Jdi na obsah Jdi na menu
 S dušemi zesnulých spravedlivých, uděl pokoje, Spasiteli, duši služebníka Tvého, zachovej ji v blaženém životě, jež u Tebe jest, Lidumile.
V příbytku pokoje Tvého Pane, kde všichni Tvoji svatí odpočívají, uděl pokoje duši služebníka Tvého, neboť ty jediný jsi Lidumil.
 Ty jsi Bůh, jenž sestoupil do podsvětí, a okovy spoutaných jsi rozlámal. Ty sám uděl pokoj duši služebníka Tvého…

Bože Duchů a každého těla, který jsi smrt přemohl a ďábla znemohoucnil, který jsi světu svému život daroval, Ty sám, Pane, uděl pokoj duši služebníka/ú Tvého/ých (vysloví se jméno /a) , v místě světla, v místě hojnosti, v místě pokoje, v němž už není bolesti, smutku a nářku. Každé jeho prohřešení, uskutečněné slovem nebo skutkem, nebo jen pomyšlením, odpusť mu/jim jako dobrý a lidumilný Bůh, přece není člověka na zemi (mimo Panny Marie), který by ve svém životě nezhřešil.Vždyť Ty jsi Jediný bez hříchu, pravda Tvá, pravda navěky a slovo Tvé pravdivé jest. Vždyť Panna Maria je díky tvé milosti také bez hříchu. Vždyť ty jsi vzkříšení a život, a pokoj zesnulého služebníka Tvého/ých (vysloví jméno/a), Kriste, Bože náš…

Upokoj, Bože, služebníka svého, a uveď jej do ráje, kde jsou sbory svatých, Pane, a spravedliví září jako světla. Upokoj zesnulého služebníka svého a nehleď na všechna jeho prohřešení.
Osvěť vírou nás, kteří Tobě sloužíme, a zachraň nás před ohněm věčným.
Upokoj, Spasiteli náš, mezi spravedlivými služebníka Tvého, a uveď ho do svých příbytků, tak jak je psáno,
Ve své dobrotivosti nehleď na všechna jeho prohřešení, úmyslná i neúmyslná, jichž se vědomě či nevědomě dopustil, Lidumile…
Toho, jenž k Tobě přichází ze světa věcí marných a vratkých, usídli ve tvých věčných příbytcích, ve své dobrotě dej, aby žil v radosti, ospravedlni ho vírou i milostí, učiň ho „dítětem světla“, …znič sílu hříchu.

…odcházejícího ve sladkosti rajské usídli.

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebníka Tvého, tam, kde již není bolesti, ani smutku ani nářku, jen život nekonečný.

Vzpomeň si, Pane, ve své nesmírné dobrotě, na všechen svůj lid, který je tady a modlí se s námi a na všechny bratry a sestry naše, kteří jsou zde na zemi, na moři, nebo na kterémkoliv jiném místě Tvého Království, a kteří potřebují tvou lásku a pomoc, všem prokaž své veliké milosrdenství… Nakloň své ucho a vyslyš nás, a vzpomeň si Pane jmenovitě na ty, kdož jsou zde a modlí se s námi a spas je mocí svou.

V blaženém zesnutí uděl věčný pokoj , Pane, zesnulému/ým služebníku/ům svému/ým (vysloví jméno/a)a učiň paměť jeho/jejich věčnou.

Věčná paměť. Věčná paměť. Věčná paměť.

Věčná tvá paměť, hodný blaženosti a stále vzpomínaný, náš/e bratr/sestra…

Věčná paměť. Věčná paměť. Věčná paměť.

Z knihy Florenskij: Sloup a opora pravdy. Máme ji v domácí knihovně.Člověk byl stvořen k tomuto cíli: aby chválil Boha, našeho Pána, ctil ho a sloužil mu, a tak aby zachránil svou duši. A ostatní věci na zemi byly stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly dosáhnout cíle, k němuž byl stvořen.Z toho vyplývá, že člověk má užívat těchto věcí v té míře, v níž mu tomuto cíli napomáhají, a má se jich stranit, pokud stojí na překážku dosažení tohoto cíle. Proto je nutno, abychom se stali lhostejnými ke všem stvořeným věcem, jak jen lze naší svobodné vůli… Například co se týče nás samých, abychom netoužili po zdraví spíš než po nemoci, po bohatství víc než po chudobě, po cti víc než po hanbě, po dlouhém životě víc než po krátkém a podobně, ale chtěli a volili si pouze takové věci, které účinněji vedou k cíli, k němuž jsme byli stvořeni.

