Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (v některém kostele se modlí například každý první pátek v měsíci)

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna Věčného Otce, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností, smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tebe umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Ježíši tichý, srdce pokorného,
Přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem: Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;

Smiluj se nad nimi dobrotivý Ježíši, a přitáhni všechny na své svaté Srdce.

Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, ale i marnotratných synů, - aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezahynuli hladem a bídou.

Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol; povolej je k bezpečí pravdy a jednotě víry, - aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať za všech končin země zaznívá jeden hlas: Sláva božskému Srdci, - které nám přineslo spásu. – Jemu buď čest a chvála navěky. Amen.

Litanie loretánská (v některém kostele se modlí například v květnu (mariánském měsíci))

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen (a paniců),
Matko církve,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko láskyhodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,
Panno nejmoudřejší ( a nejrozumnější),
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti ( a rozumnosti),
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Královno andělů,
Královno patriarchů, oroduj za nás.
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen (a paniců),
Královno všech svatých (bytostí),
Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru, oroduj za nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost.Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Závěr litanie podle liturgického roku

V době adventní...

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
A ona počala z Ducha svatého.

Modleme se: Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně Panny Marie člověkem; vyslyš naše pokorné prosby a dej všem, kdo ji s vírou uctívají jako Bohorodičku, aby jim její přímluva u tebe stále pomáhala. Skrze Krista, našeho Pána.

V době vánoční...

Po porodu, Panno, jsi zůstala neporušená.
Svatá Boží Rodičko, přimlouvej se za nás.
Modleme se: Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás přimlouvá. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

V době velikonoční...

Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!
Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja!

Modleme se: Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak jak jeho Matka, Panna Maria, a s její pomocí šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Litanie ke všem svatým

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli,
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatý Petře a Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Svatá Maří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatá Perpetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Basile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Prokope,
Svatý Františku a Dominiku,
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Jene Maria Vianneyi,
Svatá Anežko Česká,
Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Hedviko,
Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od ďáblových úkladů,
Od hněvu, nenávisti a zlé vůle,
Od smrti věčné,
Svým svatým vtělením,
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním,
Sesláním Ducha svatého,
I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům
Dej věrnost ve svatém povolání,
Všem národům dej mír
A pravou svornost,
Nám všem dej sílu
Vytrvat v tvé službě,
Všem , kdo v tebe věří, dej jednotu,
Veď lidstvo k světlu evangelia,
Přiveď nás k pravému pokání,
Probouzej v nás touhu po tobě,

Odpusť nám, Pane,
Ušetři nás, Pane,
Zachraň naše bratry a sestry,
Příbuzné a přátele (dobrodince)
Před smrtí věčnou,
Všem, kdo nám prokazují dobro,
Odplať dobrem věčným,
Dej všem věrným zemřelým
Věčné odpočinutí,
Požehnej zemi a chraň úrodu (dej nám úrodu a sešli dobré počasí, chraň nás před (nejen) přírodními katastrofami),
Chraň svět před epidemií, hladem a válkou,

Ježíši, Synu Boha živého,
Kriste, uslyš nás. 2x
Kriste, vyslyš nás. 2x

Modleme se: Bože, naše útočiště a sílo, ty sám jsi nás pohnul k tomu, abychom tě prosili; vyslyš proto modlitby své církve (a tvého lidu) a dej nám všechno, oč s vírou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Nebo:

Modleme se: Bože, ty víš, jak jsme slabí a bezmocní; dej nám sílu, abychom tě milovali, jako tě milovali tvoji svatí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Litanie k ochráncům naší vlasti

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Gorazde,
Svatý Klimente,
Svatá Ludmilo,
Svatý Václave,
Svatý Víte,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Radime,
Svatý Prokope,
Svatá Zdislavo,
Svatá Anežko,
Svatá Hedviko,
Svatý Norberte,
Blahoslavený Hroznato,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatý Jene Sarkandře,
Svatý Klemente Dvořáku,
Svatý Jene Neumanne,
Všichni svatí ochráncové naší vlasti, orodujte za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Milostiv nám buď , vysvoboď nás Pane.
Od všeho zlého
Od pohrdání zděděnou vírou
Od zkázy naší mládeže,
Od nesvornosti, nenávisti a zlé vůle,
Od zatvrzelosti srdce
Od náboženské lhostejnosti,
Od nesvárů a rozvratů v rodinách,
Od nedostatku apoštolských kněží,
Od občanské a náboženské nesnášenlivosti,
Od zoufalství v těžkých chvílích života,
Od náhlé a nekající smrti,
Od pomluv a nespravedlivého podezírání, vysvoboď nás Pane.

My hříšníci prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu Panny Marie Boha milovali,
Abychom se na přímluvu svatého Josefa radovali z povznesení matky církve v naší vlasti,
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje byli věrně oddáni apoštolskému stolci,
Abychom na přímluvu sv. Gorazda byli horlivými apoštoly svých bližních,
Abychom na přímluvu sv. Klimenta zachovali vždy věrnost matce církvi,
Abychom na přímluvu sv. Ludmily posvěcovali rodiny křesťanskou zbožností,
Abychom na přímluvu sv. Václava dosáhli míru a pokoje v naší zemi,
Abychom na přímluvu svatého Víta zvítězili nad pokušením,
Abychom na přímluvu svatého Vojtěcha byli vedeni ke Kristu dobrými kněžími,
Abychom na přímluvu svatého Radima prokazovali každému dobro,
Abychom na přímluvu svatého Prokopa vždy přemohli ďábelské pokušení,
Abychom na přímluvu svaté Zdislavy vzorně vychovávali děti v rodinách,
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě svůj kříž,
Abychom se na přímluvu svaté Hedviky uchránili rodinných nesvárů,
Abychom na přímluvu svatého Norberta zbožně přijímali eucharistického Krista,
Abychom na přímluvu blahoslaveného Hroznaty byli vždy spravedliví a štědří,
Abychom na přímluvu svatého Jana Nepomuckého nehřešili jazykem,
Abychom na přímluvu svatého Jana Sarkandra neohroženě vyznávali víru,
Abychom na přímluvu svatého Klementa Dvořáka vynikali křesťanskou láskou,
Abychom na přímluvu svatého Jana Neumanna měli dostatek řeholního a kněžského dorostu,
Abychom na přímluvu našich svatých ochránců dospěli z vlasti pozemské do vlasti nebeské,
Abychom na přímluvu všech svatých vždy plnili Vůli Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Smiluj se nad námi. 3x

Orodujte za nás, naši svatí ochráncové,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Prosíme tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom zůstali vždy věrní církvi a vlasti a po tomto životě dosáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ambrosiánský chvalozpěv

Bože, tebe chválíme, tebe Pane velebíme.
Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země.
Všichni andělé, cherubové a serafové,
Všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy.

