Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro zájemce o (nejen soukromá) zjevení je kniha: Benedict J. Groeschel: Tichý, jemný hlas – praktický průvodce pro zájemce o soukromá zjevení, Karmel. Nakl., viz www.kna.cz ( Ne všechna zjevení jsou samozřejmě pravá, existují i falešná zjevení – Bože s Pannou Marií a svatými bytostmi dej nám také dar rozlišování duchů, také abychom rozpoznali, která zjevení jsou pravá atd.) I zde uvedená zjevení jsou snad pravá, čeká se však, zda je tomu skutečně tak, zda Bůh dá ten dar rozlišování duchů, jaká je Boží Vůle, existují totiž např. skupiny křesťanů, kteří se k těmto zjevením staví skepticky…

Ze zjevení P. Marie z 13. července 1917:

Zdálo se, že záře proniká zemí a viděli jsme jakoby ohnivé moře. V tom ohni, byli ďáblové a duše, podobné průhledným a černým nebo bronzovým žhavým uhlíkům v lidské podobě; vznášely se v tom požáru, zmítány plameny, které z nich šlehaly s mraky kouře, padaly na všechny strany, jako jiskry při obrovských požárech, bez tíhy a rovnováhy, za bolestného a zoufalého volání a naříkání, které vzbuzovalo úděs a rozechvívalo hrůzou….ďáblové se vyznačovali hrůznými a šerednými podobami, odporných, neznámých zvířat, byli však průhlední jako černé řeřavé uhlíky.

….P. Maria řekla dobrotivě , ale plná smutku: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír…

P.Maria předpověděla nejen tak II. světovou válku, ale i úlohu Ruska v poválečné Evropě…

Peklo existuje a je strašlivé. Tam přijdou po smrti duše těch lidí, kteří na tomto světě mnoho zhřešili. Pro ty, kteří tam budou svrženi, je to cesta bez návratu.

Toto je pravá cesta: Modlit se a přinášet oběti.

Ve sdělení P. Marie je patrné, že ne všichni se uzdraví. Každý člověk bude odměněn individuálně, dle svého chování. Nemocným bude navraceno jejich zdraví během jednoho roku. Zároveň Bůh očekává trpělivost a jeho velmi důležitou podmínkou je jejich polepšení. Nakonec Panna Maria sdělila dětem, že mnoho duší přijde do pekla, protože není nikdo, kdo by se za ně modlil.

Máme tedy všichni možnost pro druhé něco vykonat a pomoci jim, ať jsou to naši příbuzní, otec, matka, prarodiče, sourozenci, děti nebo i ostatní lidé, kteří Boží milosrdenství zvlášť potřebují.

Maria Panno Fatimská, znovu potvrzuji svou touhu po stálém a dokonalém odevzdávání se do Tvých Laskavých Rukou, a chci dnes přinést Bohu tyto odříkání - oběti *… za obrácení všech hříšníků a všech nepřátel pravdy (i těch zatvrzelých), pevně věřím, že láska je stále mocnější než sebevětší zlo a nenávist; dále bych chtěl(a) přinést navíc i toto odříkání - tuto oběť *… za… (můžeme přinášet za hříchy proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie, ale i za obrácení hříšníků, za duše zemřelých, za vlastní hříchy a za hříchy urážející Boha, i za všechny tyto věci najednou.)

*Obětí se rozumí např. alespoň částečný půst bez sladkého nebo bez televize v tom určitém dni (prostě půst od toho, co má člověk rád, dále viz 5-ti měsíční pobožnost k Panně Marii Fatimské.)Dále:

 Maria vyzývá: „Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to z lásky k Tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému srdci Mariinu.“

A se smutným výrazem: „Ať už neurážejí Boha, byl už tolik uražen.“

K tomuto je: Zvláštní zasvěcení P. Marii :

Nejlepší cestou je požádat kněze o provedení zasvěcení. Můžeme však toto zasvěcení učiniti sami, jestliže učiníme celým srdcem svaté Marii slib, jako např. následující: „Svatá Maria, Ty jsi ve Fatimě, na přání Ježíše Krista, doporučila uctívání tvého Neposkvrněného srdce lidstvu. S radostí se tomu oddávám a zasvěcuji se tímto Tvému Neposkvrněnému srdci, tímto chci Tvé Neposkvrněné srdce ctít a nadále Ti sloužit. Slibuji Ti, všemi svými silami, vést bohulibý život bez hříchu, denně růženec, nebo nejméně jeden díl tohoto, v úctě k Tvému Neposkvrněnému srdci se modlit. Oběť a pokání za hříchy světa přinášet, obzvláště za ty hříchy, které byly učiněny proti Tvému Neposkvrněnému srdci. Přijímání o prvních sobotách, dle Tvého přání učinit. Prosím tě, posiluj mě a pomáhej mi při tom.“

5-ti měsíční pobožnost k Panně Marii Fatimské

1. svátost smíření 8 dní před první sobotou v měsíci (tohle činit alespoň po 5 měsíců v roce).

  1. ke sv. kříži máme jít ,15 minut o tajemství růžence rozjímat a modlit se (činit pokání za nevěřící a za lhostejnost, kterou urážíme Neposkvrněné srdce Panny Marie: modlíme se růženec a může to být radostný, bolestný, slavný růženec.Doporučuje se modlit tyto střídavě. Před a po modlení určitých vět růžence můžeme několik minut přemýšlet o jednotlivých tajemstvích.Mimoto je nutné, abychom každých patnáct minut přes víceré tajemství růžence si udělali představu a přemýšleli o ní; jít na sv. přijímání po dobu 5 měsíců vždy první sobotu v měsíci.
  2. Pokání : Vše dobré, co je nám zatěžko, nebo je nám nepříjemné dělat, můžeme činit dobrovolně. A všech špatných činů, které bychom rádi činili, se můžeme vzdáti. K situacím (kterými nám osud připravuje utrpení, nebo nepříjemnosti, jako např. nemoc, úraz, chudobu, ztrátu zaměstnání, smrt blízkých atd. se postavit pozitivně a bez nářku a stížností se podřídit a tím přinést Bohu oběť. Za co chceme se káti, řekneme slovy nebo čistými myšlenkami. Za co se chceme káti, si musíme zvolit sami, cíl nám musí být jasný. Oběť nám pak přinese ovoce tam, kam byla směrována. Pokání můžeme přinášet za hříchy proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie, ale i za obrácení hříšníků, za duše zemřelých, za vlastní hříchy a za hříchy urážející Boha.

Jak bylo předpovězeno, viděly děti na konci šestiměsíčních zjevení Panny Marie ještě svatého Josefa s Ježíškem na ruce, Sedmibolestnou Pannu Marii, Pannu Marii Karmelskou a našeho Pána Ježíše Krista. To vše, podtrhuje význam poselství Panny Marie ve Fatimě.

Ze zjevení dne 13. července 1917, prohlásila sv. Panna Maria, že jednoho dne přijde vyprosit zasvěcení Ruska, jejímu neposkvrněnému srdci. Toto zasvěcení a kajícnost o prvních sobotách, má pomoci zachránit svět před Božím trestem, válkami a pronásledováním církve. Tak jak předpověděla, zjevila se Panna Maria13. července 1929 v Tuy (Španělsko) sestře Lucii, s tím, že nastal okamžik, kdy Bůh vyzývá Svatého Otce, aby společně se všemi biskupy světa, zasvětili Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie a slíbil tímto Rusku záchranu.

Lucia se svěřila svému zpovědníkovi a ten zprostředkoval přání Panny Marie biskupovi z Leirie. Tento biskup se v roce 1937 obrátil na Svatého Otce Pia XI. v Římě dopisem, ve kterém přednesl prosbu o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie. V dopise mj. píše: Ze tří dětí, kterým se naše milostivá Panna Maria zjevila, dvě zemřely, třetí je řádovou sestrou v institutu sv. Dorothey ve Španělsku a tato řádová sestra mě požádala, abych Vaší Svátosti sdělil, že na základě nebeského zjevení, slíbil milý Bůh, z Ruska vycházející pronásledování ukončit, když Vaše Svátost udělí slavnostní a veřejné odpuštění a zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie. A všichni biskupové a celý katolický svět učiní totéž.

Lucia píše do konce 7. prosince 1940 sama sv. Otci v Římě:

„… V roce 1917 v části zjevení, které jsme označili jako tajemství, oznámila nejvznešenější Panna konec

války,která tehdy sužovala Evropu. Předpověděla novou válku, která nemusí propuknout, když Rusko bude zasvěceno jejímu Neposkvrněnému srdci a budou konány smírné pobožnosti se svatým přijímáním o prvních sobotách v měsíci. Slíbila obrácení této země, když budou její přání splněna.Jestliže se tak nestane, rozšíří Rusko své bludy po celém světě a vyvolá tak války a pronásledování církve, utrpení mnoha křesťanů a Svatý Otec bude muset mnoho trpět a různé národy budou zničeny. Svatý Otče, na výslovné přání naší milé Paní, zůstalo toto až do roku 1926 utajeno…“

31. října 1942 zasvětil papež Pius XII. rozhlasovým poselstvím v portugalské řeči , celé lidstvo, Neposkvrněnému srdci Panny Marie. … 8. prosince opakoval papež toto zasvěcení slavnostně v chrámu sv. Petra v Římě… . V době po ukončení světové války, 7. července 1952, zasvětil papež všechny národy ruských zemí Neposkvrněnému srdci Panny Marie. 13. května 1982, k 65. výročí Zjevení svaté Marie, putoval Jan Pavel II. Do Fatimy. Děkoval svaté Marii za zázračnou záchranu, před rokem, kdy byl na Petrském náměstí v Římě spáchán atentát na život papeže. Jan Pavel II. Obnovil zasvěcení na Matku lidstva.

Při jeho 2. návštěvě ve Fatimě 13. května 1991 děkoval papež Jan Pavel II. svaté Marii za všechno, co v těžkých dobách pro církev, pro každého z nás a pro celé lidstvo vykonala. Mezitím, se zhroutil komunistický a ateistický systém Sovětského svazu a států východního bloku. A papež opět obnovil, v kolegiální jednotě s biskupy akt zasvěcení synů a dcer lidstva Marii, matce Spasitele.

Papež Jan XXIII. a papež Pavel VI. prohlásili: co už víme z poselství z Fátimi, postačuje k záchraně lidstva.

Zda žije Lucie do dneška, nevím.

Třetí tajemství zjevení z Fátimi zůstává nezveřejněno, zůstává i nadále tajemstvím.


