešťastným lidem pomohli. Rozhodující masa lidí byla však tak tupá(?), že je nebyla schopna rozpoznat od davu magických a demagogických podvodníků na zemi. Mocní tohoto světa je však okamžitě perzekuovali, protože nechtěli místo své svévole zavést Řád stvoření. (Pocit moci imitoval u duchů, připoutaných do hmotného těla, pohlavní rozkoš.)

 

Lidé žijící ve zvrhlé společnosti byly často deformováni a neschopni poznat zákony stvoření.

 

Příčinou pádu ojedinělých spravedlivých byl také stav nedokonalé lásky mezi mužem a ženou. Rovnost pohlaví nebyla žita, empatickým spojením nebyla doprovázena ani sexualita, ani spolužití párů. Rozvrat řádu rodiny předcházel rozvratu řádu společnosti. Vládcové tohoto světa neměli požehnání Boha , nebyli z Boží milosti, nebyli vybaveni „mečem králů Excalibrem“. To přinášelo neustálý boj o udržení moci stupňovaným násilím.

 

Duchovní tj. moudrý, vládce na zemi musí přizvat k spolurozhodování nejčistší duchy ke „kulatému stolu“. Kruh je symbolem ducha, tj, duchovní dimenze, ale také stvoření (vesmíru), který má tvar rozpínající se koule. Přizvání ke kulatému stolu není v řeči symbolů nic jiného než přizvání ke spolurozhodování na principech zákonů stvoření a ducha.

 

Mír a vláda práva (Boží království) se vrátí na zemi až tehdy, kdy první lidský duch, čistý rytíř grálu, ...pozná zákony stvoření a tajemství grálu. Na základě toho bude vyšší mocí obdařen posvěceným mečem Excalibrem a s jeho pomocí nastolí na zemi království zákonů stvoření.

 

Jeho vláda je uskutečňována prostřednictvím „kruhů“ zasvěcených, tj. elit, vytvářených odzdola na principu věrnosti zákonům kruhu, tj. stvoření.

 

Poznáním zákonů stvoření je synonymum pro „vidění grálu“. „Vidění grálu“ se projevuje obdařením nadpozemskou mocí, jejíž síla umožňuje obnovení Řádu stvoření mezi lidmi.

 

Stabilita společnosti je odvislá od stability vztahů mezi mužem a ženou, od stability rodiny.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Dále:

 

Žít v jednotě se Zákony Stvoření a s duchovním cítěním apod., (např. se nezabývat nekřesťanskou mystikou, magií, kouzlením, věštěním, astrologií, okultismem, spiritismem, satanismem), neuchopovat násilně moc pro funkci, která mi nenáleží od Boha, nemám např. na ni nadání (a která je v rozporu s Boží Vůlí) a nežít ve chtíčích a závislostech na čemkoli. Nebývá to lehké, vyjet z vyježděných kolejí a vydat se do neznáma, podobně jako Abraham… Ale Bůh je přeci tu, On jisto jistě pomůže.

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Dosáhnout nevzrušivosti na jakoukoli tvarovanou hmotu (např. na „sexbomby“), což není znakem impotence, ale duchovního stavu.

 

Víra v pomoc Boží v případě boje za správnou věc je ona zbraň, onen zázračný Excalibur.

 

Uzdravení duchovního vedení lidstva (církve) znamená obnovení jejího spojení s Podstatou světa, což se projeví jako schopnost plně využívat moc grálu.

 

Jen takoví mohou nastolit na světě vládu spravedlnosti, božích zákonů, která zoptimalizuje vývoj všech lidských duchů do věčnosti. Tím skončí na zemi vláda svévolných násilníků, zmocňujících se moci násilím. Tito odpadlíci v Řádu stvoření nebudou schopni odolat Excalibru, zbrani, skutečně vybavené moci Podstaty světa.

 

Člověk zažije zvrat od člověka deformovaného k uzdravenému přírodnímu, tj. duchovnímu.

 

Parsifal a každý velký duch je počat ve vibraci velké a čisté lásky dvou lidí. Láska a duchovní vyspělost matky je vstupní branou velkých duchů do hmotnosti, tj. na tento svět.