„… víte, uzavřel exercitátor, říká se, že žádná prosba kterou vyslovíte při čtrnáctém zastavení (křížové cesty), nebývá zamítnuta.“ **

…napadlo mně, pomodlit se (poprosit Boha o radu skrze Písmo) a otevřít Bibli na náhodné stránce a přečíst si nějakou větu, lépe nějaký odstavec (aby věta nebyla vytržena z kontextu), přečíst si nějaký odstavec, který by snad znamenal radu…vyzkoušet se to může, ale nemusí to platit.

Z knihy Thomas Merton (trapistický mnich): Sedmistupňová hora, nakl.Cesta 2002, viz www.cestabrno.cz . Zde jsou také doporučované básně (viz tato kniha). *Upraveno.

Dále doporučuji Duchovní cvičení sv. Ignáce.

K **: **>K tomu je 14. zastavení: Mrtvého Ježíšek pohřbu připravili a plátny čistými uctivě ovili. Ve skalní hrob jej s pláčem pohřbili a přístup ke hrobu kamenem zakryli.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste,a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět.
Mrtvé tělo uctivě položili do hrobu a vstup zavalili kamenem. Přišli mocní tohoto světa, postavili k hrobu stráže a dali na kámen své pečetě. Spokojeně odešli. Tím pro ně skončil případ Ježíš Nazaretský.
Pane Ježíši, prosím tě pro tvé milosrdenství, vyslyš prosimtě tuto mou úpěnlivou prosbu k tobě: (vlastními slovy formulujeme).
Všichni jsme pod pečetí smrti. Také podoba světa a věcí, jak je vidíme, jednou pomine. Jenom ty, Pane, první ze všech a jeden z nás, jsi vstal z hrobu a vešel do věčné skutečnosti. Naplň nás vírou, ať dovedeme vydávat svědectví, že přijdeš a že tvé království slávy a pokoje bude bez konce.Amen.
Smiluj se nad námi , Ježíši.
Smiluj se nad námi.
Díky ti vzdáváme, Pane náš nejdražší, za dary, které nám tvá láska přináší. Život a ráj, který už ztracen byl, svou smrtí na kříži lidem jsi navrátil.
Ježíši v svátosti, my v tebe věříme, s úctou a vděčností tobě se koříme. Pro svatý kříž, pro smrt, bolest svou, smiluj se, Ježíši, nad duší kajícnou.
Doprovázeli jsme tě, Pane, na tvé křížové cestě a dospěli jsme s tebou až k hrobu. Víme, že jsi z hrobu vstal a vešel do své slávy. Posilni naši víru a naději, abychom očekávali tvůj příchod a jednou v lásce měli účast na tvém království, které trvá na věky věků. Amen.

Pane, dej ať jsme všichni pokřtěni v lásce a milosti Tvého Svatého Ducha a věříme na jeden křest na odpuštění hříchů podle našeho vyznání víry. Amen.

Pane, skrze svou Moc a Lásku, skrze své Milosrdenství dej, aby ztracené, zmizelé, unesené bytosti (např. děti) se znovunalezli pokud možno živé a v dobrém stavu, dej jim podíl na blahoslavenství, aby dosáhli nebe a mohli se s Tebou v nebeském ráji radovat na věky věků. Přitáhni všechny (pokud možno) na své svaté Srdce. Prosíme tě také za níže jmenované…

Stephanie! Sáro! Kaelin! Peggy! Hano!* (A „básník“ se přidává a slučuje svůj osud s usudy dalších bytostí: Hynku! Viléme! Jarmilo!)

