Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Mocnou zbraní v boji s ďáblem je pokora. Ďábel se bojí pokorných lidí. Druhá věc, to je poslušnost. A tak je velmi důležité, že v boji s ďáblem musíte bojovat v poslušnosti vůči Bohu, v poslušnosti vůči tomu, co vám říká biskup nebo představený komunity. A třetí věc, které se ďábel opravdu bojí, je chválení Boha. Mnohokrát se mě lidé ptají: Ale jak to, že dnes ďábel prostě bojuje otevřenou bitvu? On bojuje tuto otevřenou bitvu skrze satanisty, skrze okultismus, skrze věštce, ale to je otevřená bitva, proč? Může to být velmi osobní názor, ale já myslím, že to vše je kvůli charismatické obnově. Jednou ze zásluh charismatické obnovy bylo a je to, že charismatická obnova nám klade důraz na chválení Boha. Uctívání Boha pro to, co On je. A toto chválení Boha je něco, co ďábla opravdu zlobí. Je to, jako když vylijete vařící vodu na spícího psa. Ten pes nemůže zůstat schovaný tam, kde je , pravděpodobně musí vyrazit ven. A právě toto se děje ďáblovi. On nemůže snést chválení, protože on sám nechtěl chválit Boha. A proto rebeloval proti Bohu, protože Ho nechtěl chválit. Žalm 91je jakýmsi žalmem za osvobození. Navrhuji vám, abyste užívali tento žalm, kdykoli se ocitáte v boji s ďáblem. Prostě si zapamatujte tento žalm, protože je to velmi účinný žalm.

Vlastně během setkání při exorcismech mnohokrát recitujeme žalm 91:

 

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,

 

přečká noc ve stínu Všemocného.

 

Říkám o Hospodinu:

 

„Mé útočiště, má pevná tvrz

 

je můj Bůh, v nějž doufám.“

 

Vysvobodí tě z osidla lovce,

 

ze zhoubného moru.

 

Přikryje tě svými perutěmi,

 

pod jeho křídly máš útočiště;

 

pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

 

Nelekej se hrůzy noci

 

ani šípu, který létá ve dne,

 

moru, jenž se plíží temnotami,

 

nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

 

Byť jich po tvém boku padlo tisíc,

 

byť i deset tisíc tobě po pravici,

 

tebe nestihne nic takového.

 

Na vlastní oči to spatříš,

 

uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

 

Máš-li útočiště v Hospodinu,

 

u Nejvyššího svůj domov,

 

nestane se ti nic zlého,

 

pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

 

On svým andělům vydá o tobě příkaz,

 

aby tě chránili na všech tvých cestách.

 

Na rukou tě budou nosit,

 

aby sis o kámen nohu neporanil;

 

po lvu a po zmiji šlapat budeš,

 

pošlapeš lvíče i draka.

 

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán,

 

budu jeho hradem, on zná moje jméno.

 

Až mě bude volat, odpovím mu,

 

v soužení s ním budu,

 

ubráním ho, obdařím ho slávou,

 

dlouhých let dopřeji mu do sytosti,

 

ukážu mu svoji spásu.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.Modlitba za osvobození (vykonaná (nejen)* během mše svaté)

Mějte v tento okamžik na paměti tu slabou oblast, kterou snad ďábel atakuje více. A pak během té modlitby „pojmenovat v srdci toho zlého ducha (můžete říci: „Zlý duchu žárlivosti, sexu, ctižádosti apod. (odejdi ode mne ve jménu Ježíše Krista.)*“

Modlitba za osvobození:

Pane Ježíši,

ve tvém jménu,

skrze tvou předrahou Krev,

skrze lásku Otce ke mně,

mocí Ducha svatého,

na přímluvu* Panny Marie ,

v jednotě s církví

se opravdu zříkám jakéhokoli zlého ducha,

(nyní ve svém srdci pojmenujte toho ducha, který vás atakuje)

opravdu se zříkám jakéhokoli zlého ducha ve mně

nebo proti mně,

opravdu se zříkám jakéhokoli pouta k okultismu,

satanismu nebo spiritismu,

opravdu se zříkám jakéhokoli pouta k New Age,

věštcům a čarodějům,

opravdu se zříkám jakékoli kletby, prokletí, negativity

ve mně nebo proti mně nebo proti mé cestě ke Kristu

nebo proti mému zdraví

nebo proti mé rodině

nebo proti mé budoucnosti

nebo proti mému manželství

nebo proti mému majetku

nebo proti mému domu.