Oslavuje tě sbor tvých apoštolů,
Chválí tě velký počet proroků,
Vydává o tobě svědectví zástup mučedníků,
A po celém světě vyznává tě tvá církev:
Neskonale velebný, všemohoucí Otče,
Úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný,
Božský Utěšiteli, Duchu svatý.
Kriste, Králi slávy, tys od věků Syn Boha Otce,
Abys člověka vykoupil,
Stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
Zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe;
Sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme:
Přispěj na pomoc svým služebníkům,
Vždyť jsi je vykoupil předrahou krví;
Dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě.
Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví,
Veď ho a stále pozvedej.

Každý den tě budeme velebit
A chválit tvé jméno po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes,
Ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství,
Jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.

Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému. (Aleluja.)
Chvalme a vyvyšujme ho navěky. (Aleluja.)
Pane, vyslyš mou modlitbu. 
A mé volání přijď k tobě.

Modleme se: Bože, Tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil k budoucím odměnám. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba o pravou pokoru...
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, uslyš mne!
(Ježíši, který držíš levou rukou své probodené Srdce a pravou kyneš na pozdrav (tak jak ses zjevil například sestře Faustině), uslyš mně!)
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne!
(Ježíši, který jsi citový, laskavý a milý k dětem nebeského království, vyslyš mně!)
Marné touhy, aby si mne svět vážil,
zbav mě, ó Ježíši!
Marné touhy, abych byl milován,
Marné touhy, abych byl vyhledáván,
Marné touhy, abych byl chválen,
Marné touhy, abych byl ctěn,
Marné touhy, aby se mi dávala přednost,
Marné touhy, abych byl tázán o radu,
Marné touhy, abych docházel souhlasu,
Marné touhy, aby se jednalo se mnou šetrně,
Marné obavy, abych nebyl pokořován,
Marné obavy, aby se mnou nepohrdalo,
Marné obavy, abych nebyl odstrkován,
Marné obavy, abych nebyl pomlouván,
Marné obavy, aby se na mne nezapomínalo,
Marné obavy, aby se mi neposmívali,
Marné obavy, abych nebyl tupen,
Všech ostatních marných tužeb a obav,
Maria, Matko všech pokorných srdcí,
oroduj za mne!
Svatý Josefe, ochránce pokorných srdcí,
oroduj za mne!
Svatý Michaeli, jenž jsi zlomil první pýchu,
oroduj za mne!
Všichni svatí (a světice), kteří (které) jste byli (a jste a budete) vzorem pokory,
orodujte za mne!
Ježíši, jehož předním přáním bylo: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorným srdcem", nauč mě pokoře podle Srdce svého. Amen.

Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíš...
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa...
Bože, Duchu Svatý...
Bože v Trojici jediný...
Ježíši, Synu Boha živého,
Ježíši, odlesku Boha Otce,
Ježíši, jase světla věčného,
Ježíši, Králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Panny Marie,
Ježíši, hodný veškeré chvály,
Ježíši, obdivuhodný,
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, Otče budoucího věku,
Ježíši, hlasateli velikého úradku spásy,
Ježíši, nejmocnější,
Ježíši, nejtrpělivější,
Ježíši, nejposlušnější,
Ježíši, tichý a pokorný srdcem,
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původce života,
Ježíši, vzore ctností,
Ježíši, horliteli o spásu duší,
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše,
Ježíši, otče chudých,
Ježíši, poklade věřících,
Ježíši, pastýři dobrý,
Ježíši, světlo pravé,
Ježíši, moudrosti (a rozumnosti) věčná,
Ježíši, dobroto neskonalá,
Ježíši, cesto naše a živote náš,
Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,
Ježíši, mistře apoštolů,
Ježíši, učiteli evangelistů,
Ježíši, sílo mučedníků,
Ježíši, světlo vyznavačů,
Ježíši, čistoto panen a paniců,
Ježíši, koruno všech svatých...
Milostiv nám buď, - odpuisť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Ježíši.
Ode všeho zlého - vysvoboď nás, Ježíši.
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od úkladů ďáblových,
Od ducha smilného
Od věčné smrti
Od nedbání Tvých vnuknutí
Skrze tajemství svého svatého vtělení
Skrze své narození
Skrze své dětství
Skrze svůj božský život - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své práce
Skrze svou smrtelnou úzkost a své utrpení
Skrze svůj kříž a svou opuštěnost
Skrze své smrtelné mdloby
Skrze svou smrt a svůj pohřeb
Skrze své slavné zmrtvýchvstání
Skrze své nanebevstoupení
Skrze své ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní
Skrze své radosti
Skrze svou slávu
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi - (3x)
Ježíši, uslyš nás. - Ježíši, vyslyš nás.
Modleme se. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl:
"Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno," prosíme, uděl nám vroucnost své božské lásky, abychom Tě celým srdcem, ústy i skutkem milovali a Tebe chválit nikdy nepřestávali.
Dej, Pane, abychom svaté Jméno Tvé ustavičně ctili a je zároveň milovali, poněvadž nikdy svou ochranu neodnímáš těm, které vyučuješ své opravdové lásce; jež žiješ a kraluješ na věky věků.- Amen.

Litanie k nejdražší krvi Páně...
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Bože náš, nebeský Otče - smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa...
Bože Duchu Svatý...
Bože v Trojici jediný...
Krvi Kristova, Krvi jednorozeného Syna věčného Otce - buď naší spásou!
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Syna Božího,
Krvi Kristova, Nové a Věčné Úmluvy...
Krvi Kristova, ve smrtelné úzkosti kanoucí na zem...
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování,
Krvi Kristova, prolitá na kříži,
Krvi Kristova, ceno naší spásy,
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění,
Krvi Kristova, svátostný nápoji a očisto duší,
Krvi Kristova, řeko milosrdenství,
Krvi Kristova, vítězi nad zlými duchy,
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků,
Krvi Kristova, sílo vyznavačů,
Krvi Kristova, z níž klíčí čistota duší,
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených,
Krvi Kristova, úlevo namáhavě pracujících,
Krvi Kristova, potěšení v pláči,
Krvi Kristova, naděje kajícníků,
Krvi Kristova, útěcho umírajících,
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí,
Krvi Kristova, záruko věčného života,
Krvi Kristova, jež vysvobozuje duše z očistce,
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a slávy,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi. - (3x)
Krví svou jsi nás, Pane, vykoupil.
A učinil jsi z nás království Boží.
Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl jsi být usmířen jeho krví; prosíme tě proto: dej, ať tak uctíváme tuto cenu své spásy a její mocí jsme uchráněni všeho zla v životě časném, abychom se mohli radovat
z jejích plodů v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Litanie k svatému Josefu...
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Bože, náš nebeský Otče - smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa...
Bože, Duchu Svatý...
Bože v Trojici jediný...
Svatá Maria, -oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Čistý ochránce přesvaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Bedlivý strážce Kristův,
Hlavo Svaté Rodiny,
Josefe, vzore spravedlnosti,
Josefe, vzore čistoty,
Josefe, vzore moudrosti (a rozumnosti),
Josefe, vzore statečnosti,
Josefe, vzore poslušnosti,
Josefe, vzore věrnosti,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Strážce panen (a paniců),
Záštito rodin (a nejen mnichů a mnišek),
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných - oroduj za nás.
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce svaté církve,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi. - (3x)
Ustanovil ho pánem domu svého.
A knížetem všeho statku svého.
Modleme se. Bože, jenž jsi v nevýslovné prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme abychom se zasloužili mít přímluvcem na nebi toho, jehož uctíváme jako ochránce na zemi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. - Amen.
(Nejen z brožurky: Vezmi kříž svůj, Laiwa press Plzeň.)