 

Výchova dítěte v čisté přírodě, bez vlivu deformujících nepřirozených společenských konvencí, měla sice za následek často absenci rozumových poznatků, ale tělo a duše vyrůstají harmonicky, maximálně využívají dědičných dispozic. Rozumové poznatky dožene harmonický člověk hravě a rychle v ...dospělosti, kdy již nemohou deformovat přirozenost podvědomí. (Uvaž „drezuru“ současných(?) dětí rozumářskými poznatky školy a masové zakomplexovávání jejich podvědomí.

 

Čisté nezakomplexované podvědomí je vybavené bezpečně chránícím pudem sebezáchovy, automatickými reflexy na úrovni volně žijících šelem, kterému se ani nejdokonalejší bojový výcvik nevyrovná. (Viz David a Goliáš.)

 

Uplatněním vlastní vůle se dítě odděluje(?) od matky, s obdobnou oporou se již nikdy nesetká(?). Matka je symbolem jistoty a splynutí, Jednoty s tvořivými silami Tvůrce světa. Jakmile se dítě dospělostí(?) od Jednoty odpojí, nevědomý návrat zpět k pocitu splynutí s Podstatou již není možný(?). Opětovně se spojit se silami Tvůrce, splynout s nimi v Jednotu, je možné již jen po vědomém úsilí, kterému musí být vše ostatní v životě podřízeno. Toto putování za opětovným, tentokráte již vědomým spojením s Tvůrcem, je smyslem životní cesty. Není-li úspěšně zakončeno, upadá a upadal lidský duch na konci života do stavu opuštění a zoufalství.  

 

Odhalení příčin problémů je základem uzdravení.

 

Lidstvo je živo, jen když je spjato se silou, která ho stvořila.

 

Kdo se zřekne Stvořitele, degeneruje a spadá do nebytí.

 

Pád lidstva do živočišného přežívání, konzumerismu, který se zdůvodňuje ateismem. Ale ateismus je lež, jež vyplave na povrch v času konce…

 

Ten malý zbytek víry, který se spjal s Kristem, obstojí v ohni a získá vlastnost zlata – neporušitelnost, věčnost.

 

Po velkém protříbení lidstva splyne křesťanství, židovství a islám v novém náboženství, opřeném o lásku a sílu Grálu, která umožní zřídit na zemi nový Jeruzalém.

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

K tomu je báseň (výrazem „vše“ nebo „všechno“ se míní „vše dobré“):

 

Svatý Grál***

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

… rytíři kulatého stolu…

 

…hledej svůj vlastní grál…

 

… král Artuš …

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Ó bojovný Parsifale, Ty Všepronikající, kterýs přispěchal na pomoc Anfortasovi (křesťanství), abys příčinu jeho onemocnění odstranil,

 

pověz nám něco blíže o Něm, o Svatém Grálu…

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Pohár žlutobíle zařící oslnivým světlem, do kterého nelze pohlédnout…

 

jako mocná sluneční záře v níž se vznáší holubice Svatého Ducha.

 

Ó Pane, smiluj se nad všemi lidmi (i zatvrzelými),

 

… smiluj se na celým světem.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Na tom místě vše dochází svého naplnění,

 

napojení z kalicha posvěcení,

 

neboť nic nemožného (jen dobrého) tu není.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Ó bojovný Parsifale, mužný rytíři kulatého stolu, řekni

 

nám něco o zbrani mocné, meči Excaliburu.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Toť je čistý meč z oceli, kterou je pevná víra v Boha a Jeho pomoc…

 

Pak všechny modlitby budou vyslyšeny,

 

děkujeme, ó Pane, ó Bože náš.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

 Fajferisi, ty který jsi byl pokřtěn ve chrámě* o dvaadvaceti kaplích osmibodových kruhového půdorysu, v nichž ta na východě byla zasvěcená Duchu Svatému, učedníkovi Janovi a Panně Marii, jenž jsi byl pokřtěn ze Svatého Grálu, který přinesla dívka se zlatou korunou na hlavě, ty jenž jsi zavolal: „Už vidím ..., věřím již v pravého Boha“!, pověz nám něco o společenství, Jednotě.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Tu vstal Titurel (židovství) a přistupuje k Parsifalovi ... nejprve tiše a stále vřeleji a žehná mu, po celou dobu jakoby zaposlouchán kamsi hluboko do nitra…

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Všechno se změní,

 

vše bude nově stvořeno,

 

utrpení zmizí…

 

Bůh je láska!