A volám Tebe, Ježíši Kriste, aby sis v mém srdci učinil trůn,

volám Tebe, Ježíši Kriste, abys byl středem mého života,

volám Tebe, Ježíši Kriste, abys Ty byl mým jediným Pánem,

mým jediným Spasitelem a mým jediným Vykupitelem. Amen.

*Ve výčtu jmen jsou uvedeny i bytosti, které mohly v životě více nebo méně chybovat, ale i je prosíme za přímluvu ve mši: "... i vás, bratři i sestry, abyste se za nás u Boha přimlouvali ..."

V případě útoky jakéhokoli zlého ducha (např. se tím myslí, když se v člověku objeví zloba, zesílený pohlavní pud apod.) pomáhá říci si v duchu nebo nahlas: „Zlý duchu (sexu, zloby apod.) odejdi ode mě ve jménu Ježíše Krista.“ Je také potřebné najít v sobě odpor k hříchu a zřeknout se ho.

V případě zakletí (přijití do styku s větou, která postrádá smysl a obsahuje podivné slabiky např.:“saučeda…“ Tato věta není zakletá, je to jen ukázka formy takové věty. ), kletby, prokletí nebo negativity, setkání se zlým nebo zjevení zlého, černého anděla nebo podivných setkání atd. apod. je potřeba udělat u kněze exorcismus(vymítání zlého), užívat svěcenou sůl nebo olej nebo vodu do jídla a posolit kout místnosti a nechat vypařit svěcenou vodu v místnosti a další rady uvedené výše. A provést autoexorcismus, v následujících větách je o tom pojednáno:

Existuje duchovní uzdravování, uzdravování od hříchu a od závislosti na hříchu, fyzické uzdravování, uzdravování těla, existuje vnitřní uzdravování, uzdravování mysli a srdce, uzdravování nevyvážených emocí, a pak je čtvrtá dimenze. To je uzdravování od útoků Zlého. Naneštěstí je ďábel realitou na naší cestě ke Kristu. Teď, ďábel je již poražen, protože Ježíš přinesl vítězství nad ním na kříži. A on to ví. On ví, že bojuje ztracenou bitvu. Ale snaží se bojovat proti člověku, aby království Ježíšovo oslabil. Můžeme říci, že ďábel nemůže být poražen, protože již je poražen. Mnozí mají z ďábla strach, jsou jím vyděšeni. A já myslím, že toto je hlavní taktika ďábla - způsobovat, že my se ho bojíme. Ale ve skutečnosti my se nemáme nic co bát, protože je to ďábel, kdo se musí bát nás. Když se ďábel dívá na křesťana, vidí v křesťanovi syna a dceru Krista. A to ho opravdu děsí. On velmi žárlí na nás všechny, právě proto, že ví, že nyní jsme my dědici nebe. Tak je to ďábel, který se musí třást před křesťanem a nikoli křesťan, který se musí třást před ďáblem. Na druhé straně nesmíte existenci a útoky ďábla brát na lehkou váhu, protože on je podvodník. (Ďábel navrhoval Ježíši, aby poslouchal jeho, a ne Otce.)

Ďábel se snaží napadat člověka skrze 3 hlavní ataky. První ataka je pokušení. Pokušení nastává, když ďábel vás přesvědčuje, abyste udělali to, co nesmíte dělat. A snaží se vás přesvědčit, abyste nedělali to, co musíte dělat. To je všechno neposlušnost. Každý z nás má zkušenosti s pokušením. Každý z nás je pokoušen ďáblem.

Jistě, ne každé pokušení přichází od ďábla. To je učení, které nám velmi jasně předkládá papež Pavel VI. Někdy to může být váš přítel, váš charakter, váš strach, vaše slabost, takže ne každé pokušení přichází od ďábla, ačkoli nepřímo můžeme v pokušení vždy vidět ďáblovu práci.