Modlitba před mší svatou
Ježíši, jenž jako Dobrý Pastýř
dlíš mezi námi v Nejsvětější Svátosti,
sešli ze svého Svatostánku přebohaté
milosti na naše duchovní otce.
Dej mu (jim) všechny ony milosti, jenž jsou
potřebné k jeho i k našemu posvěcení.
Posiluj ho, aby věrně bděl nad svým stádem,
nad nímž ho Duch svatý ustanovil.
Žehnej mu, když v modlitbě
pozvedá k tobě své srdce ( i ruce),
žehnej mu, když zvěstuje nám
Tvé svaté slovo,
žehnej mu, když ve své kněžské službě
pracuje pro spásu nesmrtelných duší.
Učiň ho podle svého srdce Pastýřem,
který žije pro svou službu,
abychom, až přijdeš soudit Pastýře i stáda,
byli jeho korunou a radostí,
(nejen) on pak aby dosáhl nevadnoucí koruny
věčného života.
Amen.

Modlitba po mši svaté
Dobrý Pane Ježíši,
žehnej nám ze svého svatostánku
nám, tvým dětem,
našim rodinám, příbuzným
a dobrodincům.
Žehnej svaté Církvi,
naší vlasti i farnosti.
Pane Ježíši, zachraň nás,
neboť bez tebe zahyneme.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
Ježíši, Maria, miluji vás
zachraňte duše. 3x

P. S. Obšťastni Sión svou Přízní, Velký Šéfe!

Viz stránky: http://www.pomocvnemoci.estranky.cz/

„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“(Lk 18,39) „Prohlédni! Tvá víra Tě uzdravila.(Lk 18,42)

„...všichni se svorně a vytrvale modlili spolu…, s Marii, matkou Ježíšovou,… 

(Sk 1,14)

 

Modlitba k Panně Marii Uzdravení nemocných (Salus infirmorum)

Nebeská Matko a Ochránkyně má, ve své nemoci pohlížím s důvěrou k Tobě, prameni vší útěchy a důvěry. O Tvé přemocné přímluvě svědčí nesčetné berly zavěšené v pyrenejské jeskyni od těch, kteří ve stejné tísni jako já doufali v pomoc jen od Tebe, Maria Uzdravení nemocných, když už v pomoc lidskou naději skládat nemohli. Prosím Tě tedy, Přemilostná Máti, uzdrav mé neduhy, zahoj mé útrapy, vzdal ode mě všecku bolest duše i těla a vypros mi u svého Božského Syna dokonalé zdraví, abych jeho milostí uzdraven mohl zase přikročit k svému zaměstnání a povolání. Ten, od něhož za jeho pozemského putování žádný nemocný neodešel nevyslyšen, ať se smiluje i nade mnou. Ten, který vyslyšel Tvou prosbu v Káně Galilejské, nezapomněl na lásku, kterou jsi jej Nejněžnější Matko objímala. Ať splní každou Tvou prosbu, bude-li k blahu mé nesmrtelné duše. A jako v Kafarnau, když viděl víru a důvěru nemocného a vrátil mu spolu s tělesným zdravím i zdraví duše, ať učiní i mně, aby tato má nemoc mi byla k blahu duše, očištěním nezřízenosti, pokáním za přestupky a vzpruhou k horlivější službě Bohu. Amen

Totus Tuus, Sbírka mariánských modliteb, Verité, 1994

Motlitba za nemocného

Matko Ustavičné pomoci, Tvůj Boží Syn, kterého držíš na rukou, Ti neodmítne žádnou prosbu. Doporuč mu tedy nemocného, za kterého teď prosím na kolenou před Tvým obrazem. Matko, řekni jen slovo svému Synu, a nemocný se uzdraví. Prosím Tě, neodmítej mou žádost.

Nemocní mají přece mimořádný nárok na Tvůj něžný soucit. Proto popros svého Syna, aby vrátil zdraví našemu velmi drahému nemocnému. Matko, přijmi mou úpěnlivou prosbu! Ale když bude Boží vůle jiná, prosím Tě, nejsvatější Matko, vypros nemocnému dokonalou odevzdanost do svaté Boží vůle. Posilňuj jej v bolestech, vlij mu do duše trpělivost a důvěru v Boha. Ať nepodlehne malomyslnosti a zoufalství. Stůj při něm zejména tehdy, když se bude ubírat z tohoto světa do věčnosti. Ukaž, že jsi naší Matkou a nedopusť, aby moje prosby byly marné. Ukaž i nyní, že jsi Matkou Ustavičné Pomoci a zastaň se ubohého nemocného. Ty můžeš pomoci, protože jsi Panna mocná. Chceš pomoci, protože jsi Panna dobrotivá. Musíš pomoci, protože jsi Panna věrná. A ty pomůžeš, protože jsi Matka milosrdná. Amen.

Totus Tuus, Sbírka mariánských modliteb, Verité, 1994

A viz stránky:

Ranní modlitba

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě.

Večerní modlitba

Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou.
A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi.

Jan XXIII.

Viz stránky: http://www.bigyworld.estranky.cz/clanky/modlitba/denni-modlitba-jana-xxiii_Ó ohni Ducha svatého- sekvence o Duchu svatém*
Ó planoucí duchu utěšiteli, zdroji všeho života, jsi svatý, neb oživuješ stvoření.
Jsi svatý, neb nebezpečně zraněné pomazáváš, jsi svatý, neb čistíš hnisající rány.
Duchu vší svatosti, lásko planoucí, jak líbezně cítím tě v srdci, jež oblažuješ nádhernoun vůní ctností.
Ó prameni nejčistší, v němž vidíme, jak Bůh shromažďuje pomýlené a ztracené hledá.
Ó záštito života a naději údů všech, že dojdou jednoty, opásáni tvou ctností voláme blaženým pozdravení.
Ostříhej ty, které jal nepřítel, a osvoboď spoutané, jež Boží Vůle chce zachránit.
Ó cesto nejmocnější, jež prochází vším, ve výšinách, na zemi i v propastech všech, ty vše spojuješ v jedno.
Z tebe plují oblaka a vanou větry, kámen se orosí, z pramenů vytrysknou potoky, díky Tobě se zem zelená.
Neboť Ty jsi, kdo učí učené, skrz vnuknutí Tvé mají radost z moudrosti ( a rozumu).
Pročež buď chvála Tobě, jenž jsi zvuk vší chvály a radosti života, naděje i čest největší, neboť dáváš nám dar světla...