Zjevení anděla v roce 1916

Vyprávěla jsem už ve spise o Haycintě, jak jsme hledaly chráněné místo na svahu, jak jsme tam obědvaly a modlily se a jak jsme potom zpozorovaly kus dál nad stromy směrem k východu světlo bělejší než sníh, v podobě průhledného mladíka, zářivější než krystal prozářený slunečním světlem. Čím více se přibližoval, tím lépe jsme rozpoznávali jeho rysy. Byly jsme velice překvapeny a téměř u vytržení. Nepromluvily jsme ani slovo.

Když k nám přišel, řekl:“ Nebojte se, jsem anděl míru! Modlete se se mnou!“ Poklekl a sklonil čelo k zemi. Vedeny nadpřirozeným hnutím jsme udělaly totéž a opakovaly slova, která jsme ho slyšely mluvit: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a nemilují Tě." * Když jsme to třikrát opakovaly vstal a řekl: „Tak se modlete. Ježíšovo a Mariino Srdce vyslyší vaše prosby.“ A pak zmizel. 

Druhé zjevení se událo v létě, ve dnech velkého vedra, kdy jsme hnali stádo už dopoledne domů a vyháněli je znovu až večer. Hodiny poledního odpočinku jsme trávili ve stínu stromů, které obklopovaly, už vícekrát zmíněnou, studnu. Najednou jsme viděly před sebou téhož anděla.

„Co děláte? Modlete se! Hodně se modlete! Ježíšovo a Mariino srdce mají s vámi plány milosrdenství. Přinášejte Pánu Bohu neustále modlitby a oběti.“

„Jak máme přinášet oběti?“ –zeptala jsem se.

„Za všechno, co můžete, přinášejte oběť jako pokání za hříchy, které Boha urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků. Dosáhnete tak míru pro vaši vlast.Já jsem anděl strážný, anděl Portugalska. Především přijímejte pokorně utrpení, které na vás Pán sešle.“

Třetí zjevení, se muselo udát začátkem října, nebo ke konci září, protože jsme o polední přestávce už nechodili domů.

Jak jsem vám vypravovala, ve svém dopise o Hyacintě, šli jsme od Pregueira (to je malý olivový háj, který patří mým rodičům), k Loca de Cobeco, kolem svahu u Aljustrelu a CasaVelha. Tam jsme se pomodlili růženec a modlitbu, kterou nás naučil anděl při prvním zjevení. A tam se anděl zjevil potřetí; v ruce držel kalich a nad ním hostii, z níž padaly do kalicha kapky krve. Nechal kalich s hostií vznášet se ve vzduchu, poklekl na zem a třikrát opakoval modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se vám klaním a obětuji vám drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina, vás prosím, za obrácení ubohých hříšníků.“* Potom vstal, vzal znovu kalich a hostii, hostii dal mně a obsah kalicha dal vypít Hyacintě a Františkovi se slovy: „Přijměte tělo a pijte krev Ježíše Krista, který je nevděčnými lidmi těžce urážen. Čiňte pokání za jejich hříchy a utěšujte Boha.“ Potom si znova klekl na zem a opakoval s námi třikrát modlitbu: „Nejsvětější Trojice…“* Pak zmizel.

Zjevením anděla a jeho zvěstováním byly děti pomalu připravovány na zjevení svaté Panny Marie na jejich budoucí velké povolání.

Modlitby * se můžeme modlit i my, tyto modlitby pocházejí přímo z nebe,mimo to obsahují přímá Boží přání. Anděl nám dokonce sděluje o co Bohu v širším slova smyslu jde a co máme činit; často se modlit a přinášet oběti na usmíření Boha za hříchy, kterými je urážen a obracet hříšníky na cestu spásy. Ze zvěstování anděla můžeme pochopit důvod existence Božích křesťansko-katolických přikázání a jeho modlitba ukazuje tajemství Nejsvětější Trojice, její bytí a vnitřní božské spojení Otce, Syna a Ducha Svatého.

Anděl podal dětem hostii a obsah kalicha se slovy: „ Vezměte tělo a pijte krev Pána Ježíše Krista, což představuje svaté přijímání při mši svaté.“ Tím anděl potvrzuje, že hostie a obsah kalicha představuje tělo a krev Pána. 

*Upraveno.

 K tomu je Korunka k Božímu milosrdenství (jednotlivé modlitby viz níže modlitba růžence) na obyčejném růženci): Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria…, Věřím v Boha…

Na velkých zrnkách (místo modlitby Otče náš): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na malých zrnkách (místo modlitby Zdrávas Maria): Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu.

Na zakončení (třikrát): Svatý Bože,Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. 

Třetí hodinu odpoledne (tj. hodinu své smrti) pojmenoval sám Ježíš „hodinou milosrdenství“ pro svět a vyzývá nás, abychom se ve tři hodiny odpoledne zahloubali do jeho umučení, zvlášť do jeho opuštěnosti v hodině smrti. „V této hodině neodřeknu nic duši, která mě prosí pro mé umučení.“ Pán doporučoval zvláště křížovou cestu nebo aspoň krátkou návštěvu jeho Srdce ve svatostánku, není-li to časově možné, aspoň krátké ponoření se do modlitby. Spasitel se 22. 2. 1931 zjevil sestře Faustině podobně jako sv. Markétě Alacoque a z jeho Srdce vycházely dva paprsky: rudý jako symbol Krve a bledý jako symbol Vody, prýštící z jeho probodeného Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás. Pod obraz poručil namalovat slova „Ježíši, důveřuji ti.“ Tento obraz milosrdného Ježíše se šíří světem a povzbuzuje k důvěře v Boží milosrdenství. „Slibuji, že duše, která bude uctívat tento obraz, nezahyne. Slibuji také již zde na zemi vítězství na nepřáteli, a zvláště v hodinu smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.“ Šiřme úctu k Božímu milosrdenství a důvěru k němu. Pán Ježíš řekl sestře Faustině: „Všechny duše, které budou velebit mé milosrdenství a šířit jeho úctu, povzbuzovat jiné duše k důvěře v mé milosrdenství – ty duše v hodinu smrti nepoznají hrůzy. Moje milosrdenství je v tom posledním boji ochrání.“…Modlitbou a postem můžeme zabránit válkám. Proto nezapomeňme: denním růžencem „sjednotit své hlasy s mocnou modlitbou naší nebeské Matky, která pro nás pro všechny prosí o velký zázrak milosrdenství Božího.*“

Ježíš říká a slibuje: „Ani největšího hříšníka nemůžu potrestat, když vzývá mé milosrdenství.“

* Upraveno.

Sluneční zázrak 13. října 1917

13. července, 19. srpna a 13. září 1917, řekla P. Maria dětem:

V září uskutečním zázrak, aby všichni věřili. A tak se také stalo. Zpráva o nadcházejícím zázraku, se rozšířila rychlostí blesku po celé zemi. A tak proudilo 13. září do Cova da Iria cca 70 000 lidí. Lidé nebyli zklamáni – zažili největší zázrak všech dob. Významné lisabonské noviny „DIA“ oznámily ve vydání ze 17. září 1917 následující: V jednu hodinu odpoledne – 12 hodin slunečního času – přestalo pršet. Perlověšedě nebe zahalilo zemi do zvláštního světla. Slunce bylo jako zahalené závojem, takže bylo pouhým okem dobře viditelné. Perlový nádech se proměnil ve stříbrný obraz, který se rozdělil, když se rozdělily mraky a stříbrné slunce zahalené do stejného šedavého světlase v kruhu rozdělených mraků začalo točit. Ze všech úst zazněly výkřiky a lid padl na kolena do blátivé půdy.

Světlo se přeměnilo v krásnou modř, jaká proudí barevnými okny katedrály a zahalila lidi, kteří se vztaženými pažemi padli na kolena. Modrá barva jakoby procházela žlutým sklem. Žluté paprsky dopadly na bílé kapesníky a černé sukně žen, ozářila stromy, kameny a celý pahorek. Lidé plakali a modlili ses nezahalenými hlavami, během celého zázraku, na který tak toužebně čekali. Vteřiny se zdály být hodinami – tak intenzivní to byl zážitek.

V novinách „Ordem“ uveřejnil dr. Domingo Pinto Coelho: slunce byl v jednom okamžiku zachváceno rudým plamenem, v příštím zahalenove žluť a tmavý purpur a točilo se neuvěřitelnou rychlostí, jakoby se v nejbližším okamžiku mělo setkat se zemí.

Známý profesor dr. Almeida Garret z nejznámější portugalské univerzity v Coimbře, popisuje událost v dopise dr. Formigao.

S lhostejným klidem jsem očekával na místě zjevení věcí příštích. Moje zvědavost již pomalu polevovala a uplynula již dlouhá doba, v níž by se přihodilo něco zajímavého. Náhle jsem uslyšel výkřik tisíců hrdel a uviděl jak množství lidí upírající doposud svou pozornost na jedno místo, se obrátilo v opačný směr a vzhlédlo k nebi. Mohlo být právě 14 hodin místního času – 12 hodin slunečního času. Několik okamžiků předtím se prodralo slunce mraky, za kterými se doposud skrývalo a jasně a intenzivně zazářilo.

Můj pohled se připojil k ostatním a já jsem uviděl slunce jako ostře ohraničený zářivý kotouč , který nepůsobil očím bolest.

S přirovnáním, které jsem ve Fatimě slyšel, že slunce vypadalo jako mastný stříbrný kotouč , nemohu souhlasit. Barva byla mnohem jasnější, intenzívnější, zářivější, podobala se lesku perly. Nedala se přirovnat ani k měsíci za jasné noci. Bylo cítit, že je živým tělem. Nebyla sférická jako měsíc, ani neměla stejnou barvu, tón nebo odstín. Vypadala jako třpytivé kolo z perleti. Slunce prosvítalo mlhou (tou dobou žádná mlha nebyla). Označení jako opálová difusní, nebo zahalena závojem nejsou také vystihující. Darovala Fatimě světlo a žár a zjevila se v jasných konturách, se zřetelně viditelným okrajem. Nebe bylo poseto světlými citrusovými mráčky, které sem a tam propouštěly nebeskou modř a slunce bylo jakoby na modrém pozadí. Mraky se pohybovaly od západu na východ, aniž by zastínily sluneční svit. Člověk nabýval dojmu, že plují za sluncem, zároveň však růžově tónovány, nebo průhledně modře zbarveny, míjely slunce. Je záhadou, že bylo možno hledět do světla této žhnoucí výhně, aniž to očím působilo bolest. Výjimkou bylo podvakráte zesílené vysílání paprsků, které nás donutilo odvrátit pohled. Tento fenomén trval asi deset minut.