Pak máme to, čemu se říká obsese. Ve skutečnosti já raději mluvím o opresi místo o obsesi. Co oprese znamená? V osobnosti každého člověka existuje nějaká slabá oblast. Nějaká slabá oblast, k jejíž velmi dobré znalosti ďábel dospívá. U některých je tou slabou oblastí sexualita, u jiných ctižádost, pýcha, žárlivost, hněv a agresivita, strach, nedostatek bezpečí a sebedůvěry. V každém člověku existuje nějaká slabá oblast. A je to opravdu dar Boží, když tu slabou oblast ve své osobnosti najdete.Ďábel dospívá ke znalosti oné slabé oblasti, a tak směruje útoky na onu oblast. Děje se to, že ďábel se o tom dověděl,a tak směruje útoky na onu oblast. Tak v těchto okolnostech si musíte uvědomit, že svým vlastním úsilím to nemůžete zvládat. Zde potřebujete to, co nazýváme modlitbou za osvobození.

Je to velmi krásné, když můžete najít někoho, kdo se za vás modlí. Ale není to opravdu nezbytné, můžete to udělat sami. Kdykoli se modlíte Otče náš, vždy děláme to, co můžeme nazvat autoexorcismem, sebeosvobozováním. Vždy říkáme „zbav nás toho zlého“. Pak můžete také žít onu modlitbu , kterou Církev recituje po Otčenáši během mše svaté, „ vysvoboď nás ode všeho zlého, Pane“, onu modlitbu za vysvobození.

Pro ďábla jsou nejběžnější tyto 3 taktiky: Nejprve se vás snaží přimět, abyste žili v minulosti nebo v budoucnosti, aby vám zabraňoval žít přítomnost. Mnozí lidé zůstávají s pocitem viny pro to, co se stalo v minulosti. Vědí, že je jim odpuštěno, ale ďábel pokračuje v tom, že jim předkládá před oči minulost. Z jednoho prostého důvodu: protože když myslíte na minulost, už nemůžete kráčet. Nemůžete kráčet s hlavou otočenou dozadu. Musíte se zastavit. A toto je jeden z triků ďábla: nutí vás, abyste se dívali dozadu, a abyste tak nekráčeli dopředu. A jestliže neuspěje v tom, aby vás donutil dívat se dozadu, pak před vás přináší budoucnost a má vás k tomu, abyste si dělali starosti o budoucnost. Tak můžete vidět, že ďábel vás má k tomu, abyste žili v irrealitě. Nebo vás má k tomu, aby jste se snažili řešit problémy již vyřešené nebo řešit problémy, které již neexistují.A když hledíte do minulosti nebo do budoucnosti, nežijete přítomnost. A toto je ten největší útok, toto je ten největší trik ďábla na člověku. Proto nám Ježíš řekl, abychom žili přítomný den,. protože přítomný den má již dost na vlastním břemeni. Tak si buďte vědomí tohoto: když ztrácíte klid kvůli tomu, co se stalo v minulosti , to není něco, co přichází od Pána, to přichází od ďábla. Minulost- snažte si ji uzdravit, ale nikoli znovu ji žít.

Druhý trik ďábla je to, že se snaží vnikat, aby vás vedl připoutané k nějaké niti, k něčemu velmi malému, abyste nemohli létat. No, dám vám příklad, abych vám to vysvětlil. Sv. Jan od Kříže uvádí tento příklad: Představte si nějakého ptáčka, který je připoután řetezem. A představte si ptáčka, který je připoután nití. Oba ptáci nemohou létat. Mnohokrát si myslíte, že za předpokladu, že už nejste svázáni řetězem, tak už jste udělali nějaký velký pokrok směrem k Pánu. A nestaráte se o to, abyste se od té niti odvázali.

Představte si nějakého člověka, který je závislý na drogách, na alkoholu nebo na sexu. A tento člověk se snaží odpoutat se od drog a od alkoholu. A pak , plný radosti, že už není závislý na alkoholu a na drogách, říká: „No teď, není nic špatného na tom, že zůstávám závislý na sexu.“ A toto je to pokušení, tento trik ďábla. Není pro něho vůbec těžké, aby vám pomohl přetnout jakoukoli závislost na něčem, jen když zůstanete závislí na něčem jiném. Tak si buďte vědomi tohoto: Když chcete kráčet k Ježíši, snažte se skoncovat se všemi závislostmi, protože každá závislost vás může blokovat v cestě vpřed k Ježíši.