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Kam všechny větry jenom vanou,

 

jak ani tu nalomenou třtinu nedolomí,

 

poslouchám ševelení vánku

 

a ptám se kde je a kde není.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Ty Orle, který znáš hranice bytí i nebytí,

 

tebe bych chtěl za vůdce mít,

 

bys mi ukázal všechny radosti stvoření

 

a ukázal mi, kudy jít.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Kolik nádherných lesních zákoutí stvořils,

 

jež nohy lidí nezašlapaly (v touze po ohavné moci),

 

kolik studánek a břehů a tišin řek,

 

kde jako náhodou bych rád ulovil zlatou rybku

 

a tři přání bych jí svěřil.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Modřejší je tma a modré je moře,

 

kam vpluje duše po smrti,

 

až skončí všechno hoře

 

a zbaví se pozemského pláště…

 

potom snad uzří Nepostižitelné

 

v plném jasu Nekončící Lásky Srdce.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Kéž se pozvou mocní (tohoto) světa ke kulatému stolu,

 

nechť národy vidí, jak jednají ve sdělovacích prostředcích

 

pod názvem vysílání: Ke kulatému stolu.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

A zvu vás všechny (jakože tu jste) ke kulatému stolu…

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

*mysticky lze také stavět nebo dělat architekturu (nejen zahradní) nebo cokoliv jiného dobrého, to pak vydává dobré plody…

Viz text o sv. Grálu z III. dílu encyklopedie mystiky, nakl. Argo, edice Logos, str. 137-140.


Trapistky: Každý náš sebemenší skutek ať se stane modlitbou…

 

***viz.  

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Ó Pane, (i) duši mou si vem

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Ó Pane, (i) duši mou si vem,
slyš ó Pane,
anděla míru**, strážce našich bytostí, duší a těl,
nechť přednese Ti úpěnlivou prosbu mou,
bych zahořel k tobě láskou úplnou.

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Ó Pane, Lásko Nejvyšší,
která ses projevila plně v Kristu Ježíši,
dej nám též z Kalicha Tvého, Grálu,
ochutnat v svatební síni, sálu…

 

Ó Pane, duši mou si vem,
Nedej, abych se rouhal činem, myšlením nebo slovem,
Dej posilu na poslední cestu
obleč duši jako krásnou nevěstu…

 

 Ó Pane, tobě jedinému odkazuji vše co mám,
Tobě jedinému všechno nakonec dám,
až se čas naplní,
v lásku se vše krásné promění,
až přijdeš ó Pane můj,
a všechno zlo se promění v pekelný hnůj…

k** prosba: Můj Bože/Bohočlověče, věřím v Tebe a důvěřuji v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě...

Prosím za odpuštění a smír a harmonii... pro ty bytosti, které v Tebe ...nevěřily, nedůvěřovaly/... nevěří, nedůvěřují/...nebudou věřit(?), důvěřovat(?),

kteří se Ti ...neklaněly/... neklaní/...nebudou klanět(?),

kteří v Tebe ...nedoufaly/ ... nedoufají/... nebudou doufat(?),

a ...nemilovaly/ ... nemilují Tě/ ... nebudou Tě milovat(?).

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

A nyní báseň (výrazem „vše“ se míní „vše dobré“):

 

Tajemství víl...