Smutnými příběhy* jsou např. případ Stephanie Rinnie Patterson, Sara Ann Wood, Kaelin Rose Glazier, Jesikah Lee Cain,Beatriz Ariza,Rindeau Jolene, Hudakoh Wendy, Amanda Dowler,Bosse Andre Rene, Jesokah Adkins, Middleton Briana,Katrin Konert, Melanie Frank, Sandra Wissmann, Marizela Manjic,Feddinych Brianna, Ferrynson Roberta, Mitchel Karen, Tracy A Picket, Peggy Knobloch, Yonca Karabulut, v Čr Hana Rýchliková a nesčetné další…

*Mezi vyjmenované patří pouze pravděpodobný „únos nikoliv z rodinných důvodů“, tyto osoby mohou být ve vážném nebezpečí, pravděpodobně neopustili domov svobodně, jsou zde též případy únosů na cestě z kostela domů … 

K tomu je třeba též se statečně postavit za to, aby se společnost ve třetím tisíciletí zasadila o eliminaci všech nespravedlností, zejména těch nejtrpčích, které pramení z neharmonického chtění, jež je pramenem těchto nespravedlností a mělo by tedy být asi logicky odstraněno, aby se i ty „chtěné“ nespravedlnosti- ovšem v omylu k pravé přirozenosti a podstatě člověka odstranili, neboť tak nebude ničena ona pravá přirozenost každého z nás.

Toto jistě není lehké a může trvat velmi dlouho,samozřejmě že asi nebude možné realizovat u všech, kéž by alespoň u většiny lidí ..asi bohužel nemá cenu se zmiňovat o tom, jak lépe zabránit únosům dětí a jejich zneužívání, jak lépe provést léčení patologických osobností, což je příčinou dnešní úrovně léčení takovýchto lidí, vězňů či psychicky nemocných jedinců v ústavech, ostatně bylo řečeno výše. Okruh řešení těchto problémů je však mnohem širší – např. začleňování případně vyléčených patologických osobností do společnosti, vězňů, prostitutek apod., umožnit jim slušný výdělek a zaměstnání, účinně jim vhodně pomoci, kdykoliv bude nutné, zajistit jim šťastný život a nadějnou životní perspektivu, nesrovnatelnou s jejich původním životem, nechtít před nimi ukazovat, jak jsme dokonalí (my, co jsme zase nadělali spousty jiných- byť našimi zraky menších- chyb apod), prostě asi se chovat všude „férově“…Pomoci nejen prostitutkám, zastat se jich (takových osob) a porozumět jim a umožnit jim " prostředí a klima " na obrácení... . Jako bychom už zapomněli na Sametovou revoluci a význam jubileí, že je třeba odpouštět nejen jednou za padesát, sto let, ale kdykoliv, kdy je třeba …. Aby tyto řádky nevypadaly jako výplod naprostého naivního šílence, zmíním se dále jen o možném řešení , pro dnešek ovšem až příliš fantastického, realizovatelného až snad v příštích staletích: satelitní systém – signály pohybu jedinců - vysílač např. v podobě neškodné přírodní sloučeniny v obrovském počtu variací?

Viz následující internetové stránky (internetové stránky světově hledaných dětí): www.gesuchte-kinder.de , www.missingkids.com , www.theyaremissed.com, www.mcsc.ca/photo_dir/default.asp , www.missingchildren.ca (položka missing children), www.childsearch.org, http://au.missingkids.com, www.findthekids.org/missingchildren.html, http://www.shgresources.com/resources/missing, www.polyklaas.org/missing/index.html, www.interpol.int/Public/Children/Missing, www.childfind.ca, http://forthekids.org/4thekids_009.htm, www.crimelibrary.com/missing_children, http://br.missingkids.com, http://www.childfindofamerica.org/missing.htm, http://it.missingkids.com, www.missingkids.com/missingkids, http://criminaljustice.state.ny.ns/missing/alpha1.htm, www.wsp.wa.gov/missing/ourkids.htm, http://za.missingkids.com, http://uk.missingkids.com/missingkids , http://popeye.discash.com/childfind/db/cgi, www.mcsc.ca, www.missingchildsearch.net, http://www.lostchildren.org/frame1.htm, http://mx.missingkids.com, http://profile.myspace, http://www.armw.com/missing_children, http://ar.missingkids.com, http://missingkids.com.br, http://www.fmc.gov.au/services/html/missing.html, http://www.in.gov/isp/safetyinfo/mcc/emancipatemissing,html, http://www.missingchildrenblog.com, www.runawayteens.org/blog/ , http://www.missingkids.com/missingkids, http://www.ncmec.org, http://nl.missingkids.com/missingkids, http://www.wvstatepolice.com/children/children.shtml , www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php , www.pcr.cz/aktualit/regiony/hradec/patrani/index.html  , http://www.saferinternet.cz/articles.asp?ida=152&idk=187, www.internethotline.cz, http://www.stalose.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7422 , http://www.ceskatelevize.cz/program/1100492707.html , http://zpravy.idnes.cz/televize-prima-a-idnes-cz-nabidnou-krimi-live-fnk-/domaci.asp?c=A070111_134528_krimi_cen