Ó panenskosti*,
skvíš se jak královna v oděvu svatebním.
Jak nádherně záříš v objetí Krále (Krista),
když ozáří tě slunce!
Květ tvé krásy nikdy nezvadne.
Ó spanilá panno, nikdy tě nenajde noc,
aby zdusila tvůj květ.
*: Z knihy: Thomas Schäfer: Vize - život , dílo a hudba Hildegardy z Bingenu, Pragma 2003

Modlitba (nejen) těhotné matky

Pane, děkuji ti s velkou radostí, že jsi požehnal našemu manželství. Nosím v sobě život, který jsi mi svěřil. Naplňuje mé myšlenky ve dne při mé práci; zaměstnává mě v noci, když čekám na spánek na lůžku. Toužím po tom okamžiku, kdy vezmu své dítě do své náruče, abych ho mohla ošetřit, abych mu ukázala, jak je miluji. Ale pochopíš mě také, když ti řeknu, že vzhlížím i s trochou úzkosti k tomuto okamžiku, kdy je porodím na svět. Vím, že toto dítě kromě nových radostí nám přinese i nové starosti: starost, aby vyrůstalo zdravé a šťastné; starost, aby se tělesně i duševně dobře vyvíjelo; starost, aby v nás našlo dobré rodiče, které tak nutně potřebuje; starost, aby poznalo TEBE a naučilo se TĚ milovat. Ale Pane, i přes tento strach a starost si nechci dát vzít tuto velkou radost. Můžeme vždy počítat s tvou pomocí milostí. Nejsme ve svém poslání osamoceni. Proto tě již nyní prosím o tvou pomoc: dej, ať se naše dítě šťastně narodí a vyrůstá pod tvou ochranou. Kéž nám milost svátosti manželství dá potřebnou sílu, abychom svůj rodičovský úkol a povinnosti splnili co možná nejlépe.A dej nám (nejen) rodičům, abychom se všichni (nejenom my a naši předci a potomci) jednou v nebi (v tom nebeském báru) sešli... (vlastními slovy dokonči). Amen.


Modlitba otce

Pane, děkuji ti s velkou radostí, že jsi požehnal našemu manželství. Dej každému našemu dítěti veškerou svou ochranu nejenom Tvých svatých andělů, žehnej mu a provázej ho po cestě životem, který může být pro něj těžký. Provázej ho (nejen) svou útěchou, pomocí, uzdravením (uzdravováním), milosrdenstvím a dej mu životní úkol, který pro něho máš... Dej mu (každému našemu dítěti) milost, aby (každé naše dítě) šlo po cestě spravedlivých a dej, aby naše potomstvo nejen na životních stezkách se nejen vyvíjelo ke světlu, k dobru a k Bohu podle Boží Vůle. Dej (každému našemu dítěti) takové povolání, které nejvíce prospěje nejen lidstvu a nejen vesmíru. Dej, abych splnil dobře (co možná nejlépe) svůj rodičovský úkol, jeho potřeby a povinnosti... A dej nám (nejen) rodičům, abychom se všichni (nejenom my a naši předci a potomci) jednou v nebi (v tom nebeském báru) sešli... (vlastními slovy dokonči).


Modlitba dětí (nejen) za rodiče

Pane, děkujeme ti za nezasloužený i zasloužený dar, že máme rodiče. Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. Dej jim zdraví a ochraňuj je. Nám dej, abychom jim dělali radost...Vyslyš také nás, požehnej nejen našemu duchovnímu vývoji a duchovní cestě, aby vedl(a) ke světlu, k Bohu, k dobru... Dej, abychom konali dobro v Jednotě s Tvou Vůlí a abychom nejenom my ale také například naši rodiče dosáhli vznešené Jednoty s Bohem, Hospodinem, Trojjediným, který je Nejvyšší Dobro, Pravda a Láska v každé době... (vlastními slovy dokonči). Amen.

Modlitba papežského misijního díla dětí:

Ježíši můj, mám Tě rád,
jsi můj věrný kamarád.

Má modlitba k Tobě letí,
prosím Tě za všechny děti.

Potřebným chci pomáhat,
lásku, radost rozdávat.

Pane Bože při mne stůj,
chci být misionář Tvůj.

Svatá Maria, Královno nebe,
o mocnou ochranu prosíme Tebe.
Amen.
Dále viz stránky: www.misijnidila.cz , email: info@misijnidila.cz

Modlitba za oslavení P. Pia:
Pane Ježíši, Tys koruna a nekonečná odměna všech, kdo vynikli pokornou a hrdinnou věrností v následování Tvých ctností a kdo se zvláštním způsobem podíleli na Tvém utrpení a tak byli pravými a neúnavnými apoštoly v práci o spásu duší (a byli tak nezasloužen-ým/ými dar-em/y od Boha pro nás). Prosím tě vroucně, oslav svého věrného služebníka (nejen) P. Pia z Pietrelciny už zde na zemi, tím, že mi dopřeješ na jeho přímluvu vyslyšení v této mé záležitosti... (vlastními slovy dokonči). Dej (Bože s Marií a svatými bytostmi), abychom měli k tobě takový vztah, jako měl páter Pio... dej, abychom Tě jako on následovali a dej nám všemožné dary Ducha i jaké měli tvé svaté bytosti i páter Pio a páter Ellias Vella... Amen.
Z knihy: Don Nello Castello: Páter Pio - ikona ukřižovaného, nakl. Cesta (viz www.cestabrno.cz ), zde jsou vyjmenovány některé jeho zázraky jako stigmata (krvácení na těle na místech ukřižovaného Krista), hypertermie (vysoká tělesná teplota), vůně stigmat, bilokace a multilokace (přítomnost ve dvou i více místech), půsty, dar jazyků, charisma (duchovní obdarování určené pro oslavu Boha a pro službu,např. charisma jazyků (promlouvání v obvykle neznámých jazycích, prorokování - mluvení božím jménem, zvláštní schopnost oslovování druhých a přitahování lidí (bytostí), uzdravování (například dar rozpoznání léčivých sil přírody viz například svatá Hildegarda) a vymítání například démonů atd. apod.), vidění do lidí, menší potřeba jídla, nápojů a spánku apod. atd.