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Tajemství čísel přírody
přichází,
do něhož se celá příroda oblékla
ve všech ročních obdobích:
tuny duchovně nádherných formací informací
pod rouškou průzračných energií
ve hmotě vyzařující jemně plynou…

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Vše se kolem Svatého Grálu vlídně vlní,
Vše v něm dochází smysluplnosti
v nádheře a kráse hory Karmelu
roste bujné stromoví a kvítí…

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Vše v duchovnu pokladu lásky a soucitu
mírně přitakává,
vše nachází smysl ve spolusdílení
a vytváření nových tvarů a změn…

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Evolučně nádherné vibrace
Nových druhů již přiběhly
Jsou tu, množí se a živí se
a ovlivňují sebe navzájem…

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Malebné pohyby a zvuky
se odkudsi vynořily
a znovu, šplhajíce ke světlu
by rozložili své bohatství
do nedozírného jasu a záře…

 

<!--[if !supportEmptyParas]-->

 

Přizpůsobením a splněním poslání na všech bytostných úrovních,
rozrůzňováním a sdílením vnějších tvarových aspektů,
sdružováním a větvením bytostných substančních aspektů
spoluprací a konkurencí samotných komplexů existencí buněk-samotných organismů byly vytvořeny organismy od jednobuněčných po mnohobuněčné…

 

Vše je ve stálém pohyby a růstu,
vše se přetváří v oné Nekonečné Lásce
vše těká a splývá v souladu
do souzvuků blažených…

 

...jako se země zrodila z vody  , jako země z vody zrozená,...a obnovená * 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Vánoce

 

Nadchází noc nad údolím
V krajině zapadlé sněhem
Si vločky z třpytivého sněhu
Hrají na schovávanou…

Je ticho a všude je potemněle modrá tma
Blížícího se tajemství,
Na nebi kraluje jen
intenzivně svítící hvězda do tvaru bílého kříže…

 

Všude ticho, klid a mír,
Ještě se svítí tu a tam ve světnicích,

Nadchází tajemná noc
nebeských přání…

 

 

 
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[endif]-->

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Holly gral

(Zerro, 8. 12. 2010 12:40)

Svatý grál je věc, která byla stvořena jako zdroj. zdroj něčeho co je pro lidstvo tak nebezpečné jako naše vlastní mysl. Co se boha týká, je v každém z nás a není třeba se bát budoucna. Vše je pouhý děj, vše již bylo a znovu bude. Nejsme ve světě blaha,díky hledání cesty jednotlivců, ale třeba se tam jednou setkáme :-) To byl jen takový štěk pro pobavení

...

(mareee, 5. 10. 2009 11:06)

neřekla jsem, ze clovek nemuze s Bohem navazat blizky vztah...jen si myslim, ze gral je modla.

K Mareee

(... k večeři...(na úrovni/ích)..., 2. 10. 2009 21:13)

Ale já ti tvůj názor neberu. Nerozumíš mi, nic nad Boha nepovyšuji.
Ale s Bohem může člověk navázat blízký vztah, stačí hledat...(?)

...

(mareee, 2. 10. 2009 14:01)

mela jsem obdobi, kdy mi bylo uplne jedno co si kdo pise o grálu a o podobných vecech, ale postupem casu mi to zacalo vadit. rekl ti nekdy Buh, ze ti seslal grál pro tvoje dobro? ježkovi oči, vždyt ty si to nedás vysvetlit, protoze nechces. Vsichni, co melou o grálu, se drží jedine svoji teorie a nehodlají ustoupit. Ja se o nej taky zajimam, ale rozhodne byx me nenapadlo vyvysovat ho nebo neco-nekoho jineho nad Boha.

...

(mareee, 2. 10. 2009 13:56)

já už jsem ti jednou napsala, že v Bibli je zmínka o tom, že jedině Boha máme uctívat a Ježíš je jediná cesta k Otci... Jr tam někde zmínka o uctívání svatých? Ne. Není tam: Uctívejte Petra, Pavla... Ale je tam psáno, že ježíš je ten, koho máme ctít a ve starém zákoně je dokonce napsané v desateru, které by ti mělo být známo, že nebudeme mít jiného BOha než Hospodina... Jo. myslim si, že uctívání svatých je svým způsobem modlářství, ale jak se k tomu staví Bůh, to neví nikdo. A nvíc... nejsem katolička, nevim proč si každej spojuje křestanství jen s římskokatol.církví.