A pak existuje třetí věc, která – já si myslím – je ze všech triků ďábla nejzávažnější. A to je ztráta odvahy. Toto je karta, kterou ďábel používá jako jakousi poslední hrací kartu, aby toho člověka porazil. Když vidí, že vás nemůže donutit hřešit, pak vám bere odvahu. Víte, mnoho světců naletělo zášti ďábla skrze jiné triky. Ale ďábel uspěl v tom, že je přinutil padnout skrze tento trik. Když se cítíte skleslí, skleslost stoprocentně nepřichází od Pána. Ztráta odvahy, ta vždy přichází od ďábla. A buďte si ztráty odvahy vědomi, protože pro každého z nás je to něco velmi vážného. Z knihy: Ellias Vella: Zakotvit svůj život v Bohu, stránky: www.ikarmel.cz *:Doplněno.

* Fatimská prosba (po desátku růžence a modlitbě Sláva Otci): Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Dále prosba k sv. Josefu po růžencové pobožnosti a modlitba růžence viz katolický Kancionál.

Dále:

Duchovní cvičení sv. Ignáce: viz http://chemin-neuf.cz

Filosofie, ostatní díla: Crashaw, Jacquese Mauritaine: Umění a scholastika, Joyce, Waugh, Evelyne: Odporná díla, Hopkins, Gerhard Manly, Mauritain: Předmluvy k metafysikám, Terezie z Avily: Vlastní životopis, Lorca, Itinerarium sv. Bonaventury, Scotovo De primo principio, Životopis sv. Bernarda od Ailbe Luddyho.

Hospodinovy zákony (a jejich znalost a hlavně dodržování) vedou k plnému zdraví těla, duše a ducha. Odtud pramení krása jakéhokoli těla, duše a ducha, který zná a hlavně dodržuje tyto zákony. Naplněním Hospodinov-a (-ých) zákon-a (-ů) je láska, proto existence těchto zákonů pramení z Lásky Boží. Bůh dává (ustanovuje) zákony z Lásky.

Pití destilované vody je životu nebezpečné (hrozí smrt).

Doporučuji uchovávat a kupovat vodu ve skle, je to prý zdravější. Minerálky střídat a nepít je často.

 

Další poznámky:

Zajímavý by byl pár židovka-křesťan nebo křesťanka-žid (oba mystikové). Zajímavý život by byl přírodovědec nebo lékař (homeopat či západní reflexolog-akupunkturista či fytoterapeut nebo lékař lázeňství či dietolog (částečný vegetarián) a irisdiagnostik) zabývající se andskou medicínou (Peru) viz kniha od P. Szeligy Bog nam zeslal Vilcacore nebo Rybinski, Warzsewski: Vilcacora léčí rakovinu...

Andská medicína (Peru) viz kniha od P. Szeligy Bog nam zeslal Vilcacore nebo Rybinski, Warzsewski: Vilcacora léčí rakovinu (Objevitelé Vilcacory Petr Rajtar zobrazení: 2244 | známka: 4 | komentářů: 1 | přidat komentář | formátovat pro tisk

Psal se rok 1930, když polský páter Edmund Szeliga vyplul na svoji první zahraniční misi. Přál si působit v Africe, která je blíže domovu, ale osud ho poslal do Jižní Ameriky, do Peru. Původně tam měl být 3 - 5 let, nečekal, že tam zůstane více než 70 let. Když odjížděl do Peru, tak spousta úseků hranic na tomto kontinentu nebyla ještě vůbec vytyčena. Silnice neexistovaly, protože tam nebyly téměř žádné automobily, a vnitrozemí bylo jednou velkou bílou plochou na mapě. Byla to "neznámá země", bez metly civilizace, bez slavné transamazonské dálnice, spojující protilehlé konce kontinentu. Byla známá jen z neúspěšných pokusů o nalezení cesty do legendárního, v džungli ztraceného El Dorada a ze zpráv o výskytu podivných monster, žijících ve věčně zelených hlubinách bezbřehých houštin, které se čas od času objevovaly na stránkách časopisů. Byl to úplně jiný kontinent. Kontinent, o kterém se nevědělo téměř nic. Od začátku měl páter Szeliga pocit, že mimo to, že jede učit, bude mít šanci, sám se hodně dozvědět. Věřil, že pokud bude patřičně vytrvalý a bude mít trochu štěstí, odkryje pro sebe celý tento neznámý svět. Svět, který je třeba nutně navrátit světu. Do té myšlenky dospíval a zvykal si na ni, za mnohatýdenní plavby po oceánu. Po 45 dnech strávených na moři vplouval do přístavu v Callao.