Ať jsou vánoční stromky pěstované v květináčích, aby se nemusely na Vánoce řezat...
Nechť se zvířata netýrají a zbytečně nevyvražďují ať už kvůli kosmetice, oblečení lidí apod.
Také je potřebou ohradit hřiště pro děti tak, aby to zabraňovalo kočkám a psům je znečišťovat vzhledem k higienickým požadavkům...

A podzemní bunkry udržovat pro ochranu před vichřicemi a vlnami tsunami…

Dále pro ochranu nejen dětí před nepěknými a nelegálními stránkami viz: http://www.internethotline.cz,
email (oznámení adresy nepěkných a nelegálních stránek nejen s pornografií): oznamte@internethotline.cz ,
K Vašim dotazům sděluji, že existují tzv. dětské zámky, kterým mohou rodiče zabezpečit domácí počítač a částečně tak zabránit, aby se dítě nedostalo ke škodlivému obsahu. Další informace můžete získat na adrese těchto portálů: www.saferinternet.cz
http://www.saferinternet.cz/home.asp?tot0=74&pgf0=20&idk=1

Viz pomoc nejen dětem: www.fflvrindavan.org

Pomoc i rady pro oběti domácího násilí naleznete na internetu: www.evahurychova.estranky.cz Napsat Evě můžete na e-mail: evinaschranka@email.cz Anebo do redakce Aha!

Sv. Tomáš Akvinský ( přezdívaný jako andělský doktor, doctor angelicus) měl poznámku něco ve smyslu tohoto: "To, co jsem zkoumal filosoficky a teologicky bylo jako mlácení prázdné slámy vzhledem k tomu, co jsem viděl (od Boha)..."

zvětšený obrázek

 

Pane, když mám hlad…: Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit. Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň. Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát. Když jsem smutný, sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit. Když jsem chudý, sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám. Když nemám čas, sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout. Když jsem potupený/á sešli mi někoho, koho bych mohl chválit. Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit. Když se cítím nepochopený, sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout. Když se necítím milován, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku. 

Pane, dej nám svůj pokoj: Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. Nestarám se o zbraně , Pane, chci pouze vnášet tvůj mír do světa. Pane, kde vládne pokoj, tam jsou odzbrojené mysli a srdce. Kde vládne pokoj, vyprazdňují se válečné zbrojnice. Kde vládne pokoj, tam zní písně lásky a bratrství (sesterství).

Milovaný Syn: Ježíši, ty jsi Bůh z Boha. Ty jsi zrozený, ne stvořený. Ty jsi Synem živého Boha. Ty jsi druhá osoba nejsvětější Trojice. Ty jsi v Otci od prvopočátku, Ty jsi milovaný Syn, v němž Otec nachází zalíbení. Ty jsi synem Marie, počatým z Ducha Svatého v Mariině lůně. Ty jsi přišel na svět v Betlémě, Marií zavinutý do plenek a zahřívaný dechem oslíka. Ty jsi Syn chráněný láskou poslušného Josefa. Ty jsi Syn Boží, jenž pro nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých.

„Jsme povoláni k tomu, abychom v našem životě závodili s Kristem; jsem povoláni k tomu, aby se každý z nás stal důsledným služebníkem, neboť církev dnes potřebuje bojovníky.“

 Pane,my tě velebíme: O Pane, děkujeme Ti za tvá dobrodiní a za nádheru vesmíru. Za déšť, který jemně skrápí pole, ti děkujeme.Za slunce, jež svítí na zem, se k tobě modlíme. Když běsní bouře, v tobě nacházíme útočiště. Když mocně duje vichr, u tebe hledáme ochranu. O Pane, stvořiteli slunce, měsíce i hvězd, větru, bouře a moře, my tě chválíme a velebíme.