Sluneční kotouč nezůstal na nebi v klidu, nevyzařoval světlo, jaké vyzařuje nebeské světlo, ale točil se v bláznivém víru okolo své osy. Náhle zazněly výkřiky strachu, zdálo se, že slunce, divoce se točíc, se odpoutá od oblohy a zřítí se na zemi, jako by nás chtělo svým gigantickým žárem zničit. Pocity za těchto okamžiků byly děsivé.

Během těchto slunečních úkazů, kterém jsem nyní podrobně popsal, změnila atmosféra svou barvu. Během času, kdy jsem vzhlížel ke slunci, vše okolo mě potemnělo. Pohlédl jsem nejdříve na předměty v mé těsné blízkosti a pak dále až k horizontu, vše v mém okolí se zbarvilo barvou ametystu. Vedle mě stojící dub, vrhal na zemi i takto zbarvený stín. Obával jsem se, že byla poškozena moje oční sítnice, ale toto vysvětlení bylo mylné: v takovém případě se nám nejeví vše zbarveno purpurově. Zavřel jsem oči a přikryl je dlaněmi, abych tento světelný útok přerušil. Otočil jsem se k slunci zády a otevřel oči , krajina však měla stejnou purpurovou barvu jako předtím. Zatmění slunce to však také nebylo. Během času, kdy jsem ještě vzhlížel k slunci, se atmosféra opět vyjasnila. Krátce na to, jsem v blízkosti uslyšel udivené zvolání jednoho rolníka: „Podívejte, ta žena je celá žlutá.“ A opravdu vše okolo mne dostalo barvu starého žlutého damašku. Lidé vypadali, jakoby měli žloutenku a já si ještě vzpomínám, že mně trochu pobavilo, vidět je tak neatraktivní. Má ruka měla stejnou barvu. Tento mnou popsaný div jsem prožil za stavu naprosté duševní a citové vyrovnanosti. Přenechávám jiným vysvětlení toho všeho.

Básník Lopes Vieira pozoroval od svého domu vzdáleného 40 km od Cova da Iria místa Slunečního zázraku vlastním okem neuvěřitelné pohyby a změny Slunce: tohoto 13. října 1917 jsem jako očarován pozoroval ze své verandy pozoruhodné výjevy na obloze. Nikdy předtím jsem nic takového nezažil. O předpovědích dětí jsem v tomto okamžiku ještě nevěděl.

Závěrem této kapitoly je ještě část z pastýřského listu týkající se těchto zjevení od biskupa z Leiri Dr. Jose Alves Correiro da Silva: Sluneční zázrak ze 13. října, o kterém v té době psal všechen tisk, byl něco strhujícího a do hloubi poznamenal všechny, kdo měli to štěstí být svědky. Děti předpověděly den i hodinu. Tato zpráva se šířila rychlostí požáru celým Portugalskem, a navzdory špatnému počasí se shromáždili tisíce a tisíce na onom místě.V hodině posledního zjevením, se směli stát svědky holdu slunce, královně nebes a země, která na světelném zenitu zářila silněji než nebeské těleso.

Tento úkaz, který nebyl žádnou observatoří zaznamenán, ani nemohl být, protože nebyl přírodního původu, byl viděn lidmi různých tříd a kategorií, věřícími i lidmi bez víry, novináři významných deníků a dokonce lidmi od tohoto místa na kilometry vzdálenými. Tyto skutečnosti vyvracejí všechny případné teorie o kolektivní halucinaci. 

Z knihy: Zjevení Panny Marie ve Fatimě, Dr. Wolfram Mantke, Societas Fatima, 2000.

 

Maria-rosa mystica (čte se "róza mystyka")

Pod tímto titulem se Maria zjevovala jako Matka Církve a jejího mystického Těla po druhé světové válcev italském městě Montichiari. Vizionářkou byla tehdy 36-ti letá svobodná zbožná žena Pierina Gilliová, zesnulá roku 1991. Pierina, prostá žena bez vzdělání, pocházející z velmi skromných poměrů, byla v době prvního zjevení pomocnou ošetřovatelkou v nemocnici v Montichiari, kde také bydlela v pokoji pro personál. A právě v tomto pokoji se jí 24. listopadu 1946 Maria zjevila poprvé. Byla velmi smutná, plakala a její hruď byla probodena třemi meči. Později Svatá Panna Pierině vysvětlila, že tyto rány Jí zasazují její nejmilejší synové, když opouštějí svá povolání, žijí-li ve stavu smrtelného hříchu a zaprodávají-li se nepříteli Církve jako noví Jidáši.

I k dalším dvěma zjevením došlo v tomto nemocničním pokoji.Při třetím zjevení měla Svatá Panna na místo tří mečů tři růže – bílou, červenou a zlatou – a Pierině svěřila poselství, ve kterém se prohlásila za Mystickou růži – opravdovou Matku duší zasvěcených Bohu, a žádala, aby každý 13. den v měsíci byl slaven jako mariánský den smíru za urážky, které Jejímu Božskému Synu činí zasvěcené duše. Významné bylo zejména páté zjevení, ke kterému došlo ve farním kostelev Montichiari. Maria Pierině řekla: „Náš Pán, můj Božský Syn Ježíš, už nechce dále snášet těžké urážky, které lidé páchají svými prohřešky proti svaté čistotě. Proto už chtěl seslat celou záplavu trestů, ale já jsem se přimluvila, aby ještě jednou dal promluvit svému milosrdenství. Právě proto žádám modlitby a pokání jako zadostiučinění za tyto hříchy!“

Po sedmé se zjevila se dvěma dětmi – fatimskými vizionáři Františkem a Hyacintou – a žádala, aby byla rozšiřována úcta k Jejímu Neposkvrněnému Srdci, jak si to přála ve Fatimě, a aby tato úcta byla spojena s pobožností k Růži tajemné.

Při osmém zjevení požádala, aby se 8. prosince každého roku vždy v poledne slavila hodina milosti pro celý svět a oznámila, že v současné době Jejím prostřednictvím“ dobří lidé obdrželi od Boha milost, a tak byl zadržen velký trest.“ Tak skončilo první období zjevení. Pierina pak byla mnohokráte vyslýchána církevní hierarchií, ale nebylo jí věřeno, načež byla na téměř dvacet let „dobrovolně uvězněna“ v jednom františkánském klášteře.

V roce 1966 se odehrála druhá část zjevení, tentokráte v předměstské části Fontanelle, před jeskyňkou s vyvěrajícím pramenem. Zde Svatá Panna celkem ve čtyrech zjeveních připomněla, že přišla, aby duším svých dětí přinesla lásku, svornost a pokoj, a zároveň požehnala pramen, jehož voda má od té doby uzdravující účinky. Z nařízení biskupského úřadu už pak Pierina k pramenům nesměla chodit, a tak další zjevení pokračovala až do roku 1983 na různých místech.

Nepřijala-li s láskou Marii- Matku Církve část vysoké církevní hierarchie, vynyhradili Jí to zato všichni dosavadní papežové. Pius XII. Přijal Peirinu v osobní audienci a udělil jí své ožehnání se slovy: „Měj odvahu, milá dcero, a snaž se, aby tvůj život odpovídal tak velké zázračné milosti.“ A na závěr pokorně dodal: „Prosím, modli se také za nás.“

Papež Jan XXIII. před zahájením 2. vatikánského koncilu žádal ve svém Apoštolském listu celý svět, zejména kněze a řeholníky, aby se modlili za zdar koncilu a aby především vzývali Matku Boží jako Růži tajemnou, a aby se na ten úmysl zvlášť modlili růženec.

Podobně vyzval věřící i papež Pavel VI. Ve své promluvě 5. května 1969, aby v měsíci květnu Svatou Pannu vzývali především jako Mystickou Růži a modlili se růženec. Budiž připomenuto, že ve své koncilové řeči 21. listopadu 1964 jasně prohlásil, že Maria je Matkou Církve a dodal: „Přejeme si, aby v budoucnu byla nejblahoslavenější Panna Maria vzývána a ctěna vším křesťanským lidem právě pod tímto titulem. Tento titul je, jak již bylo řečeno, jen jiným vyjádřením titulu Maria- Růže tajemná.

Putovní sochy

V roce 1974 vznikl popud, aby byla Panna Maria zpodobněna jako Mystická Růže s oněmi třemi růžemi na prsou. Práce se ujala rodina bavorských řezbářů Perathonerů, kteří vytvořili metr a čtvrt vysokou putovní sochu. Záhy se k ní připojili desítky dalších soch a později i sádrové odlitky, které postupně pronikli do celého světa, a to hlavně zásluhou houževnaté práce pana Horsta Mehringa z Německa, který se ujal jejich šíření.Na konci osmdesátých let už těchto soch po světě putovalo 50 tisíc a bylo rozšířeno přes milion jejich barevných reprodukcí. Jednu takovou sochu má i papež Jan Pavel II. ve své vatikánské kapli. Je zvláštní, že právě u mnoha z těchto soch dochází k úkazům ronění slz, někdy i krvavých. Snad první takovou plačící Tajemnou Růží byla socha v belgickém Postelu, která začala plakat v říjnu 1976; od té doby se tyto úkazy objevují po celém světě.