Jen pomalu si získával důvěru Indiánů, ale postupem času ho začali považovat za dobrého přítele a poodhalovali mu království léčivých rostlin. Všechny informace získané od Indiánů si zapisoval společně se způsoby příprav léčivých preparátů a jejich použití. A tak se postupně naučil rozlišovat stovky stromů, keřů i rostlin. Studoval zde rostliny, které užívali Indiáni k potírání mnoha nemocí i k jejich prevenci. Vzorky posílal do laboratoří na důkladné prozkoumání. Současně studoval také konvenční medicínu i organickou chemii. Tak vznikala pro celý svět Andská fytoterapie. Nejvíce se naučil od kmene Pirů z horního toku Urubamby a od kmene Machiguengů ze střední části Ucayali, kteří za své vědomosti vděčí svým předkům.

Především získal mnoho informací o královně všech léčivých rostlin Amazonie, o Vilcacoře. Její latinský název je Uncaria tomentosa, název španělský - Uňa de gato. Je to posvátná rostlina Inků, jejíž používání bylo kdysi vyhrazeno pouze pro panovníka a jeho nejbližší.

Na rozdíl od mnoha populárních bylin, které mají dlouholetou tradici jak v asijské, tak i v západní kultuře, jako např. žen-šen, je Vilcacora v tzv. Starém světě v zásadě neznámá. To je fakt, i když se situace začíná pomalu měnit. V Jižní Americe je Vilcacora již dost dobře známá, její užívání domorodci z džungle trvá už tisíce let. Amazonský prales je lékárnou budoucnosti, kde se na policích nachází mnoho dosud neznámých léků.Rostliny, které tam rostou, budou abecedou medicíny XXI. století !

Další informace o Vilcacoře a jejích účincích, jakož i o dalších andských preparátech, andské fytoterapii, pouti Edmunda Szeligy, léčbě širokého spektra zdravotních problemů (například homeopatickým ředěním bylin, které jsou pak účinnější), správné výživě, úloze vitamínů a minerálů, a kontaktech na centrum v Čechách najdete v knize "Vilcacora léčí rakovinu", kterou Vám v měsíci březnu zašleme zdarma. Můžete si o ni napsat ze stránek http://amc-jablonec.hyperlink.cz .)

Kupovat potraviny z ekologického zemědělství, např. pšeničná, špaldová, ječná, žitná mouka nebo vločky označené jako produkt ekologického zemědělství (za mně to byla firma Pro-Bio, a šlo to koupit v Her-Biu – ulice V šipce v Plzni).

Sója a sójové boby obsažené v potravinách jsou směsí bobů z geneticky a negeneticky upravených rostlin. Z tohoto důvodu je dobré u nás nekupovat radši vůbec sóju a výrobky z ní ( pokud neexistuje sója a výrobky z ní z ekologického zemědělství – označené příslušnými značkami jako je např. ekologický výrobek; v Německu existuje myslím ekologická sója a výrobky z ní). Nekupovat kukuřici a výrobky z ní, které pocházejí z Ameriky, hrozí, že pochází z geneticky modifikovaných zdrojů. Rýže snad také hrozí, že je geneticky upravená (přesně to nevím). Tuto problematiku (vývoj a trh s výrobky z geneticky upravených rostlin a ekologických) je potřeba dále ve zprávách ve sdělovacích prostředcích a v novinách sledovat. Sledovat i chemické přísady a barviva v potravinách a jejich nebezpečnost na lidské zdraví (viz níže, na konci tohohle textu). Užívat doplňky výživy, vitaminy, minerální látky…Na zahradě používat jen ekologické postřiky (viz www.agrobio.wz.cz/home.html , nebo www.zahradkari.cz/agrobio (email: agrobio.rokycany@e-dnes.cz ) nebo www.biopreparaty.cz (email: info@biopreparaty.cz nebo biopreparáty@mbox.vol.cz ), a čerpat z knihy R. Hradil a kol.: Česká biozahrada , nakl. Fontána, , stránky: www.fontana-esotera.cz. Užívat ekologické výrobky a podporovat energii z ekologických zdrojů. Doporučuji dále od J. A. Komenského Křiky Eliášovy, Praxis pietatis aneb jak se cvičit v pravé zbožnosti a Labyrint světa a ráj srdce atd. Tyto knihy máme v domácí knihovně.