Sv. Tomáš říká Ježíši Kristu Nazaretskému (z Marie)*: "Pán můj a Bůh můj..."
*Jošua ben Miriam Nazaret

Vyjít za svým Pánem (může nejen duše, ale i duch a tělo apod.) : "Budete konat ještě větší skutky než já, protože vás předejdu k (mému nebeskému) Otci." (Pán pospíchá za svým Otcem po jeho pozemské pouti...).

Bože Trojjediný uzdravující, Bože Otče uzdravující, Bože Synu, Vykupiteli světa uzdravující, Bože Duchu svatý, Těšiteli uzdravující, Bože v Trojici Jediný uzdravující, Svatá Maria uzdravující, všechny svaté bytosti uzdravující, smilujte se nad námi...

s Carmeli

Flos Carmeli
vitis florigera,
splendor coeli,
virgo puerpera
singularis.
Mater mitis,
sed viri nescia,
(et) Carmelitis
esto propitia,
Stella maris.

(Doslovný překlad:)

Květe Karmelu,
révo v květu,
jase nebes,
panno – rodičko
jedinečná.
Matko vlídná,
však muže neznalá,
(nejen) karmelitánům,
budiž milostivá
hvězdo mořská.

(Volnější překlad:)

Květe Karmelu,
révo květem hojná,
jase nebeský,
Panna – chováš Syna,
ty jediná.
Matko vlídná,
muž tebe nepoznal,
tvá rodina
kéž má tvou přízeň dál,
hvězdo mořská.


Zásvětná prosba k Panně Marii Karmelské:
Maria, Královno, Kráso, Slávo a Matko Karmelu, přicházím dnes, abych se ti zasvětil, protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti a požehnání, kterých se mi dostalo od Boha Tvýma rukama.
S láskou se díváš na ty, kdo jsou (nejen) oděni Tvým škapulířem, a proto tě prosím: podporuj svou mocí a silou, moudrostí a rozumností, osvíceností a svatostí (apod. atd.), láskou a věrností mou slabost, osvěcuj svou moudrostí temnoty mé mysli a rozmnožuj ve mně víru, naději a lásku, ať ti mohu každý den pokorně a věrně sloužit a být tvým přítelem (přítelkyní)...
Ať ke mně škapulíř stále obrací Tvé milosrdné oči, ať je mi zárukou Tvé zvláštní ochrany v denním boji , abych byl věrný Tvému Synu i Tobě... Ať mě odvrací od všeho hříšného v životě a připomíná mi ustavičně potřebu spíše než povinnost pohlížet na tebe a odívat se Tvými ctnostmi...
Od nynějška se budu snažit žít důvěrně spojen s Tvým Duchem, obětovat všechno Ježíši skrze Tebe a učinit ze svého života obraz Tvé pokory, lásky, trpělivosti, mírnosti a vlídnosti, milosti a světla (atd. apod.) a Ducha prosby (modlitby). Nejmilejší Matko, podpírej mě svou neustávající láskou, ať se mi, nehodnému hříšníku, dostane jednou zaměnit Tvůj škapulíř za nebeské svatební roucho a přebývat s Tebou a se všemi (nejen) karmelskými svatými v království Tvého Syna...
Panno Maria Karmelská, oroduj za nás.
Matko a Ozdobo Karmelu, oroduj z nás.
Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás.
Královno posvátného růžence, oroduj za nás.
Archo úmluvy, oroduj za nás.
Královno paniců a panen, oroduj za nás.
Královno rodin, oroduj za nás.
Královno míru, oroduj za nás.
Královno, Stánku zbožnosti, oroduj za nás.
Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného, oroduj za nás.
Královno, Růže Tajemná, oroduj za nás.
Královno, Věži Davidova, Trůne zbožnosti, moudrosti a rozumnosti, oroduj za nás.
Královno, Uzdravení nemocných, oroduj za nás.
Královno, Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás.
Královno, Útočiště hříšníků, oroduj za nás.
Královno, Stánku Ducha svatého, Stánku Svatosti, Zrcadlo Spravedlnosti, oroduj za nás.
Královno andělů, patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, všech svatých, oroduj za nás.

Karmelská prosba (modlitba) za zemřelé:
Nejblahoslavenější a neposkvrněná Panno, Královno a Matko Karmelu, Kráso a Slávo Karmelu, prosíme Tě, uděl milost a slitování duším v očistci. Zvláště duši (zde je například vyjmenujeme)... Slíbilas, že budeš (nejen) zvláštním způsobem chránit ty, kdo zemřou oděni (nejen) karmelským škapulířem a že je co nejdříve dovedeš do svého nebeského příbytku. Vyslyš laskavě naše prosby, které ti za ně přinášíme, a dej, aby byly brzy hodny zaslíbení Tvého Božského Syna... Ukaž, že jsi jejich Matka, a uveď je tam, kde budou přebývat s Tebou a (nejen) se všemi karmelskými svatými na věky věků. Amen.
Odpočinutí věčné dej (pokud možno všem - všem) zemřelým Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji. ( Tak staň se). Amen.

Prosba (modlitba) při předávání škapulíře:
Přijmi tento škapulíř,
jímž se stáváš členem rodiny Karmelu.
Nos jej
jako znamení
mateřské ochrany Panny Marie
a svého závazku (spíše potřeby)
následovat Ji
a sloužit Jí ( a být Jejím / Její přítelem / přítelkyní).
Ať ti Matka Boží pomáhá
obléci se v (Ježíše) Krista.
On ať v Tobě žije,
aby se vzdávala Chvála a Sláva Trojici
a abys v církvi přispíval(a) (pouze)
k dobru bratří a sester...

Bože, můj Stvořiteli a můj neviditelný Vůdče, tys mne přivedl (zavedl) do tohoto posvátného (svatého) místa, nechť jiskra jeho (nejen nadpřirozené) krásy a Tvé Lásky zůstane (usídlí se) v mém srdci a žije ve mne, když (zatímco) odcházím...

Ó Ježíši, můj jediný Poklade, Ty ses objevil přede mnou, celý vyzařující láskou, já se k Tobě přidávám...(vlastními slovy pokračuj), dej mi ctnosti Tvého dětství. (Prosba od sv. Terezie od Ježíše) .

Růženec světla:
1. 
který byl pokřtěn v Jordánu.
2. 
který zjevil v Káně svou Božskou moc.
3. 
který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
4. 
který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. 
který ustanovil eucharistii.

(Je možné se modlit růženec s růžencovými tajemstvími podle vlastního vnuknutí Ducha svatého.)

Odkazy v písmu související s modlitbou:

Jan 16:23 Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.

Jan 14:14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

Žalmy 69:14 Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy.

Žalmy 141:2 Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.