Z lásky: Pane, zde jsou mé ruce, hotové sloužit chudým a trpícím. Zde jsou mé nohy, hotové navštěvovat ty, kdož jsou osamělí. Zde je můj hlas, pro ty, kdož potřebují slova lásky. Zde je mé srdce, hotové sloužit z lásky. Vezmi si mé srdce a vše co mám.

Maria: Pokoro Mariina srdce, naplň srdce mé svými city.Nauč mě tak, jak jsi naučila Krista, být tichým a pokorného srdce. Tichosti Mariina, ukaž mi , jak s tebou a tak jako ty mám v srdci uchovávat „to všechno“, co se týká Krista. Mariina starostlivosti, veď mě, abych s láskou pomáhal/a, bez váhání rozdával/a a s radostí hlásal/a.

Z: Matka modlitby (máme tuto brožurku v domácí knihovně). Modlitby Matky Terezy z Kalkaty (vlastním jménem Agnes Gonxha).
zvětšený obrázek

 

„Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu.“

Tak nás učí církev i Písmo svaté. V Bibli nacházíme mnoho úryvků, v nichž je jasně patrné působení andělů vůči nám, vybrali. S plnou důvěrou se můžeme modlit a na jejich přímluvu prosit Pána o pomoc a milosti, po kterých toužíme.

Jak se modlit s novénou: Je vhodné se nejprve ztišit a pokusit se uvědomit si přítomnost Páně a jeho andělů. Vzpomeňme také na všechna naše denní opominutí a prohřešky, které nás od Boha vzdalují. Tak se nejlépe připravíme na samotnou četbu.Každý z devíti dnů této novény je věnován připomínce některého z andělů, jak nám ho představuje Písmo svaté. Následuje meditace nad přečteným úryvkem, modlitba z příslušného dne novény a litanie ke cti andělů strážných.

1. den: Anděl spojuje nebe a zemi: „Jákob měl sen: Hle, na zemi žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. (Gen 28,12)

Anděle Boží, strážce můj, který v nebi hledíš na tvář nebeského Otce, prosím tě, buď mi „žebříkem“ , směřujícím k Bohu, Ty vždy vnímáš Boží přání a naplňuješ na zemi to, co ti ukládá, dej, ať vždycky zachovávám poklad víry a nikdy neztratím lásku Boží.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého- Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci,Synu i Duchu svatému, jako byla na začátku, i nyní až na věky věků. Amen. Anděle boží, strážce můj; mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mně vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

2. den: Anděl průvodce na cestě: „Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho.“(Ex, 23,20-21)

Anděle Boží, strážce můj, který mě všude provázíš, povzbuzuj mě svými vnuknutími. Bdi nad mými myšlenkami, slovy i skutky, abych žil podle Boží vůle.Dej, ať vše, co dělám, konám před tebou a s tebou.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

3. den: Anděl pomáhající porozumět Božímu slovu: „Ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mně, když se mnou mluvil. Řekl:“Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení, Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění. (Dan9, 21-23)

Anděle Boží, strážce můj, který mě poučuješ s moudrostí, prosím tě, osviť mou mysl, abych dokázal porozumět Božímu slovu. Dej, ať každodenní rozjímání se stane oporou a světlem pro mou víru.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

4. den : Anděl, který předkládá naše modlitby Pánu a léčí: „Hle, kdykoli ses modlil ty, Tóbite, i Sára, já jsem vnesl připomínku vaší modlitby před Hospodinovu slávu. Bůh mě rovněž poslal, abych tě vyléčil, i Sáru, tvou snachu. Já jsem Refáel, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu. (Tob 12, 12.14-15)

Anděle Boží, strážce můj, který přenášíš mé modlitby před Hospodinovu slávu, pros za mě Boha, aby vyslyšel mé prosby a udělil mi milosti, o které pokorně žádám.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

5. den : Anděl, který vysvobozuje z jámy lvové: „Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. (Dan6,23)

Anděle Boží, strážce můj, který držíš nade mnou svou ochrannou ruku, prosím tě, vzdaluj ode mě vše zlé. Dej mi, ať přemáhám ďáblovy úklady a vysvoboď mě ze všech nebezpečí.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

6. den: Anděl, který se zjevuje ve snu: „Zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, nebo se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“ (Mt1,20)