Mareee

(...požehnaný jsi, Hospodine, navěky., 25. 9. 2009 14:10)

Jako že Bůh by nechtěl slávu a krásu a harmonii pro jeho děti, jeho bytosti?

K Mareee

(..na památku...toto je smlouva...věčná., 25. 9. 2009 13:57)

Opravdu? Že určité bytosti neměly takovou zkušenost?
A úcta ke svatým (viz...), to přeci není modlářství.

K ... Mareee

(...stane se nám... chlebem... života., 25. 9. 2009 13:34)

Nemyslím si, že by Grál odváděl od Boha nebo že bych ho zbošťoval. Bůh je na prvním místě. No, chápu, ne každého oslovuje skutečná křesťanská esoterika. Dost věcí je tajemstvím a je to dobré, protože to Bůh (...) neodhalil. No, esoterika od Boha může dát někomu něco jako koření, aby jeho život nebyl tak suchopárný. Možná jsi nikoho ještě nepotkala. Nechci ti brát názor, ale jestli opravdu chodíš na mše do kostela, tak máš přeci úctu k eucharistii, nebo ne? A tím ke proměněnému chlebu (na misce) a proměněnému vínu v kalichu od Boha nebo ne? No a ten kalich s proměněným vínem je svatý Grál. No a ještě jsou další tajemství, která třeba Bůh odhaluje/poodhaluje... bytostem podle Něho a jeho Vůle...

...

(Mareee, 25. 9. 2009 8:18)

jo, to si myslim, že věřící člopvěk se nemůže zabývat grálem, pprotože ho to odvádí od BOha. Zabýváš se kalichem a přitom vlastne ani nikdo neví, jeli to opravdu kalich, a na Boha zapomíná. Rozumíš, v Bibli je jasně dáno, že Boha má mít člověk na 1.místě... A když se celůou dobu zabýváš grálem, tak se už nemůžeš zabývat Bohem... to máš úplne to samý, jako když sedíš před sochou nějakýho svatýho člověka a modlis se... myslis, ze to bohu nevadí... v Bibli se taky píše, že je žárlivě milující a to znamená, že žárlí na každou modlui. jo myslim si, že grál je modla. Protože za tu dobu, co jsem verici jsem jestě nikdy nepotkala člověka, kterému by Pán řekl, že se má zabývat grálem. Toto říkaj jen určitý lidi z určitých společností...

K dodatku Mareee

(...stane se nám... nápojem... duchovním., 24. 9. 2009 14:16)

Jo, není snad psáno v Bibli ve smyslu: ...budou žít v duchu a pravdě?
Myslíš si, že Grál (ten pocházející od Boha, Bohočlověka, nemyslím ty jiné grály...například ten grál, který používá určitá sekta) je v rozporu s Biblí?
A když člověk uctívá jen Boha/Bohočlověka(Ježíše) a svatý Grál mu pošle Hospodin, je to v pořádku nebo ne? To pak přeci není modla...
Opravdu jako věřící člověk, který věří v živého Boha Ježíše Krista, se nemůže zabývat Grálem?
Jo, za staletí se cosi zkreslilo, někdy je pravda promíchána s tím, co není pravda, někdy...proto Duch svatý dává i dar rozlišování, prozřetelnosti, moudrosti a rozumu...
Pokud se jedná o Grál(ten pravý,pocházející od Boha, proto velké počáteční písmeno), pak Bůh dá...
No a jestliže Grál ať už dejme tomu v duchovní podobě nebo hmotné existuje jako kalich, který použil Ježíš při poslední večeři a ?
Grál přeci pochází od Něho...
Opravdu si myslíš, když člověk mluví o Grálu, že je to v rozporu s výroky Bible, které Mareee vypsala?
Opravdu je to jen mýtus, jak píšeš?
Opravdu Grál fanatizuje? Myslíš, že Bůh skrze něj nemůže pomáhat a tak?
Nepřichází člověk o něco, když nevyužije nabídky od Boha, aby mu Grál pomohl?
Jo, s tim Vincim s Mareee souhlasim, až na to, že i ten obraz může také něco člověku dát,pokud je pozitivní podle Boha, i když Vinci v době Ježíšově nežil...

dodatek

(mareee, 21. 9. 2009 13:34)

a ten, kdo tu napsal, že da vinci v dobe posledni vecere nezil, mel samozrejme pravdu. pokud tedy namaloval posledni veceri, tak to byla jedine jeho predstavivost a ne skutečnost.