Matouš 21:22 A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Filipským 4:6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.Dále viz stránky společenství: http://spolcinko.spolco.net

Dále viz stránky: www.ikarmel.cz/Sila-v-slabosti-Jan-Pavel-II ,
www.karmel.cz/terezka-de.php ,
www.theresienwerk.de

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš,
pros za nás Boha, Svatého Ducha,
Kriste, eleison (čte se "elejson", znamená to: "zvítězils").

Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím,
svatý Václave! Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme,
smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé,
svatý Václave! Kriste, eleison.

Nebeské jest dvorstvo krásné,
blaze tomu, kdo tam dojde,
v život věčný,
oheň jasný svatého Ducha. Kriste, eleison.

Maria, Matko žádoucí,
tys Královna všemohoucí,
prosiž za nás, za křesťany,
svého Syna, Hospodina! Kriste, eleison.

Andělé svatí nebeští,
račte nás k sobě přivésti,
tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. Kriste, eleison.

Všichni svatí ( a svaté) za nás proste, zahynouti nám nedejte,
svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope,
svatý Vojtěše, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatá Anežko,
svatý Václave! Kriste, eleison.

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme:
Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Kriste, eleison.

Čechy krásné, Čechy mé,
duše má se tohou pne,
kde ty vaše hory jsou,
zasnoubeny s oblohou…

S oblohou a s nebesy,
kde přemýšlí na plesy,
anděl světlem oděný,
k slávě Páně stvořený.

Pán ten stvořil také vás,
slavné Čechy, vlasti krás,
anděla vám z nebe dal,
váš by národ k písni zval…

A ten národ pěje rád,
…,
by ten anděl chránil Čech
do skonání světů všech…

Ach, Čechy krásné…

Ach Čechy krásné, Čechy mé!
Obraze rámu prastarého,
Kolikrát vytrhli tě z něho,
Že odprýskaly barvy tvé
Až po tmu hrobů. A v den slavný

Znovu pro zraky žárlivé
Napjal tě rámař starodávný.

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Zde země mlč! Tvé zpustošení
Noc vápnem luny zabílí
A slunce rounem z obilí
Přikryje marné plahočení,
Napojí blesky svistem kos.

Šlápotám vlčím nad hlavami
Ti mrtví nepřikývli. S námi
Přít nebudou se o letos,
Jak my se přeme tady venku.

Oni tak blízko u praménků
Svých studnic, z nichž se bojíš pít,
Se mezi sebou umlouvají,
Jak přetržené nastavit
A zadrhnuté rozplétají.

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Opánku tvrdě uchozený,
V úvozu nebes pohozený,
Ty nejsi ztracen poprvé.

Kolikrát vlast, když tma ji štvala,
Řemínky něh si rozvázala
A bosa šlápla do krve!

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Zde ležíš, země lidu mého,
Kde naposled se opřel Bůh,
Když vstával už od díla svého
A druhou rukou opsal kruh

Tvých nebes. A z nich ustaraně
Nad otiskem té Boží dlaně
Se tvoji světci sklánějí
a vědí: Pán všech nadějí
jako mlat tvoje drahé pláně
zametá vichrem za obzor
a sluncem k tvrdosti ji praží –
a tam, tam za oploteň hor
žeň hněvu svého mlčky sváží.

Ach Čechy krásné, Čechy mé!

Obraze rámu prastarého,
Kolikrát vytrhli tě z něho,
Že odprýskaly barvy tvé
Až po tmu hrobů. A v den slavný

Znovu pro zraky žárlivé
Napne tě rámař starodávný.

Z: Hrubín František: Za hvězdné noci, Pha 1981, čs. spisovatel

Májová pobožnost.

Jen u nás v Čechách jaro zelené
A květen, měsíc tvůj, nade vše krásnější,
Maria Panno.

Na libanonské cedry studené
A upjaté, květ sám jsou sladké stromy zdejší,
v zemi plaché

A voní k chvále tvé a zpívají
od šera jitřního až do nočního tmění,
Maria Panno.

A stromů vrcholy se kývají,
Květ s květem líbá se v tajemném proměnění,
Noc dýše chladem.

Tvá sestra Venuše jde mezi nás
A s námi modlí se tvé věčné litanie,
Maria Panno.

Jen hvězdy plát nech, všechna světla zhas,
Nech milost pršeti, ať se nám v srdce lije,
Maria Panno!
Z: Toman, Karel: Básně, Odeon, Pha 1971

Návrat věrných na Sión ...

Poušť i suchopár se rozveselí,
rozjásá se pustina
a rozkvete kvítím.

Bujně rozkvete,
Radostně bude jásat a plesat.
Bude jí dána sláva Libanónu,
Nádhera Karmelu a Šarónu.

Ty uzří slávu Hospodinovu,
nádheru našeho Boha.
Dodejte síly ochablým rukám,
Pevnosti kolenům klesajícím.

Řekněte nerozhodným srdcím:
„Buďte rozhodní, nebojte se!“
Hle, váš Bůh přichází s pomstou,
Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“

Tehdy se rozevřou oči slepých
A otevřou se uši hluchých.
Tehdy kulhavý poskočí jako jelen
A jazyk němého bude plesat.

Na poušti vytrysknou vody,
otoky na pustině.
Ze sálající stepi se stane jezero
A z žíznivé země vodní zřídla.

Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek,
Tráva tam poroste jako rákosí a sítí.

Izajáš, 35, 1-7, Návrat věrných na Sión.

Čechy krásné, Čechy mé, duše má se touhou pne …

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít,
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
tu nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.
(viz Josef Václav Sládek).

Magnificat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem
ancille suae, alleluia.

Ecce, enim ex hoc
beatam me dicent
omnes generationes.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

(K tomu český překlad):

Má duše velebí Pána
a můj duch jásá
v Bohu, mé spáse.

Protože shlédl na ponížení
své služebnice, alleluia.

Hle, od této chvíle
mne budou nazývat blahoslavenou
všechna pokolení.

Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému.


Magnificat anima mea Dominum (velebí má duše Pána)...

O Dei Sapientia
Attingens cuncta fortiter,
Humani lapsus vicia,
Sublevasti sauviter.

Sumpsisti formam hominis,
In quia mortem susciperes,
Ex alvo nascens virginis,
ne concors culpe fieres.

Replens matrem dulcedinis
Dono dum alvo clauditur,
Sic plena bonis inclitis
Ut stella fulgens oritur.

Amoris dans iudicia
Certa tam efficaciter,
Tota nostra precordia
Ad te traxisti dulciter.

Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine,
Idem manens in Nomine
Patris cum sancto Flamine.

(K tomu český překlad):

Moudrosti Boží,
jež se všeho svou mocí dotýkáš,
pád lidského hříchu
jsi něžně zmírnila.

Lidskou podobu jsi na sebe vzala,
v níž bys mohla přijmout smrt,
zrodila ses z lůna Panny,
abys neměla účast na hříchu.