Anděle Boží, strážce můj, který mi vždycky dokážeš dobře poradit, prosím tě, vysvoboď mě ze všech pochybností. Dej mi, abych vždy dokázal nalézt vhodné řešení.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

7. den : Anděl, který posiluje v úzkostech: „Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. (Lk22, 43-44)

Anděle Boží, strážce můj, který mi stále stojíš po boku, nedopusť , abych tě urážel a zarmucoval. Buď pro mě bezpečným útočištěm, těš a posiluj mě v každé strasti.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

8. den: Anděl vzkříšení: „Anděl promluvil k ženám:“Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kam byl položen.“(Mt28,5-6)

Anděle Boží, strážce můj, kterýs mě ochraňoval už v dětství, otevři mi oči, abych viděl věci, které už jsou v mém životě připravené pro mou potřebu. Dej mi důvěru obnovit svůj život, aby směřoval k nebi a k Bohu.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

9. den : Anděl, který přenáší do nebe: „Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. (Lk 16,22-23)

Anděle Boží, strážce můj, který mě máš rád, otevři mou duši pro svět božské lásky a povstaň proti všemu, co mě zdržuje od cesty k životu. A až nastane hodina mé smrti, vlož mě do milující náruče Boží.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…, Anděle boží, strážce můj…

Litanie ke svatým andělům:

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý, …
Bože v Trojici jediný…

Svatá Maria, oroduj za nás,
Svatá Boží Rodičko,…
Královno všech andělů, …

Svatý Michaeli, …
Svatý Gabrieli,…
Svatý Rafaeli, …
Všichni svatí andělé a archandělé,
Všichni svatí andělé strážci,
Svatí andělé, kteří nám po boku stále stojíte,
Svatí andělé, kteří v nebi stále hledíte na tvář nebeského Otce,
Svatí andělé, kteří nás všude provázíte,
Svatí andělé, kteří nás máte rádi,
Svatí andělé, kteří nám vždycky dobře radíte,
Svatí andělé, kteří nás ke všemu dobrému vzbuzujete,
Svatí andělé, kteří držíte nad námi svou ochrannou ruku,
Svatí andělé, kteří nás poučujete s moudrostí (a rozumem),
Svatí andělé, kteří nás posilujete v těžkých chvílích,
Svatí andělé, kteří připomínáte Hospodinu naše modlitby,
Svatí andělé, kteří od nás vzdalujete vše zlé,
Svatí andělé, kteří nás přenesete do milující náruče Boží,
Orodujte za nás.

Beránku Boží,
Který snímáš hříchy světa,
Smiluj se nad námi. 3x 

Modleme se: Všemohoucí věčný, (nekonečný, bezmezný, viditelný&neviditelný, …) Bože, který ve svém vznešeném dobrodiní jsi nám dal po bok anděle strážce, pokorně ti děkujeme za jejich věrnou péči. Dej, ať posloucháme jejich moudré rady a s nimi jednou přijdeme do nebe, abychom tě velebili na věky věků. Amen.

Dále viz www.paulinky.cz , email: paulinky@paulinky.cz

Doplněk: Po modlitbičce k tomu kterému andělovi následuje:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď Vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi,chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpušt nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je královtství i moc i sláva navěky. Amen.

Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého - Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Následuje: Sláva Otci , Synu i Duchu Svatému, jako byla na začátku, i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.
Následuje: Anděle boží, strážce můj; mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mně vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

 

Mrkni se na tyhle stránky a napiš email velmistrovi templářů, ten tě napíše bližší informace: http://templeknights.blog.cz/0606/templari

Nebo se mrkni sem pro informaci: www.rytirikrize.wbs.cz   

Případně napiš na tyhle adresy: hugodepains@centrum.cz
nebo
chudirytiri@seznam.cz

Chceš vstoupit do tohohle řádu? Chceš pomoci (nejen) s vybudováním
tohoto řádu?