Když se na nějakou dobu jedna z putovních soch opět vrátila do Montichiari, zjevila se Pierině Svatá Panna jako Mystická Růže po boku své vlastní sochy ve stejně pokorném prosebném postoji se třemi růžemi na prsou a s růžencem v rukou, ale podle slov Pierininých mnohonásobně krásnější, než Její reprodukce ze dřeva.Tenkrát byla Svatá Panna opět doprovázena oběma fatimskými dětmi – Františkem a Hyacintou, svatým archandělem Rafaelem a tisíci andělů a svatých a řekla: „Když mě přinášejí lidem jako Poutnici, jako Mystickou Růži, přicházím s anděly a svatými nebes a stojím po boku sochy a všechny chráním a žehnám. Stejně tak žehnám klášterům a jejich obyvatelům, kteří mě přijmou s radostí a láskou. Zcela zvlášť však budu svým dětem nablízku v hodině smrti – s Boží milostí a svou mateřskou láskou.“

Sám Božský Syn řekl Pierině:

„Při odevzdání sochy Nebeské Matky, mé Matky, nechť nejprve kněz nebo jeho zástupce v mém jménu udělí svaté požehnání a pak nechť se modlí*: „Přijměte s radostí vznešenou Poutnici, která k vám přichází s touhou vám pomáhat."* Modlete se, modlete se! Přinášejte oběti a čiňte pokání za celou Církev, za celé lidstvo, zvláště za moje kněze a duše zasvěcené Bohu, kteří tak velice zraňují Srdce Nejsvětější Trojice a Srdce Matky Církve, Růže tajemné! Při příchodu putovní sochy se nejprve pomodlete „Anděl Páně“*, pak sedmkrát „Zdrávas Maria“*, pak sedmkrát „Sláva Otci“*ke cti sedmi bolestí Panny Marie, Matky Církve.Před odchodem se pomodlete sedmkrát „Zdrávas Maria“* a sedmkrát „Sláva Otci“*, ke cti sedmi radostí Panny Marie. Potom zazpívejte mariánskou píseň* (např. tou písní může být „K nebesům dnes zaleť písni“ nebo „Matko Boží, neslýcháno“).Na závěr nechť kněz nebo jeho zástupce v mém jménu udělí svaté požehnání. Často se modlete: „Svatá Maria, bez hříchu prvotního počatá, Útočiště kněží a duší Bohu zasvěcených, pros za ně u Ježíše.*“ 

Tyto modlitby* pocházejí přímo od Boha, proto je dobré je používat.

Medaile rosa mystica

Dne 19. května 1970 má toto zjevení zvláštní dalekosáhlý význam. Svatá Panna se jako obvykle zjevila ve svém bílém plášti a na něm se třemi růžemi – bílou, červenou a zlatou. V pravé ruce měla opět růženec, ten však na konci neměl křížek, ale medaili. Maria rozevřela ruce směrem dolů a ukázala v obou dlaních kulatou, zlatě se lesknoucí medaili. V pravé ruce ukázala líc medaile: byl na ní vyražen obraz, jak Maria stojí s sepjatýma rukama na schodech, s hlavou jako obvykle zlehka skloněnou. Nad hlavou a pod nohama na schodech tři růže. Vpravo Svaté Panny byl na kraji medaile nápis ROSA a vlevo MYSTICA.

V levé ruce ukázala druhou stranu medaile: byla tam vyražena kruhová kaple se třemi velkými branami. Kolem byl nápis: MARIA MATER ECCLESIAE (čte se "Maria máter eklesie")– Maria, Matka Církve. Svatá Panna pak k tomuto vidění prohlásila:

„Přeji si, aby byla ražena medaile tak, jak ji zde ukazuji… Pán mě poslal do Montichiari, neboť si ho vyvolil, abych tam rozdávala dary jeho lásky: Dar pramene milosti a dar medaile mé mateřské lásky. Pohleď, přimluvila jsem se, aby se tato medaile rozšiřovala jako dar všeobecné lásky. Mé děti mě budou nosit na svém srdci. Budou mě nosit všude. Všem slibuji veškerou mateřskou ochranu, plnou milosti. V této době mnozí chtějí zničit úctu a lásku ke mně. Ale medaile mé mateřské lásky je znamením, že moje děti mají stále u sebe Pánovu Matku, Matku lidstva. Pohleď, toto je triumfem všeobecné lásky. Požehnání Pánovo a moje láska nechť jsou se všemi dětmi, které u mne hledají útočiště.“

Z: Rosa mystica, Tajemství Marie - Růže Tajemné, Kartuziánské nakladatelství Brno (tel.: 549 241 588, 603 247 540), vydáno ve spolupráci s farním úřadem Sloup v roce 2003, foto na titulní straně: Ing. Václav Rozlívka, Rájec - Jestřebí, náklad 1000 kusů...

Dále viz (potřebná) modlitba k Panně Marii – Mystické růži viz níže…

 

 

Novéna k uctění Panny Marie Zázračné medaile

Modlitba k Panně Marii zázračné medaile

(modlíme se po přečtení meditace, určené na každý den novény)

Panno Maria Zázračné medaile, ty ses zjevila svaté Kateřině Labouré jako prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu.

Do tvých mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné zájmy. Dovolujeme si svěřit tvé mateřské dobrotě i tuto zvláštní žádost (zde vyjádři svoji prosbu). Dobrá Matko, pokorně tě prosíme, přednes ji svému Božskému Synu. Jestliže se nepříčí jeho vůli a slouží nám k posvěcení, vypros nám ji, prosím.

Pozvedni tedy, Panno mocná, své prosící ruce nejprve k Pánu, potom je skloň k nám a sešli na nás paprsky svých milostí, aby se v jejich světle a teple naše duše očistila, aby nelpěla na pozemských věcech a kráčela za tebou (a s tebou) až do dne, kdy se setkáme v nebeské slávě. Amen.

Bez hříchu počatá, Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. (3x)

1.den

Cena medaile

Pochází z nebe.

Není dílem nějakého zručného mistra. Nevytvořila ji ani zbožná osoba proniknutá úctou k Panně Marii. Darovala nám ji sama Pana Maria. Ona zvolila všechny symboly, které na medaili vidíme.

Medaile, kterou nosím, je znamením toho, že patřím k Panně Marii. Pohled na medaili mi ji pokaždé připomíná. Ona je pro mne vzorem, který mám následovat.Chápal(a) jsem dosud, jakou cenu má medaile?

Nosím ji stále?

Modlitba: Panno Maria…

2. den

Malá důvěrnice Panny Marie

Pán Bůh rád používá k uskutečnění svých úmyslů to, co svět považuje za slabé a hodné pohrdání, aby tak bylo zcela zjevné, že úspěch pochází od něho a aby bezmocnost stvoření hlásala jeho moc a moudrost. To platí o svaté Janě z Arku i o svaté Bernadetě.

Když chtěla svatá Panna dát světu Zázračnou medaili, vyvolila si k tomu nevzdělanou, jednoduchou novicku pocházející z vesnice. Sama sestra Kateřina řekla: „Přesvatá Panna si mně vyvolila jen proto, aby lidé nemohli pochybovat.“ Byla skutečně pokorná, , o mimořádných milostech dovedla mlčet celý život. I papež Pius XI. obdivoval toto mlčení ve své homilii při blahořečení služebnice Božía vydal o ní nádherné svědectví: „Zachovala tajemství své Královny…“

Vidí Panna Maria i na mně ctnosti, které se jí líbily na sestře Kateřině?

Modlitba: Panno Maria…

  1. den

Panna s paprsky

Dogma o Neposkvrněném početí tak, jak je připomíná medaile, je v souladu se všemi pravdami naší víry, počínaje dogmatem o dědičném hříchu až po nedávno ustanovený svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Při zjevení vycházely z rukou svaté Panny paprsky. Podle jejího vysvětlení znázorňují milosti, které rozdává všem, kteří o ně prosí. Když se sestra Kateřina divila, že některé drahokamy na prstech nevyzařovaly paprsky, uslyšela vnitřní hlas: „Drahokamy, které nezáří, představují milosti, o něž lidé neprosí.“

Chápu , že každou milost dostávám postřednictvím Panny Marie? Prosím o milosti pro sebe, pro bližní i pro ty, kteří o ně neprosí?

Modlitba: Panno Maria…

4.den

„Bez hříchu počatá Panno Maria,

oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme!“

Heslo na medaili.

Naučila mně ho Panna Maria. Už je přeložené skoro do všech jazyků. Opakují ho ve všech končinách světa. Otevřelo všechny mysli a srdce pro přijetí víry v Neposkvrněné Početí. Neustále ho opakujeme. Naučme tuto větičku děti, nemocné a zvláště ty, kteří trpí. Všude ji šiřme.

Přichází mi tato věta, kterou mně naučila Panna Maria, zcela bezděky na mysl? Opakuji ji s vírou a důvěrou?

Modlitba: Panno Maria…

5.den

Panna Maria šlape hadovi na hlavu…

V knize Genesis čteme: „Nepřátelství ustanovím mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu.“ Touto ženou , vzpomínanou v předjaří světa, je Panna Maria. Proto chtěla, aby ji medaile tak znázorňovala. Odporného hada dobře známe…Je jim pokušitel, ďábel. Plazí se, vyčkává v zákoutí, syčí, pokouší se Pannu uštknout. Marná snaha! Je silnější. Je Neposkvrněná!

I na nás často doráží pokušení jako pekelný had. Nezapomínejme, že k vítězství nám dopomůže Boží milost a Panna Maria!

Prosím v pokušení o pomoc nebeskou Matku? Důvěřuji v její orodující všemohoucnost?

Modlitba: Panno Maria…

6. den

„M“ na medaili

Na druhé straně medaile je monogram jména Panny Marie, který je podstavcem Ježíšova Kříže. Pannu Marii nelze oddělit od jejího Syna. I já s ní mám být po celý život úzce ve spojení. Pomáhala by mi lehčeji snášet těžkosti.

Ať je její jméno vždy v mém srdci, v mých myšlenkách a na mých ústech. Chci často pamatovat na krásná slova svatého Bernarda: „V pokušení, v pochybnosti, v utrpení k hvězdě se dívej, Marii vzývej!“

Má Panna Maria místo v mém osobním, intimním životě? Nepovažuji jí jen za sochu? Je pro mě živou bytostí, která mě vždy ochotně přijme, vyslechne a odpoví mi?

Modlitba: Panno Maria…

7. den

Kříž na medaili

Kříž nad monogramem Panny Marie je symbolem křesťanství. Připomíná vykoupení, souhrn křesťanského života. Svatá Panna měla na účast na Ježíšově kříži. Byla spoluvykupitelkou. Stabat mater…stála pod křížem. Ukazuje nám ho na medaili a ubezpečuje nás, že bude stát i u našeho kříže a že nám ho pomůže nést. Cesta kříže je královskou cestou do nebe. Ať nám to Panna Maria pomůže pochopit.

Prosím Pannu Marii o pomoc v době zkoušek? Jsem přesvědčen(a), že trpí se mnou a chce mi pomoci?

Modlitba: Panno Maria…

8. den

Dvě Srdce na medaili

Srdce Ježíšovo ovinuté trním a hned u něho Srdce Panny Marie probodené mečem.

Tato dvě Srdce jsou stále spojená – jak v lásce, tak i v utrpení. Srdce Ježíšovo je vzorem svatosti, pramenem všech milostí. Srdce Panny Marie je věrným obrazem Boží dokonalosti, průplavem, kterým přichází na svět každá milost.

Matku nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme!