Dokud je uzavřena v lůně,
naplňuje matku darem sladkosti,
pak plna vznešeného dobra
vychází jako zářící hvězda.

Dáváš zjevné důkazy lásky
s takovou účinností,
že jsi všechna naše srdce
k sobě sladce přitáhla.

Sláva Tobě, Pane, jenž ses zrodil z Panny
a zůstáváš týž ve jménu
Otce se svatým Duchem.

Amen.

Alleluia.
Ave, benedicta Maria,
Iesu Cristi mater et filia,
flos pudoris, fons dulcoris,
dos amoris.

(K tomu český překlad):

Alleluia.

Buď zdráva, požehnaná Maria,
matko i dcero Ježíše Krista,
květe cudnosti, prameni sladkosti,
dare lásky.

Shemah Israel! (Tj.: Slyš Izraeli!)


Jan Pavel II.: "Přijď Duchu svatý, Duchu Letnic: přijď a zahřej, co je vlažné, osvěť, co je temné a učiň z nás pravé svědky Kristovy lásky."

Děkujeme ti Pane za vyslyšení našich proseb a za Tvou péči...

Prosíme tě, dej nám Pane sílu, začít podle slov Tvých žít, věříme, že jednou budem v míru u Tvého stolu společně víno pít...

Libera me, Domine, ex morte aeterna, libera me... (to je v češtině:): Osvoboď mne, Pane, od smrti věčné, osvoboď mne...
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Greatlapola67@gmail.com

(Lilian cova, 2. 5. 2019 21:07)

Hej, jsem tak nadšená, že moje rozbité manželství bylo obnoveno a můj manžel je zpátky poté, co mě opustil a naše dvě děti za jinou ženu. Po 8 letech manželství jsme s manželem byli v jednom nebo druhém hádce až do doby konečně mě opustil a přestěhoval se do Kalifornie, aby byl s jinou ženou. Cítil jsem, že můj život skončil a moje děti si myslely, že svého otce nikdy neuvidí. to mi ublížilo srdce, mé srdce bylo naplněno zármutkem a bolestí, protože jsem byl opravdu zamilovaný do svého manžela. Hledal jsem pomoc on-line a narazil na webové stránky s tolika svědectvími o tom, jak kouzelník seslal GREAT LAPOLA pomohl nespočet lidí, může přinést vaše ex zpět rychle, tak jsem si myslel, že bych měl dát to try.I kontaktoval GREAT LAPOLAand GREATLAPOLA Řekl mi, co mám dělat a pak jsem to udělal.GREAT LAPOLA udělal (láska kouzlo) pro mě.28 hodin později můj manžel opravdu volal mě a řekl mi, že mi chybí mě a děti tak much.So úžasné! tak to bylo, jak se vrátil ten samý den s velkou láskou a radostí, a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou mě a děti způsobil, byl od té doby na našem manželství silnější než to, co bylo předtím, díky GREAT LAPOLA je tak mocný a já jsem se rozhodl sdílet svůj příběh na internetu že GREAT LAPOLA je opravdové a mocné kouzlo, které se budu vždy modlit, abych žil dlouho, abych pomohl jeho dětem. V dobách potíží, pokud jste tady a potřebujete svého ex back nebo váš manžel se přestěhoval do jiné ženy, ne cry anymore Kontakt: E-mail mu na Greatlapola67@gmail.com můžete mu také zavolat nebo přidat ho na co se děje +2349034970099

Recommendations: how to promote your textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz

(LatonyaMof, 26. 3. 2018 8:40)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(MashaSargy, 13. 12. 2017 22:52)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

love

(joyce, 23. 10. 2017 5:03)

Jmenuji se JOYCE RAYMONDand jsem z USA, chci využít této příležitosti, abych poděkoval svému skvělému doktorovi AGBALAKOVI, který dnes opravdu učinil můj život příjemným. Tento velkolepý doktor AGBALAKA přivedl mého manžela zpátky ke mně, měl jsem pro svého manžela dvě krásné děti, asi před čtyřmi lety jsem se s mým manželem dostal do jedné hádky nebo do druhé, dokud mě konečně nezanechal pro jednu ženu. Cítil jsem, že můj život skončil a mé děti si myslely, že už nikdy nevidí svého otce. Snažil jsem se být silný jen pro děti, ale nedokázal jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce, mé srdce bylo plné bolesti a bolesti, protože jsem byl opravdu zamilovaný do svého manžela. Každý den a noc si o něm myslím a vždycky si přeji, aby se ke mně vrátil, až se jednoho dne setkal s mým dobrým přítelem, který byl také v situaci jako já, ale její problém byl její bývalý přítel, který měla nechtěné těhotenství a odmítl převzít zodpovědnost a odhodil ji. řekla mi, že můj je malý případ a že bych se o to vůbec neměla bát, a tak jsem se jí zeptal, jaká je řešení mých problémů a ona mi dala e-mailovou adresu tohoto skvělého muže. dragbalakaofemu0147@gmail.com Nepochyboval jsem o tom, jestli byl tenhle člověk řešením, tak jsem kontaktoval tohoto skvělého muže a on mi řekl, co mám dělat a já je všechné skutky, řekl mi, abych čekal na pouhých 48 hodin a že můj manžel bude plazit na kolenou jenom za odpuštění, takže jsem věrně udělal to, co mi tento velkolepý člověk požádal, a po 48 hodinách jsem si jistě zaklepal na dveře, ve velkém překvapení jsem ho viděl na kolenou a já jsem byl bez řeči, když spatřil co jsem udělal, plakala a žádala o odpuštění, od toho dne všechny bolesti a smutky v mém srdci odlétly, od té doby jsem spolu s mým manželem a našimi krásnými dětmi šťastní, proto chci říct velký poděkování ty na Dr agbalaka LOVE SPELL. Tento velkolepý člověk mě uvědomil, že na Zemi není žádný problém, který nemá žádné řešení, prosím, pokud víte, že máte stejný problém nebo jakýkoliv podobný problém, radím vám, abyste přišli přímo k tomuto velkému muži. Můžete jej poslat na adresu: dragbalakaofemu0147@gmail.com

laurawoods57@yahoo.com

(laura, 10. 3. 2017 19:24)