(Nejen) pro mládež viz: http://vesmir.signaly.cz/

Dále také pomoc dětem viz: www.rozumacit.cz , email: deti@rozumacit.cz

Dále viz stránky (nejen) pro uzdravení: www.pomocvnemoci.estranky.cz/fotoalbum/salus-infirmorum ...
Ježíš Kristus říká něco v tomhle smyslu: "Učitel není nad žáka, je-li žák vyučen, je na tom stejně jako jeho učitel."
zvětšený obrázek
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Making money through forex trading

(ForexDorK, 31. 12. 2020 13:20)

Que es el comercio de divisas. https://es.forex-is.com

zerkalo 1xbet melbet bk

(Williamwiple, 11. 8. 2020 12:46)


https://khazin.ru/redirect?url=https://t.me/s/zerkalo_1xbet_melbet_bk

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonCurlew, 16. 7. 2020 9:30)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

zerkalo 1xbet melbet bk

(Williamwiple, 14. 7. 2020 9:18)


https://solovei.info/url/?url=https://t.me/s/zerkalo_1xbet_melbet_bk

Recommendations: how to promote your textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz

(LatonyaMof, 26. 3. 2018 23:05)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil break captchas of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(MashaSargy, 12. 12. 2017 21:09)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

pohřešovaná

(Hanka, 28. 8. 2009 9:26)

Ode dne 27.8.2009 se pohřešuje Markéta Rubešová,maminka 6ti letého kluka,která si vytrpěla své, zmizela a nikdo neví kam....prosím všechny aby jste se za ní pomodlily a ona byla v pořádku a vrátila se ke svému synovi

Vzkaz k Santovi

(xxx7, 3. 3. 2009 22:43)

Vždyť existují i stromy i poznání, ze kterých Bůh nezakázal jíst: jako stromy poznání dobrých věcí... Ale ten strom poznání, ze kterého Bůh zakázal jíst, je strom poznání dobrého a zlého, tedy souvisí se zlem v různých podobách, a proto Bůh z něho zakázal jíst, protože chce po celou dobu existence člověka, aby se člověku nic nestalo zlého... samozřejmě, že věděl ve své vševědoucnosti, že člověk jeho slova přestoupí a proto již před vznikem světa (přede všemi věky...skrze něho všechno dobré je stvořeno...podobal se nám lidem ve všem mimo hříchu) zrodil Syna, který je záchranou mnohých...tady jde také o to, že Bůh stvořil člověka do vesmíru, ve kterém má být zcela vyřešen dávný spor Boha a padlého anděla (odpadlíka, který si chce hrát na Boha, chce být Bohem), ten spor je o tom, že nedodržování zákona a hra na Boha i toho padlého anděla vede ke smrti a k totálnímu sebezničení, proto celému vesmíru má být toto až dokonce (dostatečně a zřetelně pro všechny bytosti, tedy tak dlouho, dokud se tohle neprokáže) dokázáno (proto existuje zlo a utrpení a někomu se může zdát, že Bůh nic nedělá, ale on ... již vše, nabídl lidstvu záchranu), aby se to již nikdy neopakovalo a lidem je nabídnuta záchrana v podobě Ježíše, Bůh respektuje svobodu... zlé bytosti poznají svoji smrt a budou uvrženi podle Božího zákona do takových podmínek, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost...
Ale Bůh přeci zadržel zabití Izáka, Bůh nechtěl lidské oběti, a to, že byla Jeho vůle, že Ježíš trpěl, neznamená, že jako milují Otec také netrpěl se svým Synem...není to důkaz Boží lásky až do krajnosti? Není to snad od Boha nepředstavitelně mnoho dobrého? Bůh se v Ježíši stává služebníkem, Bůh myje lidem nohy,..., není to snad úžasně krásné? ... neosvětluje snad esence i těchto slov tyto problémy?

Preco ??

(Santo, 26. 2. 2009 10:36)

Preco by Boh, ktory je nas otec nechcel aby sme boli mudri a dokonali ako on sam? Nerozumiem preco zakazal jest zo stromu poznania. Ked ste otcom chcete aby Vase dieta bolo rovnako mudre a dosiahlo rovnake poznanie ako mate vy.
Ked tvoril cloveka, mohol stvorit dokonalu bytost, ktora nemusi byt skusana. Mohol stvorit skutocny trvaly raj. To ale neurobil preco?
Verit pre mna znamena, ze existuje spojenie nas s niecim dokonalym. Boh tak ako je prezentovany v Biblii mi ale dokonaly nepripada. Dava ludom ktorych stvoril nezmyselne zkusky. Napr. nejest zo stromu poznania, zabit svojho syna na dokaz lasky k nemu. Preco ked mohol stvorit doknalu bytost, preco to neurobil?

santo1@post.sk

Můj blog

(Tobiáš Balanda, 7. 2. 2009 13:26)

Můžete se podívat na můj blog. Je tam hlavně napsáno, jak jsem se stal věřícím. Má internetovou adresu balanda.blog.cz.