Uctívám věrně Nejsvětější Srdce Ježíšovo každý první pátek v měsíci a Neposkvrněné Srdce Panny Marie každou první sobotu?

Modlitba: Panno Maria…

9. den

Hvězdy na medaili

I hvězdy na medaili jsou symbolem. Připomínají dvanáct apoštolů a svaté, kteří podle jejich příkladu následovali Ježíše a prostřednictvím Panny Marie dosáhli koruny slávy. Hvěhdy nám také připomínají, že máme být apoštoly, vyhledávat v našem okolí lhostejné a nevěřící, abychom je skrze Marii přivedli k Ježíšovi. Je jich v dnešní době tolik!

Jsem apoštolem? Pochopil(a) jsem, že i já jsem do určité míry zodpovědný(á) za duše ve svém okolí, zvláště za duše příbuzných?

Modlitba: Panno Maria…

1.listopadu 1954 Pius XII. vyhlásil Pannu Marii za Královnu vesmíru, korunoval římský obraz Panny Marie, nazývaný „Salus populi“a ustanovil svátek Panny Marie Královny vesmíru na 31. května … I tak nás naplňuje radostí vědomí, že Pán Ježíš použil skromnou Zázračnou medaili , aby ozdobil královskou korunu své Matky novou ozdobou.

A hlavně obraz Panny, korunované dvanácti hvězdami, má být pravděpodobně připomínkou jejího Nanebevzetí. Je oděná sluncem,tedy nebeskou slávou, slávou,. Kterou se skvělo oslavené tělo Pána Ježíše na hoře Tábor. Svatý Matouš říká: „Jeho tvář zazářila jako slunce.“(Mt 17,2).

Hle, rozličné pravdy mariánské teologie, které nám podle našeho přesvědčení potvrzují zjevení v rue du Bac a Zázračná medaile. Ta je skutečnou příručkou mariánské teologie pro křesťanský lid. Mariánská „mikroapokalypsa“, jak říká Jan Guiton, zkrácená mariánská teologie pro každodenní potřebu „ponížených a malých“, jakými máme podle přání Pána Ježíše být i my.

V ní je zhuštěné celé mariánské tajemství od Neposkvrněného Početí až po slavné Nanebevzetí, při kterém byla panna Maria korunována Královnou andělů a lidí od Geneze, kde se o ní na prvních stránkách hovoří jako o spoluvykupitelce, která šlape po hlavě hada, až po Apokalypsu, podle které panna Maria spolu s církví, se kterou je sjednocená, získá konečné vítězství nad satanem.

Připomíná dále Boží Mateřství Panny Marie, účast s Kristem na vykoupením, prostřednickou úlohu ve vyprošování a rozdávání milostí. Obsahuje celé učení církve o Panně Marii. Panna Maria je spojená s Kristem, přivádí ke Kristu, je uprostřed církve. Takové teologické poučení nám dává zázračná medaile.

Shoduje se s Písmem svatým a s učením církve. Přivádí ke Kristu. Takové poučení nám dal i koncil v krásné osmé kapitole dogmetické konstituce o církvi.

 

… podívala jsem se tím směrem (odkud přicházel šum hedvábných šatů), a uviděla jsem Pannu Marii ve výšce obrazu sv. Josefa. Stála. Byla střední postavy. Šaty měla bílé, z narůžovělého hedvábí. Sahaly jí až ke krku. Rukávy měla volně spuštěné. Na hlavě měla bílý závoj. Po obou stranách sahal až k zemi. Pod závojem byly vidět hladce učesané vlasy. Nad vlasy měla asi třicentimetrovou nezřasenou krajku. Tvář měla odhalenou. Nohy spočívaly na polovině bílé koule, alespoň já jsem to považovala za polokouli. Pod nohama měla hada nazelenalé barvy se žlutými skvrnami. Držela zlatou kouli. Na ní byl malý křížek. Koule představovala zeměkouli. Ruce měla volně ve výšce pasu. Oči měla obrácené k nebi, tvář měla krásnou. Těžko bych ji mohla popsat.

 

…potom nám pozdější zjevení Panny Marie pomohou najít smysl symbolických znaků v rue de Bac. Tak například při zjeveních v 19.-20. století kladla Panna Maria velký důraz na modlitbu svatého růžence. V La Salette, kde promluvila četnými symboly, měla v korunce, na ručníku a na šatech růžové, červené a zlaté růže. Není pochyb, že chtěla mluvit o radostných, bolestných a slavných tajemstvích růžence.

V Lourdech se vyjadřovala přesněji. Růženec měla v rukou, vzala ho do prstů a dala Bernadetě znamení, aby se modlila. I ona se k ní připojila. Posouvala mezi prsty zrnka růžence a modlila se s ní Sláva Otci. Ve Fatimě se vyjádřila ještě jasněji. Zjevila se šestkrát. Při každém zjevení prosila děti, aby se denně modlily růženec. 13. října 1917 při posledním zjevení řekla: „Jsem Růžencová Panna Maria.Přeji si, aby tady postavili k mé úctě kapličku. Ať se denně modlí růženec.“ 

Panna Maria překrásným způsobem nás upozornila, že modlitba, kterou se máme k ní obracet, že „její modlitba“ je růženec.Prostřednictvím růžence proudí z jejích rukou milosti do našich duší. …

Panna Maria považuje růženec za nejúčinnější lék i na současné choroby….

Když sestru Kateřinu na smrtelné posteli prosili, aby řeka něco spolusestrám o Panně Marii, zašeptala: „Řekněte všem, aby se zbožně modlily

růženec.“ Panna Maria zdůrazňuje úctu k eucharistii a přivádí k eucharistii. Zjevila se v kapličce u oltáře u svatostánku. Při prvním a třetím zjevení … Důrazně povzbuzovala Kateřinu, aby aby v těžkostech, spojených s jejím posláním přicházela k svatostánku. „Ukázala levou rukou na oltář a doporučila mi, abych s trápením přicházela před oltář a tam si vylévala srdce. Ujistila mě, že tam vždy dostanu potřebnou útěchu.“Ve zkouškách, které zakrátko postihnou (nejen) Paříž, mají u svatostánku hledat odvahu a důvěru: „Přijďte sem, k oltáři. Zde dostanou milosti všichni, kteří budou prosit s důvěrou a horlivě. Dostanou je velcí i malí.“

Když nás Panna Maria přivádí k eucharistii, dává nám poznat kněze, celou církev, hierarchii, kult, jehož středem je eucharistie. Připomíná nám, že o milosti, které církev rozdává, se zasloužila s Pánem Ježíšem i Ona. Přijímáme je prostřednictvím Matky církve. … Když nad písmenem „M“ ukázala kříž, jistě nám chtěla říci, že náš život, tak jako její, bude mít podíl na tajemství kříže. Když umístila vedle sebe dvě přesvatá Srdce, chtěla (a chce i nadále) v nás oživit úctu k Božskému Srdci a ke svému Neposkvrněnému Srdci. Dvanácti hvězdami, ve kterých komentátoři Apokalypsy vidí narážku na 12 apoštolů, nám chtěla připomenout také apoštolát každého z nás*. *Upraveno.

… Ano, nosme s důvěrou Zázračnou medaili. Církev a Panna Maria, Matka církve, vědí, co dělají, když vyzývají svoje děti, aby nosily s vírou a důvěrou tento požehnaný předmět, který povzbuzuje k modlitbě, přitahuje milosti do duše a často chrání i tělo. 

Panna Maria sama vysvětlila Kateřině Labouré některé podrobnosti zjevení. Tak například jí řekla: „Dítě moje, tato koule

Představuje celý svět..Světla jsou symboly milostí, které rozdávám všem, kdo o ně prosí. Dala jí poznat i určité pravdy, kterým chce naučit jen pomocí symbolů. To platí i o symbolech na druhé straně medaile… Vždyť Panna Maria sama řekla Kateřině Labouré , když se ptala, co je třeba napsat na druhou stranu medaile, toto: „M a dvě Srdce hovoří dost jasně.“ …

Z brožurky: P.J. Eyler, CM: Neposkvrněná a její medaile, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2000; a dále:

Požehnána byla (a buď i nadále) každá buňka ( i každý atom a kvarek, molekuly apod. a jejich soustavy apod. atd.) tvého těla a tvého děťátka. Spolupracovala jsi s Bohem každým dechem a každým tepem srdce. Vnímala jsi děťátko v sobě jako požehnané a mimoděk jsi byla připravována k nadpřirozenému vnímání i při jeho výchově.Byl to proces stále opakovaného: ano, ať se mi stane podle slova Božího, neboť jsem služebnicí Páně. Nebyla jsi ušetřena ani zcela lidských starostí, obav, utrpení, a každodenní práce při obstarávání chleba, rodiny, domova. …Jsi navždy spojena se svým plodem, se jménem Ježíš Kristus a s požehnáním Božího. … Panno nejmoudřejší (a nejrozumější), oroduj za nás, aby se naše srdce zamilovalo do krásy ctností a aby nám milost Boží napomáhala a zcela nás přetvářela k moudrosti vedoucí ke svatosti. Bez svatosti nikdo neuvidí Pána, říká apoštol Pavel (srovnej Žid 12, 14). Jen svatost, to je dokonalá láska nás může spojit s Bohem. Cesta ke svatosti vede nejúčinněji přes svátosti, jimiž působí Ježíš Kristus přímo a živě na naši duši. V každé svátosti je cele přítomen a propůjčuje nám svoji podobu. …Všechny děti se utíkají ke svým maminkám, i když se stanou dospělými. Nejstatečnějším mužům, ocitnou-li se v těžkém utrpení, zcela bezděky vyjde z úst, z trpícího srdce zvolání: „Matko!“ Když uniká život z těla ve chvíli umírání, je to matka, která první přichází na mysl.

K tomuto doporučuji brožurku: Edita Hradecká: Maria růže tajemná, viz www.ikarmel.cz, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1997 Obě knihy (brožurky) máme v domácí knihovně, měli by je mít v křesťanském knihkupectví.