Dobrý den, jmenuji se Laura Woods, jsem procházel článek a zjistil o muži jménem Dr. Akpabio. Byl jsem trpí otázek rozchodu s různými chlapy. Musel jsem se obrátit na kouzla čaroděje. Steve byl na pokraji odchodu mě kvůli jiné ženě. ale já zůstala pozitivní a věřil jsem mu mohl mít zpět a aby ho zůstat. ejhle Dr Akpabio mi pomohl. Steve a já jsme zase spolu. Dr Akpabio je takový hodný člověk, on mi také pomohl s mými zdravotními problémy. Díky němu a díky Bohu za dar, který mu. Pokud máte nějaký problém vůbec, kontaktujte jej na tento e-mail: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Můžete se obrátit doktor Akpabio pro následující:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud hledáte práci.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4) Chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatý.
(7) se chcete dostat manželství kouzla.
(8) odstraní nemoce z vašich tělesných kouzel
(9) Obchodní kouzlo.
(10) loterie vylosovaných čísel.
(11) přivést zpět ztracenou lásku.
a mnoho dalších..
můžete ho kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo volejte / WhatsApp mu: +234 906 167 0869

drsunnydsolution1@gmail.com

(barry, 22. 6. 2016 6:54)

Zdravím vás všechny, já jsem Barry soudit z sjednoceného státu, já jsem vysílat o tom, jak theangledsolution mi zachránil život, byl jsem napaden genitální herpes na jeden rok, můj lékařský doktor mi řekl, že neexistuje žádný celkový lék a já začal vzít pilulku k udržení mé vlastní. Jednoho dne jsem šel navštívit svého lékaře a viděl jsem paní, která byla nesmírně šťastná a já požádal znát důvod její štěstí a ona mi řekla, že byla infikována simplex HERPES nemoci a bylinné
Lékař s názvem theangledsolutio ji vyléčit bylinné medicíny, jsem nevěřil, tak jsem požádal svého lékaře vědět, jestli se skutečně potvrdilo, herpes pozitivní předtím, a můj lékař mi řekl, že ano, že zázrak se právě stalo, tak jsem ji požádal, aby mi dal podrobnosti o dr, takže jsem mohl se ho zeptat, jestli by mohl také léčit minu a ona mi dala theangledsolution Email: theangledsolution@gmail.com kontaktoval jsem mu, že dnes večer a jsem vysvětlil můj problém k němu a on připravil lék a poslat ke mně, když jsem dostal tento lék mi řekl, jak se to na dobu dní a já ho vzal přesně tak, jak řekl a šel za lékařského testu jsem byl překvapením vidět můj výsledek testu jako herpes negativní. Jsem tak šťastná, moje rodina a přátelé, že odmítli mě jsou zpět, děkuji bohu. Já vám zaručit, že Dr. Alabi má řešení pro všechny druhy problémů, pokud jste se potýkají jakýkoli stres ho můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu theangledsolution@gmail.com nebo zavolat a WhatsApp ho + 2348077620669 ... nebo e-mailem ho theangledsolution@gmail.com

Můžete být stejně Cure těchto chorob: -

1. HERPES
2. horečky Lassa
3. kapavky
4. HIV / AIDS
5. LOW spermií
6. MENOPAUZA nemoc
7. EPILEPSIE
8. ASEPSIS
9. CANCER
10. ÚZKOST DEPRESSION
11. Těhotenství PROBLÉM
12. Krátkozrakost PROBLÉM
14. Muž menopauza
15..EX ZPĚT

e-mail znovu theangledsolution@gmail.com

help

(joyce, 9. 5. 2015 5:31)

Mé jméno je JOYCE.I bude milovat sdílet své svědectví všem lidem ve fóru cos jsem nikdy nenapadlo, že budu mít můj přítel zpátky a on se tolik znamená me..The chlapce Chci se dostat oženit se mi na 4 týdny na naší svatbě na další dámu .., když jsem volal mu, že nikdy vybral mé volání, on se vypouští mě na svém facebooku a on změnil jeho stav facebook z ženatý s Single ... když jsem šel do jeho místa výkonu práce řekl svému šéfovi on nikdy nechci vidět me..I ztratil svou práci v důsledku této protože já dotírat dostat sám sebe už, byl můj život vzhůru nohama, a všechno, co nešel hladký se svým životem ... Snažil jsem se vše, co jsem mohl udělat, aby mu zpět na všechno nevyšlo, dokud jsem se setkal s mužem, když cestuji do Afriky vykonat nějaký obchod se vyvíjí několik let back..I řekl mu můj problém a všichni prošli při získávání ho zpátky, a jak jsem ztratil svou práci. ..he mi řekl, že mi pomoct ... já nevěřím, že v první place.but přísahal, že mi pomůže ven a on mi řekl, že důvod, proč mě můj přítel opustil a také mi řekl některé skryté tajemství. Byl jsem ohromen, když jsem slyšel, že z him..he řekl, že bude kouzlo pro mě a já budu vidět výsledky v příštích několika days..then i cestovat zpět do USA následující den a já jsem mu zavolal, když jsem dostal domů, a on řekl, že je zaneprázdněn odlévání ty kouzla a on koupil všechny materiály potřebné pro kouzla, řekl am gonna vidět pozitivní výsledky v příštích 2 dny, které je čtvrtek ... Můj přítel mi volal přesně v 12:35 ve čtvrtek a Omlouvám se za všechno, co udělal ..he řekl, že nikdy nevěděl, co dělá, a jeho náhlý jednání nebylo úmyslné, a on slíbil, že k tomu, že again.it byl jako já snil, když jsem slyšel, že od něj, a když jsme skončili zavolej, i volal muž a řekl mu, můj přítel zavolal a Dr egbo řekl, že jsem neviděl nic, přesto ... on řekl, že jsem se také dostat svou práci zpět za 3 dny time..and když jeho neděli mě oni volali na moje práce místo obnovit kanceláře pondělí a získat větší podporu z mé kanceláře. prosím, pokud někdo potřebovat takovou pomoc by měla uegent kontaktovat tohoto muže, protože to je jediný způsob, jak ho zaplatit a pomoci svého kolegu fórum taky. je to e-mail, dregbosolutioncenter@gmail.com, a telefonní číslo je, 2348106743270.

Dík za tyto stránky

(Marie, 2. 11. 2012 19:11)

/'Užasné.Kdo se rád v modlitbě spojuje s Bohem,zde jsou prosby a přímluvné modlitby pro všechny sitace a naše lidské potřeby..Jsem ráda že jsem tyto stránky náhodou /náhodou?/ našla.Dnes prosme za své zemnřelé,potřebují naše přímluvy,a proto v modlitbě vytrvávejme.

Modlitba

(Zrn, 11. 7. 2009 10:35)

Jo, co tím chce autor (dwaltr) vyjádřit?
Zeptej se Boha, Bohočlověka a pak možná poznáš, jaká je skutečná pravda.

Motlitba

(dwaltr, 3. 7. 2009 18:01)

Tobě buď chvála chval v nebeské výsosti,
na níž jsi kraloval, i na dně propasti
Pekel, kde mlčky sníš přemožen, svržen z nebe!
Dej jednou spočinout mé duši vedle sebe
pod Stromem poznání, až jak Chrám rozklene
na tebou větvoví, svěží a zelené.