žádný grál

(mareee, 21. 9. 2009 13:28)

v bibli se jasně píše o Kristu: tot je můj milovaný syn, toho poslouchejte. a pak se tam taky píše, že Ježíš je jediná cesta pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze Něj (Jan 14,6)... Co myslíš, že to znamená? V Bibli se píše i o samotné Bibli v jednom žalmu, že Bibli máme číst a studovat ji. Pokud tedy opravdu věříš, tak bys tohle všechno měla vědět a taky bys měla vedet, že se tam nikde nepíše o svatém grálu. Jo, mohla bys rictz, že se tam psalo o grálu atd a ze to nekdo vyjmul z Božího slova, ale svatý grál je jen mítus, který vznikl nekde ve stredovekua lidi tomu veri dodnes, protože je to dokáže zfanatizovat... Věříš ty sama ve svatý grál? M"žeš se k nemu modlit, mluvit s níma hledat u bnej utechu? dava ti neco? ne... protože svatý grál - neboli svatá krev, byl vytvořen lidmi, kteří z Ježíše tímto udělali neco, co není. Jestli opravdu veris v živého Boha Ježíše Krista, tak není možné, abyses zabývala grálem.

K Julce

(Zdeněk, 7. 8. 2008 14:36)

No ono existuje totiž hodně chápání slova grál - někdo ho nespojuje s Kristem, někdo naopak ano... Takže jde o to, který grál si člověk vybere a nemusí se přitom jednat o fanatismus... Nechci tě brát tvůj názor, ale neztrácíš něco, když ho nevnímáš ve spojení s Kristem? :)

Žádný kalich

(Julka, 6. 8. 2008 8:37)

Asi by se měl opravit začátek, grál není kalich a už vůbec nemá spojení s Kritstem. To si vymyslel Richard de Boron, na příkaz francouzské královské dynastie, která tak opodstatnila svůj nárok na trůn. Tak Boron vzal epickou báseň Chrétiena de Troyes a nacpal tam Josefa z Arimatie a netajil se s tím. Jenže jaký fanatismus se z toho pak stal...

K Vincimu

(Zdeněk, 21. 4. 2008 20:16)

No, možná by šlo cestovat časem atd. (další takové zajímavé věci), ale záleží na Boží Vůli...

K Vincimu

(Zdeněk, 8. 1. 2008 12:46)

Leonardo da Vinci žil 1452-1519, takže poslední večeři někdy snad kolem roku 30?-40? nemohl být alespoň fyzicky přítomen, ledaže by dovedl cestovat časem, což je v této době snad nemožné - technika a vědy ani dnes snad nemá takovou možnost a takové prostředky - snad někdy v budoucnu?

Vinci?

(Karel, 7. 1. 2008 23:25)

A kdy žil Vinci? Byl snad přítomen při poslední večeři?

obdiv

(Josef Müller -tesař, 25. 9. 2007 21:55)

Jsem člověk s mnoha rospory iprotiklady,ale i tak jsem velmi rad za tu možnost věřit.Velmi moc ďekuji všem jenž věři a snaži se světu lidi dat vše co jen dokažou.VELMI JE OBDIVUJI. přeji jim mnoho uspěchu.

Ke sv. Grálu

(Zdeněk, 28. 3. 2007 19:51)

O sv. Grálu se můžeme dozvědět i z jiných pramenů, nejenom od Leonarda, Leonardo sám nemusí mít plnou pravdu o téhle skutečnosti... Grál známe i jako sílu, která napájí celé stvoření...nebo i jako kalich, který pochází z Poslední večeře a jím byl inspirován příběh hledání Grálu a příběh krále Artuše a Merlina...

Poslední večeře

(Lhotsky.Patrik@seznam.cz, 27. 3. 2007 14:09)

ale na obrazu od L. da Vinci poslední večeře žádný kalich vyobrazen není