Poselství Královny míru

I dnes vás zvu - modlete se, modlete se, modlete se. Děti moje, když se modlíte, jste blízko Bohu a On vám dává touhu po věčnosti. Toto je čas, kdy můžete mluvit víc o Bohu a dělat víc pro Boha. Proto se nevzpírejte, ale dovolte, děti moje, aby On vás vedl a změnil a aby vešel do vašeho života. Nezapomeňte, že jste poutníci na cestě k věčnosti. Proto, děti moje, dovolte, aby vás Bůh vedl jako pastýř svoje stádo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Medžugorje, 25.11.2006

Z: Světlo, týdeník matice cyrilometodějské, 49. číslo, XIV. ročník, 10. 12. 2006


Maria léčí a putuje…
Maria doprovází a poskytuje útěchu…

Ó Marie, Miriam, dej, aby prosili tvé děti také o milosti, na které by si ani nevzpomněli a vyslyš i ty prosby, na které si tvé děti nevzpomněli nebo které nebyly vysloveny (ani myšleny). Dej, abychom prosili i o ty prosby, na které bychom jinak nevzpomněli nebo zapomněli... Vyslyš nás, Marie, (Miriam) a dej nám svou ochranu.

Ó Miriam, vypros u Pána, aby (nejen) rozličné kultury i národy (i například mimozemské civilizace i planetární vědomí, kvarková, atomová, molekulární, látková, galaktická, vesmírná, pěnová (apod. atd.) vědomí) byly sjednoceny v Tobě a v Ježíši Kristu ( a ve všech svatých bytostech) , aby například i jejich zvyky se sjednocovaly a sjednotily nejen o vánocích…
dej, aby se ti zasvětili (nejen všechny bytosti) jako Královně mikro- a makro- kosmu (a dalších sfér) apod. , jako Královně vesmírů a astrální pěny apod. a Bohu jako Králi mikro- a makro- kosmu ( a dalších sfér) apod. a jako Králi vesmírů a astrální pěny apod. …dej nejen lidstvu rozvoj tajemství krásy různorodosti i jednoty kultur... Dej také, aby Bůh na Tvojí přímluvu a na přímluvu svatých bytostí začlenil to dobré a ušlechtilé z kultur do kultury svého Lidu, a dej Bože, abychom byli dobří a ušlechtilí na Tvou přímluvu i na přímluvu Tvých svatých bytostí... Miriam, dej nám svou milost. Ochraňuj nás (Ty i Tvůj syn a další svaté bytosti) nejen před zlými mimozemšťany, ale i před zlými bytostmi obecně.

Miriam, přimluv se u Pána, který je Spravedlivý Soudce o nápravu všech křivd, které se kdy staly (nejen komunismu a fašismu), které se stávají a které se pravděpodobně stanou a o obrácení ubohých hříšníků, Miriam, vypros nám smír, milosti a záchranu...

Miriam, přimluv se u Boha, našeho Pána, aby pokud možno nám poodhalil pokud možno všechna tajemství skutečnosti (nejen odborná)…

Prosíme také za vyslyšení proseb nejen od našeho papeže, které připravil (nejen) na tento rok, na každý měsíc...(vlastními slovy dokonči).

Ó Miriam, ať se ti celé lidstvo zasvětí a ochraňuj ho před úskalími a nebezpečími nejen v dějinách, dej nám jistotu Tvé ochrany postavené nejen na ustavičných (nejen duchovních) vedeních skrze Tvá zjevení i zjevení dalších svatých bytostí, opatruj nás, Matko, neboť bez ustavičné Tvé přítomnosti a přítomnosti Tvého Syna (a svatých bytostí) zahyneme…Ty jsi náš poklad, naše vzkříšení, náš život, Bože a Panno Miriam (se svatými bytostmi)!

Dej, ať hodně (nejen) dětí chodí také do sokola a skauta nebo orla (dej, aby nejen tyto organizace spolu spolupracovaly apod.), nejen za Bohem (ale i například za Matkou Boží a svatými bytostmi) do přírody a do kostela nebo synagogy, ať lidstvo vyniká svým duchovnem a zbožností, učiň duše věřícími a nelhostejnými k otázce náboženství, dej hledajícím skutečnou vodu života, pramen neutuchající útěchy a radosti v jednotě s Bohem a Jeho Vůlí. Ať obnoví se nejen tvář země, ale nejen lidé a to cele (úplně)…

)… Nauč nás trpělivě snášet utrpení, které nám Bůh nechce odejmout a přimluv se a pomoz nám ho snášet trpělivě a v lásce, moudrosti a rozumu prožívat… veď nás temnotou ke světlu Božímu, Panno Miriam, nebes( a naše) Královno!

Miriam, přimluv se ty u Boha a dej i na přímluvu Tvých svatých Miriam a Trojjediný Bože, aby se dostala do vlády i strana zelených, aby spolupráce a společná práce nejen politických stran vedla k nebi, Bohu, ke světlu a ke zdokonalení a rozvoji nejen našeho pozemského života, ale také například duševního a duchovního…Přimluv se a dej také na přímluvu Tvých svatých , Miriam a Trojjediný Bože, aby byly poodhaleny tajemství nejen lidského těla (nejen mozku) a života podle Boží Vůle… Dej , Trojjediný Bože a Maria Panno na neustálou přímluvu Tvých svatých, aby slova a skutky nejen nás věřících, ale i nevěřících lidí dostaly obdivuhodný a zázračný náboj a sílu Tvého Ducha… Dej také, (Bože s Marií a svatými bytostmi), aby nejen lidstvo mělo harmonický život, aby byly např. vyvážené aspekty života např. tajemno s uzemněním, intelekt s uměním, horlivost s mírností, nepromarnění* darů života se zdrženlivostí* a askezí* (i toto*) v pozitivním smyslu atd. apod. podle Boží Vůle...

Ó Miriam a Trojjediný Bože, ty nás k sobě přitahuješ s Nejvyšší Pravdou a Láskou (i v Nich a pro Ně) v každé době, dej nám poznat Tvou Vůli, (například na přímluvu Jana Husa a jeho žáka Jeronýma), abychom se jí vždy řídili skrze Tvé milosrdenství k Tvé Slávě a rozvoji našeho pozitivního pozemského života. Veď nás, buď naším kormidelníkem, jak to řekl nám od Tebe a Marie (a svatých bytostí) seslaný Padre Pio. Dej také, ať už i za pozemského života nám vydatně pomáhají a přimlouvají se (a také se nám zjevují) svaté bytosti v čele s Marií (a i ty Bože). 

Ať je věda hrou...

Lidská pohlavnost je polární (muž a žena), (trošku jinak pozdvihnutý je i polární vztah Boha k církvi (Bůh a Matka církev))…

 Při vyslyšení modliteb Bůh postupuje opatrně a obezřetně, dává nám také jistotu své Vůle, která je pevná, neochvějná a aby nám také nevyvolávala zbytečně strach a nejistotu apod. …

I Albert Einstein se klonil k neoplácení zlého: oko za oko, zub za zub…

Miriam, Marie, vítáme tebe jako Vznešenou Poutnici, přijď k nám nejen o vánocích (zavítej k nám nejen duchovně a skrytě), žehnej nám s Tvými svatými a ochraňuj nás..., Královno nadhvězdná, dej, ať jsme přáteli a blízkými Tvého Božského Dítěte, Vtělení Boha (Božího Slova), dej, abychom pomáhali nejenom dětem, ženám, rodinám (nejen podle vzoru sv. Rodiny) nejen v lékařství, Královno nebes (galaxií, světů, vesmíru, vesmírů, astrální pěny a jejích soustav(?) apod. atd.) , dej ať stále věrněji následujeme Tvého Syna ( pravého Boha a pravého člověka v jedné osobě) a tebe a děláme již tady na Zemi Boží Království v Lásce nejen Tvého Srdce, Srdce Ježíšova a Srdcí všech svatých...Ať začleníme nejen do lékařství všechny pomáhající metody a postupy, ať se objeví nové metody a postupy, ať jsou nejen nadpřirozeně účinné, dej ať dostaneme pomáhající a silné milosti od Tebe, Miriam, Tvých svatých, samotného Boha...Dej nám (Bože s Marií i svatými bytostmi) nejen zdravé city a nadání a smysl pro humor...

Prosíme tě také za obrácení a nalezení harmonie (nejen) sektářů a členů sekt...
Prosíme tě také za obrácení a nalezení harmonie (nejen) sportovců a sportovkyň apod. atd. ...

Dej, Bože s Marií a svatými bytostmi ať (nejen) svým životem utěšujeme Tvé Božské Srdce (nejen Srdce Ježíše Krista, ale i Otce a Ducha svatého, Boha v Trojici jediného) i Srdce Panny Marie a Srdce všech svatých bytostí (ctěných, blahoslavených apod.), všech spravedlivých od počátku světa, Božích andělů a archandělů apod. ...

Ať se spojí nejen opatrovnické instituce nejen proti obchodu s lidmi…

Dej (Miriam se svatými bytostmi a i ty Bože), aby byly připraveny a učiněny všechny věci nejen pro naši spásu a pro naše zdraví…Dej, by nám pomohli (nejen) Kristovi příbuzní a umožni nám (nejen) nová suprová setkání...

Bože (s Marií a svatými bytostmi), dej nám poznat svou Vůli (nejen) abychom si nemysleli, že nás nechceš vyslyšet…a uveď nás Bože s Marií a svatými bytostmi hlouběji (nejen) do duchovního společenství a dej, ať jsme zdraví i sociálně...

Dej také (Bože a Miriam se svatými bytostmi), aby (nejen) všichni lidé recyklovaly skutečně ekologicky i odpad, podporovali ekologické nejen zemědělství, a dej nám (nejen) nové ekologické možnosti a způsoby vedení hospodářství apod. ..

Dej (Bože s Marií a svatými bytostmi), abychom (nejen) chodili do/ctili i mohli nejen chodit do/ctít Boží svatyni(ě)/chrám(u) takovou/takový, jak si Bůh s Marií a svatými bytostmi přeje atd. apod. ... a dej nám (Bože s Marií a svatými bytostmi), je-li to Tvá vůle, i hlubší nejen poznání a schopnost nejen ho třeba i udržet v tajnosti podle Tvé Vůle... a dej nám (Bože s Marií a svatými bytostmi) rozličné dary a charisma Tvého svatého Ducha, i dar vyzařování dobra atd. apod. také podle slov sv. Pavla: „Usilujte o vyšší dary“ ...