pokračování: viz3

novější a doplněná verze výše uvedeného textu-viz odkaz "Mocnou zbraní" ...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

geeahdshotOBtjjidomu

(PooxSwa, 30. 5. 2021 21:58)

best seller cialis https://ckacialis.com/ - generic cialis tadalafil 20mg order cialis 20mg

cheap cialis afhsdbcavesyyupcw

(dyeneloh, 29. 5. 2021 20:59)

prescription free cialis https://rcialisgl.com/ - cialis professional ingredients levitra vs cialis review

sbbolthdshotOBtjjidomv

(ConseHtf, 27. 5. 2021 18:42)

cialis fiyat https://cialishav.com/ - cialis 2.5 mg daily brand cialis trial pack

hartzell's pharmacy dgsolbvfdavesykhgxx

(dyeneVed, 26. 5. 2021 20:26)

generic for cialis https://krocialis.com/ - maximum dosage of cialis cialis sale

mint pharmaceuticals tadalafil hvdgeeahdshotOBtjjidomr

(BbshPoox, 25. 5. 2021 2:56)

womens viagra https://loxviagra.com/ government funded viagra

viagra ersatz ohne rezept fhwsbbolthdshotOBtjjidomr

(FmrfConse, 23. 5. 2021 13:56)

most recommended online pharmacies cialis https://cialisee.com/ generic cialis

diuretics fdvaefbfbldshotOBtjjidome

(LebnConse, 21. 5. 2021 11:29)

dysfunction https://xlnpharmacy.com/ safe canadian pharmacies

cialis price at walmart afhsdbcavesynazis

(Rebfdyene, 20. 5. 2021 11:32)

cialis on sale https://rcialisgl.com/ - buy cialis online paypal which is better cialis or levitra

tadalafil 20 mg buy online olgstnoegfdshotOBtjjidomn

(Gtnbrumuh, 15. 5. 2021 21:34)

best places to buy viagra https://jokviagra.com/ red viagra pills

viagra para mujeres en gotas fhwsbbolthdshotOBtjjidome

(FmrfConse, 13. 5. 2021 6:45)

fastest delivery service for cialis https://cialisee.com/ - cialis 60mg cialis in vegas

normale dosis viagra fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidome

(AnooConse, 12. 5. 2021 1:53)

diabetes can take viagra https://llviagra.com/ - buy viagra online using paypal viagra nasil bulundu

rye beach pharmacy dgsolbvfdavesyvqtmp

(Lbsodyene, 11. 5. 2021 20:29)

buy cialis online overnight delivery https://ucialisdas.com/ cialis vs viagra

tadalafil powder suppliers hvdgeeahdshotOBtjjidomf

(BbshPoox, 9. 5. 2021 10:17)

does viagra raise your blood pressure https://loxviagra.com/ - where can i buy viagra over the counter does viagra work for women

can i take viagra with enalapril fcsogsaxzvofbldshotOBtjjidomn

(AnooConse, 4. 5. 2021 22:06)

viagra a los 80 https://llviagra.com/ amazon viagra uk

comprehensive pharmacy services afhdbcavesylhtaw

(Rfvbdyene, 2. 5. 2021 19:23)

cialis no prescriptuin https://cileve.com/ overnight cialis delivery usa

thesis writing software fcsgsaxzvofbldshotOBtjjidomc

(AbdgConse, 1. 5. 2021 22:38)

Cleocin https://canadianeve21.com/ Prevacid

what is tadalafil 20mg olgsasbnvoegfdshotOBtjjidomz

(Gvdbrumuh, 28. 4. 2021 18:04)

tadalafil vs vardenafil https://boxtadafil.com/ tadalafil plus 21mg

generic levitra reviews fdvefbfbldshotOBtjjidomq

(LrbsConse, 26. 4. 2021 21:43)

best time to take levitra https://uslevitraanna.com/ order levitra

thesis help fhsbbolthdshotOBtjjidomv

(FbsfConse, 24. 4. 2021 22:41)

Abilify https://uspharmus.com/ - viagra professional Speman

nursing thesis fcsgsaxzvofbldshotOBtjjidomz

(AbdgConse, 23. 4. 2021 23:59)

Lopressor https://canadianeve21.com/ Zerit