K http://www.ncmec.eu

(xxx7, 7. 1. 2009 12:21)

A pomozte nejen v tom. (viz níže)

K http://www.ncmec.eu

(xxx7, 7. 1. 2009 12:05)

Pomozte eliminovat podvody pohřešovaných (nezvěstných, chybějících) dětí.

viz stránky: http://www.ncmec.eu

od (email): secretariat@ncmec.eu

http://www.ncmec.eu

(ncmec, 6. 1. 2009 22:10)

Help eliminate missing child fraud!

http://www.ncmec.eu

secretariat@ncmec.eu

také Daliborovi

(xxx7, 24. 11. 2008 13:23)

A co takhle společně poprosit Boha - prostřednictvím nejen proseb zde na těchto stránkách uvedených? Co vy na to?

také Daliborovi

(xxx7, 24. 11. 2008 13:15)

Dalibore a nejen ty, přečetl/i/y sis/jste všechny zdejší kapitoly a oblíbené odkazy pod menu?

K Daliborovi

(Zdeněk, 24. 11. 2008 12:59)

Dalibore, nejen pro tebe je jedna kapitolka s názvem "Vzkaz také Daliborovi" - viz menu, i jako odpověď na Tvůj komentář.

Vzkaz také Daliborovi

(xxx7, 24. 11. 2008 10:45)

Dalibore, věř, že Bůh nechce nevyslyšet tvé prosby, protože jestliže jsi si něco přečetl a napsal stížnost, také to něco znamená - člověk si často může myslet, že ho Bůh opustil,)ale ve skutečnosti je to přesně naopak), že není na Cestě, i když na Cestě právě je)- často právě člověk nechápe Boží Záměr, pro tak velký jas Světla není schopen v tu určitou chvíli vidět Světlo samo, je světlem oslepován, vidí skoro nic víc než tmu - nebo úplně tmu. Jde také o to, jestli člověk dodržuje Zákon, vepsaný do Písma a do jeho (lidského) srdce Duchem Božím, jestli skutečně žije v Duchu Svatém, jak říká Bůh: Pak vyslyším každou vaši prosbu (samozřejmě pokud je to v souladu s Boží Vůlí - to je pak vždy, pokud se v člověku modlí sám Duch, který poslal Bůh Syn Ježíš Kristus, ke svému Otci v jednotě Boží, Duch, který přináší trvalou harmonii a vyrovnanost a další dary atd.)

vzkaz k pánu bohu!

(Dalibor, 18. 11. 2008 19:07)

Tohleto je všechno hezké,ale jak mám v tebe pane bože dále věřiti, když stále nechceš moje modlitby vyslechnouti! Jsem již přes 5 let sám a stále marně si hledám tu pravou ženu do svého života a stále nenacházím! Ač se snažím sebevíce a prosím tě o pomoc v mé cestě, ty se obracíš k mým modlitbám zády a nečinně jen přihlížíš jak se ničím a ubíjím samotou a závislostí a říkáš tomu svoboda- od boha k člověku! Co je tohleto za svobodu, která na jedné straně dává lidem volnost a požití a na druhé straně může člověka i zabít a tohleto pane připouštíš co by bůh! To jsi bůh nebo kdo jsi nebo co jsi, že tyhlety lidské utrpení vůbec připustíš! Měl by si se za toto stydět co by všemohoucí i za to, že nedáváš člověku který tě o to prosí, druhou šanci do života a za spoustu jiných věcí- a taky za to , že se k lidským modlitbám obracíš zády- styd se za to bože. Snad i tebe za tohleto bude čekat někdy spravedlivý soud!

...

(Monika, 14. 4. 2008 16:12)

nikdy jsem nechodilado kostela jen parkrat jsem tam byla ale nasi na to nejsou az ted jsem se o to acala blize zajimat a cit se modlidby je to moc hezke alespon v neco verit

hgfgjgjvjh

(trjghfk, 5. 3. 2008 22:36)

,ngj:mkh