… A dej (Miriam se svatými bytostmi a i ty Bože), aby nebyla náboženství zneužívána k ovládání lidí, ale aby se otevřela Bohu (nejen nadpřirozenu) a vedla lidi ke spáse, Bohu a světlu po pozoruhodných Božích stezkách podle Boží Vůle, aby Bůh sám se stal pastýřem svého stáda, (nejen) celého lidstva… Prosíme také za církev, aby nelpěla na moci a majetku (jako např. ve sporu o katedrálu sv. Víta), ale byla věrnou (nejen) ozdobou, radostí a naplněním Tvé Vůle... Prosíme také za církev, aby byli oslaveny všechny svaté bytosti, i ty, které církev ještě nepoznala apod. ...
Dej, (Miriam se svatými bytostmi a i ty Bože), aby (všichni) lidé byli nejenom umírnění, vlídní, laskaví, přátelští, otevření, citoví, svatí (aby měli Ducha svatého a jeho Dary), mravní a zbožní, zdraví a silní v duchu, duši a těle (aby nebyli zvykoví a statičtí a ti co jsou zvykoví a statičtí, aby dosáhli harmonie) a aby žili Evangelium, naše milá a silná (mocná) paní, dej, ať Pán vykoná nejen v nás veliké věci i v naší době!

Miriam se svatými bytostmi a i ty Bože, nedej, abychom poskvrnili svůj život něčím zlým, nějakou nedokonalostí, zraňujícím nebo smrtelným hříchem, například vírou v bohy nebo černou magií, dej, abychom žili ve svatosti a ze svatosti Tvého Ducha, (nejen zázračné) živé vody, kterou nám dáváš zadarmo pít...Pomoz (te) nám a stvoř nás, Bože, čisté bez poskvrny nejen podle vzoru Mariina...

Ať se zasvětí (nejen) naše země (Marii, jejímu Srdci a Ježíšovi, jeho Srdci a Srdci (Srdcím) svatých bytostí) Kristu rukama Panny Marie: Maria, naše Milá Paní, veliké věci ať skrze Tebe vykoná Pán i v naší době! Ať zvítězí dobro, pravda a láska! Ať se skrze Tebe znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel, Ježíš Kristus, mezi nás a my k Němu. Amen. Ze: zásvětné modlitby, Velehrad, 5.7. 1993, s obrázkem - mozaikou Panny Marie - Matky Jednoty

Bože s Marií (Miriam) a všemi svatými bytostmi veď (nejen) hospodářství, vědu a techniku po cestách Světla… Dej nám útěchu a pomoc od Boha už i v tomto životě, dej uzdravení a obrácení všech lidí nebo alespoň co nejvíce lidí i lidí, kteří jsou nemocní, mají těžkosti, dej nám soucit s nimi ( a citovou lásku k nim, které je potřeba), ať jim můžeme pomoci, dej uzdravení a obrácení násilníků, homosexuálních a podobně orientovaných (nejen) lidí (dej, aby nenarušovali nejen homosexuálně orientované bytosti přirozený vývoj dětí, kteří potřebují zažít dětství v náručí otce a matky a nikoliv v náručí jednopohlavných "rodičů"), pedofilů, prostitutů a prostitutek apod., všech lidí například nejen těch, kteří mají problémy s pohlavním pudem, pomoz nejen rodinám i ženám a lidem, kteří myslí (nejen) na potrat, euthanasii nebo sebevraždu, pomoz mládeži, aby překonala problémy nejen s alkoholem, drogami, cigaretami a nejen hazardním hráčstvím, aby si našla zdravý ventil, který by nahradil nejen tyto problémové oblasti, dej, aby místo trestů smrti bylo doživotí s pracovním programem pro násilníky a vrahy,veď nejen policii a policisty - policistky (ale i například politiky a političky) po stezkách (nejen) Lásky a Pravdy, pomoz Marie se svatými bytostmi a i ty Bože i v jiných oblastech, kde jsou problémy (nejen) v tomto věku... Dej, abychom chápali (nejen) význam i důležitost (nejen) církevních svátků... Dej (Miriam se svatými bytostmi a i ty Bože) také, abychom zažívali (měli) (nejen) vánoční a velikonoční a svatodušní a ostatní svátek (svátky) po celý rok, po celý náš život...Dej také, aby (nejen) hospodářství a zemědělství bylo ekologické, chraň lidstvo před nebezpečími například před nebezpečnými vědeckými experimenty, před nebezpečími jaderné energie (dej lidstvu jiné možnosti nejen zdrojů energie, chraň lidstvo před katastrofami (nejen) vesmírnými, chraň ho i před zlými (nejen) mimozemšťany a jejich civilizacemi atd., dej potřebným dětem alespoň dobré adoptivní rodiče nebo pěstouny, kteří by nahradili jejich rodiče, dej nám, abychom byli vedeni (nejen) dobrými (nejen) kněžími, dej lidstvu poznat pravdu (nejen) o globálních ekologických problémech a o globálním oteplování, aby lidstvo mohlo špatné vlivy na přírodu zastavit, chraň lidstvo před nebezpečími použití (nejen) buněk embryií, chraň (nejen) před nebezpečími genových manipulací , které by nesloužily životu, dej například, aby (nejen) genové modifikace byly vždy prováděny v souladu s Boží Vůlí, Božím Zákonem, aby byl také člověk dobrým správcem nejen přírody, Chraň lidstvo před všemi věcmi, které by nesloužily životu, byly by v rozporu s Boží Vůlí a Božím Zákonem…Dej nám Tvojí Prozřetelnost... Dej nám Tvůj pokoj, jednotu, porozumění a radost i všechno ostatní dobré, Marie a Bože se svatými bytostmi... Prosíme (nejen) za celý svět, za všechny národy zejména za Anglii, Kubu, Čínu, Severní Koreji, Tibet, Indii, Afriku, Libii, Rusko, aby vedli nejen vlády těchto zemí (ale i například jejich občané) (nejen) své činy k dobru, Bohu a ke světlu...Dej pomoc nejen Rusku a (nejen) tamní epidemii TBC... Dej také, aby lidé recyklovaly skutečně ekologicky i odpad, dej nám (nejen) nové ekologické možnosti a způsoby vedení hospodářství... Dej, abychom pomáhali a obraceli bytosti, které například upadly do problémů, omylů a hříchů, abychom jim (nejen) mysticky pomohli, například nejen homosexuálně orientovaným bytostem...

Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom mohli dělat i mystiku a metafyziku, duchovno i psychologii apod. atd. v jednotě s Tvou Vůlí a je-li to možné, dej nám poznat, co můžeme dělat bezpečně a dej nám i milostivý dar předejít náš vývoj , abychom mohli podle Tvé Vůle dělat i něco náročnějšího, ukaž nám tedy svou Vůli a to, co můžeme již dělat...

Bože s Marií a svatými bytostmi dej, aby se (nejen) lidé nechovali pánbíčkářsky, ale aby se chovali například nejen moudře a rozumně a v Jednotě s Boží Vůlí... a dejte také i na přímluvu sv. Josefa Kopertinského (patrona studentů), aby všichni ti (nejen mladí lidé), co například studují a potřebují pomoci nejen s učením, aby se jim (nejen) této pomoci dostalo... dejte také to, aby nejen všichni křesťani přijali nejen Jana Husa a jeho žáka Jeronýma, vždyť se například Jan Hus řídil spisy apoštola sv. Pavla...

Ať náboženství a věda se vzájemně doplňují a „nelezou si do zelí“…Ať náboženství nejsou zneužívány k ovládání lidí…

Bože, ať pochopíme nejen duchovně tohleto: Homage to the unity...

Jsou dvě teorie nanebevzetí Panny Marie: A to smrt Panny Marie jako povznesení lásky k Bohu a příprava Jejího těla pro vzkříšení, korunovace nejen duše v nebi a nebo nanebevzetí jejího těla rovnou do nebe jako u Ježíše do nebeské korunovace a tím do slávy. Je jen na nás, k jaké teorii se přikloníme (lze se přiklonit i k oběma, obohatit se oběma pohledy) a nebo to můžeme chápat jako tajemství…viz také svátky během roku týkající se nejen Panny Marie...

Dej (Bože Trojjediný s Marií a svatými bytostmi), aby dostali (nejen) duchovní vedení ti, co to potřebují (i děti) a uzdrav všechny lidi, kteří mají nějakou úchylku nebo odchylku nebo nějaký problém včetně koktavých lidí a lidí s neurovegetativní stigmatizací atd. apod. Obrať jejich trápení v trvalé štěstí a trvalou radost, sílu a harmonii atd. apod.…
Dej, (Bože s Marií a svatými bytostmi), abychom pomáhali nejen jakkoli postiženým, ale i (nejen) starým lidem a sociálně slabým vrstvám, co nám síly stačí…A horlivost (bytostí) ať je harmonická a v souladu (v jednotě) s Boží Vůlí…

Žádost o prosbu k Bohu od benediktinů či benediktinek viz stránka: http://www.mountosb.org/prayer.html

Duchovní techniky zření tzv. Favorského světla spojené s dýcháním viz pravoslavná církev (a sv. Serafim Sarovskij a Grigorij Palama), je potřeba mít k tomu zkušeného učitele, viz www.pravoslavi.cz

Viz například sv. Bernadeta, její tělo se nerozkládá (?-tohle nevím přesně - opravdu se její tělo nerozpadá?), viz např. obraz Panny Marie Klatovské, ze které ho vyrazily kapky krve, viz např. hostie v Polsku, ze kterých vyrazili krůpěje krve...srovnáním jejich krevních skupin se cosi zjistilo...Boží království není z tohoto světa, může se jednat také o to, že nevyužíváme náš mozek na pár procent a že Boží královtství, ráj zahrady Eden se nachází ve vyšších dimenzích apod.

Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, ať pomůžeme bližním – našim bratřím a sestrám: viz (nejen) následující internetové stránky; vyslyš nás (jsou to stránky týkající se adopce převážně na dálku):
http://www.dchoo.caritas.cz/adopce.htm ,
http://www.hk.caritas.cz/adopce/ , 
http://shop.jetfish.cz/adopce.htm ,
http://www.adopce-srilanka.com/clanky.php?sekce=1

Jene (Huse) Velký ( a Jeronýme Velký) v plamenech, chloubo Čechů všech …stádnictví a hrůzovlády už končí... hranice vzplála tam na břehu Rýna…, na ní umírá slavný Čechů syn… (Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom chodili pouze po Božích cestách, cestách Světla ...také: ať se společenství věřících obnoví podle prvotní církve… viz nejen): http://www.cirkev-online.cz/knihovna/tvnova.php atd.apod.

Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby se spíše rehabilitovala a obnovila (nejen) katolická církev, než Jan Hus a jeho žák Jeroným...

Bože Trojjediný s Marií a svatými bytostmi, žehnej svému pravému Společenství (, které se ne vždy spojuje s viditelným společenstvím) a veď ho po stezkách spásy a radosti (atd. apod.), naroubuj všechno dobré a ušlechtilé ze všech kultur světa na vinný kmen, kterým jsi Ty - nedej, aby Tvé Společenství ulpívalo na bohatství a na moci (atd.) ... - pomáhej všem naším bratřím a sestrám z Izraele a veď je po Tvých stezkách spásy a radosti- (nejen) viz stránky: www.volny.cz/zoplzen

Duchovno Ježíše Krista (a obecně Boha) je skromné a založené hlavně (z větší části) pro naší svatost a spásu…

Toto
dělám z lásky... v tónech andělských...
Ježíš ( Maria a svaté bytosti) zvou k následování... Zvěstuji vám velkou radost...

Jako vnitřní modlitbu, která má utěšovat nejen Srdce našeho Pána v každodenním boji (viz „nepřišel jsem zavést pokoj, ale meč“: myslí se tímto výrokem, že Ježíš přišel založit meč na tomto světě a pokoj v nebi, lze užít starokřesťanské): „Kriste, eleison (čte se „elejson“). Kyrie (čte se Kyrie), eleison.“ Znamená to: „Kriste, zvítězils. Pane, zvítězils.“

Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom rozvíjeli dobré podmínky našeho života a nezapomínali na hlavním smysl našeho života - poslouchat, přijímat například Slovo Pána a podle něj jednat, plnit Boží Vůli, protože bez tohoto hlavního ve všechno ostatní k ničemu
, ať se řídíme vždy Boží Vůlí a svým svědomím... ať také nejsme ohrožováni napřílad nebezpečími, omyly a úskalími, například naivitou (hloupostí) nebo dětinskostí , zmatkem, chaosem atd. apod. ... ať se neporušujeme jednotu vnitřního a vnějšího, viditelného a neviditelného apod. atd., ale ať soustředíme se, zaměřujeme na cíl a neztratíme ho například z vědomí a ať k cíli putujeme a přibližujeme se k němu...

Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby (nejen) rodiče umožnili (nejen svým) dětem sloužit Bohu, pokud si to přejí...Rodiče by měli nechat děti se svobodně rozhodnout i například jak se přátelit s Bohem a podle toho žít (i zbožně) případně Bohu sloužit...Viz co říká Ježíš Kristus (tenhle rabi z Nazaretu) něco v tomhle smyslu: "Nepřišel jsem zavést pokoj, ale meč... Blaze vám pokud vás budou pronásledovat a dělat všecko zlé kvůli mně, máte velký poklad v nebesích... povstanou děti před svými rodiči kvůli mně apod."
Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby nejen naši potomci měli dobrou výchovu...

Ježíš Kristus říká: "Jestliže nebudete jako děti, určitě nevejdete do království nebeského..." Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom byli jako děti a nebyli zatíženy například (nejen) předsudky a mindráky a dej, abychom děti pozitivně rozvíjeli a pomáhali jim.

Ježíš Kristus říká něco v tomhle smyslu: "Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit...Dokud nepomine nebe a zeme, nepomine ani písmenko, ani čárka ze Zákona... Dám vám Ducha a Ten vás povede..."

Trojjedinost Boží je jako trojlístek jetele: Z jednoho stonku vyrůstají tři lístky…

Například pravá duchovní svoboda a pravý život spočívá v Ježíši Kristu, Bohu Trojjedinému, a vyvěrá a vyzařuje apod. například také z Marie a svatých bytostí, spočívá v plnění Boží Vůle, která je prozřetelná a je to to nejlepší, co může být... Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, aby se naše případné obavy proměnili v důvěru a přátelství k Bohu, Marii a svatým bytostem a případně ve službu Bohu a bližním... a dej také (Bože s Marií a svatými bytostmi), aby se případné nesrovnalosti a skutečnosti, které si protiřečí apod. (nejen) v poznání vyjasnili...
a dej (Bože s Marií a svatými bytostmi), abychom byli odevzdaní do Tvé Vůle, do Tvé Náruče a mohli se například uzdravit...a dej (Bože s Marií a svatými bytostmi), aby naše chování a jednání bylo zajedno s Boží Vůlí...Prosíme také za bezpečí pro všechny bytosti (Bože s Marií a svatými bytostmi), ale staň se Boží Vůle…

Bože (Bože Jediný, Otče, Synu a Duchu svatý, Trojjediný Bože) s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom pomohli všem bytostem jakkoli postiženým, například také dětem z rozvedených manželství apod. atd., abychom mohli žít v harmonii a bez všeho negativního...

  Bože ***(Bože Jediný, Otče, Synu a Duchu svatý, Trojjediný Bože, Bože v Trojici Jediný), Bože (...(,/i) ..., ...(,/i) ...), Bože Obdivuhodný zjevující se také ve formě ( a ve všech Tvých skutečnostech, jež (mohou být/jsou) také tajemstvím/i ), Bože Nekonečný, který bereš také na sebe formu, Bože Přesažný, který bytuješ též v oblasti/ech ne-forem, Hospodine (Bytosti Jedinečná ve Tvé plnosti, ve Tvé mnohosti, ve Tvé existenci, ve Tvém Světle, ve Tvé cestě, ve Tvé pravdě a ve Tvém životě...atd.) s Marií a (všemi) svatými bytostmi** a (všemi) svatými anděly** a (všemi) svatými archanděly** (**: všech Tvých skutečností, jež (mohou být/jsou) také tajemstvím/i), dej, aby bylo začleněno do spirituality církve, Tvého společenství, Tvého lidu (i spirituality nejen Thomase Mertona)* to dobré, co vyšlo nejen z dnešní či novější doby a co se týká také Ericha Fromma, Sigmunda Freuda nebo C. G. Junga, prosíme také za integraci a transformaci (i sublimaci) nejen sexuality podle Tvé Vůle... *:co obsahuje nejen poselství sv. Františka z Assisi... ***: nejlepší vyjádření a oslovování přenechejme raději křesťanskému mlčení i/nebo filosofii...

Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom pomáhali jako pomáhal/á/bude pomáhat otec Pio i jak pomáhá/al/bude pomáhat P. Ellias Vella i Panna Maria i ostatní Tvoje svaté bytosti a i více, abychom pomáhali...

Buďme Bohu, Marii a svatým bytostem věrní: Bože s Marií a svatými bytostmi, dej, abychom byli Bohu, Tobě, Marie a svatým bytostem věrní.

Ó světlo světa, Ježíši Kriste, bez něhož vše je tmou, osviť svět! ... Ó vyřkni slovo, které jsi řekl na počátku "Budiž světlo", a řekni také nyní "Budiž světlo" a bude světlo. (Jan Ámos Komenský - Cesta světla - Via lucis)

Moudrý člověk ví, jak se stýkat s věcmi, s lidmi a s Bohem. (Jan Ámos Komenský, Jedno nezbytné, Unum necessarium)

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! (Jan Ámos Komenský, (Kšaft umírající matky Jednoty bratrské)

Ach, Pane, ptáš-li se nás, volajících k Tobě,"co chcete, abych pro vás učinil", tisíckrát opakujeme jediné: "Abychom viděli." (J. A. Komenský - Cesta světla - Via lucis)

...velebnost Boží nade vším panuje, a je toliko vůlí všecky největší i nejmenší věci se dějí. (J. A- Komenský - Labyrint světa a ráj srdce)

Chce to závan Ducha...

Voda má, voda má, voda má...má rozpuštěné vlasy...

"Řekni, kde ty kytky jsou, kde můžou být... kdo to kdy pochopí...?"

Bůh je Záštita má, Bůh je Záštita má, s Ním nemusím se bát...

Stoupám vzhůru, stoupám ke hvězdám, s černou rakví se již nesetkám, sbohem bílé město zářící, oujé...

Hle, Hospodin přijde a všichni svatí Jeho s Ním...

Ježíš (Kristus) říká něco v tomhle smyslu: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás...
a já vám říkám: Kdo pohlíží na ženu (muže) chtivě, už s ní (ním) smilnil ve svém srdci...

Ty jsi tak úžasný, ty jsi tak nádherný... (jméno -(:)- Jméno)... Ježíš...

Madono, krásná Madono...

Crucem Tuam* (Tvým Křížem) jsi vykoupil svět...*(čte se "krůčem tuam")

Hospodinova Pravice mocně zasáhla, Hospodinova Pravice mne pozvedla…

(Ať je) Bůh navždy s námi i vámi, ať nás provází (na)vždy.

Ty jsi tak nádherný a úžasný, Jediný Bože, Bože Trojjediný, Bože Otče, Synu a Duchu Svatý, s Pannou Marií a svatými bytostmi...

Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz…

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Čtěte Bibli !!

(Jiří, 9. 7. 2016 17:27)

Všechna tato a podobná zjevení jsou démonického původu. Toto je učebnicový příklad mísení pravdy, polopravdy a vyložené lži. Nicméně i když před těmito triky démonů Bible X krát varuje, tak jsou pšesto odvedeni od správné cesty miliony křesťanů. Tento přízrak "Marie" si na sebe nemůže v žádném případě nárokovat postavení, které má pouze a jenom Ježíš Kristus. Více je v tomto dokumentu : https://www.youtube.com/watch?v=25ndZuDdmT4

K příspěvkům níže

(Orel, 1. 5. 2012 13:51)

Klidně tady a třeba později na ICQ:)

Ke všem níže komentujícím

(Hledající křesťan , 25. 1. 2010 23:46)

Chcete pokecat tady a nebo po ICQ? Jinak díky za vyjádření:)

jujky jaj jse mate

(vanesa, 25. 1. 2010 14:07)

juj to je moc kwasni juj

jujky to je moc kwasni juj

(kačenka, 25. 1. 2010 14:06)

aho to je překrasny moc juj

ahojky jak se mate

(vasena, 25. 1. 2010 14:05)

ahojky jak se mate

hezký web

(pec, 18. 12. 2007 23:19)

Tato stránka je hezky napsaná a dá se z ní vybírat informace.Já jsem si například dělal pololetní práci z religionistiky. v tomhle webu jsem se dozvěděl informace, které do něho použiju. Ale také si z toho textu Ze zjevení P. Marie z 13. července 1917 odnesu něco do duše. moc hezký web

Co se stalo ve Fátimě?

(Kajšinka, 22. 7. 2007 11:25)

Ahoj, přidám také jeden související odkaz:
http://sagan.blog.cz/0707/zjeveni-panny-marie-ve-fatime
<a href="http://sagan.blog.cz/0707/zjeveni-panny-marie-ve-fatime">Zjevení ve Fátimě</a>